Kursusudbyder til specialistuddannelserne

Sidst opdateret 23.01.2023 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

Der er midlertidigt lukket for forhåndsgodkendelse af kurser. Vi arbejder på at kunne genåbne snarest.

Kriterier for godkendelse af kurser

Vi godkender dit kursus til specialistuddannelserne, hvis kurset lever op til kriterierne for kvalitet og relevans for specialistuddannelser.

 • Vi godkender undervisere med følgende kvalifikationer:

  • Psykolog med specialistgodkendelse
  • Psykolog med Ph.d. eller anden relevant akademisk faggruppe efter DP’s faglige vurdering.
  • Psykiater med specialist og supervisorgodkendelse af DPS.
  • Andre med relevante spidskompetencer efter DP’s faglige vurdering af CV.
 • Kursets indhold skal rette sig mod den teoretiske del af specialistuddannelserne. På denne side finder du information om specialistuddannelsernes teoretiske indhold.

 • Som kursusudbyder skal du udstede et kursus- eller deltagerbevis til kursister for gennemført kursusdeltagelse, hvor der fremgår:

  • Kursistens navn
  • Kursustitel, dato og tidspunkt
  • Kursets varighed (timetal)
  • Undervisers navn og uddannelse
  • Kursusbeskrivelse
  • kursusarrangør/undervisers underskrift

  Når du udsteder et kursusbevis, skal du tage stilling til, om kursisten har levet op til fremmødekravet.

  Fremmødekrav: Hvis en kursist har mere end 10 procents fravær, skal du som kursusudbyder eller underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan du i stedet udstede et deltagerbevis med reduceret timetal. Derved frafalder kursets godkendelse til specialistuddannelserne for den pågældende kursist. Tvivl og tvister afgøres lokalt.

  Kursisten kan fortsat indsende sit deltagerbevis i sin specialistansøgning til Dansk Psykolog Forening, hvorefter sekretariatet i DP vurderer, om kursistens delvise deltagelse i kurset kan godkendes til kursistens specialistuddannelse.

  Virtuel undervisning: Det er en forudsætning ved virtuel undervisning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet og administrere fremmødereglerne. Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt, og underviser kan observere metodetræningen. Dette giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning. Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål. Det er kursusudbyders ansvar både at sikre, at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre, at fremmødereglerne efterleves.

 • Det er en forudsætning for kursusgodkendelsen, at holdet sammensættes på følgende måde:

  • Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
  • Max 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

  Der er ikke nogen øvre grænse for antal deltagere udover dem, som de fysiske og pædagogiske rammer sætter.

 • Når du søger om godkendelse af et kursus til specialistuddannelserne, skal du vedlægge bilag til din ansøgning:

  • Kursusbeskrivelse – med information om:
   • Dato og tidspunkt for kurset
   • Varighed: Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå (pauser medregnes ikke i effektive undervisningstimer).
   • Kursets formål og læringsmål: Læringsmål dækker over, hvad udbyttet af undervisningen på kurset er – herunder viden, færdigheder og kompetencer.
   • Underviser(e)s navne og kvalifikationer samt evt. specialviden inden for det underviste område
   • Undervisningsform: Det skal fremgå, om kurset er tilrettelagt som fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil eller andre øvelser, samt om der er indlagt undervisning via elektroniske hjælpemidler.
   • Målgruppe: Det skal fremgå, hvem kurset er målrettet.
   • Deltagerantal: Det skal fremgå, hvor mange kursusdeltagere, der maksimalt tillades på kurset.
   • Supervision: Ved kurser hvor der indgår supervisionsforløb, skal tilrettelæggelsen af supervision fremgå (fx mødedatoer, gruppestørrelser, supervisors navn).
  • Litteraturliste
  • Kursusprogram/kursusplan (med dato og tidspunkt samt underviser og emner for undervisningen)
  • CV for underviser
 • Ansøgninger om godkendelse af kurser til specialistuddannelserne vurderes af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening ud fra gældende retningslinjer.

  Der kan forekomme længere sagsbehandling på op til 3 måneder. Sekretariatet kontakter dig, når din ansøgning er behandlet.