Selskab for Krop-Psykoterapi

Velkommen til Selskab for Krop-Psykoterapis side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Formålet med selskabet er at skabe et forum for:

 • vidensindsamling og fordybelse vedr. sammenhængen mellem krop og psyke, og vedr. kropsrelateret psykoterapi
 • udbredelse af kendskabet til kropsrelateret psykoterapi
 • udveksling af erfaringer
 • diskussion af teori og metoder; f.eks. gennem paneldiskussioner over forskellige præsenterede arbejdsformer
 • bidrage til at øge anerkendelse af kropsrelateret psykoterapi
 • afholde inspirerende foredrag, kurser og workshops
 • supervision af kropsrelateret psykoterapi
 • etablere arbejdsgrupper, eksempelvis til diskussion og afklaring af etikregler

Kontakt og indmeldelse
mail til kasserer Susanne Malmqvist, e-mail: krop@dp-decentral.dk

Konto i Lån & Spar Bank: 0400-4012612201 eller giro konto: 73<83126493.

Årligt kontingent
Cand.psych’er: 200,-.
Studerende: ½ pris

Arrangementer i selskabet

For løbende info: Bliv evt. medlem af selskabets Facebook-gruppe: Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi – her kan du følge med i kommende kurser og workshops

 • Et to-dages kursus i Mandalapraksis og meditation
  eksistentiel integration af kropsorienteret terapi
  den 26. – 27. november 2022

  V. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Erik Elnegaard.

  Kursusindhold: Psykologer og psykoterapeuter kan i intense personlige og eksistentielle processerhave behov for kendskab til fordybende metoder, der tager skridtet videre fraudelukkende det terapeutiske arbejde. Metoder til yderligere centrering, rummelighed,balance og integration for i det indre rum at kunne opleve helheden af de terapeutiskeudfordringer, en meningsfuld eksistens og et spirituelt nærvær.

  En mandala er et universelt symbol, der i sin enkelhed er en cirkel (totalitet), et indhold
  (polaritet) og et centrum (kilden) – tilsammen en fuldendt helhed.

  Anvendt personligt-eksistentielt kan en mandala være den samlede palet af biografiens
  mest afgørende begivenheder – terapeutisk, eksistentielt og spirituelt – en integrerende
  og inklusiv rummelighed med adgang til livskilden i midten.

  Kurset drejer sig bl.a. om at samle de væsentligste både positive og negative livshistoriske hændelser i en helhed, og herfra fordybe kontakten med centrering og rummelighed, balance og integration. Processen kan fremkalde konturerne af et eksistentielt vandmærke – og måske kontakt med det, der for én repræsenterer en større kollektiv dimension.

  Kurset tilbyder hermed også muligheden for en fordybet kontakt med én selv, og dermed et større nærvær med den anden.

  Over de to dage præsenteres konkrete metoder og indstillinger i arbejdet med dette større integrative perspektiv på egne erfaringer personligt og professionelt. Arbejdsformen inkluderer en vekslen mellem korte oplæg om teori og metode, deltagernes aktive involvering med kropsarbejde og bevægelse, kontakt med egne livhistoriske erfaringer, udveksling, visualiseringspraksis og stillesiddende meditation.

  Om underviseren: cand.psych., autoriseret, specialist i psykoterapi og supervision.
  Privatpraktiserende siden 1986.

  Efteruddannet i kropspsykoterapi og trænet i meditation gennem mange år.
  Underviser bl.a. i sammenhængen mellem terapi, eksistentiel udvikling og meditation på vækstcenteret, 8766 Nørre Snede.

  Tidspunkt: den 26. – 27. november 2022 kl. 10:00 – 17:00, begge dage

  Sted: APA, Aftenskolen for Psykomotorik og Afspændingspædagik, Borgervænget 7A, 1 sal, lok. 2, 2100 Kbh. Ø

  Pris: Early bird for medlemmer af selskabet: 2750 kr.
  (Bemærk: Early bird inden 25. oktober)
  Early bird for gæster af selskabet: 2950 kr.
  Herefter: 2950 kr. for medlemmer og 3200 kr. for gæster.
  Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister, o.l.
  Tilmeldingfrist: søndag den 19. november

  Kursusbeløbet indbetales på konto nr.: 0400 4012612201. Vær opmærksom på at skrive dit navn på indbetalingen samt navnet på underviseren.

  Forplejning: vegansk frokost, kaffe/ te mv.

  Tilmelding: via en mail til: krop@dp-decentral.dk (Ved tilmelding skal du skrive dit navn, om du er medlem af selskabet eller evt. ønsker at blive det, og hvis du er psykolog medlem af DP, skal du skrive dit medlemsnr. i DP)

 • Kursusindhold:

  Vrede og afsky udgør begge vigtige elementer i en traumeterapeutisk helingsproces. Arbejde med frustration, vrede og afsky støtter genetablering af grænser, værdighed og integritet på hver deres måde.

  Hvad er fælles – og hvad adskiller de 2 emotioner? Og hvordan mestrer og regulerer vi dem?

  På dette oplevelsesorienterede kursus ligger fokus på

  • at differentiere kropslig metodik i forhold til frustration, vrede og afsky
  • psykomotorisk færdighedstræning og ledmobilisering som støtter ejerskab og mestringskapacitet af de 2 emotioner – og andre emotioner som opstår sammen med dem • opbygning af energi i lav energi-områder i kroppen som første skridt i at eje udadgående impulser
  • at differentiere mellem ydre og indre afgrænsning, som støttes af henholdsvis vrede og afsky • teoretisk forståelse af forskellen på vrede som tilhørende et basalt emotionelt system og afsky som en homøostatisk følelse
  • gensidig arousalregulering i gruppen

  At arbejde med frustration, vrede og afsky inviterer nemt til ”acting out” adfærd – og dermed polarisering mellem de gruppemedlemmer, som har adgang til de udadgående impulser, og de, som er bange for dem og trækker sig. Denne dynamik inviterer os ind i dominans og underkastelses-mønstre – indeni hver af os og i interaktion imellem os.

  Fokus på dosering og derigennem regulering af lav-energi områder i kroppen bryder denne dynamik. Gruppen trænes i at arbejde langsomt, så ejerskab af udadgående impulser bygges op i stedet for at prøve at komme af med f.eks. vrede gennem udløsning af impulser.

  Om Underviseren:

  Merete Holm Brantbjerg arbejder som underviser, supervisor og psykoterapeut internationalt. Leder og indehaver af Moaiku – Relationel Traumeterapi. Medlem af EABP og af Dansk Psykoterapeutforening. Merete er specialiseret i at anvende kropsorienteret færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces som psykoterapeutiske metoder i relation til stress og traumer med specielt fokus på hypo-tilstande. Er trænet i SCT – Systems Centered Therapy. Merete har skrevet en række artikler om aspekter af Relationel Traumeterapi og har deltaget og præsenteret på europæiske konferencer om kropspsykoterapi (EABP) og internationale online-konferencer.

  Du kan se en video-præsentation med titlen: Sustainable change – om arbejdet med hypo-respons og betydningen af dette i forhold til forandringsprocesser. Gå til www.moaiku.dk – og klik på billedet på forsiden af hjemmesiden. Andre videoer og podcasts er også tilgængelige på dansk og på engelsk. Listen finder du på hjemmesiden under Videoer og Podcasts. Og under Litteratur kan du downloade en lang række artikler skrevet af Merete Holm Brantbjerg.

  Praktiske oplysninger:

  Kursusdatoer: 9.-12 marts 2023

  Undervisningstider: kl. 9.30 – 17.30 alle 4 dage

  Sted: NOR, Hejrevej 30, 5.sal, 2200 København N

  Deltagerantal: Maks. 24 deltagere.

  Pris: Early bird for medlemmer af selskabet: 6.900 kr. Early bird for ikke medlemmer: 7200 kr. Bemærk: Early bird Inden den 1. februar 2023. Efter early bird (for medlemmer): 7.200 kr. Ikke-medlemmer: 7.600 kr. Halv pris for studerende, arbejdsledige og pensionister.

  Tilmeldingfrist: inden onsdag den 1. marts 2023 Forplejning: Der vil blive serveret frokost, te/kaffe og snacks alle dagene

  Tilmelding: Send en mail til: krop@dp-decentral.dk

  Anfør venligst i emnefeltet: ’Kursus med Merete’.

  I mailen: Husk at oplyse dit navn, og om du er medlem af Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi, eller om du ønsker at blive medlem. Hvis du er medlem af Dansk Psykolog Forening, så oplys medlemsnummer i DP. Medlemskab af selskabet koster 200 kr. pr. år – her får man info om kommende kurser og workshops samt rabat på kurser & workshops i selskabet. Overfør kursusbeløbet til konto: 0400 4012612201 – skriv dit eget navn samt Merete Brantbjerg. Bemærk at tilmelding først er gældende, når beløbet er betalt.

  For løbende info: Bliv evt. medlem af selskabets facebook-gruppe: Dansk Psykologisk Selskab for Kropspsykoterapi – her kan du følge med i kommende kurser og workshops.

Medlemmer i styrelsen

Formand
Dina Charleman

Kasserer
Susanne Malmqvist

Næstformand og webansvarlig
Louise Tønnesen

Bodil Aagerup

Sten Frantzen

Suppleanter
Mads Dahlgaard
Mahdi Majid

Styrelsen kan kontaktes på: krop@dp-decentral.dk

Vedtægter

Efteråret 1999

VEDTÆGTER FOR DANSK PSYKOLOGISK SELSKAB FOR KROPSRELATERET PSYKOTERAPI.

Navn og formål
§ 1. Selskabets navn er Dansk Psykologisk Selskab for Kropsrelateret Psykoterapi.

§ 2. Selskabets formål er:
at udbrede kendskabet til kroprelateretpsykoterapi som en relevant psykoterapeutisk metode,
at forbedre formidling og kommunikation mellem psykologer indbyrdes i forhold til ovennævnte formål, og
at fremme udvikling og forskning i emner, teori og praksis inden for kropsrelateret psykoterapi.

Virksomhed
§ 3. Der afholdes mindst 3 årlige medlemsmøder. Der nedsættes møde- og interessegrupper efter behov.

Medlemmer
§ 4. Der kan optages studenter – og kandidatmedlemmer af Dansk Psykologforening efter skriftlig anmodning til bestyrelsen.
Stk. 2. Kun kandidatmedlemmer har stemmeret.

Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes 1 årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde. Indkaldelse sker gennem Psykolog Nyt med mindst 8 ugers varsel. Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden udsendes 2 uger før afholdelsen.
Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget og kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af personer til mediekartotek.
11. Eventuelt.
På dagsordenen kan der ikke optages nye dagsordenspunkter til besluttende afstemning.
Stk. 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de deltagende medlemmer.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelse af anmodning.

Bestyrelsen
§ 6. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen selskabets højeste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituterer sig selv.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er henholdsvis 2 (lige år) og 3 (ulige år) på valg. Bestyrelsesmedlemmer kan genopstille til bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.

Økonomi og regnskab
§ 7. Selskabet kan anmode om økonomisk tilskud fra Dansk Psykolog Forening til udgifter i forbindelse med selskabets virksomhed.
Stk. 2. Der opkræves et kontingent for deltagelse i selskabet.
Stk. 3. Selskabet kan skaffe sig indtægt fra egne aktiviteter og arrangementer.
Stk. 4. Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§ 8. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Foreløbigt regnskab (med bilag) skal indsendes til Dansk Psykolog Forening senest den 15.januar for det foregående kalenderår.
Stk. 3. Regnskabet for det foregående år udsendes til medlemmerne sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Desuden sendes regnskabet til Dansk Psykolog Forenings sekretariat.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer.
Stk. 5. Godkendt regnskab skal indsendes til Dansk Psykolog Forening.

Vedtægtsændringer
§ 9. Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 2. Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsorden.

Opløsning
§ 9. Selskabet opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved en generalforsamling.
Stk. 2. Selskabet kan desuden opløses, hvis der i 2 år ikke har været afholdt selskabsgeneralforsamling. Den sidst valgte kasserer er ansvarlig for, at selskabets sagsmateriale, regnskaber, kassebeholdning m.v. overføres til Dansk Psykolog Forening.