Ændring af barselsreglerne fra august 2022

Publiceret 30.11.2021

En ny aftale giver fædre i alt 11 ugers øremærket barsel. Aftalen kaldes 24+24-modellen, da den giver hver forælder ret til 24 ugers orlov efter fødslen, hvoraf 11 uger er øremærket hver af forældrene. De resterende 13 uger kan overføres til den anden forælder.

Aftalen tilsigter at sikre en mere ligelig fordeling af barslen. Aftalen kommer efter et EU-direktiv, som har pålagt alle medlemslande at sikre, at der er minimum to måneders barsel til hver forældre, som ikke kan overdrages til den anden forælder.

Hvordan er barselsreglerne nu (inden ændringen)

I dag har mor ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødsel. Far har ret til 2 ugers øremærket barsel ifm. barnets fødsel, hvor mor har ret til 14 ugers øremærket barselsorlov. De kan derefter frit fordele 32 uger med barselsdagpenge imellem dem.

Inden barnets fødsel Øremærket barsel Kan fordeles frit
Mor 4 uger 14 uger 32 uger tilsammen
Far 2 uger

Hvordan bliver barselsreglerne fremover

Med den nye orlovsmodel får hver forælder efter fødslen som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge. 2 af ugerne er øremærket og skal holdes ifm. fødslen. Herefter vil 9 af de 24 uger være øremærket og skal afholdes inden for det første år efter barnets fødsel. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages mellem forældrene:

Inden barnets fødsel Øremærket barsel Kan overdrages Øremærket barsel
Mor 4 uger 2 uger 13 uger 9 uger
Far 2 uger 13 uger 9 uger

Hvad bliver ikke ændret

Det samlede antal barsel- og forældreorlovsuger er fortsat 48 uger.

Øremærket orlov – hvad det betyder i praksis
Du har ikke pligt til at holde barsel (med undtagelse af morens 2 første uger) – heller ikke i de øremærkede uger. Øremærkningen betyder dog, at det kun er hhv. mor eller far, der har ret til at holde den øremærkede orlov. Hvis mor eller far ikke holder de øremærkede uger, så bortfalder de.

Hvem er omfattet af aftalen om øremærket barsel?
De 9 ugers øremærket barsel gælder kun for lønmodtagere. Selvstændige er ikke omfattet af de nye regler om øremærket orlov. Som selvstændig har du mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov (9 + 13 orlovsuger) til den anden forælder.

Aftalen træder i kraft august 2022
De 11 ugers øremærket barsel til far og mor træder i kraft fra august 2022. Som udgangspunkt vil du derfor være omfattet af den nye orlovsmodel, hvis barnet fødes den 2. august 2022 eller senere. Er barnet født før den 2. august 2022, vil du som udgangspunkt være omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Hvad gælder, hvis der kun er én forælder?
Enlige forældre vil fortsat have ret til al orloven – præcis som de har med den nuværende orlovsmodel. Det betyder, at du som enlig forælder kan holde op til 46 ugers orlov. Derudover bliver selvvalgte solofædre sidestillet med selvvalgte solomødre i forhold til orlovslængde, så begge kan holde op til 46 ugers orlov. Enlige forældre og soloforældre får fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem – fx bedsteforældre.

Hvad gælder for LGBT+-familier?
LGBT+-familiers orlovsmuligheder forbedres med den nye orlovsmodel. Barnets retlige forældre kan fra den 1. januar 2024 overdrage de uger, som ikke er øremærket, til sociale forældre. Målgruppen for sociale forældre er:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet

Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet