Teori – Klinisk Neuropsykologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Klinisk Neuropsykologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet: Voksenmodulet

På specialistuddannelsen i Klinisk Neuropsykologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for voksenmodulet.

Kurserne på voksenmodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for voksenområdet.

Her lærer du at foretage faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne og stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt visitere til den rette behandling på et dokumenteret grundlag.

Du får også kendskab til lovgivning og etik inden for voksenområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at foretage metodisk forsvarlige udredninger af voksne med psykiske forstyrrelser.
 • Du lærer at stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser.
 • Du lærer at vælge de interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser (med vægt på dokumenteret effekt).
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på at vurdere, hvornår en sag eller dele af den skal visiteres til en psykolog med en anden specialistuddannelse.
 • Du får kendskab til, hvordan overordnede psykiske funktioner og processer afgrænses og defineres inden for nyere forskning på området med formålet om fælles brug af termer.
 • Du får viden om relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet.

Kurser på fællesmodulet

 • Varighed: 48 timer

  Du får omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation. På den baggrund lærer du at planlægge undersøgelsesforløb, så de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt.

  Du lærer at beskrive klienters og patienters aktuelle funktionsniveau på det kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige område.

  Mindst halvdelen af timerne tager udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande.

  Det er centralt i undervisningen, at du får et nuanceret og præcist kendskab til, hvornår en tilstand kan betegnes med en anerkendt psykiatrisk diagnose. Derfor får du både kendskab til kriterierne for de mest almindelige diagnoser og til de undersøgelsesmetoder, der er udviklet med henblik på afklaring af disse diagnoser.

  Vigtige delmål i undervisningen:

  • At du får indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger.
  • At du lærer at bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper med henblik på yderligere udredning og eventuelt behandling.
  • At du får kendskab til komplicerede typer af opgaver og problemstillinger inden for fx retspsykiatri og neurologi.

  Undervisningen kan være mere eller mindre bredt orienteret afhængig af timeantallet. Eksempler på kurser med afgrænset område og timeantal:

  • Det diagnostiske dynamiske interview
  • Hospitalsudredning
  • ICD-systemet
  • Assessment af hhv. ikke-psykotiske lidelser, sværere psykiatriske lidelser, angsttilstande og inden for revalidering

  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering svarer til emneområde 10.2.

 • Varighed: 18 timer

  Du får sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.

  Du får viden om, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

  Du får viden om det dynamiske samspil mellem de forskellige faktorer og grænseområder til mere alvorlige forstyrrelser, skizofreni, depression og paranoia.

  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori svarer til emneområde 10.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling.

  Du får en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurdering af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik.

  Du får viden om, hvad der virker ved psykoterapi. Du lærer at forholde dig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling:

  • Den valgte teknik
  • Klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling
  • Dine egne styrker og svagheder som psykolog

  Psykoterapeutisk behandling svarer til emneområde 10.5.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for voksenområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet svarer til emneområde 10.6.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Sygdomslære (30 timer)
 • Klinisk neuroanatomi, neurofysiologi og neurokemi (30 timer)
 • Neurorehabilitering, Intervention (30 timer)
 • Neuropsykologiske forstyrrelser, Udredning (30 timer)
 • Neuropsykiatri (30 timer)

Ovenstående emneområder på specialiseringsmodulet kan sammensættes af flere korte kurser.

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 30 timer

  Delmodulerne A, B, C, D og E omhandler sygdomsmekanismer bag neurologiske sygdomme:

  • A: Vaskulære lidelser (6 timer)
  • B: Neurodegenerative lidelser (6 timer)
  • C: Hovedtraumer (6 timer)
  • D: Epilepsi og tumorer (6 timer)
  • E: Valgfri emner inden for de neurologiske lidelser (6 timer)

  Inden for hvert delmodul gennemgås sygdommens patologi, symptomatologi, differentialdiagnostik samt den lægelige udredning og behandling.

  Det er ikke et krav for godkendelse af modul D, at begge sygdomme er dækket.

  Sygdomslære svarer til emneområde 15.4.4.2.3.

 • Varighed: 30 timer

  Du lærer om anatomiske, fysiologiske, biokemiske og endokrine processer i nervesystemet og deres forbindelse til neurologiske sygdomme og neuropsykologiske syndromer.

  Klinisk neuroanatomi, neurofysiologi og neurokemi svarer til emneområde 15.4.4.2.4.

 • Varighed: 30 timer

  Du lærer om neurorehabilitering herunder principper og rationaler bag behandling og genoptræning ved kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige forstyrrelser.

  Modulet kan blandt andet dække:

  • Struktur og faser i behandlingssystemet
  • Rehabilitering af specifikke forstyrrelser
  • Terapi
  • Det tværfaglige samarbejde
  • Arbejde med pårørende

  Du bør tilstræbe en vis bredde, når du udvælger kurser til modulet.

  Neurorehabilitering, Intervention svarer til emneområde 15.4.4.2.2.

 • Varighed: 30 timer

  Inden for hvert delmodul godkendes kurser omhandlende neuropsykologiske funktionsforstyrrelser.

  • A: Opmærksomhed, arousal og energi (6 timer)
  • B: Indlæring og hukommelse (6 timer)
  • C: Sproglige funktioner (6 timer)
  • D: Visuelle funktioner (6 timer)
  • E: Eksekutive funktioner og forandringer i adfærd (6 timer)

  For hvert af de kognitive domæner (ovenstående A, B, C, D og E) skal kurserne gennemgå symptomkomplekser og neuropsykologiske teorier bag den patologiske funktion, undersøgelsesmetoder og differentialdiagnostik. Det anbefales, at alle de kognitive domæner dækkes.

  Neuropsykologiske forstyrrelser, Udredning svarer til emneområde 15.4.4.2.1.

 • Varighed: 30 timer

  Du lærer om neurobiologiske og kognitive aspekter ved en række af de mest almindelige psykiatriske og adfærdsmæssige forstyrrelser.

  Kurserne giver kendskab til de samlede sygdomsmekanismer, differentialdiagnostiske overvejelser og implikationer af behandlingstiltag.

  Når du udvælger kurser, bør du tilstræbe en vis bredde inden for fx:

  • Neuroudviklingsforstyrrelser
  • Skizofreni og psykoseforstyrrelser
  • Affektive lidelser
  • Stress- og angstlidelser
  • Funktionelle lidelser
  • Rusmidler og afhængighed
  • Psyko- og neurofarmakologi
  • ECT

  Neuropsykiatri svarer til emneområde 15.4.4.2.6.