Kreds Vestsjælland

Velkommen til Kreds Vestjyllands side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af kredsen.

Aktivitetsliste 2023 - sæt allerede nu X i din kalender!

12/1: Fyraftensmøde med fagligt indslag om autisme (ingen ledige pladser tilbage)

15/3: Årsmøde kl. 16.30. Fagligt indslag v/Stig Poulsen

24/5 kl. 9 – 16 Kursus om Stress og Eksistens v/Mette Vesterager

9/10 kl. 9 – 16 Kursus om Tilknytning v/Sarah Daniel

Yderligere info: rikkesusan@yahoo.com

Arrangementer i Kreds Vestsjælland

 • Årsmøde i Kreds Vestsjælland

  Kreds Vestsjælland afholder årsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne.

  Dato: 15. marts 2023 kl. 16.30-20.00
  Sted: Comwell, Abildvej 100, 4180 Sorø

  Foruden årsmødet inkluderer arrangementet et spændende fagligt input fra psykolog Stig Poulsen omkring hans projekt CROP – Common factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy. CROP-projektet er et forskningsprojekt, der fokuserer på psykoterapeutiske forløb hos praktiserende psykologer. Det udgår fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet og udføres i samarbejde med praktiserende psykologer.

  Om CROP:
  CROP er baseret på spørgeskemadata fra psykologer og deres klienter indsamlet før, under og efter terapiforløb. For psykologerne indsamles data om deres uddannelse, psykoterapeutiske retning og relevante personlighedskarakteristika. Fra klienterne samles der baselinedata om psykopatologi og socio-demografisk information. Under terapiforløbet udfylder psykologer og klienter korte spørgeskemaer om den terapeutiske teknik og relation efter hver terapitime. Desuden udfylder klienter hver uge et kort skema om deres udbytte af terapien. Efter terapiens afslutning og tre måneder senere indsamles der data om klienters udbytte af terapien.

  Undersøgelsen søger at bruge de indsamlede data til at besvare en række spørgsmål vedrørende effekten af psykoterapi i daglig behandlingspraksis og faktorer, der bidrager til denne effekt. Mere specifikt vil projektet blandt andet undersøge:

  • Sværhedsgraden af klienternes symptomer og symptombedring hos klienterne på tværs af og inden for hver af henvisningskategorierne.
  • I hvilken grad klienters interpersonelle problemer og særlige form for følelsesmæssig tilknytning til andre har betydning for behandlingsudbyttet, og om disse karakteristika sammen med klienters præferencer for terapitype har forskellig betydning for udbyttet af forskellige psykoterapeutiske tilgange.
  • Om graden af overensstemmelse mellem klientens præferencer og psykologens terapeutiske tilgang hænger sammen med udbyttet.
  • Om en fleksibel tilgang til behandlingsmetoden fra terapeutens side er mere effektiv end en snævrere fastlagt og mindre fleksibel tilgang.
  • Om udviklingen af en tilknytningsrelation mellem klient og terapeut giver et bedre udbytte af terapien.
  • Om klientens udbytte øges, hvis psykologen tilpasser den terapeutiske distance til klienter ud fra deres specifikke tilknytningsmønster.

  Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig senest 9. februar 2023 til Rikke på mail: Rikke@psykolog-rikke.dk

  Vi glæder os til at se dig!

 • Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

  Kurset tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder ud fra et eksistentielt perspektiv.

  Stress kan vi forstå som en eksistentiel belastningstilstand karakteriseret ved oplevelser af meningsløshed, utilstrækkelighed, fremmedgjorthed, ensomhed og tab af identitet.

  Vi lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten for at sakke bagud. Vores mulighedsrum udvides, og det er op til os selv at skabe mening og identitet. Det giver en frihed, men er også en eksistentiel byrde. Uvisheden stiger og samtidig afkræves vi en større vished gennem rationelle styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om kontrol og forudsigelighed.

  Det er alt sammen med til at ændre vores eksistensmuligheder som mennesker og en større forståelse af disse forandringer kan skabe en dybere forståelse af årsagerne til stress og dermed også interventionsmulighederne.

  Kurset tager afsæt i eksistentielle filosoffer og tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre og Hannah Arendt. Herudover inddrages en række cases baseret på interviews og klienthistorier.

  Om underviseren:

  Mette Vesterager er filosof, rådgiver, coach, foredragsholder og underviser og bl.a. forfatter til bogen ”Stress og eksistens”.

  Pris: 1300 kr., der indbetales på kontonr. 0400 4012612295 samt mail til Rikke Rahtkens: rikkesusan@yahoo.com senest fredag d. 21. april. Prisen inkluderer morgenmad, frokost med øl/vand, eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. Kurset er fortrinsvis for psykologer med arbejdsplads i kredsen.

   

Styrelsesmedlemmer i kredsen


Formand
Bodil Bergo Friis
psykolog@bodilbergofriis.dk
+4540802090

Næstformand
Rikke Susan Rahtkens
rikke@psykolog-rikke.dk
+4560696322

Bestyrelsesmedlem
Line Andersen
Line.nagraba.andersen@gmail.com
+4560222871

Bestyrelsesmedlem
Anna Kronborg Høiseth
anna-kronborg@hotmail.com
+4525122535

Kasserer
Jytte Holm Hansen
jytteholmh@gmail.com
+4528909671