Ansættelseskontrakt

Sidst opdateret 12.01.2022 Af konsulent Kira Hjul Hallberg

Det er din ansættelseskontrakt, der bestemmer dine ansættelsesvilkår. Du kan derudover være sikret en række rettigheder og vilkår, hvis din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst.

Krav på ansættelseskontrakt

Du har krav på en ansættelseskontrakt, når du er ansat længere end 1 måned og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer. Din arbejdsgiver har pligt til at sende kontrakten senest en måned efter, du er blevet ansat. Kontakt os, hvis du ikke har modtaget kontrakten inden for fristen.

Overenskomst

Er du omfattet af en overenskomst fremgår dine vilkår og rettigheder fremgå af den.
Det gælder, hvis du er offentligt ansat psykolog, eller hvis din arbejdsplads har indgået en overenskomst med Dansk Psykolog Forening.

Du kan læse mere om overenskomster og se, om din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst.

Få gennemgået din kontrakt

Du har den bedste position til at forhandle dine vilkår, når du har fået tilbudt job. Har du fået tilbudt job i det private, er det især vigtigt, at du er skarp på dine ansættelsesvilkår. Som medlem af DP kan du få din kontrakt gennemgået, inden du underskriver.

Send din kontrakt og få feedback på kontraktens indhold

Ansættelse og kontrakt

 • Som offentligt ansat psykolog er de fleste af dine vilkår allerede fastsat gennem overenskomsten. Det gælder fx, at du gennem overenskomsten har ret til en ekstra ferieuge (”den sjette ferieuge”), betalt frokostpause, pensionsordning, fastlagte regler om arbejdstid, ret til løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag.

  Derfor er det ikke nødvendigt, at alle punkterne fremgår af din ansættelseskontrakt, da rettighederne fremgår af overenskomsten.

  Har du fået tilbudt et job i det offentlige, er det dog vigtigt, at din løn er forhandlet på plads, inden du tiltræder stillingen, og inden du opsiger evt. nuværende job. Det er Dansk Psykolog Forening, der forhandler din løn – enten ved en konsulent eller ved den lokale TR. Derfor kan du i hele forløbet henvise til at DP forhandler lønnen. Læs mere om lønforhandling.

  Er der ikke en TR på den nye arbejdsplads, kontakter du os på dp@dp.dk. Vi har brug for dit cv, din sidste lønseddel, stillingsannonce og en beskrivelse af hvilke kompetencer, du selv finder særligt relevante for den nye stilling.

 • Ansættelsesvilkårene for privatansatte psykologer kan variere meget afhængig af arbejdsplads og branche. Er din nuværende eller kommende arbejdsplads ikke dækket af en overenskomst, skal du være særligt opmærksom på, hvad der skriftligt er aftalt i din ansættelseskontrakt.

  Selvom nogle vilkår er reguleret i lovgivning, skal du aftale langt de fleste vilkår med din arbejdsgiver. Det vil derfor i stort omfang alene være det, der fremgår af din kontrakt, som gælder.

  Som privatansat skal du selv forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Dansk Psykolog Forening anbefaler derfor, at du får os til at gennemgå kontrakten, inden du skriver under. Så er du bedre stillet forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

  Send din kontrakt og få en professionel vurdering af de tilbudte vilkår. En rådgiver kontakter vender hurtigst muligt tilbage og senest dagen efter.

 • Din kontrakt skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. En række bestemmelser er obligatoriske minimumskrav og skal altid fremgå:

  • Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er lønmodtager
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Angivelse af din stilling og stillingsbeskrivelse
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed (kun hvis tidsbegrænset stilling)
  • Rettigheder i forhold til ferie
  • Opsigelsesvarsler
  • Den aftalte løn, herunder oplysning om evt. tillæg og pension
  • Den ugentlige arbejdstid
  • Angivelse af om der er en kollektiv overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet

  Der kan derudover være en række vilkår, som kontrakten kan tage stilling til. Det kan fx være:

  • Hvordan honoreres over-/merarbejde?
  • Er frokostpausen betalt?
  • Er der aftalt prøvetid?
  • Hvad er dine barselsrettigheder?
  • Er der aftalt supervision mhp. autorisation?
  • Er der aftalt arbejdsgiverbetalt efteruddannelse?
  • Er der ret til fravær med løn ved barns sygdom?
  • Er du omfattet af en eller flere klausuler?
  • Er du omfattet af funktionærloven?
  • Indgår der bestemmelser om håndtering af immaterielle rettigheder?
 • Bliver du ansat som lønmodtager eller tilknyttet som selvstændig erhvervsdrivende med eget CPR-nummer?

  I DP oplever ofte at se kontrakter, der er i gråzonen mellem at være et samarbejde og en ansættelse.

  Det kan i nogle tilfælde være svært at gennemskue, om aftalen er en ansættelseskontrakt eller en samarbejdsaftale. Det har stor betydning i forhold til de forhold og vilkår, du arbejder under.

  Som selvstændig er der ingen lovregulerede regler i forbindelse med fx opsigelse og sygdom. Samtidig vil der være stor økonomisk forskel på om du er lønmodtager eller selvstændig, bl.a. i forhold til SKAT og moms.

  Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du er i tvivl – så kan vi hjælpe med at afklare, om der er tale om en ansættelse eller et samarbejde.

  Elementer, der taler for at der er tale om en ansættelseskontrakt

  • Arbejdet er for arbejdsgivers regning og økonomiske risiko
  • Det er arbejdsgiver, der bestemmer, hvordan og hvornår arbejdet skal udføres
  • Arbejdsgiver stiller lokaler, computer, arbejdstelefon m.v. til rådighed og afholder udgifter forbundet hermed
  • Det fremgår, at du er omfattet af ferieloven og funktionærloven
  • Du har en fast månedsløn

  Elementer, der taler for at der er tale om en samarbejdsaftale

  • Du tilrettelægger og bestemmer selv din arbejdstid
  • Du er ikke begrænset i din adgang til at udføre arbejde for andre
  • Du er økonomisk ansvarlig overfor psykologvirksomheden for arbejdets udførelse eller påtager dig i øvrigt en selvstændig økonomisk risiko
  • Du er momsregistreret
  • Du afholder selv udgifter forbundet med dit arbejde
  • Du får et vederlag efter regning

  Det er ikke en ultimativ tjekliste, men er gode fingerpeg på, om dit arbejde går den ene eller anden retning. Det vil altid være en samlet konkret vurdering.

  Det vil i sidste ende være SKAT, der ud fra en samlet vurdering bedømmer, om der er tale om et ansættelsesforhold eller en samarbejdsaftale mellem to selvstændigt erhvervsdrivende. Vurderer SKAT, at der reelt set er tale om et ansættelsesforhold, betyder det, at virksomheden vil være forpligtet til at overholde de ansættelsesretlige regler, fx funktionærloven, ligebehandlingsloven og ansættelsesklausulloven.

Ansættelsesformer

 • En tidsbegrænset ansættelse betyder, at ansættelsesforholdet automatisk ophører på en bestemt dato, når en bestemt opgave er udført eller når en bestemt begivenhed indtræder. En tidsbegrænset ansættelse kan fx være et barselsvikariat, en projektansættelse eller når en sygemeldt medarbejder vender tilbage.

  Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, at du er tidsbegrænset ansat.

  Særligt om opgavebestemt ansættelse
  Ofte vil den begrænsede ansættelse være fastsat til et konkret tidspunkt, hvorefter din ansættelse automatisk ophører. Du kan dog også aftale, at du ansættes til opgavebestemt arbejde. Det vil her være vigtigt, at det er klart og tydeligt, hvornår opgaven anses for fuldført, så du i god tid kan indrette dig efter det.

  Du må ikke blive forskelsbehandlet
  Du har ret til samme løn og ansættelsesvilkår som fastansatte kollegaer i en sammenlignelig stilling. Eventuel forskelsbehandling må ikke udelukkende være begrundet i den tidsbegrænsede ansættelse, men skal være begrundet i objektive forhold.

  Barsel
  Du har som tidsbegrænset ansat de samme barselsrettigheder, som dine fastansatte kolleger. Det gælder, så længe du er ansat. Det betyder, at du ikke har krav på at modtage løn under din barselsorlov efter den dato, hvor din ansættelse udløber. Din ansættelse bliver ikke forlænget tilsvarende i den tid, hvor du er på barselsorlov.

  Er du tidsbegrænset ansat med forskningsopgaver i staten, fx som ph.d.-stipendiat eller post.doc gælder særlige regler. Din ansættelsesperiode bliver i så fald forlænget i den resterende orlovsperiode. Ansættelsens forlænges endvidere med den tid, som den du har holdt orlov inden det planlagte udløb.

  Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse
  En tidsbegrænset ansættelse kan kun fornyes, hvis der er objektive grunde til det. Objektive forhold kan være uforudsigeligt forfald, fx pga. sygdom, barsel eller anden orlov. Det kan også være at det projekt, som du er ansat til at færdiggøre, ikke er færdigt inden for tidsrammen.

  Der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange din tidsbegrænsede ansættelse kan fornyes. Hver fornyelse skal dog være objektivt begrundet. Reglerne om tidsbegrænset ansættelse skal sikre, at arbejdsgiver ikke omgår dit opsigelsesvarsel.

  Hvis fornyelsen ikke er begrundet i objektive forhold, vil du kunne betragte dig som ansat uden tidsbegrænsning. Du vil derfor bl.a. have krav på et opsigelsesvarsel, ligesom evt. afskedigelse af dig kan medføre betaling af godtgørelse.

  Anciennitet
  Bliver din tidsbegrænsede ansættelse fornyet, eller bliver du fastansat i direkte forlængelse af din tidsbegrænsede ansættelse, vil din anciennitet blive regnet fra den første ansættelse. Det betyder bl.a., at reglerne om prøvetid ikke gælder i det fortsatte ansættelsesforhold.

  Særligt for undervisere og forskere
  Der gælder særlige regler, hvis du er ansat som underviser eller forsker i staten. Din ansættelse kan maksimalt forlænges to gange, så du i alt kan være ansat i tre ansættelsesperioder.

  Der er til gengæld ikke et krav om, at forlængelsen skal være begrundet i objektive forhold.

 • Din ansættelse som studentermedhjælper er som regel betinget af, at du er indskrevet på en uddannelse. Ansættelsen er normalt også tidsbegrænset til tidspunktet for din uddannelses ophør.

  Du har ret til at få en ansættelseskontrakt, hvis du er ansat i mere end en måned, og du arbejder mere end 8 timer om ugen. Du skal have din kontrakt senest 1 måned efter du er startet.

  Din kontrakt fastlægger dine ansættelsesvilkår og din løn.

  Studentermedhjælper i det offentlige
  Bliver du ansat i staten, regionerne eller kommunerne, vil du være omfattet af en overenskomst, som bestemmer din løn og ansættelsesvilkår.

  Er du bachelorstuderende vil du typisk blive ansat på en HK-overenskomst. Har du færdiggjort din bachelor og udfører du akademisk arbejde, har du ret til at blive ansat på overenskomsten for akademikere.

  Kontakt os, hvis du bliver ansat i det offentlige og har modtaget en kontrakt. Så tjekker vi om du er indplaceret korrekt.

  Studentermedhjælper i det private
  Som studentermedhjælper på en privat arbejdsplads, vil du ofte ikke være omfattet af en overenskomst. Det betyder, at løn og vilkår varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads.

  Hvis du bliver tilbudt ansættelse i en psykologpraksis eller anden privat virksomhed, hvor du bruger din uddannelse, kan du få tjekket din kontrakt.

  Få et kontrakttjek (link til blanket)

  Løn på helligdage
  Din ret til løn på helligdage afhænger af, om du er månedslønnet eller timelønnet.

  Er du månedslønnet, har du som hovedregel ret til løn på helligdage, hvis dine vagter eller faste arbejdsdage falder på helligdage. Som månedslønnet er du garanteret din faste månedsløn uanset antallet af arbejdsdage.

  Er du timelønnet, har du som hovedregel ikke ret til løn på helligdage. Der kan dog være aftalt andre vilkår for dig i din overenskomst eller kontrakt.

  Fri i forbindelse med eksamen
  Du har ikke krav på at få fri eller holde ferie på de tidspunkter, du ønsker. I DP anbefaler vi derfor, at du i god tid taler med din leder, hvis du skal have fri eller ferie i forbindelse med dine eksamener.

  Husk A-kassen
  For at optjene retten til dagpenge skal du være medlem af en a-kasse. Som studerende er det gratis at være medlem af Akademikernes A-kasse, som er Danmarks største a-kasse for akademikere.