Selskab for religionspsykologi og eksistens

Velkommen til Selskab for religionspsykologi og eksistens side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Religionspsykologien er psykologien om livsorienteringer. Det er universelt for menneskelivet, at der er givet eksistentielle rammer for det, men menneskers forståelser af disse rammer er meget forskellige. De ændres, udvikles og varieres naturligt gennem et menneskeliv.

Religionspsykologi er en paraply-betegnelsen for psykologiske perspektiver på såvel sekulære, åndelige / spirituelle og religiøse tilgange til de eksistentielle dimensioner. Religionspsykologi handler derfor ikke kun om religion, hvilket imidlertid er det historiske navn for fagdisciplinen, der er lige så gammel som psykologien selv.

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Baggrund og formålsbeskrivelse

Religionspsykologien er psykologien om livsorienteringer. Det er universelt for menneskelivet, at der er givet eksistentielle rammer for det, men menneskers forståelser af disse rammer er meget forskellige. De ændres, udvikles og varieres naturligt gennem et menneskeliv.

Religionspsykologi anvendes her som paraply-betegnelsen for psykologiske perspektiver på såvel sekulære, åndelige / spirituelle og religiøse tilgange til de eksistentielle dimensioner. Religionspsykologi handler derfor ikke kun om religion, hvilket imidlertid er det historiske navn for fagdisciplinen, der er lige så gammel som psykologien selv.

Selskab for religionspsykologi og eksistens har til formål at fremme og udvikle det psykologiske vidensområde, der omhandler de psykologiske dimensioner af verdensbillede, livssyn og trosliv, som det giver sig udtryk i personlige livsorienteringer. Fagfeltet er internationalt og psykologihistorisk bredt funderet, og selskabet ønsker at bidrage til den religionspsykologiske fagudvikling og faganvendelse såvel nationalt som internationalt.

Religionspsykologien bygger på en pluralistisk forståelse af videnskabelighed, hvor religionspsykologisk teori og empiri er bærende fagelementer, men hvor også eksistentiel filosofi, religionsvidenskabelig indsigt og teologiske perspektiver kan inddrages.

Udvikling af religionspsykologien som psykologisk fagdisciplin sker i den psykologiske videnskabs fagramme, mens religionspsykologien som praktisk fag og klinisk område gerne udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem andre anvendelsesorienterede professioner som fx præster, imamer, sygeplejersker og læger. Fagets praktiske anvendelse udvikles gennem interaktionen mellem forskning, teoriudvikling, vidensopsamling, uddannelse og efteruddannelse i de specifikke kliniske sammenhænge og professioner.

Religionspsykologien er også en dimension i andre psykologiske fagområder, herunder personlighedspsykologien, hvor religionspsykologien traditionelt har udfoldet sig. Andre vigtige områder er udviklingspsykologien, motivationspsykologien og ikke mindst sundhedspsykologien og den kliniske psykologi, hvor den anvendte religionspsykologi kan bibringe den psykologiske praksis faglige indsigter og medvirke til udvikling af adækvate praksisformer. Religionspsykologien har derudover er særligt ansvars- og anvendelsesområde omkring eksistentiel sundhed.

Selskabet er skabt for at fremme kendskabet til religionspsykologi og religionspsykologisk informeret praksis blandt danske psykologer, men også som støtte til de øvrige professioner, der grænser op til feltet. Selskabet tilstræber international forankring via forskningsmæssige, formidlingsmæssige og praksisorienterede samarbejder med de øvrige nordiske lande og bredt internationalt.

Selskabet har en særlig forpligtelse til at søge kendskab og indsigt i forhold til minoriteters trossamfund og religioner (herunder også humanistiske/ateistiske organiserede orienteringer), særligt hvor disse orienteringer er potentielt repræsenterede blandt klienter i den kliniske psykologi.

Skulle selskabet råde over økonomiske midler, skal selskabet arbejde for og støtte selvstændig dansk forskning, teoriudvikling og formidling af religionspsykologi hvor muligt, også gerne i internationale (nordiske) netværk. Dette inkluderer støtte til forskning, uddannelse og formidling på alle akademiske niveauer.

Arrangementer i selskabet

 • Vi glæder os til at byde velkommen til selskabets Årsmøde og Generalforsamling d. 12. oktober 2023 kl. 16.30.

  Program

  16.30: Styrelsen byder velkommen

  16.35: Oplæg om eksistentiel terapi og logoterapi v. terapeut og præst Mikkel Wold – efterfølgende diskussion

  Hvad er et menneske? Om mening og eksistens

  Mikkel Wold vil præsentere Viktor Frankls eksistensanalyse og logoterapi og den relevans, dens teoretiske overvejelser måtte have i dag. Ikke mindst Frankls betydning for psykologiens menneskebillede, vil blive gennemgået. Der bliver mulighed for spørgsmål og drøftelse.

   Mikkel Wold er uddannet i Frankls teorier ved Hamburger Institut für Eksistenzanalyse und Logotherapie og har desuden en baggrund som lektor i sjælesorg (2008-18) ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, lige som han har undervist ved KU og har skriftlige arbejder bag sig om bl.a. forholdet mellem psykologi og teologi.

  17.30: Generalforsamling

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Fastsættelse af forretningsorden.
  3. Beretning om selskabets virksomhed.
  4. Aflæggelse af regnskab.
  5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.
  6. Valg af selskabsstyrelse eller præsentation af kandidater til valgene ved urafstemning afhængigt af, hvilken valgform der er fastlagt i de kompletterende vedtægter.*
  7. Medlemmers input og forslag til selskabets aktiviteter
  8. Eventuelt.

  18.30: Afslutning på officielt program og fællesspisning for de fremmødte

  Hvis du ønsker at deltage fysisk i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Århus, bedes du sende en mail til eksistens@dp-decentral.dk senest d. 3.oktober. Deltagelse i foredrag og GF er gratis. Middagen efter programmet er gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer koster middagen 175kr og 100kr for studerende. Vi håber, at så mange som muligt vil møde op fysisk til en eftermiddag og aften med hygge og networking.

  Hvis du ønsker at deltage online, kan du logge på via dette link: https://zoom.us/j/95840425302?pwd=b1JML3JyNjR3ejZ1cUQ3dldMMWN2dz09

  Log venligst på i god tid (gerne kl. 16.15), så vi kan starte planmæssigt.

  * Udklip af selskabets vedtægter:

  Der vælges fem medlemmer og 1-2 suppleanter til styrelsen. Medlemmer af styrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted tre gange i træk.

  Kandidatur meldes til den siddende formand; der kan meldes kandidatur helt op til valget på generalforsamlingen. Hemmelig afstemning gennemføres, hvis et eller flere medlemmer ønsker det.  

Patologisering, præstation og eksistens – unges kampe med og mod sig selv

Vi afholdt fyraftensmøde d. 25. maj, hvor Joachim Meier, AU, holdt oplæg ud fra sin ph.d. om: Patologisering, præstation og eksistens – unges kampe med og mod sig selv Hvordan skal vi forstå og begribe unges aktuelle lidelser?

Se beskrivelse og materiale fra mødet

Styrelsen i selskabet

Aida Hougaard Andersen

Formand
Aida Hougaard Andersen
ahandersen@health.sdu.dk

 

 

Heidi Frølund Pedersen

Næstformand
Heidi Frølund Pedersen
heidifrolund@clin.au.dk

 

Carrie Lynne Lautrup

Kasserer
Carrie Lynne Lautrup
psykolog@baekkely.dk

 

Cecilie Evans Jensen Menigt medlem
Cecilie Evans Jensen
Cecilieevansj@hotmail.com

 

Sebastian Bloch

Menigt medlem
Sebastian Bloch
sbloch@health.sdu.dk

 

Dorte Vifdrup Toudal

Suppleant
Dorte Toudal Viftrup
dviftrup@health.sdu.dk

 

peter la cour

Suppleant – sekretær
Peter la Cour
peterlacour@mail.dk