Teori – Psykotraumatologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Psykotraumatologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet: Voksenmodulet

På specialistuddannelsen i Psykotraumatologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for voksenmodulet.

Kurserne på voksenmodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for voksenområdet.

Her lærer du at foretage faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne og stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt visitere til den rette behandling på et dokumenteret grundlag.

Du får også kendskab til lovgivning og etik inden for voksenområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at foretage metodisk forsvarlige udredninger af voksne med psykiske forstyrrelser.
 • Du lærer at stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser.
 • Du lærer at vælge de interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser (med vægt på dokumenteret effekt).
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på at vurdere, hvornår en sag eller dele af den skal visiteres til en psykolog med en anden specialistuddannelse.
 • Du får kendskab til, hvordan overordnede psykiske funktioner og processer afgrænses og defineres inden for nyere forskning på området med formålet om fælles brug af termer.
 • Du får viden om relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet.

Kurser på Fællesmodulet

 • Varighed: 48 timer

  Du får omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation. På den baggrund lærer du at planlægge undersøgelsesforløb, så de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt.

  Du lærer at beskrive klienters og patienters aktuelle funktionsniveau på det kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige område.

  Mindst halvdelen af timerne tager udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande.

  Det er centralt i undervisningen, at du får et nuanceret og præcist kendskab til, hvornår en tilstand kan betegnes med en anerkendt psykiatrisk diagnose. Derfor får du både kendskab til kriterierne for de mest almindelige diagnoser og til de undersøgelsesmetoder, der er udviklet med henblik på afklaring af disse diagnoser.

  Vigtige delmål i undervisningen:

  • At du får indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger.
  • At du lærer at bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper med henblik på yderligere udredning og eventuelt behandling.
  • At du får kendskab til komplicerede typer af opgaver og problemstillinger inden for fx retspsykiatri og neurologi.

  Undervisningen kan være mere eller mindre bredt orienteret afhængig af timeantallet. Eksempler på kurser med afgrænset område og timeantal:

  • Det diagnostiske dynamiske interview
  • Hospitalsudredning
  • ICD-systemet
  • Assessment af hhv. ikke-psykotiske lidelser, sværere psykiatriske lidelser, angsttilstande og inden for revalidering

  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering svarer til emneområde 10.2.

 • Varighed: 18 timer

  Du får sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.

  Du får viden om, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

  Du får viden om det dynamiske samspil mellem de forskellige faktorer og grænseområder til mere alvorlige forstyrrelser, skizofreni, depression og paranoia.

  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori svarer til emneområde 10.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling.

  Du får en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurdering af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik.

  Du får viden om, hvad der virker ved psykoterapi. Du lærer at forholde dig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling:

  • Den valgte teknik
  • Klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling
  • Dine egne styrker og svagheder som psykolog

  Psykoterapeutisk behandling svarer til emneområde 10.5.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for voksenområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet svarer til emneområde 10.6.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

På specialiseringsmodulet tilegner du dig specifik og specialiseret viden inden for det psykotraumatologiske fagområde.

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Psykotraumatologisk teori; hovedområde (42 timer)
 • Interventionsdel (48 timer)
 • Andet (60 timer)

Alle emneområder på specialiseringsmodulet kan sammensættes af flere kurser.

Interventionsdelen på 48 timer består af:

 • Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer (12 timer)
 • Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer (12 timer)
 • Intervention i gruppe i relation til traumatiske hændelser (12 timer)
 • Krisestyring (12 timer)

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Den del af dit specialiseringsmodul, som kaldes ”Andet” på 60 timer, består af:

 • Sorg og krise hos børn og unge (12 timer)
 • Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (12 timer)
 • Sekundær og vikarierende traumatisering i arbejdet med traumatiserede klienter (12 timer)
 • Valgfri del (24 timer)

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 42 timer

  Emneområdet kan fx indeholde nedenstående temaer:

  • Psykotraumatologiens historie og hovedteorier. Forskellige opfattelser af traumer
  • Akutte reaktioner, ASD og dissociation. Kropslige mekanismer.
  • PTSD; diagnostiske problemer, måling, differentialdiagnostik, prognostik
  • Kronificering af traumer; diagnostiske alternativer
  • Personlighedsændringer og komorbiditet
  • Den sociale kontekst: familien, netværket, sekundær traumatisering/viktimisering, social
  • rekonstruktion
  • Attribution, kognitive processer, hukommelse
  • Tilknytning og personlighedsstruktur som elementer i traumatisering
  • Mestring og forsvarsmekanismer i forbindelse med traumatisering
  • Hvad kendetegner forskellige traumetyper?
  • Traumer hos børn og unge samt pårørende
  • Effekten af forskellige interventionsformer
  • Tab og sorgprocesser
  • Psykologens roller og dilemmaer i behandlingen

  Psykotraumatologisk teori; hovedområde svarer til emneområde 14.4.4.2.1.

 • Varighed: 12 timer

  Du udvikler dine kompetencer i arbejdet med traumatiserede på individuelt plan, så de mestrer de færdigheder, der er nødvendige for intervention ved akut traumatisering.

  Temaer:

  • Forebyggelse/bearbejdning
  • Differentialdiagnostiske problemstillinger
  • Relevante terapeutiske tilgange

  Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer svarer til emneområde 14.4.4.2.2.1.

 • Varighed: 12 timer

  Du udvikler dine kompetencer i arbejdet med langvarigt traumatiserede, så de bliver i stand til at gennemføre hensigtsmæssige behandlingsforløb.

  Temaer:

  • Differentialdiagnostiske problemstillinger og relevante terapeutiske tilgange
  • Overføring/modoverføring
  • Tilknytnings-/adskillelsesproblematikker

  Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer svarer til emneområde 14.4.4.2.2.2.

 • Varighed: 12 timer

  Du udvikler dine kompetencer og tryghed i varetagelsen af arbejde med grupper af traumatiserede mennesker.

  Temaer:

  • Gruppepsykologiske processer og konstellationer
  • Kommunikation i grupper
  • Korttidsarbejde med grupper
  • Styring og ledelse af grupper

  Intervention i gruppe i relation til traumatiske hændelser svarer til emneområde 14.4.4.2.2.3.

 • Varighed: 12 timer

  Du tilegner dig viden om og redskaber til at kunne strukturere og organisere akut og opfølgende intervention i forhold til mennesker ramt af større ulykker eller ekstraordinære hændelser.

  Temaer:

  • Kriseforståelse – hvem rammes og hvordan?
  • Principper for organisering af intervention
  • Prioritering af tiltag og metodevalg
  • Psykologrollen som rådgiver og strateg
  • Reaktioner hos individ og organisation
  • Psykisk førstehjælp

  Krisestyring svarer til emneområde 14.4.4.2.2.4

 • Varighed: 12 timer

  Du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer. Med henblik på relevant interventionsvalg bør nedenstående temaer indgå.

  Temaer:

  • Akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner
  • Sorg og tab
  • Vigtige aspekter ved børns reaktioner
  • Risikofaktorer for udvikling af langtidsproblemer
  • Intervention til børn i krise og sorg i hverdagslivet

  Sorg og krise hos børn og unge svarer til emneområde 14.3.3.

 • Varighed: 12 timer

  Du tilegner sig teoretisk og empirisk viden om naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne med henblik på at kunne identificere komplicerede sorgreaktioner og efterfølgende intervenere. Herunder differentialdiagnostik blandt andet i forhold til PTSD, andre stresstilstande og depression. Nedenstående temaer bør indgå.

  Temaer:

  • Akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner
  • Længerevarende og kroniske belastningssyndromer
  • Sorg og tab
  • Intervention til mennesker i krise og sorg i hverdagslivet

  Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne svarer til emneområde 14.3.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du tilegner dig teoretisk og empirisk viden om og kompetencer i forhold til den sekundære eller vikarierende traumatisering, omsorgs- eller medfølelsestræthed, der kan opstå i arbejdet inden for det psykotraumatologiske felt.

  Kompetencerne skal understøtte dig i at vurdere din egen grad af belastning og håndtering af belastninger i arbejdet med krisesituationer og traumatiserede klienter.

  Temaer:

  • Belastende arbejdsforhold
  • Øvrige sårbarhedsfaktorer fx betydningen af kontekst, psykologens egen traumehistorie og tilknytningsstil
  • Symptomer på sekundær og vikarierende traumatisering
  • Forebyggelse
  • Egenomsorg og behandling

  Sekundær og vikarierende traumatisering i arbejdet med traumatiserede klienter svarer til emneområde 14.4.4.2.5

 • Varighed: 24 timer

  Den resterende valgfrie del af dit specialiseringsmodul er på 24 timer. På den valgfrie del kan du tage kurser som omhandler teori og metode inden for specifikke psykotraumatologiske områder og afspejler dine særlige interesse- og kompetenceområder. Det kan fx være:

  • Seksuelt misbrug
  • Vold
  • Mobning
  • Stress
  • Traumer relateret til arbejdslivet
  • Flygtninge
  • Torturofre
  • Kulturspecifikke temaer
  • Psykofysiologiske skader og somatisk traumatisering

  Valgfri del svarer til emneområde 14.4.4.2.4.