Selskab for religionspsykologi og eksistens

Velkommen til Selskab for religionspsykologi og eksistens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Religionspsykologien er psykologien om livsorienteringer. Det er universelt for menneskelivet, at der er givet eksistentielle rammer for det, men menneskers forståelser af disse rammer er meget forskellige. De ændres, udvikles og varieres naturligt gennem et menneskeliv.

Religionspsykologi er en paraply-betegnelsen for psykologiske perspektiver på såvel sekulære, åndelige / spirituelle og religiøse tilgange til de eksistentielle dimensioner. Religionspsykologi handler derfor ikke kun om religion, hvilket imidlertid er det historiske navn for fagdisciplinen, der er lige så gammel som psykologien selv.

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Baggrund og formålsbeskrivelse

Religionspsykologien er psykologien om livsorienteringer. Det er universelt for menneskelivet, at der er givet eksistentielle rammer for det, men menneskers forståelser af disse rammer er meget forskellige. De ændres, udvikles og varieres naturligt gennem et menneskeliv.

Religionspsykologi anvendes her som paraply-betegnelsen for psykologiske perspektiver på såvel sekulære, åndelige / spirituelle og religiøse tilgange til de eksistentielle dimensioner. Religionspsykologi handler derfor ikke kun om religion, hvilket imidlertid er det historiske navn for fagdisciplinen, der er lige så gammel som psykologien selv.

Selskab for religionspsykologi og eksistens har til formål at fremme og udvikle det psykologiske vidensområde, der omhandler de psykologiske dimensioner af verdensbillede, livssyn og trosliv, som det giver sig udtryk i personlige livsorienteringer. Fagfeltet er internationalt og psykologihistorisk bredt funderet, og selskabet ønsker at bidrage til den religionspsykologiske fagudvikling og faganvendelse såvel nationalt som internationalt.

Religionspsykologien bygger på en pluralistisk forståelse af videnskabelighed, hvor religionspsykologisk teori og empiri er bærende fagelementer, men hvor også eksistentiel filosofi, religionsvidenskabelig indsigt og teologiske perspektiver kan inddrages.

Udvikling af religionspsykologien som psykologisk fagdisciplin sker i den psykologiske videnskabs fagramme, mens religionspsykologien som praktisk fag og klinisk område gerne udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem andre anvendelsesorienterede professioner som fx præster, imamer, sygeplejersker og læger. Fagets praktiske anvendelse udvikles gennem interaktionen mellem forskning, teoriudvikling, vidensopsamling, uddannelse og efteruddannelse i de specifikke kliniske sammenhænge og professioner.

Religionspsykologien er også en dimension i andre psykologiske fagområder, herunder personlighedspsykologien, hvor religionspsykologien traditionelt har udfoldet sig. Andre vigtige områder er udviklingspsykologien, motivationspsykologien og ikke mindst sundhedspsykologien og den kliniske psykologi, hvor den anvendte religionspsykologi kan bibringe den psykologiske praksis faglige indsigter og medvirke til udvikling af adækvate praksisformer. Religionspsykologien har derudover er særligt ansvars- og anvendelsesområde omkring eksistentiel sundhed.

Selskabet er skabt for at fremme kendskabet til religionspsykologi og religionspsykologisk informeret praksis blandt danske psykologer, men også som støtte til de øvrige professioner, der grænser op til feltet. Selskabet tilstræber international forankring via forskningsmæssige, formidlingsmæssige og praksisorienterede samarbejder med de øvrige nordiske lande og bredt internationalt.

Selskabet har en særlig forpligtelse til at søge kendskab og indsigt i forhold til minoriteters trossamfund og religioner (herunder også humanistiske/ateistiske organiserede orienteringer), særligt hvor disse orienteringer er potentielt repræsenterede blandt klienter i den kliniske psykologi.

Skulle selskabet råde over økonomiske midler, skal selskabet arbejde for og støtte selvstændig dansk forskning, teoriudvikling og formidling af religionspsykologi hvor muligt, også gerne i internationale (nordiske) netværk. Dette inkluderer støtte til forskning, uddannelse og formidling på alle akademiske niveauer.

Arrangementer i selskabet

  • Se kursusbeskrivelse

    Tilmeld dig på sundhedspsykologi@dp-decentral.dk, tilmeldingsfristen er 09-02-2024

    Maks. 30 deltagere

    Pris: medlemmer af DSS eller SRE 2000 kr. ekskl. Moms og ikke-medlemmer 2300 kr. ekskl. Moms

    Kurset er inkl. forplejning

Patologisering, præstation og eksistens – unges kampe med og mod sig selv

Vi afholdt fyraftensmøde d. 25. maj, hvor Joachim Meier, AU, holdt oplæg ud fra sin ph.d. om: Patologisering, præstation og eksistens – unges kampe med og mod sig selv Hvordan skal vi forstå og begribe unges aktuelle lidelser?

Se beskrivelse og materiale fra mødet

Afholdte webinarer

Styrelsen i selskabet

Aida Hougaard Andersen

Forperson
Aida Hougaard Andersen
ahandersen@health.sdu.dk

 

Heidi Frølund Pedersen

Næstforperson
Heidi Frølund Pedersen
heidifrolund@clin.au.dk

 

Carrie Lynne Lautrup

Kasserer
Carrie Lynne Lautrup
psykolog@baekkely.dk

 

Cecilie Evans Jensen Menigt medlem
Cecilie Evans Jensen
Cecilieevansj@hotmail.com

 

peter la cour

Suppleant – sekretær
Peter la Cour
peterlacour@mail.dk

 

Rebecca Baltzer Stidsen

Suppleant
Rebecca Baltzer Stidsen
rebeccabaltzer@proton.me