Teori – Pædagogisk Psykologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Pædagogisk Psykologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet: Børne- og ungemodulet

På specialistuddannelsen i Pædagogisk Psykologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for Børne- og ungemodulet.

Kurserne på børne- og ungemodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for børne- og ungeområdet.

Her lærer du både om udredning af barnet og den unge individuelt, i dets nære relationer og i dets omgivelser i øvrigt, og du får kendskab til lovgivning og etik inden for børne- og ungeområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at identificere de mest almindelige vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge
 • Du lærer at identificere de mest almindelige udviklingsforstyrrelser efter diagnosesystemer som ICD eller DSM
 • Du får kendskab til diagnosesystemets muligheder og begrænsninger
 • Du lærer at foretage udredninger af børn og unge med udviklingsforstyrrelser
 • Du lærer at vælge interventionsformer, som er relevante for forskellige typer af forstyrrelser
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på relevant viderevisitering
 • Du får kendskab til relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejdet inden for børneområdet

Kurser på Fællesmodulet

 • Varighed: 30 timer

  Du lærer om den normale sociale, emotionelle og kognitive udvikling hos børn og unge med fokus på empirisk viden.

  Du lærer om klassifikation af psykiske forstyrrelser ud fra anerkendte diagnosesystemer som ICD og DSM (med hovedvægt på ICD).

  Du lærer om forekomst, ætiologi og udviklingsforløb ved de mest almindelige udviklingsforstyrrelser:

  • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed
  • Spektret af autismeforstyrrelser
  • Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder
  • Adfærdsforstyrrelser
  • Sociale funktionsforstyrrelser
  • Emotionelle forstyrrelser
  • Medfødt og erhvervet hjerneskade.

  Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser svarer til emneområde 5.2.

 • Varighed: 36 timer

  Du lærer om undersøgelsesmetoderne:

  • Kvalitative og kvantitative psykologiske test (med hovedvægt på brede kvantitative test)
  • Observationsmetoder
  • Rating scales, spørgeskemaer og interview
  • Metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø

  Du lærer også om:

  • Den hypoteseafprøvende procedure
  • Psykometriske egenskaber ved anvendte undersøgelsesmetoder
  • Differentialdiagnostiske problemstillinger
  • Tolkning af undersøgelsesresultater
  • Rapportskrivning
  • Formidling af resultater til barnet eller den unge, familien og behandlere

  Psykologisk udredning svarer til emneområde 5.3.

 • Varighed: 12 timer

  Du lærer at beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer samt vurdere effekten af den valgte interventionsform.

  Du trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for arbejdet.

  Du lærer at reflektere over mulighederne for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

  Undervisningen omfatter temaerne:

  • De mest almindelige interventionsformer i forhold til forældre, børn, unge og familier
  • Evidensbaseret praksis
  • Pædagogiske/psykologiske handleplaner
  • Evaluering af effekt ved de valgte interventionsformer

  Valg af interventionsformer, børn og unge svarer til emneområde 5.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for børne- og ungeområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Lov om social service
  • Folkeskoleloven

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for børne- og ungeområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning
  • Behandling

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet svarer til emneområde 5.5.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

På specialiseringsmodulet tilegner du dig specifik og specialiseret viden inden for det pædagogisk-psykologiske område.

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Udviklings-, lærings- og organisationsteorier (42 timer)
 • Udredning (36 timer)
 • Intervention (48 timer)
 • Valgfrie kurser (24 timer)

Alle emneområder på specialiseringsmodulet kan sammensættes af flere kurser.

På specialiseringsmodulet tilegner du dig specifik og specialiseret viden inden for det pædagogisk-psykologiske område.

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 42 timer

  Du tilegner dig viden og indsigt i de nyeste teorier om børn og unges udvikling på et videnskabeligt niveau og lærer at vurdere, hvordan de influerer på teorier om læring og ændringsprocesser.

  På den baggrund lærer du at vurdere, hvordan der skabes de bedste betingelser for en optimal udvikling hos den enkelte. Du lærer også at beskrive vanskeligheders indflydelse på funktionsmulighederne hos den enkelte, såvel som i familien, institution og skole.

  Du lærer at vurdere og tage kritisk stilling til, hvilke former for pædagogisk-psykologisk indsats, der er relevant i de konkrete situationer samt at foretage relevant evaluering. På den baggrund lærer du at rådgive om pædagogiske metoder og undervisningsformer i forhold til teorier om børns udviklingsforløb.

  Emneområdet dækker:

  • Teorier om børn og unges udvikling: kognitivt, socialt og følelsesmæssigt
  • Teorier om lærings- og forandringsprocesser
  • Indlæringsforudsætninger
  • Personlighedspsykologiske forhold
  • Teorier om organisationer og organisationsudvikling
  • Organisationsforståelse herunder organisationskultur
  • Evalueringsformer

  Udviklings-, lærings- og organisationsteorier svarer til emneområde 8.4.4.2.1.

 • Varighed: 36 timer

  Du tilegner dig viden og indsigt i psykologiske mekanismer i organisationer, når de skal påvirkes til at arbejde med relevante forandringer.

  Dit fokus

  • Du lærer at skabe overblik over de sociale systemer som grundlag for at vurdere konkrete muligheder for ændringer.
  • Du lærer at afdække organisationspsykologiske problemstillinger og foreslå brugbare løsningsmodeller i den aktuelle sammenhæng samt rådgive involverede parter.
  • Du lærer at udvælge relevante metoder i forhold til problemstillingen.
  • Du lærer at analysere dit arbejdsområdes problemfelter på individ-, gruppe – og organisatorisk niveau (bl.a. udredningsopgaver, konsulentarbejde og beskrivelse af systemer). Heri kan indgå data indsamlet gennem undersøgelser på et forskningsmæssigt grundlag.
  • Du lærer at danne det nødvendige faglige overblik og opstille relevante arbejdshypoteser, som kan udformes som helhedsoplæg til brug for pædagogisk vejledning.
  • Du lærer at evaluere effekten af den gennemførte indsats herunder designe såvel mindre som større opgørelser/undersøgelser af effekten af det pædagogisk psykologiske arbejde på et videnskabeligt niveau.
  • Du lærer at foretage en kritisk vurdering af rolle- og professionsforhold samt fagetiske dilemmaer herunder inddrage relevante samfundsmæssige og generelle etiske forhold.

  Emneområdet dækker:

  • Analysemetoder af institutioner og skoler som pædagogisk udviklingsmiljø for børn.
  • Analyse af muligheder og begrænsninger ved undersøgelses- og observationsmetoder mv.
  • Dataindsamling og bearbejdning i pædagogisk-psykologisk arbejde på et videnskabeligt niveau.
  • Udformning af planer for indsats på baggrund af indsamlet datamateriale.
  • Forskning i det pædagogisk-psykologiske arbejdsområde: Metoder, arbejdsmåder, opstilling af forsøgsdesign.

  Udredning svarer til emneområde 8.4.4.2.2.1.

 • Varighed: 48 timer

  Du lærer selvstændigt at lave oplæg til og medvirke aktivt i konkrete forandringsinitiativer i organisationer.

  Du tilegner dig viden og indsigt i pædagogisk-psykologiske interventionsmetoder og deres anvendelsesmuligheder. På den baggrund lærer du at udvikle og anvende nye handlemuligheder og synspunkter på praksis i forhold til individ, gruppe og system.

  Du lærer at vælge relevante metoder til problemstillingen og sætte interventionen ind i en helhed. Det indebærer: Dataopsamling og analyse, design af interventionsmetode, udførelse, evaluering og formidling af indsats.

  Du lærer at medvirke til planlægning, udførelse, evaluering og rapportering af udviklingsprojekter.

  Du lærer at fremme andre professionelle fagpersoners arbejde med organisationsudvikling gennem at få de sociale processer til at fungere mest hensigtsmæssigt og dermed udnytte ressourcerne i organisationen.

  Intervention svarer til emneområde 8.4.4.2.2.2.

 • Varighed: 24 timer

  Du kan sammensætte de 24 timer på dette emneområde frit ud fra de øvrige emneområder på specialiseringsmodulet.

  Valgfrie kurser svarer til emneområde 8.4.4.3.