Teori – Geronto­psykologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Gerontopsykologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet: Voksenmodulet

På specialistuddannelsen i Gerontopsykologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for voksenmodulet.

Kurserne på voksenmodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for voksenområdet.

Her lærer du at foretage faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne og stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt visitere til den rette behandling på et dokumenteret grundlag.

Du får også kendskab til lovgivning og etik inden for voksenområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at foretage metodisk forsvarlige udredninger af voksne med psykiske forstyrrelser.
 • Du lærer at stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser.
 • Du lærer at vælge de interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser (med vægt på dokumenteret effekt).
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på at vurdere, hvornår en sag eller dele af den skal visiteres til en psykolog med en anden specialistuddannelse.
 • Du får kendskab til, hvordan overordnede psykiske funktioner og processer afgrænses og defineres inden for nyere forskning på området med formålet om fælles brug af termer.
 • Du får viden om relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet.

Kurser på fællesmodulet

 • Varighed: 48 timer

  Du får omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation. På den baggrund lærer du at planlægge undersøgelsesforløb, så de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt.

  Du lærer at beskrive klienters og patienters aktuelle funktionsniveau på det kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige område.

  Mindst halvdelen af timerne tager udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande.

  Det er centralt i undervisningen, at du får et nuanceret og præcist kendskab til, hvornår en tilstand kan betegnes med en anerkendt psykiatrisk diagnose. Derfor får du både kendskab til kriterierne for de mest almindelige diagnoser og til de undersøgelsesmetoder, der er udviklet med henblik på afklaring af disse diagnoser.

  Vigtige delmål i undervisningen:

  • At du får indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger.
  • At du lærer at bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper med henblik på yderligere udredning og eventuelt behandling.
  • At du får kendskab til komplicerede typer af opgaver og problemstillinger inden for fx retspsykiatri og neurologi.

  Undervisningen kan være mere eller mindre bredt orienteret afhængig af timeantallet. Eksempler på kurser med afgrænset område og timeantal:

  • Det diagnostiske dynamiske interview
  • Hospitalsudredning
  • ICD-systemet
  • Assessment af hhv. ikke-psykotiske lidelser, sværere psykiatriske lidelser, angsttilstande og inden for revalidering

  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering svarer til emneområde 10.2.

 • Varighed: 18 timer

  Du får sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.

  Du får viden om, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

  Du får viden om det dynamiske samspil mellem de forskellige faktorer og grænseområder til mere alvorlige forstyrrelser, skizofreni, depression og paranoia.

  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori svarer til emneområde 10.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling.

  Du får en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurdering af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik.

  Du får viden om, hvad der virker ved psykoterapi. Du lærer at forholde dig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling:

  • Den valgte teknik
  • Klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling
  • Dine egne styrker og svagheder som psykolog

  Psykoterapeutisk behandling svarer til emneområde 10.5.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for voksenområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet svarer til emneområde 10.6.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forsknings­modulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiserings­modulet

På specialiseringsmodulet tilegner du dig videnskabelig funderet og nuanceret viden om fagområdets teori og praksis.

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består overordnet af:

 • Almen gerontopsykologi (42 timer)
 • Intervention (48 timer)
 • Andet: Specifik viden, udredning og intervention inden for specialet (60 timer)

Alle ovenstående emneområder på specialiseringsmodulet kan sammensættes af flere kurser.

Almen gerontopsykologi på 42 timer består af:

 • A: Almen gerontopsykologi (24 timer)
 • B: Livets afslutning (6 timer)
 • C: Lovgivningsmæssige og etiske aspekter på ældreområdet (12 timer)

Interventionsdelen på 48 timer består af:

 • A: Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper (24 timer)
 • B: Intervention overfor pårørende til ældre med kroniske sygdomme (12 timer)
 • C: Supervision til sundhedspersonale (12 timer)

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Andet: Specifik viden, udredning og intervention inden for specialet på 60 timer består af:

 • A: Geriatri og farmakologi for gerontopsykologer (24 timer)
 • B: Psykopatologiske / psykiatriske syndromer hos ældre (24 timer)
 • C: Kortlægning og intervention af kompleks adfærd ved demens og psykiske lidelser (6 timer)
 • D: Intervention overfor ældre klienter ved livets afslutning (6 timer)

Kurser på Specialiserings­modulet

 • Varighed: 24 timer

  Du tilegner dig viden om den normale aldring herunder biologiske og psykologiske aldringsprocesser samt betydningen af den sociale sammenhæng, hvori de foregår.

  Kurset behandler også neurogerontologiske og kognitive forandringer.

  Almen gerontopsykologi svarer til emneområde 16.4.4.2.1.

 • Varighed: 6 timer

  Du tilegner dig viden om forskellige teoriers forståelse mere generelt af livets afslutning samt eksistentielle temaer som livsfortrydelser, forsoning, dødsangst, integritet mm.

  Kurset behandler også begrebet terminalt decline herunder psykiske, fysiske og sociale processer, der leder frem mod livets afslutning.

  Livets afslutning svarer til emneområde 16.4.4.2.5

 • Varighed: 12 timer

  Du tilegner dig viden om lovgivningsmæssig og etiske aspekter af ældreområdet.

  Inden for lovgivningen lærer du om Servicelovens bestemmelser (blandt andet Magtanvendelsesreglerne, værgemål mv.) og Psykiatriloven.

  Inden for etikken lærer du om nogle af de centrale etiske teorier, der kan være med til at sikre udvikling af kompetencer og refleksionsevne ved de mange etiske dilemmaer, der især gør sig gældende i arbejdet med de mest sårbare og svækkede ældre. Det er fx et etisk dilemma at træffe beslutning om den mindst dårlige og mindst indgribende intervention i arbejdet på demensområdet.

  Lovgivningsmæssige og etiske aspekter på ældreområdet svarer til emneområde 16.4.4.2.4.

 • Varighed: 24 timer

  Emnet kan omfatte intervention inden for en klinisk ramme og inden for en mere organisationspsykologisk ramme.

  Inden for en klinisk ramme kan kurset omfatte gennemgang af forskellige former for psykoterapi, individuelt eller i gruppe med vægt på forhold af betydning for dit arbejde med ældre mennesker.

  Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper svarer til emneområde 16.4.4.2.2.3.

 • Varighed: 12 timer

  Direkte intervention omfatter også psykoterapi med pårørende, hvor der gør sig særlige forhold gældende på ældreområdet.

  Rådgivning til ældre patienter med psykiatriske lidelser og deres pårørende udgør et vigtigt område i gerontopsykologens arbejde og behandles særskilt.

  Intervention overfor pårørende til ældre med kroniske sygdomme svarer til emneområde 16.4.4.2.2.6

 • Varighed: 12 timer

  Inden for en organisationspsykologisk ramme kan kurset omfatte en gennemgang af forskellige former for intervention rettet mod individer eller grupper, som arbejder med ældre. Det kan være supervision, rådgivning og vejledning til pleje af ældre med det formål af bedre plejepraksis og ældres trivsel.

  Desuden gennemgås mulige redskaber til at evaluere intervention.

  Supervision til sundhedspersonale svarer til emneområde 16.4.4.2.2.4

 • Varighed: 24 timer

  Du lærer om alderdommens almindeligste medicinske sygdomme herunder kredsløbssygdomme og apopleksi, diabetes, nyre- og urinvejssygdomme (herunder inkontinens), cancer, gigtlidelser, parkinsonisme og lungelidelser (KOL).

  Kurset behandler desuden multifaktorielle tilstandsbilleder, kronisk og terminal sygdom, farmakologi med særligt henblik på geriatriske problemstillinger og psykofarmakologi med særligt henblik på gerontopsykiatriske problemstillinger. Kurset lægger vægt på en psykologisk synsvinkel med henblik på intervention i forhold til geriatriske patienter.

  Geriatri og farmakologi for gerontopsykologer svarer til emneområde 16.4.4.2.2.2.

 • Varighed: 24 timer

  Du lærer om psykiatriske sygdomme hos ældre herunder klassifikationssystemer, forekomst og teorier om årsager.

  Kurset gennemgår også depression og angst, delir, psykotiske forstyrrelser, demenssygdomme og demenssygdommenes psykiatri (BPSD).

  Kurset behandler desuden egnede psykologiske metoder til udredning og differentialdiagnostik.

  Psykopatologiske/psykiatriske syndromer hos ældre svarer til emneområde 16.4.4.2.2.1

 • Varighed: 6 timer

  Du lærer om relevante og velafprøvede metoder til kortlægning af kompleks adfærd ved demens og psykiske lidelser.

  Kurset gennemgår desuden interventionens, supervisionens og rådgivningens rammer og metodik.

  Kurset er funderet på eksempler med praksisnær kompleks adfærd.

  Kortlægning og intervention af kompleks adfærd ved demens og psykiske lidelser svarer til emneområde 16.4.4.2.

 • Varighed: 6 timer

  Kurset dækker psykoterapi med især eksistentielle temaer, der omhandler livets afslutning. Der kan tages afsæt i forskellige psykoterapeutiske retninger, som egner sig særlig godt til det. Især eksistentiel psykoterapi som logoterapi ad modum Frankl og Yalom har vist sig særlig velegnet.

  Intervention overfor ældre klienter ved livets afslutning svarer til emneområde 16.4.4.2.2.