Teori – Psykopatologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Psykopatologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet: Voksenmodulet

På specialistuddannelsen i Psykopatologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for voksenmodulet.

Kurserne på voksenmodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for voksenområdet.

Her lærer du at foretage faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne og stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt visitere til den rette behandling på et dokumenteret grundlag.

Du får også kendskab til lovgivning og etik inden for voksenområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at foretage metodisk forsvarlige udredninger af voksne med psykiske forstyrrelser.
 • Du lærer at stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser.
 • Du lærer at vælge de interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser (med vægt på dokumenteret effekt).
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på at vurdere, hvornår en sag eller dele af den skal visiteres til en psykolog med en anden specialistuddannelse.
 • Du får kendskab til, hvordan overordnede psykiske funktioner og processer afgrænses og defineres inden for nyere forskning på området med formålet om fælles brug af termer.
 • Du får viden om relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet.

Kurser på Fællesmodulet

 • Varighed: 48 timer

  Du får omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation. På den baggrund lærer du at planlægge undersøgelsesforløb, så de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt.

  Du lærer at beskrive klienters og patienters aktuelle funktionsniveau på det kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige område.

  Mindst halvdelen af timerne tager udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande.

  Det er centralt i undervisningen, at du får et nuanceret og præcist kendskab til, hvornår en tilstand kan betegnes med en anerkendt psykiatrisk diagnose. Derfor får du både kendskab til kriterierne for de mest almindelige diagnoser og til de undersøgelsesmetoder, der er udviklet med henblik på afklaring af disse diagnoser.

  Vigtige delmål i undervisningen:

  • At du får indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger.
  • At du lærer at bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper med henblik på yderligere udredning og eventuelt behandling.
  • At du får kendskab til komplicerede typer af opgaver og problemstillinger inden for fx retspsykiatri og neurologi.

  Undervisningen kan være mere eller mindre bredt orienteret afhængig af timeantallet. Eksempler på kurser med afgrænset område og timeantal:

  • Det diagnostiske dynamiske interview
  • Hospitalsudredning
  • ICD-systemet
  • Assessment af hhv. ikke-psykotiske lidelser, sværere psykiatriske lidelser, angsttilstande og inden for revalidering

  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering svarer til emneområde 10.2.

 • Varighed: 18 timer

  Du får sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.

  Du får viden om, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

  Du får viden om det dynamiske samspil mellem de forskellige faktorer og grænseområder til mere alvorlige forstyrrelser, skizofreni, depression og paranoia.

  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori svarer til emneområde 10.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling.

  Du får en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurdering af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik.

  Du får viden om, hvad der virker ved psykoterapi. Du lærer at forholde dig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling:

  • Den valgte teknik
  • Klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling
  • Dine egne styrker og svagheder som psykolog

  Psykoterapeutisk behandling svarer til emneområde 10.5.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for voksenområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet svarer til emneområde 10.6.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Diagnostik og psykopatologi (24 timer)
 • Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (48 timer)
 • Neuropsykologiske tilstande, voksne (12 timer)
 • Behandling (42 timer)
 • Psykiatrilov (12 timer)
 • Psykofarmakologi, voksne (12 timer)

Alle emneområde på specialiseringsmodulet kan sammensættes af flere kurser.

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 24 timer

  Du tilegner dig et nuanceret, differentieret og kvalificeret vidensniveau og tilsvarende kompetence inden for psykopatologi, psykiatrisk diagnostik og personlighedsvurdering.

  • Du lærer selvstændigt at foretage diagnostiske vurderinger i psykiatriens forskellige enheder. Det gælder for såvel psykotiske tilstande som personlighedsforstyrrelser.
  • Du lærer at anvende de gængse diagnosesystemer.
  • Du lærer at blive fortrolig med at gennemføre et klinisk interview og foretage rating efter gængse metoder.
  • Du lærer at vurdere behov for yderligere undersøgelser herunder tilegne dig viden om andre faggruppers udredningsmetoder, så du kan agere på et fagligt seniorniveau i et tværfagligt team.

  Emneområdet ”Diagnostik og psykopatologi” dækkes ind af kurser i diagnosesystemer og psykopatologi. Herunder bør du deltage i kurser inden for udvalgte psykiatriske undersøgelsesmetoder.

  Diagnostik og psykopatologi svarer til emneområde 13.4.4.2.1.

 • Varighed: 48 timer

  Du udvikler kompetencer til selvstændigt at vurdere indikation for en psykologisk undersøgelse samt selvstændigt at planlægge, gennemføre og formidle resultatet af klinisk psykologiske undersøgelser inden for området diagnostik og personlighedsvurderinger.

  Den teoretiske viden inden for den testpsykologiske del er tæt integreret med supervision, hvorfor denne del af teoriundervisningen skal foregå i sammenhæng med supervision.

  Den teoretiske viden omfatter en række centrale kognitive og personlighedspsykologiske test og de dertil knyttede validitets- og reliabilitetsproblemer. Du opnår ligeledes kendskab til og kompetencer i at anvende nyere psykologiske ratingmetoder.

  Du lærer om testsituationens dynamik og vanskeligheden ved at sammenstille testpsykologiske variable med nomenklaturen for de fagområder, som testresultatet er beregnet for.

  Et væsentligt delmål er, at du lærer at blive opmærksom på egen kompetence og begrænsning inden for det testpsykologiske område. Den testpsykologiske forskningsmæssige viden skal være med til at sikre, at du kan anvende, vurdere og fortolke de enkelte prøver med opmærksomhed på deres styrker og – ikke mindst – begrænsninger.

  Du lærer at vurdere klinisk relevans, validitet og reliabilitet for diagnostiske og personlighedspsykologiske indeks i personlighedsprøver i en konkret testpsykologisk situation.

  Det er et delmål, at du fortløbende opdaterer og udvikler dit vidensniveau inden for klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik.

  Emneområdet ”Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik” dækkes ind af kurser i psykologisk testning, som dækker områderne personlighedsprøver, neuropsykologiske prøver og testsituationen dynamik.

  Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik svarer til emneområde 13.4.4.2.2.

 • Varighed: 12 timer

  Neuropsykologiske tilstande, voksne svarer til emneområde 13.3.7.

  Du tilegner dig viden om de mest hyppige lettere neuropsykologiske tilstande. Der vil blive lagt vægt på kritisk analyse af sammenhængen mellem symptomer, tegn, test og undersøgelse i forhold til differentialdiagnose.

  Fokus er på temaerne: Neuropsykologiske tilstande med kognitive klager (commotio cerebri, lettere hovedtraumer, somatiseringstilstand), pseudo- epileptiske anfald samt sindslidelser med kognitive symptomer i det fælles område mellem psykiatri og neuropsykologi (samspil mellem neurologiske og psykiatriske lidelser – depression, skizofreni, reaktive lidelser, stress, angst og PTSD).

 • Varighed: 42 timer

  Specialistuddannelsen indeholder krav om supervision af psykoterapi i et omfang, som svarer til kravene i speciallægeuddannelsen i psykiatri. Du lærer at påtage dig psykoterapi (individuelt og i gruppe), psykoedukation og pårørendearbejde. Behandlingen kan gennemføres på kognitivt, psykodynamisk eller andet teoretisk grundlag afhængig af indikation samt klinisk og forskningsmæssig evidens.

  Valg af behandlingsmetode må foretages på baggrund af den nødvendige opdaterede viden og fleksibilitet og under hensyntagen til det videnskabelige belæg for metoderne. Det er derfor et delmål, at du fortløbende opdaterer og udvikler dit vidensniveau inden for psykoterapeutisk forskning.

  Ud over psykoterapeutisk kompetence lærer du at agere inden for en tværfaglig sammenhæng. Herunder give klinisk psykologiske bidrag til psykiatriens tværfaglige behandlingsplaner, ligesom du i det hele taget må være fortrolig med sagsgang fra journaloprettelse til epikrise og med den relevante kompetence inden for disse områder.

  Emneområdet ”Behandling” dækkes ind af kurser og undervisning i psykologisk behandling, som dækker områderne psykoterapi, psykoedukation og pårørendearbejde.

  Behandling svarer til emneområde 13.4.4.2.3.

 • Varighed: 12 timer

  Du opnår kendskab til psykiatriloven og strafferetspsykiatri herunder i relation til retslige patienter. Du bliver fortrolige med regelsæt for klagegang herunder håndtering af klager samt kriterier for og procedure ved utilsigtede hændelser og kerneårsagsanalyser.

  Du bliver fortrolig med kriterier for indgreb som tvangsindlæggelse (fare/behandlingsindikation), tvangstilbageholdelse, fiksering, beskyttelsesfiksering mv. Du udvikler desuden kompetencer til at indgå i en psykiatrisk enheds konferencestruktur, hvor sådanne forhold drøftes.

  Psykiatrilov svarer til emneområde 13.4.4.2.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du opnår grundlæggende kendskab til psykofarmakologi, så du kan agere relevant fagligt i samarbejde og behandling.

  Emneområdet skal dækkes ind af undervisning på det tværgående moduls emneområde/kursus ”Psykofarmakologi”.

  Psykofarmakologi, voksne svarer til emneområde 13.3.10.