Kreds København & Frederiksberg Kommune

Velkommen til Kreds København & Frederiksberg Kommunes side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i Kreds København & Frederiksberg Kommune

 • Mandag den 28.11 kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade

  Om mig

  Jeg hedder Maria Dressler og er indehaver af HAFU – institut for liv, hvor vi arbejder ud fra et almenpsykologisk grundlag, herunder stress/traumeinformeret, med mennesker i alle aldre. Vi kalder dem vores gæster. Mit arbejde består af lige dele terapeutiske opgaver, supervisionsopgaver og opkvalificering/foredrag og kursusafvikling.

  Jeg har sammen med Camilla Obel udviklet Diamantforløbene, som er trivsels- og vredeshåndteringsprogrammer for fællesskaber eller individuelt fra 5 til 25 år. Vi har også skrevet bøgerne ’Vredeshåndtering i indskoling og børnehaven’ og ’Vredeshåndtering for unge’ og deltaget i 2 dokumentarprogrammer. Herudover har jeg skrevet en række artikler.

  Arbejdsmæssigt har jeg en bred erfaring gennem mange år – både med børn, unge og voksne. Sideløbende med mit praktiske virke har jeg gennem mange år været ekstern lektor i social psykologi og kvalitative forskningsmetoder ved Københavns Universitet.

   Formål
  Formålet med kurset er at introducere almenpsykologien som et grundlag for psykologiske interventioner – både teoretisk, metodisk og praktisk. Dagen skal handle om, hvordan vi med afsæt i det almene kan intervenere i forhold til dét, der stikker ud. Det særlige, svære, det smertefulde, det afvigende og aparte.

  Teoretisk vil jeg præsentere et almenpsykologisk arbejdsgrundlag, som integrerer social udviklingspsykologi, herunder nyere tilknytningsforskning og traumeinformerede perspektiver/teorier. Blandt andet vil begrebet tolerancevinduet præsenteres og aspekter af den polyvagale teori.

  Metodisk vil vi bruge tid på at udforske den terapeutiske relation, som ofte betegnes som en non-specifik faktor, men som faktisk er ganske velbelyst – og uvurderlig vigtig.

  Herudover vil vi fokusere på tolerancevindueudvidende metoder og skamreducerende metoder.  Når mennesker i alle aldre får det svært, vil deres oplevelse af at høre til, have dét der skal til, være ’rigtig i verden’ ofte påvirkes. Rigtig mange føler sig forkerte. Det er skamfuldt og følges ofte med reaktionsformer, der yderligere øger distancen mellem dem og verden. Det kan være tilbagetrækning, udadrettet adfærd, voldsom vrede eller en meget begrænset mentaliseringsevne. Overlevelsesfølelserne vrede, angst og afmagt vil præge reaktionerne og udvikler det sig tilstrækkeligt, kan det udvikle sig til egentlig psykopatologi.

  Det er en paradoksal præmis i psykologiske interventioner. For netop tilhørsforholdet, oplevelsen af at være vigtig, rigtig, meningsfuld, høre til og være forbundet til andre og verden er forudsætningen for forandring og heling. Flere psykologiske interventioner bidrager, stik mod hensigten, til at øge forkerthedsfølelser og oplevelsen af ikke at have det, der skal til. Med de tolerancevindueudvidende metoder og skamreducerende metoder fokuserer vi grundlæggende på at styrke tilhørsforholdet mellem det menneske, vi arbejder med, og andre/verden.

  Den terapeutiske relation bliver eksemplarisk i dette arbejde. Begreber som ligeværd, tillid, følelsesmæssig forbindelse (connection), elsk-værdighed, uærbødighed og nysgerrighed vil udfoldes som aspekter af relationsdannelsen, ligesom vi vil drøfte betydningen af vores egne kropslige mærkninger og følelsesmæssige reaktioner i arbejdet.

  Vi vil også tale om betydningen af sprogliggørelser (en tung sag), ansvarsmodeller (han er ikke egnet til terapi) og dét, at have en vurderende opgave/et vurderende blik (er hun for dårlig til at være her).

  Praktisk/terapeutisk vil jeg præsentere greb og øvelser fra mit eget arbejde – med børn, unge og voksne – individuelt og i grupper. Dog med en overvægt på eksempler fra børn og unge området. I vi kunne genkende inspirationer fra en lang række områder, herunder Emotionfocused Therapy, mentaliseringsbaserede tilgange, systemiske og narrative greb og traumeorienterede tilgange. I vil blive inddraget i små praksisser, der både vil handle om jer selv og jeres arbejde.

  Kurset vil gøre dig i stand til:0

  • At genkende tilstande – også når udtryksformerne er forskellige.
  • At genkende naturlige reaktioner på uhensigtsmæssige vilkår (stressreaktioner) og skamreaktioner, som går igen hos langt de fleste, vi møder
  • At anvende tolerancevindueudvidende og skamreducerende metoder i dit arbejde, uanset hvad og hvem, du arbejder med
  • Og via disse metoder reducere psykisk smerte samt uhensigtsmæssige og destruktive udtryksformer på tværs (misbrug, spiseforstyrrelse, udadrettet adfærd, vold, nedlukning, tilbagetrækning, skolefravær, gamingafhængighed mv.)
  • At arbejde målrettet med forskellige betydningsfulde aspekter af relationsdannelsen og forbinde dig ligeværdigt til dem, du arbejder med.
  • At genkende dig selv i dem, du arbejder med, uanset hvor forskellige de måtte være.
  • At arbejde med udsyn, forbindelser og sammenhænge – også i individuel praksis

   Forberedelse:
  Du bedes læse de artikler, der er linket til nedenfor. Hvis du har lyst kan du orientere dig yderligere i den litteratur, der er henvist til.

  Herudover må du meget gerne overveje nogle forhold vedr. en/flere klienter eller dig selv som psykolog.

  Undervisningsform
  Kursusdagen vil være en vekselvirkning mellem teori, metode og praktiske øvelser af forskellig slags. Der vil være fokus på skiftevis klienter/borgere og jer som psykologer – så vær forberedt på at spille dig selv på banen.

  Pris og Tilmelding
  Unik pris på 975,- for kursusdagen inkl. frokost (resten af prisen dækkes af Kredsen). Tillmeld dig ved at skrive til boukris@hotmail.com. Fortrinsret til Kreds København/FRB’s medlemmer. Tilmeldingen gælder først, når du har modtaget en bekræftelse.

  Tid og Sted
  Psykolog Foreningens lokaler Stokholmsgade. Kurset afholdes d. 28/11 kl.9-16.

  Litteratur
  https://psykologtidsskriftet.no/evidensbasert-praksis/2017/10/betydningen-av-vaere-trygg

  https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2014/07/regulering-som-nokkelbegrep-og-toleransevinduet-som-modell-i-en-ny

  https://altompsykologi.dk/2020/10/vrede-boern/

  https://altompsykologi.dk/2021/10/boern-bliver-ogsaa-stressede/

  Anbefalet læsning/referenceliste

  Asen, Eia & Fonagy, P. (2017): Mentalizing family violence, part 1 & 2

  Brown, Brene (2015): Daring greatly. How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent and lead

  Brown, Brene (2021): Atlas of the heart

  Fonagy, Peter & Campbell, Chloe (2017): Mentalizing, attachment and epistemic trust: How psychotherapy can promote resilience

  Hertz, Søren (2015): Social uorden bliver gjort til individuel uorden. I Udsatte børn og unge – en grundbog
  Herzog, J & Schmahl, C (2018): Adverse childhood experiences and the consequences on neurobiological, psychosocial, and somatic conditions across the lifespan
  Kirkengen, Anna Luise & Næss, Ane Brandtzæg (2021): Hvordan krenkede barn bliver syke voksne

  Kolacz, J, Kovacic, K & Porges, S. (2019): traumatic stress and the autonomic brain-gut connection in development: Polyvagal Theory as an integrative framework for psychosocial and gastrointestinal pathology

  Johnson, Susan (2019): Attachment theory in practice

  Johnson, Susan (2008):Hold me tight

  Levine, Peter & Kline, Maggie (2012): Traumer set med barnets øjne

  Maté, Gabor (2000): Scattered

  Maté, Gabor (2003): When the body says no: The cost of hidden stress
  Nielsen, Jørn (2015): Børnefællesskaber som en del af noget større – og som et svar på individorienterede løsninger. I Udsatte børn og unge – en grundbog.
  Porges, Stephen (2011): The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Selv-regulation
  Porges, Stephen (2017): On how trauma affects our ability to connect https://www.psychotherapynetworker.org/blog/details/1097/video-stephen-porges-on-how-trauma-affects-our-ability
  Sørensen, Lars (2013): Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord.

  Weinblatt, Uri (2018): Shameregulating therapy for families

  Weinblatt, Uri (2016): Die nähe ist ganz nah. Scham und verletzungen in beziehungen überwinden

  Yehuda, Rachel (2022): How parents’ trauma leaves biological traces in children. In Scentific American

 • Kursus: Lær at arbejde målrettet med vaner d.13 december 2022 kl.8.30-16.30

  En fænomenologisk, metakognitiv og eksistentiel tilgang til den fokuserede samtale om vaner.

  Baggrund:
  Klienters vaner står ofte i vejen for en ønsket forandring og bliver derfor et emne i den professionelle samtale. Viden om vaner er oftest indforstået i andre specialer og interventionsformer. Læring, genoptræning, misbrugsbehandling og pædagogisk psykologi indebærer alle en forståelse af vaner. Men som selvstændigt fokusområde, savner mange psykologer en brugbar forståelse og metode til at arbejde med at ændre en helt konkret vane, som en klient kæmper med. Hvad taler man om? Hvad kalder man det der sker? Og hvilke mål skal man sætte når man begynder at arbejde med vanerne?

  Indhold
  Dette 1-dags kursus arbejder målrettet med at give en forståelse af vaner på to fronter.

  For det første introduceres et framework, hvor vaners rolle og funktion introduceres. Målet er ikke et give en udtømmende beskrivelse af vaner i alle former, men at give deltagerne en simpel og robust forståelse af hvad der er på spil og ikke mindst hvorfor det er så svært at ændre vaner alene ved planlægning og motivation. Det er en central antagelse at vanemekanismer i sig selv er sunde, men at de somme tider fører til vaner som ikke er fornuftige eller nyttige. Her arbejdes derfor ikke med dårlige vaner, men med uønskede vaner og med konflikten imellem fornuft og vaner.

  Desuden præsenteres en metode, som kan hjælpe med at få den fokuserede samtale i gang. Metoden er fænomenologisk, fordi den taler direkte om vanerne på et meget tæt og oplevelsesorienteret plan. Den er metakognitiv, fordi der arbejdes med bevidstgørelse og vanestrategier, ikke kun specifikke vaner. Og den er eksistentiel, fordi der lægges op til at klienten skal blive i stand til at træffe valg og tage ansvar for sin adfærd, på et (vane)bevidst grundlag. Metoden handler især om at lære at rette opmærksomhed imod vanen og at håndtere de emotioner som er forbundet med den. Antagelsen er her at selve vaneadfærden ikke er et problem i sig selv, men snarere det bedste bud klienten har på en løsning, i en konkret situation. Det er derfor situationen vi skal lære at undersøge, med begreber der fokuserer på vaner. Vanearbejdet arbejder i høj grad med nu-og-her oplevelser i vanesituationer, men rummer mange ”døre” ud til andre samtaler med klienten. Hvorfor klienten f.eks. kæmper med svære følelser, som spisevanen prøver at håndtere, er ikke en del af mit vanearbejde, men en oplagt dør at åbne, hvis man er i et terapeutisk forløb.

  Endelig vil der blive mulighed for at øve vanesamtaler på hinanden, Du skal derfor møde op med en vane, du gerne vil bryde. Altså noget du gør, igen og igen, som du gerne vil holde op med.

  Hvorfor er sådan et fedt kursus gratis?
  Fordi det er nyt og jeg gerne vil teste det blandt ligemænd og sikre at det er brugbart og rammer helt rigtigt, inden jeg begynder at udbyde det på markedsvilkår. Derfor er det i virkeligheden ikke helt gratis. For du skal faktisk give mig en ærlig feedback på kurset. Både i slutningen af kurset og efter en måned, hvor jeg vil kontakte dig for en follow up, for at høre hvad du tog med dig.

  Endelig er der en pris på forplejning for dagen på 300,- inkl. moms, som du betaler til 0400-4012609960 – skriv tekst “[dine initialer] + Vane” på betalingen.

  Målgruppe:
  Kurset er for psykologer som har samtaler, enten privat eller i f.eks. offentligt regi, hvor arbejdet med vaner er relevant. Det kunne typisk være i rådgivningssituationer og der hvor der er tale om kortere forløb. Det vigtigste er at du har samtaler hvor vaner dukker op.

  Jeg tilbyder ikke kurset til studerende i denne omgang, da jeg skal bruge feedback fra praksis.

  Hvordan tilmelder du dig?
  Gå ind på http://virkeligheden.dk/kontakt/ og fortæl kort hvad du arbejder med og hvorfor du gerne vil have en plads på kurset. Så vender jeg tilbage hurtigst muligt og fortæller om du fik en plads.

  Tid og sted
  Dansk Psykolog Forening, Stokholmsgade 27, 2100 Købehavn S

  d.13 december 2022 kl.8.30-16.30 (der bliver serveret morgenmad, frokost og kage samt drikke)

  Om underviser
  Jeg hedder Anders Colding-Jørgensen og er cand.psych. fra Københavns Universitet. Jeg flyttede fra Indre Østerbro i ’17 og bor i dag ved Vemmetofte Kloster på Sydstevns med min familie, en lille flok dyr, trailer og motorsav og har naturen lige uden for døren. Det har budt på en masse nye vaner.

  Professionelt beskæftiger mig med adfærd, i en bred forstand. Dog primært med vaner. Jeg er ved at skrive min næste bog, som handler om ”kunsten at bryde en vane” og bliver en populærvidenskabelig selvhjælpsbog. Desuden holder jeg foredrag om vaner og driver Vaneklinikken ved siden af, hvor jeg hjælper et mindre antal klienter med at forstå og arbejde med deres egne vaner. Læs mere om mig på http://virkeligheden.dk/

Kredsens styrelsesmedlemmer

Formand
Joel Boukris

Næstformand
René Otto Zimakoff

Kasserer
Morten Skyum Nielsen