Teori – Sundhedspsykologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Sundhedspsykologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet

Ønsker du at blive specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge, skal du tage børne- og ungemodulet. Vil du være specialist i Sundhedspsykologi med voksne, skal du tage voksenmodulet.

Fællesmodulet: Børne- og ungemodulet

På specialistuddannelsen i Sundhedspsykologi med børn og unge kaldes fællesmodulet på 90 timer for Børne- og ungemodulet.

Kurserne på børne- og ungemodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for børne- og ungeområdet.

Her lærer du både om udredning af barnet og den unge individuelt, i dets nære relationer og i dets omgivelser i øvrigt, og du får kendskab til lovgivning og etik inden for børne- og ungeområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at identificere de mest almindelige vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge
 • Du lærer at identificere de mest almindelige udviklingsforstyrrelser efter diagnosesystemer som ICD eller DSM
 • Du får kendskab til diagnosesystemets muligheder og begrænsninger
 • Du lærer at foretage udredninger af børn og unge med udviklingsforstyrrelser
 • Du lærer at vælge interventionsformer, som er relevante for forskellige typer af forstyrrelser
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på relevant viderevisitering
 • Du får kendskab til relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejdet inden for børneområdet

Kurser på Børne- og ungemodulet

 • Varighed: 30 timer

  Du lærer om den normale sociale, emotionelle og kognitive udvikling hos børn og unge med fokus på empirisk viden.

  Du lærer om klassifikation af psykiske forstyrrelser ud fra anerkendte diagnosesystemer som ICD og DSM (med hovedvægt på ICD).

  Du lærer om forekomst, ætiologi og udviklingsforløb ved de mest almindelige udviklingsforstyrrelser:

  • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed
  • Spektret af autismeforstyrrelser
  • Specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder
  • Adfærdsforstyrrelser
  • Sociale funktionsforstyrrelser
  • Emotionelle forstyrrelser
  • Medfødt og erhvervet hjerneskade.

  Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser svarer til emneområde 5.2.

 • Varighed: 36 timer

  Du lærer om undersøgelsesmetoderne:

  • Kvalitative og kvantitative psykologiske test (med hovedvægt på brede kvantitative test)
  • Observationsmetoder
  • Rating scales, spørgeskemaer og interview
  • Metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø

  Du lærer også om:

  • Den hypoteseafprøvende procedure
  • Psykometriske egenskaber ved anvendte undersøgelsesmetoder
  • Differentialdiagnostiske problemstillinger
  • Tolkning af undersøgelsesresultater
  • Rapportskrivning
  • Formidling af resultater til barnet eller den unge, familien og behandlere

  Psykologisk udredning svarer til emneområde 5.3.

 • Varighed: 12 timer

  Du lærer at beslutte og tilrettelægge relevante interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer samt vurdere effekten af den valgte interventionsform.

  Du trænes i at inddrage diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for arbejdet.

  Du lærer at reflektere over mulighederne for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund på baggrund af teoretisk og empirisk viden.

  Undervisningen omfatter temaerne:

  • De mest almindelige interventionsformer i forhold til forældre, børn, unge og familier
  • Evidensbaseret praksis
  • Pædagogiske/psykologiske handleplaner
  • Evaluering af effekt ved de valgte interventionsformer

  Valg af interventionsformer, børn og unge svarer til emneområde 5.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for børne- og ungeområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Lov om social service
  • Folkeskoleloven

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for børne- og ungeområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning
  • Behandling

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet svarer til emneområde 5.5.

Fællesmodulet: Voksenmodulet

På specialistuddannelsen i Sundhedspsykologi med voksne kaldes fællesmodulet på 90 timer for voksenmodulet.

Kurserne på voksenmodulet giver dig en bred teoretisk og forskningsbaseret viden inden for voksenområdet.

Her lærer du at foretage faglig metodisk udredning af psykiske forstyrrelser hos voksne og stille, beskrive og formidle forslag til diagnoser samt visitere til den rette behandling på et dokumenteret grundlag.

Du får også kendskab til lovgivning og etik inden for voksenområdet.

Dit fokus

 • Du lærer at foretage metodisk forsvarlige udredninger af voksne med psykiske forstyrrelser.
 • Du lærer at stille, beskrive og formidle korrekte diagnoser.
 • Du lærer at vælge de interventionsformer, der er relevante for forskellige typer af forstyrrelser (med vægt på dokumenteret effekt).
 • Du lærer at vurdere din specialistuddannelses muligheder og begrænsninger med henblik på at vurdere, hvornår en sag eller dele af den skal visiteres til en psykolog med en anden specialistuddannelse.
 • Du får kendskab til, hvordan overordnede psykiske funktioner og processer afgrænses og defineres inden for nyere forskning på området med formålet om fælles brug af termer.
 • Du får viden om relevant lovgivning og etiske problemstillinger i forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet.

Kurser på Voksenmodulet

 • Varighed: 48 timer

  Du får omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation. På den baggrund lærer du at planlægge undersøgelsesforløb, så de forelagte problemstillinger belyses bedst muligt.

  Du lærer at beskrive klienters og patienters aktuelle funktionsniveau på det kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige område.

  Mindst halvdelen af timerne tager udgangspunkt i det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande.

  Det er centralt i undervisningen, at du får et nuanceret og præcist kendskab til, hvornår en tilstand kan betegnes med en anerkendt psykiatrisk diagnose. Derfor får du både kendskab til kriterierne for de mest almindelige diagnoser og til de undersøgelsesmetoder, der er udviklet med henblik på afklaring af disse diagnoser.

  Vigtige delmål i undervisningen:

  • At du får indsigt i de anvendte metoders muligheder og begrænsninger.
  • At du lærer at bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper med henblik på yderligere udredning og eventuelt behandling.
  • At du får kendskab til komplicerede typer af opgaver og problemstillinger inden for fx retspsykiatri og neurologi.

  Undervisningen kan være mere eller mindre bredt orienteret afhængig af timeantallet. Eksempler på kurser med afgrænset område og timeantal:

  • Det diagnostiske dynamiske interview
  • Hospitalsudredning
  • ICD-systemet
  • Assessment af hhv. ikke-psykotiske lidelser, sværere psykiatriske lidelser, angsttilstande og inden for revalidering

  Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering svarer til emneområde 10.2.

 • Varighed: 18 timer

  Du får sammenhængende viden om personlighedsforstyrrelser og psykopatologi i et udviklingspsykologisk perspektiv.

  Du får viden om, hvordan biologiske, psykologiske og sociale forhold former personlighedsdannelsen og danner grundlaget for disse forstyrrelser.

  Du får viden om det dynamiske samspil mellem de forskellige faktorer og grænseområder til mere alvorlige forstyrrelser, skizofreni, depression og paranoia.

  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori svarer til emneområde 10.4.

 • Varighed: 12 timer

  Du får nuanceret viden om psykoterapeutisk behandling.

  Du får en overordnet forståelse for kompleksiteten bag vurdering af henvendelsesårsager, psykisk lidelse og diagnostik.

  Du får viden om, hvad der virker ved psykoterapi. Du lærer at forholde dig reflekterende til de forskellige elementer af den psykoterapeutiske behandling:

  • Den valgte teknik
  • Klientens ønsker og forudsætninger for psykoterapeutisk behandling
  • Dine egne styrker og svagheder som psykolog

  Psykoterapeutisk behandling svarer til emneområde 10.5.

 • Varighed: 12 timer

  Du får kendskab til relevant lovgivning inden for voksenområdet:

  • Psykologloven
  • Forvaltningsloven
  • Relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet

  Du får kendskab til etiske overvejelser i relation til psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet herunder:

  • Udfærdigelse af rapporter
  • Formidling
  • Rådgivning

  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet svarer til emneområde 10.6.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Fleksibelt valg: Du kan erstatte alle 60 timer på det tværgående modul med kurser, der er godkendt til specialiseringsmodulerne. Bemærk at sondringen mellem voksenområdet og børne- og ungeområdet fortsat gælder.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne til specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

På specialiseringsmodulet tilegner du dig en videnskabeligt funderet og nuanceret viden om det sundhedspsykologiske felt og de psykologiske metoder, der relaterer sig til området.

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Teori og Intervention i det kliniske arbejde (90 timer)
 • Udredning (30 timer)
 • Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område (30 timer)

Du kan tage op til 24 timers teori i specifikke metoder under intervention på dit specialiseringsmodul.

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 90 timer

  Det sundhedspsykologiske arbejdsfelt stiller i sin diversitet høje krav til metodisk og interventionsmæssig fleksibilitet.

  Kravene kan opfyldes på to måder, såfremt grundlagsteorien og metoden er relevant for praksis i sundhedspsykologi:

  • Gennemførelse af en længerevarende terapeutisk efteruddannelse på 90 timer svarende til emneområde 12.4.4.2.2 Grundlagsteori og klinisk teori i specialistuddannelsen i psykoterapi.
  • Forløbet kan sammensættes af 2-3 forløb, hvor det korteste forløb er minimum 30 timer, svarende til emneområde 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme i specialistuddannelsen i psykoterapi.

  Teori og Intervention i det kliniske arbejde svarer til emneområde 11.4.4.2.2.

 • Varighed: 30 timer

  Du tilegner dig et kvalificeret vidensniveau og udvikler kompetencer inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af en klinisk psykologisk undersøgelse. Fokus er på diagnostiske og differentialdiagnostiske afklaringer.

  Endelig skal du kunne vurdere behov for yderligere undersøgelser hos andre specialister.

  Udredning svarer til emneområde 11.4.4.2.3.

 • Varighed: 30 timer

  Du tilegner dig en videnskabelig og nuanceret viden om de problemstillinger, der angår relationen mellem det fysiske helbred og det psykiske befindende. Det indebærer:

  • At du tilegner dig et betydeligt kendskab til somatiske sygdomme, syndromer og behandlingsmuligheder
  • At du tilegner dig kendskab til både almenpsykologiske og psykopatologiske reaktioner på sygdom og handicap
  • At du tilegner dig kendskab til de problemstillinger, der kobler sig til positionen som pårørende.

  Du udvikler kompetencer til at foretage en grundig vurdering af en klients psykiske behandlingsbehov og tilegner dig viden om etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger på området.

  Du tilegner dig et bredt kendskab til sundhedsvæsnets organisering.

  Du kan frit vælge inden for sundhedspsykologiens forskellige områder. Der kræves ikke dokumenteret viden inden for alle sundhedspsykologiens områder. Det er muligt at gå mere i dybden med en række forskellige områder – fx:

  • Psykologisk støtte og behandling af patienter med somatiske lidelser, smerter og handicaps.
  • Psykologisk støtte og behandling af funktionelle lidelser
  • Psykologisk støtte og behandling af døende og pårørende til døende
  • Psykologisk behandling af sexologiske problemstillinger
  • Livsstilssygdomme (hjerte-kar-sygdomme, diabetes, overvægt m.fl.).
  • Formidling af sundhedspsykologisk viden
  • Tilrettelæggelse og udførelse af sundhedsprogrammer til forebyggelse af sygdom

  Du kan bede det Sundhedspsykologiske Fagnævn vurdere andre temaer eller spørge fagnævnet til andre områder, hvis du ønsker.

  Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område svarer til emneområde 11.4.4.2.1.