Gerontopsykologisk Selskab

Velkommen til Gerontopsykologisk selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Indmelding i selskabet

Kontingentet er:
200 kr. pr. år for medlemmer i arbejde.
100 kr. pr. år for studerende, pensionister og ledige

Hvis du har meldt dig ind efter d. 1. juli i et år betales halvt kontingent for resten af året.

Kontingent indbetales til: Lån og Spar bank reg. nr. 0400 konto nr. 4012601927 Skriv gerne “kontingent 2021” på overførslen.

Dit medlemskab er afgørende for selskabet! Det er rigtigt vigtigt, at selskabet har så mange betalende medlemmer som muligt, da vi modtager tilskud fra DP pr. medlem og da vi skal være en god flok for at kunne bevare status som selskab.

Hvis du er i tvivl om du har betalt så kontakt evt. kasserer og næstformand Iben Ljungmann på iben.ljungmann@gmail.com.

Arrangementer i Gerontopsykologisk Selskab

 • Generalforsamling

  Indkaldelse til Generalforsamling i Gerontopsykologisk Selskab fredag den 28. oktober 2022 kl. 17.15 – 18.30.

  Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København

  Dagsorden:
  Indkomne forslag sendes til formanden på mail; mail@psykologsbo.dk senest 14. oktober 2022
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Kommende arbejdsopgaver for Styrelsen
  7. Fastlæggelse af budget og kontingent
  8. Valg af bestyrelse
  9. Eventuelt

  Tilmelding til Generalforsamlingen, hvor det fremgår om man ønsker at deltage i efterfølgende middag i byen kl. 19.00 – sendes til Susanne Bollerup Overgaard på mail@psykologsbo.dk senest den 21. oktober 2022. Middagen er gratis, dog er der et afmeldingsgebyr på 100 kroner, hvis man melder fra senere end 3
  dage uge før (dvs. tirsdag d. 25. oktober).

  Vel mødt!

  Styrelsen, Gerontopsykologisk Selskab

 • Psykologiske og psykosociale indsatser til pårørende og mennesker med demens

  Dansk Psykolog Forening – Stockholms gade 27 – København
  Fredag den 28. oktober 2022 kl. 10.00 – 17.00
  Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 9.00 – 16.00 – i alt 12 timer

  Underviser er Laila Øksnebjerg, cand.psych.aut., Specialist i klinisk neuropsykologi og Ph.d.

  Laila er en erfaren underviser på feltet og har gennem mange år været ansat som klinisk neuropsykolog og forsker ved Nationalt Videnscenter for Demens.

  Kurset afholdes med henblik på at dygtiggøre deltagerne til at anvende psykologiske indsatser overfor pårørende og personer med demens, samt at supervisere og bidrage til metodeudvikling overfor andre faggrupper ift. at tilbyde psykosociale indsatser til pårørende og personer med demens.
  Kurset indebærer undervisning i psykoterapeutiske, støttende og rådgivende metoder til pårørende på demensområdet.
  Kurset beskæftiger sig med psykologiske og psykosociale indsatser til mennesker med demens, herunder hvordan og hvornår man kan arbejde med psykologiske og psykosociale metoder til mennesker med demens.

  Kurset vil klæde deltagerne på, fordybe og inspirere dem i det unikke felt af indsatser og tiltag vi som psykologer særligt kan bidrage med på demensområdet til de pårørende og til dem der er ramt af sygdom.

  • Læringsmål:
   Deltagerne tilegner sig specialiseret viden forskellige psykologiske og psykosociale metoder der kan anvendes indenfor demensområdet og viden om metodevalg ud fra individuelle faktorer hos målgruppen (fx specifik demenssygdom, sygdomsstadie, psykosociale og demografiske forhold)
  • Deltagerne får viden om praksisnære erfaringer med centrale udfordringer, som man står overfor som psykolog ift. at udvikle og implementere psykologiske og psykosociale indsatser indenfor demensområdet.
  • Deltagerne får lejlighed til drøfte egne og kollegaers erfaringer med psykoterapi og andre metoder ift. ældre, med henblik på en bevidstgørelse af egne udfordringer og egen stil.
  • Deltagerne bliver inspireret til at reflektere over egne og kollegaers erfaringer med psykologiske indsatser indenfor demensområdet.

  Målgruppe: Psykologer, der arbejder på ældreområdet og som særligt interesserer sig for området. Både psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse i gerontopsykologi men også psykologer, der er på vej mod andre specialer, hvor ældreområdet indgår i deres praksis.

  Undervisningsform
  Undervisningen vil veksle mellem PowerPoint præsentation, case præsentation, diskussion og dialog i plenum samt gruppearbejde.
  Deltagere får adgang til litteraturliste, hvoraf det fremgår hvilken forberedelse de med fordel kan prioritere
  Temaer i kurset

  • Kurset vil fokusere på psykologiske indsatser til ældre pårørende til mennesker med demens
  • Kurset vil også fokusere på psykologiske og psykosociale indsatser til mennesker med demens.

  Generelle temaer vil også være:

  • Pårørendes forståelse af og reaktioner på demenssymptomer, herunder metoder til psykoedukation og implementering heraf.
  • Den komplekse pårørende situation, herunder relation og intimitet med et menneske med fremadskridende demenssygdommen, og den pårørendes oplevelse af kontinuerlig sorg/oplevelse af tab.
  • Anvendelse af forskellige psykologiske referencerammer ifm. indsatser indenfor demensområdet, herunder positiv psykologi.
  • Rådgivning og supervision af andre faggrupper, der arbejder med mennesker med demens og/eller pårørende
  • Forberedelse
  • Deltagere opfordres til at bidrage med egne cases til kurset. Nærmere information udsendes efter tilmelding.
  • Deltagerne opfordres til på forhånd at tænke over de temaer, som kurset vil fokusere på, samt gøre sig overvejelser over temaer som de savner og gerne vil bringe i spil på kursusdagene.

  Der er ingen krav om, at deltagerne har læst specifikke tekster og litteratur inden kursusdagen, men deltagerne vil få adgang til litteraturliste.
  Kursusbevis udsendes på kursets sidste dag

  Pris: Kr. 2500 for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab.Kr. 2800 for andre medlemmer af DP
  Kr. 3000 for andre. Pris er inkl. fuld forplejning. Max 18 deltagere grundet lokalets begrænsninger.

  Tilmeldingsfrist 1. oktober 2022 – herefter er tilmeldingen bindende og der opkræves betaling
  Send din tilmelding til carlsenkim@hotmail.com – ved EAN betaling skal oplyses EAN nr. samt navn og adresse på arbejdssted – ellers sendes faktura til deltageren.

  Kurset forventes godkendt under 16.4.4.2.2.3. Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper 3 timer & 16.4.4.2.2.6 Intervention overfor pårørende til ældre med kroniske sygdomme 9 timer

  For øvrige relevante specialer under 3.99, tværgående modul

 • Her vil Kirsti Viktoria Brigtsen fortælle om trivselsfaktorer hos hjemmehjælpere set med organisationspsykologiske briller. Kirsti arbejder som psykolog i Center for Mental Sundhed med forebyggelse af ældre i mistrivsel. Hun kender til ældreomsorg indefra, da hun har arbejdet som hjemmehjælper på plejehjem og i hjemmeplejen i Norge og DK. Tilmelding: iben.ljungmann@gmail.com

 • Kurset afholdes i Århus d. 14.-15. april 2023 i DP’s lokaler. Kurset forventes godkendt til specialistuddannelsen i gerontopsykologi, 6 timer under ”almen gerontopsykologi” og 6 timer i ”interventionsmetode”. Mere uddybende kursusbeskrivelse er under udarbejdelse.
  Med udgangspunkt i den nyeste forskning i forståelse, forebyggelse og behandling af selvmordstruede, styrkes deltagernes evne til at møde udsatte ældre og vurdere og håndtere eventuel suicidalitet på professionel vis. Kom og bliv klogere på spørgsmål som: – Hvordan er “billedet” ift. ældre og selvmord/risiko for selvmord? – Hvordan kan man spotte ældre i risiko? – Hvad skal man særligt være opmærksom på, hvis man arbejder med ældre? – Hvordan kan man med fordel intervenere, hvis man møder selvmordstruede ældre? – Er der nogle interventioner, som virker bedre end andre ift. målgruppen – også i forskellige faser i processen? Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og dialog baseret på deltagernes erfaringer med udsatte eller selvmordstruede borgere og klienter. På kursets anden dag vil der desuden deltage en skuespiller, Jan Foss, som spiller selvmordstruet, og som man kan træne interventioner på.
  Underviser: Jan-Henrik Winsløw, aut. cand. psych og specialist i klinisk psykologi voksne. JanHenrik er ejer af Wiseact og stifter og medejer af Dansk Center for Selvmordsforebyggelse. Han har tidligere været ansat som psykolog og faglig ansvarlig ved Enhed for selvmordsforebyggelse, psykiatrien, Aalborg universitetshospital. Jan-Henrik har mangeårig klinisk erfaring med ældre og har som tidligere leder også mange erfaringer med at koordinere tværsektorielle indsatser omkring selvmordtruede. Han har bidraget til en række forskningsartikler og bogkapitler.
  Tilmelding og pris: Send din tilmelding til Kim Oscar Carlsen via carlsenkim@hotmail.com. Pris: 2.500 kr. for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab, 2.800 kr. for andre medlemmer af DP. Kr. 3000 for andre.

Medlemmer i styrelsen

Formand
Susanne Bollerup Overgaard
Demensteam
Horsens kommune & Selvstændig praksis
mail@psykologsbo.dk
Tlf. 60 60 64 92

Næstformand & kasserer
Iben Ljungmann
Autoriseret selvstændig psykolog og partner i Inpraxis (www.inpraxis.dk)
iben.ljungmann@gmail.com
Tlf. 61 67 45 12

Webansvarlig
Marianna Daustrand
Center for Mental Sundhed
Københavns Kommune
rl6t@kk.dk

Karoline Myrvang Breuner
Center for Livskvalitet
Aarhus Kommune
myrvang-breuner@outlook.com
Tlf. 40985777

Lars Larsen
Center for Livskvalitet
Aarhus Kommune & Aarhus Universitet
larsl@psy.au.dk

Kim Oskar Bakbo-Carlsen
Hospice Ankerfjord &
Hospice Limfjorden
carlsenkim@hotmail.com

Anne Saskia Trane
Center for Mental Sundhed
Københavns Kommune
px6c@kk.dk

Suppleant
Kirsti Victoria Brigtsen
Center for Mental Sundhed
vbrigtsen@gmail.com