Selskab for religionspsykologi og eksistens

Velkommen til Selskab for religionspsykologi og eksistens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Religionspsykologien er psykologien om livsorienteringer. Det er universelt for menneskelivet, at der er givet eksistentielle rammer for det, men menneskers forståelser af disse rammer er meget forskellige. De ændres, udvikles og varieres naturligt gennem et menneskeliv.

Religionspsykologi er en paraply-betegnelsen for psykologiske perspektiver på såvel sekulære, åndelige / spirituelle og religiøse tilgange til de eksistentielle dimensioner. Religionspsykologi handler derfor ikke kun om religion, hvilket imidlertid er det historiske navn for fagdisciplinen, der er lige så gammel som psykologien selv.

Baggrund og formålsbeskrivelse

Religionspsykologien er psykologien om livsorienteringer. Det er universelt for menneskelivet, at der er givet eksistentielle rammer for det, men menneskers forståelser af disse rammer er meget forskellige. De ændres, udvikles og varieres naturligt gennem et menneskeliv.

Religionspsykologi anvendes her som paraply-betegnelsen for psykologiske perspektiver på såvel sekulære, åndelige / spirituelle og religiøse tilgange til de eksistentielle dimensioner. Religionspsykologi handler derfor ikke kun om religion, hvilket imidlertid er det historiske navn for fagdisciplinen, der er lige så gammel som psykologien selv.

Selskab for religionspsykologi og eksistens har til formål at fremme og udvikle det psykologiske vidensområde, der omhandler de psykologiske dimensioner af verdensbillede, livssyn og trosliv, som det giver sig udtryk i personlige livsorienteringer. Fagfeltet er internationalt og psykologihistorisk bredt funderet, og selskabet ønsker at bidrage til den religionspsykologiske fagudvikling og faganvendelse såvel nationalt som internationalt.

Religionspsykologien bygger på en pluralistisk forståelse af videnskabelighed, hvor religionspsykologisk teori og empiri er bærende fagelementer, men hvor også eksistentiel filosofi, religionsvidenskabelig indsigt og teologiske perspektiver kan inddrages.

Udvikling af religionspsykologien som psykologisk fagdisciplin sker i den psykologiske videnskabs fagramme, mens religionspsykologien som praktisk fag og klinisk område gerne udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem andre anvendelsesorienterede professioner som fx præster, imamer, sygeplejersker og læger. Fagets praktiske anvendelse udvikles gennem interaktionen mellem forskning, teoriudvikling, vidensopsamling, uddannelse og efteruddannelse i de specifikke kliniske sammenhænge og professioner.

Religionspsykologien er også en dimension i andre psykologiske fagområder, herunder personlighedspsykologien, hvor religionspsykologien traditionelt har udfoldet sig. Andre vigtige områder er udviklingspsykologien, motivationspsykologien og ikke mindst sundhedspsykologien og den kliniske psykologi, hvor den anvendte religionspsykologi kan bibringe den psykologiske praksis faglige indsigter og medvirke til udvikling af adækvate praksisformer. Religionspsykologien har derudover er særligt ansvars- og anvendelsesområde omkring eksistentiel sundhed.

Selskabet er skabt for at fremme kendskabet til religionspsykologi og religionspsykologisk informeret praksis blandt danske psykologer, men også som støtte til de øvrige professioner, der grænser op til feltet. Selskabet tilstræber international forankring via forskningsmæssige, formidlingsmæssige og praksisorienterede samarbejder med de øvrige nordiske lande og bredt internationalt.

Selskabet har en særlig forpligtelse til at søge kendskab og indsigt i forhold til minoriteters trossamfund og religioner (herunder også humanistiske/ateistiske organiserede orienteringer), særligt hvor disse orienteringer er potentielt repræsenterede blandt klienter i den kliniske psykologi.

Skulle selskabet råde over økonomiske midler, skal selskabet arbejde for og støtte selvstændig dansk forskning, teoriudvikling og formidling af religionspsykologi hvor muligt, også gerne i internationale (nordiske) netværk. Dette inkluderer støtte til forskning, uddannelse og formidling på alle akademiske niveauer.

Arrangementer i selskabet

 • Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 25. maj, hvor Joachim Meier, AU, holder oplæg ud fra sin ph.d. om: “Patologisering, præstation og eksistens – unges kampe med og mod sig selv”. Det er et online fyraftensmøde fra kl. 16.30-18 med mulighed for spørgsmål og drøftelser.

  Patologisering, præstation og eksistens – unges kampe med og mod sig selv

  Hvordan skal vi forstå og begribe unges aktuelle lidelser?

  På den ene side ser vi i disse år en overvejende tendens til at patologisere unges lidelseserfaringer, hvorved deres psykiske symptomer dekontekstualiseres. På den anden side er centrale dele af ungdomsforskningen præget af en sociologisk tilgang, der opfatter unges lidelser som udtryk for problematiske samfundsmæssige strukturer karakteriseret ved præstation, acceleration og individualisering.

  I sit oplæg problematiserer Joachim Meier begge disse overordnede forståelsesrammer. Han argumenterer i stedet for behovet for en eksistentiel inspireret forståelse af unges liv og lidelser, der kan bidrage til at begribe unges forhold til deres egen eksistens samt til at forstå den lidelse, der ledsager selve eksistensens grundvilkår. Endeligt forholder Meier sig kritisk til, hvorvidt ’det eksistentielle blik’ risikerer at bevirke en yderligere individualisering af unges liv og lidelser.

  Joachim Meier er autoriseret psykolog, PhD i pædagogisk psykologi samt kandidat i analytisk journalistik. Han arbejder til dagligt med samtaler, supervision, foredrag og undervisning med tilknytning til konsulenthuset Clavis Erhvervspsykologi og som ekstern lektor på Psykologisk Institut, AU.

Styrelsen i selskabet

Aida Andersen

Formand
Aida Hougaard Andersen
ahandersen@health.sdu.dk

 

 

Heidi Frølund Pedersen

Næstformand
Heidi Frølund Pedersen
heidifrolund@clin.au.dk

 

Carrie Lynne Lautrup

Kasserer
Carrie Lynne Lautrup
psykolog@baekkely.dk

 

Cecilie Evans Jensen Menigt medlem
Cecilie Evans Jensen
Cecilieevansj@hotmail.com

 

Sebastian Bloch

Menigt medlem
Sebastian Bloch
sbloch@health.sdu.dk

 

Dorte Vifdrup Toudal

Suppleant
Dorte Toudal Viftrup
dviftrup@health.sdu.dk

 

peter la cour

Suppleant – sekretær
Peter la Cour
peterlacour@mail.dk