Teori – Klinisk Børne- og Ungepsykologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Klinisk Børne- og Ungepsykologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen

Fællesmodulet: Børne- og ungemodulet

På specialistuddannelsen i Klinisk Børne- og Ungepsykologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for Børne- og ungemodulet.

Kurserne på børne- og ungemodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for børne- og ungeområdet.

Her lærer du både om udredning af barnet og den unge individuelt, i dets nære relationer og i dets omgivelser i øvrigt, og du får kendskab til lovgivning og etik inden for børne- og ungeområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at identificere de mest almindelige vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge
 • Du lærer at identificere de mest almindelige udviklingsforstyrrelser efter diagnosesystemer som ICD eller DSM
 • Du får kendskab til diagnosesystemets muligheder og begrænsninger
 • Du lærer at foretage udredninger af børn og unge med udviklingsforstyrrelser
 • Du lærer at vælge interventionsformer, som er relevante for forskellige typer af forstyrrelser
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på relevant viderevisitering
 • Du får kendskab til relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejdet inden for børneområdet

Kurser på fællesmodulet

 • Varighed: 30 timer

  Du lærer om den normale sociale, emotionelle og kognitive udvikling hos børn og unge med fokus på empirisk viden.

  Du lærer om klassifikation af psykiske forstyrrelser ud fra anerkendte diagnosesystemer som ICD og DSM (med hovedvægt på ICD).

  Du lærer om forekomst, ætiologi og udviklingsforløb ved de mest almindelige udviklingsforstyrrelser:

  • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed
  • Spektret af autismeforstyrrelser
  • Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder
  • Adfærdsforstyrrelser
  • Sociale funktionsforstyrrelser
  • Emotionelle forstyrrelser
  • Medfødt og erhvervet hjerneskade.

  Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser svarer til emneområde 5.2.

 • Varighed: 36 timer

  Du lærer om undersøgelsesmetoderne:

  • Kvalitative og kvantitative psykologiske test (med hovedvægt på brede kvantitative test)
  • Observationsmetoder
  • Rating scales, spørgeskemaer og interview
  • Metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø

  Du lærer også om:

  • Den hypoteseafprøvende procedure
  • Psykometriske egenskaber ved anvendte undersøgelsesmetoder
  • Differentialdiagnostiske problemstillinger
  • Tolkning af undersøgelsesresultater
  • Rapportskrivning
  • Formidling af resultater til barnet eller den unge, familien og behandlere

  Psykologisk udredning svarer til emneområde 5.3.

 • Varighed: 12 timer

  Du lærer at beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer samt vurdere effekten af den valgte interventionsform.

  Du trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for arbejdet.

  Du lærer at reflektere over mulighederne for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

  Undervisningen omfatter temaerne:

  • De mest almindelige interventionsformer i forhold til forældre, børn, unge og familier
  • Evidensbaseret praksis
  • Pædagogiske/psykologiske handleplaner
  • Evaluering af effekt ved de valgte interventionsformer

  Valg af interventionsformer, børn og unge svarer til emneområde 5.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for børne- og ungeområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Lov om social service
  • Folkeskoleloven

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for børne- og ungeområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning
  • Behandling

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet svarer til emneområde 5.5.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

På specialiseringsmodulet tilegner du dig specialiseret viden omkring, hvordan kognitive, følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale forhold spiller sammen.

Undervisningen omfatter teoridannelserne bag de forskellige test samt administration og tolkning af testene.

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Klinisk teori (42 timer) og Træning inden for klinisk børne og unge psykologi (48 timer)
 • Psykologiske undersøgelsesmetoder (36 timer)
 • Diagnostik og psykopatologi (24 timer)

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 90 timer

  Psykologen skal koncentrere sig om et terapeutisk område (eventuelt to tilstødende områder), som man går i dybden med.

  Man kan vælge mellem individuel terapi eller gruppeterapi i forhold til børn og unge. Man kan vælge familieterapi eller relationsbehandling i forhold til den tidlige forældre-barn-kontakt.

  Teoridannelserne bag de psykoterapeutiske metoder skal belyses.

  Indholdet kan være et længerevarende uddannelsesforløb inden for et relevant psykoterapeutisk område, eller sammensat af to kortere forløb, som både omfatter undervisning i teori og metode samt omfatter supervision af psykoterapeutisk arbejde inden for én af følgende videnskabeligt funderede referencerammer:

  • Eksistentiel/humanistisk
  • Kognitiv/adfærdsterapeutisk
  • Psykodynamisk/psykoanalytisk
  • Systemisk/strukturel

  Hvis du har gennemført teori inden for nedenstående emneområder på specialistuddannelsen i Psykoterapi med børn og unge, kan det godkendes, hvis grundlagsteorien og metoden er relevant for praksis i klinisk børne- og ungepsykologi:

  • Grundlagsteori (svarende til emneområde 12.4.4.2.2.)
  • Anden teoretisk retning (svarende til emneområde 12.4.4.2.3).

  Der skal indgå arbejde med etiske refleksioner i forbindelse med den terapeutiske kontakt som del af det længerevarende uddannelsesforløb. Desuden lægger fagnævnet vægt på, at der i undervisningen og supervisionen præsenteres flere end en underviser/supervisor af hensyn til bredden af formidlingen.

  Du kan sammensætte emneområdet som:

  • 1 forløb på 90 timer
  • 2 forløb hvoraf det korteste forløb er på minimum 30 timer.

  Vi anbefaler, at du modtager supervision i sammenhæng med teorien.

  Klinisk teori og Træning inden for klinisk børne og unge psykologi svarer til emneområde 6.4.4.2.3.

 • Varighed: 36 timer

  • Observationsmetoder, herunder metoder til observationer af bl.a. spædbørn, småbørn, børns leg, det tidlige forældre-barn-samspil, relationerne i familien generelt og relationer i øvrigt (børnegrupper, grupper af unge, samspil mellem børn og pædagoger etc.).
  • Diagnostiske interviews af større børn, unge og familier.
  • Psykologisk testning med fokus på det personlighedsmæssige og sociale område.

  Psykologiske undersøgelsesmetoder svarer til emneområde 6.4.4.2.2.

 • Varighed: 24 timer

  • Klassifikationssystemer for psykopatologi inden for børne- og ungeområdet med hovedvægt på diskussion af anerkendte diagnosesystemer (som DSM/ICD).
  • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt personlighedsforstyrrelser.
  • Diagnostik inden for spædbarns- og småbørnsområdet, herunder diagnosesystemet Diagnostic Classification: 0-3.

  Diagnostik og psykopatologi svarer til emneområde 6.4.4.2.1.