Regler for SU/MED-udvalg

Sidst opdateret 11.04.2023 Af konsulent Louise Lund Christensen

På det offentlige område er der faste aftaler om samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. I staten skal alle institutioner have et samarbejdsudvalg (SU). I kommuner og regioner er der de fleste steder indgået lokale aftaler om medbestemmelse og medindflydelse inden for rammeaftaler (MED). Formålet med SU/MED-valg er, at der skal ske samarbejde på alle niveauer. Find aftaler og beskrivelse af udvalgenes opgaver her.

Rammerne for samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bliver fastlagt i SU/MED-udvalget. Der er repræsentation fra både medarbejder- og ledelses-side, og her er medbestemmelsen sat i system. Tillidsrepræsentanten for psykologerne vil ofte, men ikke altid, være medlem af SU/MED-udvalget.

Det er en fordel at være direkte repræsenteret i udvalget, og hvis det ikke er muligt bør du som TR holde en tæt kontakt med repræsentanter for de øvrige organisationer på arbejdspladsen.

Når psykologerne ikke altid er direkte repræsenteret i SU/MED-udvalg, skyldes det, at der er en begrænsning på udvalgets størrelse, og at de mindre personalegrupper derfor ikke altid er direkte repræsenteret. Udvalget er dog forpligtet til at holde alle medarbejdergrupper informeret og inddrage de mindre personalegrupper i drøftelserne. Der kan oprettes et kontaktudvalg, som sikrer inddragelse af de grupper, som ikke er direkte repræsenteret i SU/MED-udvalget.

Medlemmer i udvalget

SU/MED-udvalget består af 3-7 repræsentanter fra hver side (undtagelsesvist op til 9). Der skal ikke nødvendigvis være lige mange fra hver side, blot må antallet af ledelsesrepræsentanter ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Ledelsesrepræsentanterne er udpeget, medarbejderrepræsentanterne er valgt af de grupper, de repræsenterer. På store arbejdspladser kan der både være lokale udvalg og et hovedudvalg.

Medarbejderrepræsentationen skal baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. De 3 hovedorganisationer er:

  • LO (herunder HK og socialpædagoger)
  • FTF (herunder lærere, sygeplejersker, børnehavepædagoger)
  • AC (herunder psykologer, jurister og økonomer, læger)

 

Udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver er at modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliserings-foranstaltninger, arbejdsomlægning og indførelse/ brug af ny eller ændringer af bestående teknologi. Og udvalget skal være medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af institutionens arbejds- og personaleforhold. Udvalget kan dog også beskæftige sig med andre sager, bortset fra personsager er der næsten ikke noget, som ikke kan tages op til drøftelse i SU/MED-udvalget.

Møderne vil ofte indeholde disse punkter:

  • Ledelsen informerer om alle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold, bl.a. økonomi, påtænkte rationaliseringer, arbejdsomlægninger, omstruktureringer m.m.
  • Medarbejderrepræsentanterne informerer om, hvad der ‘rører sig’ blandt personalet.
  • Drøftelse af arbejds- og personaleforhold samt samarbejde og arbejdsmiljø generelt.
  • Fastlæggelse af retningslinjer for arbejds- og personaleforhold (fx om kriterier for Ny løntillæg, kompetenceudvikling og videreuddannelse, hjemmearbejdspladser, rygepolitik, seniorordninger, det sociale kapitel, fraværspolitik mv.)

Der er ingen ‘opskrift’ til, hvad man kan tage op i udvalget, og hvor enige man skal være, men det er tænkt som et organ med udstrakt medindflydelse og medbestemmelse og en stor åbenhed. Retningslinjer, som vedtages i udvalgene, skal der være enighed om, og de er bindende for både ledelse og medarbejdere, når de er vedtaget.

Det er en forudsætning for SU/MED-udvalgets virksomhed, at der er et højt informationsniveau, og grundlaget er en gensidig informationsforpligtelse mellem ledere og medarbejdere.

 

Aftaler

Vejledning

 

Dine rettigheder og pligter som TR