Ansættelseskontrakt

Sidst opdateret 08.12.2023 Af konsulent Christina Baas

Det er i din ansættelseskontrakt, at dine ansættelsesvilkår bliver fastlagt. Som offentligt ansat er stort set alle vilkår aftalt gennem overenskomster, og det er derfor hovedsageligt din løn, du skal være opmærksom på. Som privatansat er det derimod alle vilkår i kontrakten, du skal forhandles

Krav på ansættelseskontrakt

Du har krav på en ansættelseskontrakt, når:

 • Din forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end 3 timer pr. uge i en referenceperiode på 4 på hinanden følgende uger
 • Der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

 

Ansættelse og kontrakt

 • Som offentligt ansat psykolog er de fleste af dine vilkår allerede fastsat gennem overenskomsten. Det gælder fx, at du gennem overenskomsten har ret til en ekstra ferieuge (”den sjette ferieuge”), betalt frokostpause, pensionsordning, fastlagte regler om arbejdstid, ret til løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag.

  Derfor er det ikke nødvendigt, at alle punkterne fremgår af din ansættelseskontrakt, da rettighederne fremgår af overenskomsten.

  Har du fået tilbudt et job i det offentlige, er det dog vigtigt, at din løn er forhandlet på plads, inden du tiltræder stillingen, og inden du opsiger evt. nuværende job. Det er Dansk Psykolog Forening, der forhandler din løn – enten ved en konsulent eller ved den lokale TR. Derfor kan du i hele forløbet henvise til at DP forhandler lønnen. Læs mere om lønforhandling.

  Er der ikke en TR på den nye arbejdsplads, kontakter du os på dp@dp.dk. Vi har brug for dit cv, din sidste lønseddel, stillingsannonce og en beskrivelse af hvilke kompetencer, du selv finder særligt relevante for den nye stilling.

 • Ansættelsesvilkårene for privatansatte psykologer kan variere meget afhængig af arbejdsplads og branche. Er din nuværende eller kommende arbejdsplads ikke dækket af en overenskomst, skal du være særligt opmærksom på, hvad der skriftligt er aftalt i din ansættelseskontrakt.

  Selvom nogle vilkår er reguleret i lovgivning, skal du aftale langt de fleste vilkår med din arbejdsgiver. Det vil derfor i stort omfang alene være det, der fremgår af din kontrakt, som gælder.

  Som privatansat skal du selv forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Dansk Psykolog Forening anbefaler derfor, at du får os til at gennemgå kontrakten, inden du skriver under. Så er du bedre stillet forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

  Send din kontrakt og få en professionel vurdering af de tilbudte vilkår. En rådgiver kontakter vender hurtigst muligt tilbage og senest dagen efter.

  Du kan tjekke, om din kommende arbejdsplads er omfattet af en overenskomst

 • Din kontrakt skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. En række bestemmelser er obligatoriske minimumskrav og skal altid fremgå senest 7 dage efter ansættelsesforholdets begyndelse::

  • Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er lønmodtager
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Angivelse af din stilling og stillingsbeskrivelse
  • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  • Ansættelsesforholdets forventede varighed (kun hvis tidsbegrænset stilling)
  • Rettigheder i forhold til ferie
  • Varigheden af og vilkårene for en evt. prøvetid
  • Den aftalte løn, herunder oplysning om evt. tillæg og pension
  • Den ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor og, hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer
  • Hvis arbejdstiden er uforudsigelig, skal antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer, fremgå.
  • Angivelse af om der er en kollektiv overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet

  Senest 1 måned efter ansættelsesforholdets begyndelse, skal øvrige oplysninger, evt. ved henvisning til lov, være oplyst:

  • Varigheden af fravær med løn.
  • Varigheden af opsigelsesvarsler.
  • Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder
  • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Er overenskomsten eller aftalen indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem parterne er i den pågældende overenskomst.
  • Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag (fx ATP), der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.

  Der kan derudover være en række vilkår, som kontrakten kan tage stilling til. Det kan fx være:

  • Er frokostpausen betalt?
  • Hvad er dine barselsrettigheder?
  • Er der aftalt supervision mhp. autorisation?
  • Er der aftalt arbejdsgiverbetalt efteruddannelse?
  • Er der ret til fravær med løn ved barns sygdom?
  • Er du omfattet af en eller flere klausuler?
  • Er du omfattet af funktionærloven?
  • Rammer for bibeskæftigelse?
  • Indgår der bestemmelser om håndtering af immaterielle rettigheder?