Konsultationsformer

Sidst opdateret 08.05.2023 Af konsulent Mads Lythje

Det er dig som psykolog, der afgør konsultationsformen, idet lægen blot angiver henvisningsårsagen. Under praksisoverenskomsten har du mulighed for at yde individuelle konsultationer, topersoners konsultationer, gruppekonsultationer, videokonsultationer eller rådgivningskonsultationer via mail eller telefon.

Husk at anvende det korrekte ydelsesnummer af hensyn til afregningen. Se alle ydelsesnumre under praksisoverenskomsten

 • De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45– 60 minutter, og honoraret inkluderer de opgaver, som følger med den konkrete konsultation. Her tænkes på forberedelse, afregning, tidsbestilling, journalføring samt ved afslutning af et forløb at skrive en epikrise.

  Ved den første konsultation er dit arbejde større end ved den anden og de efterfølgende konsultationer. Du skal bl.a. registrere en række grundoplysninger om klienten, danne dig et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten m.m. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende.

 • Varigheden af topersoners konsultationer er aftalt til 80–90 minutter. Du kan kun yde topersoners konsultationer under sygesikringsordningen, hvis klienterne havde en relation til hinanden, inden begivenheden indtrådte, typisk familie.

 • Gruppekonsultationer har en varighed på 105-120 minutter, afhængig af antallet klienter der deltager. En gruppe kan bestå af 3 til 9 klienter, og det er dig som psykolog, der vurderer, om det er fagligt hensigtsmæssigt for en konkret klient at deltage i gruppebehandling.

  Medlemmerne kan have forskellige henvisningsårsager og behøver ikke være i familie med hinanden. En konsultation i gruppe skal altid indledes med en individuel konsultation, og klienten har ret til at afbryde gruppebehandlingen for at fortsætte i individuel behandling.

 • Du kan give rådgivningsydelse pr. telefon eller pr. mail til klienter, der er i behandlingsforløb, og altså har haft minimum én samtale hos dig allerede. Ydelsen startes op ved, at du og din klient i forvejen aftaler et konkret tidspunkt for telefonisk kontakt/mail-kontakt, og hvor dette tidspunkt er placeret mellem to almindelige konsultationer. Meningen med ydelsen er at understøtte forløbets behandlingsmål, ved f.eks. at være støttende i forhold til mestringsstrategier eller for at klare svære livsbegivenheder, som har været drøftet i behandlingen.

  Du kan bruge rådgivningsydelsen 1-3 gange i et forløb, og den skal fungere som kort konkret rådgivning i direkte forlængelse af de problemstillinger, der har været arbejdet med i behandlingen. Hvis der er behov for en længere samtale, kan du give 2 ydelser i sammenhæng. Henvisningen reduceres med én konsultation, uanset om du bruger 1, 2 eller 3 rådgivningsydelser. Det samlede tidsforbrug pr. ydelse, herunder forberedelse, rådgivning og journalisering, udgør op til 1/3 af en konsultation. Ydelsen er ikke tidsbestilling, den kan ikke bruges ved opstart eller som planlagt afslutning af et forløb, og kan ikke være af kort afklarende karaktær, f.eks. et ja/nej- spørgsmål.

  Før du bruger ydelsen, skal du beskrive rammerne for klienten.

  Der skal bruges GDPR-sikrede løsninger i kommunikationen mellem dig og klienten.

 • Det egentlige formål med at indføre videokonsultationer er, at du kan nå målgrupper, som har haft vanskeligt ved at benytte sig af det almindelige psykologtilbud, f.eks. klienter med fysisk handicap eller social angst.

  Hovedreglen er, at du som psykolog kan anvende videokonsultationer, efter at første konsultation er blevet afholdt fysisk.

  Under corona-pandemiens start blev det for at mindske spredningen af corona dog aftalt, at du som psykolog kan give psykologhjælp via video eller telefon, hvor du vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte klient. Af samme aftale fremgår det, at du også gennemføre førstekonsultationer via video. Aftalen er midlertidig, men den er endnu ikke blevet opsagt.

  Der skal bruges GDPR-sikrede løsninger i kommunikationen mellem dig og klienten. Danske Regioner stiller via sundhed.dk en videoløsning til rådighed uden beregning for psykologer med ydernummer. Der findes også andre løsninger.

  Se gode råd til onlinekonsultationer

 • Du kan normalt kun give dine klienter én individuel konsultation pr. dag, men hvis det er fagligt begrundet, kan du tilbyde dobbeltkonsultationer – altså to sammenhængende konsultationer i forlængelse af hinanden. Du skal oplyse klienten om muligheden og prisen, inden du påbegynder dobbeltkonsultationen.

  Du kan også anvende dobbeltkonsultationer, f.eks. hvis klienten ønsker det pga. lang rejseafstand, hvis klienten får en voldsom følelsesmæssig reaktion i forbindelse med behandlingen, eller hvis du skønner, at der er brug for en psykiatrisk indlæggelse af klienten.

 • Af hensyn til barnet må konsultationen ikke vare længere end 45-60 minutter, selv om der er to deltagere. Det er ikke noget krav i overenskomsten, at der skal deltage en pårørende, når der er tale om børn. Det er din afgørelse, som bygger på din konkrete vurdering af barnets og den pårørendes situation.

  Ved pårørende forstås som udgangspunkt den/dem, der har forældremyndigheden. Andre kan i særlige situationer træde ind, for eksempel bedsteforældre, plejeforældre eller søskende. Her skal du være opmærksom på, at det kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

 • Hvis der deltager tolk ved en konsultation, skal tolken være godkendt af regionen. Tolketillægget i overenskomsten er et engangsvederlag, som du får for ulejligheden med at rekvirere en tolk. Tolkens honorar betales ikke af sygesikringen, og du bør derfor på forhånd undersøge, hvem der betaler for tolkens deltagelse.