Klienter

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Her kan du få overblik over, hvilke klienter der kan få tilskud psykologbehandling og hvilke betingelser de skal opfylde.

Klienter, der er berettiget til psykologbehandling med tilskud

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

Ordningen kræver en gyldig lægehenvisning

Du må ikke tage klienter i behandling under sygesikringsordningen uden en gyldig lægehenvisning. Du må ikke tage klienter i behandling, hvis de falder udenfor personkredsen, heller ikke selvom den praktiserende læge har udstedt en henvisning.

Som psykolog er du derfor også forpligtet til at tjekke, om henvisningen er korrekt. Det er ikke altid nemt at afgøre, hvordan du skal fortolke personkategorierne, men du kan finde hjælp i fortolkningsbidraget til overenskomsten. Det er udarbejdet på grundlag af en række klagesager og spørgsmål behandlet i Landssamarbejdsudvalget. Se praksisoverenkomsten.

Gyldigt sundhedskort

Klienten skal efter overenskomsten forevise gyldigt sundhedskort. Pendlere, der bor i et andet land, men arbejder i Danmark, og besøgende i Danmark kan dog også have ret til sygesikringsbistand i medfør af EU-aftaler eller internationale aftaler. I så fald skal de fremvise enten et dansk sundhedskort i papirudgave eller et EU-sygesikringskort.

Hvis klienten ikke kan legitimere sig som anført, er psykologen berettiget til at opkræve betaling, som hvis klienten var privatbetalende klient. Det vil sige, at psykologen så frit kan fastsætte sit honorar.

12 måneders fristen

Overenskomsten siger, at den udløsende begivenhed ikke må have fundet sted mere end 12 måneder forud for henvisningen for henvisningsårsagerne 1-8. I forhold til alvorlig sygdom regnes fristen normalt fra det tidspunkt, hvor diagnosen bliver stillet, og klienten eller den pårørende bliver klar over, at det er alvorligt.

For ofre for incest eller andre seksuelle overgreb, personer med depression samt personer med angst er der ingen frist.

For pårørende til en person ramt af alvorlig psykisk sygdom gælder 12 måneders fristen ikke fra diagnosticeringen af den psykiske sygdom. Her beregnes 12 måneders perioden fra det tidspunkt, hvor der indtræder ændringer i adfærden hos den henviste klient som følge af at være pårørende til en alvorligt psykisk syg.

Nyt behandlingsforløb

Samme sygdom hos en person kan i visse tilfælde give ret til fornyet henvisning på samme årsag. Det kræver, at der er tale om nyt udbrud af sygdommen, og klienten har været rask indimellem, eller hvis der er tale om en helt ny diagnose. Et typisk tilfælde vil være udbrud af cancer i et nyt organ. Hvis der er tale om langsomt fremadskridende sygdom, vil det i praksis være svært at godtgøre, at der er tale om et nyt sygdomsudbrud.

Den psykiske reaktion er afgørende

I forhold til ulykker og voldsofre m.fl. er det ikke det objektive omfang af hændelsen, der er afgørende, men derimod den reaktion, som hændelsen har udløst hos ofret. Det betyder også, at indirekte ofre, eksempelvis hjælpere eller personer med væsentlig emotionel tilknytning, kan være omfattet, hvis de har været i reel fare. Hermed menes legemlig såvel som psykisk fare for livskvalitet, udvikling og trivsel.

Abort/dødfødsel

Ved dødsfald forstås også ufrivillig abort eller fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge.

Pårørende

Ved pårørende forstås den nærmeste familie, dvs. ægtefælle, samlever, forældre, børn. Begrebet omfatter også stedforældre, stedbørn og halvsøskende, hvis disse er nært tilknyttet.

Børn og unge under 18

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11, som er psykologbehandling for hhv. depression og angst.

Max 12 konsultationer

En henvisning kan højst give klienten op til 12 konsultationer med tilskud fra regionen.

Klienter inden for kategorien let til moderat depression og kategorien let til moderat angst har mulighed for at opnå genhenvisning op til yderligere 12 konsultationer. Det er klientens praktiserende læge, der afgør om klienten skal genhenvises.