Kreds Vestsjælland

Velkommen til Kreds Vestjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Arrangementer i Kreds Vestsjælland

 • Tid:               Torsdag 22. september 2022, kl. 9 – 16

  Sted:             Comwell,  Abildvej 100, 4180 Sorø.

  Pris:              1400 kr

  Underviser:   Allan E. Larsen, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

  Kursets indhold

  På dette kursus får du en introduktion til hvordan man vurderer klienters ”psykodiagnose”; enten varierende grader af modstand, eller varierende grader af ”fragilitet”, som indebærer, at klienten har for lav tolerance for angst og benytter regressive eller primitive forsvarsmekanismer.

  Klientens psykodiagnose afgør hvilken behandlingsstrategi det er hensigtsmæssigt at benytte for at kunne arbejde i et optimalt tempo og samtidig sikre sig, at klienten ikke udsættes for større udfordringer end hans ”ego-adaptive kapacitet” kan rumme, så han ikke overvældes af angst.

  Angst er i ISTDP metapsykologi forskellig fra psykiatrisk nosologi. Eksempelvis vil tvangstanker eller bekymringer i ISTDP ikke i sig selv betragtes som angst men som forsvarsmekanismer, f.eks. ruminering/grubleri.

  Du vil få redskaber til at differentiere mellem klienter med angst og depression som har tilstrækkelig tolerance for angst og konfliktfyldte følelser, versus de som får for høj angst eller benytter selvdestruktivt forsvar, samt lære nogle interventioner som kan benyttes til at regulere for høj angst og selvdestruktive impulser, så du kan hjælpe din klient til at fungere bedre.

  Undervejs vil forskellige kliniske fænomener, angst, forsvarsmekanismer og interventioner blive illustreret med videofilmede vignetter fra terapitimer underviseren har haft med klienter som har samtykket til at deres materiale benyttes til undervisning. Der vil desuden være lejlighed til at prøve de enkelte interventioner gennem en række strukturerede rollespil.

  Allan E. Larsen

  Bindende tilmelding senest 18/8-2022 til:  jytte@psykologiskklinik-laegecentret.dk

  Kursusbeløbet indbetales på Psykologforeningens konto: 0400 4012612295, når du har fået bekræftelse om plads på kurset fra os. Vi har ikke EAN nr. Deltagerne er primært psykologer med arbejdsplads i ”Kreds Vestsjælland”, og ellers udfra ”først-til-mølle”-princippet, så oplys dit arbejdssted, tak.

 • tirsdag d. 29.11. 2022 kl. 9-16

  Comwell, Abildvej 100, 4180 Sorø

  Når vi arbejder som psykologer kommer tilknytningstemaer og dynamikker ofte i spil – hos vores klienter og hos os selv.

  På denne kursusdag vil vi beskæftige os med samspillet mellem, hvad klienter tilknytningsmæssigt sætter i spil i relation til os, og hvordan vi agerer og reagerer på dette.

  Vi vil dykke ned i spørgsmålet om, hvad det, vi som psykologer selv har med os på tilknytningsområdet, betyder for os i vores arbejde – både for vores muligheder og udfordringer i det daglige arbejde, og også for vores trivsel og holdbarhed i arbejdet som psykolog.

  Sarah Daniel har netop udgivet en ny bog: Tilknytning og Omsorgsarbejde, der vil blive inddraget i kurset.

  Tilmelding: til psykolog@bodilbergofriis.dk senest 25.10. 2022 ud fra først til mølle princippet og fortrinsvis for psykologer med arbejdsplads i Kredsen

  Efter bekræftelse af din tilmelding indbetales straks 500 kr. på kontonr. 0400 4012612295 (vi har ikke EAN nr.). Tilmeldingen er herefter bindende

  Prisen inkluderer morgenmad før kurset, frokost, frugt, kage samt vand, kaffe og te ad libitum.

  På Kreds Vestsjælland vegne

  Bodil Bergo Friis

 • v/ psykolog (spec., sup.) og klinisk sexolog Christian A. Stewart Ferrer

  Tid: torsdag d. 12-01-2023 klokken 16.30-20.00

  Sted: Comwell, Abildvej 100, 4180 Sorø

  Christian beskriver, at mange professionelles vej ind i AS(F)-området er startet med fokus på de mere tydelige kendetegn (læs: de diagnostiske kriterier) og i et vist omfang også på, hvordan man bedst reducerer personens symptomer.

  Efterhånden bliver man klar over, at sidstnævnte mål bedst opnås ved at reducere mængden og styrken af stressorer – hvilket både handler om rammerne (inkl. omgivende lyde, antal mennesker i nærheden samt krav) og om at erkende, at en ikke uvæsentlig del af autisme er, at man – set med omgivelsernes øjne – blandt andet er ”strategiforstyrret” (som Kirsten Callesen med et fremragende udtryk har forståeliggjort situationen).

  Man bliver også klar over, at mange mennesker med AS(F) faktisk er langt mindre påfaldende i symptombilledet end ”Rain Man” – og at alene spørgsmålet om øjenkontakt og AS(F) er noget mere kompliceret, end traditioner og myter har antydet.

  I virkeligheden har man brug for at blive ført nogle etager dybere i forståelsen – helt ned i maskinrummet, hvor man kan få åbnet for den erkendelse, at AS(F) ikke blot er et sæt defekter, men handler om en fundamentalt anderledes måde at være i verden på, og derfor en anderledes måde at forstå tilværelsen og udvikle livsværdier på (hvilket også er årsagen til, at spørgsmål om kønsidentitet og seksualitet fylder mere inden for AS(F) end hos den øvrige befolkning).

  Dén måde at opleve og være i verden på, kan være svær at gennemskue, hvis man ’kun’ har diagnosekriterierne at gå ud fra; omvendt bliver diagnosekriterierne meget mere forståelige, hvis man forstår den grundlæggende forskel. Dette er noget Christian vil kaste lys på i de tre timer vi er så heldige at have ham på besøg.

  Der vil være en pause med lidt at spise og drikke 18.00-18.30 – dette er inkluderet i prisen.

  Tilmelding: til Rikke på: Rikke@psykolog-rikke.dk senest den 7. december 2022 ud fra først til mølle princippet og fortrinsvis for psykologer med arbejdsplads i Kredsen.
  Efter bekræftelse af din tilmelding indbetales straks  300 kr på kontonr. 0400 4012612295 (vi har

  ikke EAN nr). Tilmeldingen er herefter bindende

  Prisen inkluderer vand, kaffe og te.

 • Årsmøde i Kreds Vestsjælland

  Kreds Vestsjælland afholder årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

  Dato: 15. marts 2023 kl. 16.30-20.00
  Sted: Comwell, Abildvej 100, 4180 Sorø

  Foruden årsmødet inkluderer arrangementet et spændende fagligt input fra psykolog Stig Poulsen omkring hans projekt CROP – Common factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy. CROP-projektet er et forskningsprojekt, der fokuserer på psykoterapeutiske forløb hos praktiserende psykologer. Det udgår fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet og udføres i samarbejde med praktiserende psykologer.

  Om CROP:
  CROP er baseret på spørgeskemadata fra psykologer og deres klienter indsamlet før, under og efter terapiforløb. For psykologerne indsamles data om deres uddannelse, psykoterapeutiske retning og relevante personlighedskarakteristika. Fra klienterne samles der baselinedata om psykopatologi og socio-demografisk information. Under terapiforløbet udfylder psykologer og klienter korte spørgeskemaer om den terapeutiske teknik og relation efter hver terapitime. Desuden udfylder klienter hver uge et kort skema om deres udbytte af terapien. Efter terapiens afslutning og tre måneder senere indsamles der data om klienters udbytte af terapien.

  Undersøgelsen søger at bruge de indsamlede data til at besvare en række spørgsmål vedrørende effekten af psykoterapi i daglig behandlingspraksis og faktorer, der bidrager til denne effekt. Mere specifikt vil projektet blandt andet undersøge:

  • Sværhedsgraden af klienternes symptomer og symptombedring hos klienterne på tværs af og inden for hver af henvisningskategorierne.
  • I hvilken grad klienters interpersonelle problemer og særlige form for følelsesmæssig tilknytning til andre har betydning for behandlingsudbyttet, og om disse karakteristika sammen med klienters præferencer for terapitype har forskellig betydning for udbyttet af forskellige psykoterapeutiske tilgange.
  • Om graden af overensstemmelse mellem klientens præferencer og psykologens terapeutiske tilgang hænger sammen med udbyttet.
  • Om en fleksibel tilgang til behandlingsmetoden fra terapeutens side er mere effektiv end en snævrere fastlagt og mindre fleksibel tilgang.
  • Om udviklingen af en tilknytningsrelation mellem klient og terapeut giver et bedre udbytte af terapien.
  • Om klientens udbytte øges, hvis psykologen tilpasser den terapeutiske distance til klienter ud fra deres specifikke tilknytningsmønster.

  Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig senest 9. februar 2023 til Rikke på mail: Rikke@psykolog-rikke.dk

  Vi glæder os til at se dig!

Styrelsesmedlemmer i kredsen

Formand
Bodil Bergo Friis
Tlf. 40 80 20 90
Mail: psykolog@bodilbergofriis.dk

Næstformand
Rikke Rahtkens
Tlf. 25 14 07 15
Mail: rikkesusan@yahoo.com

Kasserer
Jytte Holm Hansen
Tlf.: 28 90 96 71
Mail: jytteholmh@gmail.com

Line Andersen
Tlf.: 41 33 47 91
Mail: land@zbc.dk