Konsultationsformer

Sidst opdateret 18.07.2023 Af konsulent Mads Lythje

Det er dig som psykolog, der afgør konsultationsformen, idet lægen blot angiver henvisningsårsagen. Under praksisoverenskomsten har du mulighed for at yde individuelle konsultationer, topersoners konsultationer, gruppekonsultationer, videokonsultationer eller rådgivningskonsultationer via mail eller telefon.

Husk at anvende det korrekte ydelsesnummer af hensyn til afregningen. Se alle ydelsesnumre under praksisoverenskomsten

 • De individuelle konsultationer er aftalt til at vare 45– 60 minutter, og honoraret inkluderer de opgaver, som følger med den konkrete konsultation. Her tænkes på forberedelse, afregning, tidsbestilling, journalføring samt ved afslutning af et forløb at skrive en epikrise.

  Ved den første konsultation er dit arbejde større end ved den anden og de efterfølgende konsultationer. Du skal bl.a. registrere en række grundoplysninger om klienten, danne dig et indtryk af klientens funktionsniveau og sociale situation, drøfte en behandlingsplan med klienten m.m. Derfor honoreres den første konsultation højere end de efterfølgende.

 • Varigheden af topersoners konsultationer er aftalt til 80–90 minutter. Du kan kun yde topersoners konsultationer under sygesikringsordningen, hvis klienterne havde en relation til hinanden, inden begivenheden indtrådte, typisk familie.

 • Gruppekonsultationer har en varighed på 105-120 minutter, afhængig af antallet klienter der deltager. En gruppe kan bestå af 3 til 9 klienter, og det er dig som psykolog, der vurderer, om det er fagligt hensigtsmæssigt for en konkret klient at deltage i gruppebehandling.

  Medlemmerne kan have forskellige henvisningsårsager og behøver ikke være i familie med hinanden. En konsultation i gruppe skal altid indledes med en individuel konsultation, og klienten har ret til at afbryde gruppebehandlingen for at fortsætte i individuel behandling.

  I forbindelse med den seneste overenskomstaftale, som trådte i kraft den 1. juli 2023, har parterne haft et ønske om at gøre gruppeydelser mere simple at afregne. Ydelsesstrukturen er derfor gjort mere gennemskuelig for såvel klient som for psykolog.

  Det bliver således nu muligt for dig at oplyse klienten en eksakt pris på egenbetalingens omfang ud fra den planlagte gruppestørrelse. Egenbetalingen gøres dermed uafhængigt af andre klienters afbud op til afvikling af gruppekonsultationen. Udgiften mellem psykolog og klient er fast, så man undgår forvirring og unødig dialog, særligt omkring egenbetalingens størrelse som i dag i disse tilfælde vil blive højere for klienten end først oplyst.

  Herudover er antallet af ydelseskoder for grupper blevet saneret. De eksisterende ydelseskoder og takster for topersoners grupper bliver bibeholdt. Ydelseskoder for grupper i størrelsen af 3-5 personer bliver samlet og får samme honorarer. På samme måde bliver ydelseskoderne for grupper i størrelsen 6-9 personer samlet. Grupper for 6-9 personer har allerede i dag samme honorarer.

  • Gruppekonsultation med 3-5 personer, 1. konsultation
   Fuldt honorar (okt. 2022): 913,84 kr
   Tilskud på almen ordning: 548,30 kr
  • Gruppekonsultation med 3-5 personer, efterfølgende konsultation
   Fuldt honorar (okt. 2022): 794,59 kr
   Tilskud på almen ordning: 476,75 kr
  • Gruppekonsultation med 6 eller flere personer, 1. konsultation
   Fuldt honorar (okt. 2022): 822,45 kr
   Tilskud på almen ordning: 493,47 kr
  • Gruppekonsultation med 6 eller flere personer, efterfølgende konsultation
   Fuldt honorar (okt. 2022): 715,13 kr
   Tilskud på almen ordning: 429,08 kr
 • Du kan give rådgivningsydelse pr. telefon eller pr. mail til klienter, der er i behandlingsforløb, og altså har haft minimum én samtale hos dig allerede. Ydelsen startes op ved, at du og din klient i forvejen aftaler et konkret tidspunkt for telefonisk kontakt/mail-kontakt, og hvor dette tidspunkt er placeret mellem to almindelige konsultationer. Meningen med ydelsen er at understøtte forløbets behandlingsmål, ved f.eks. at være støttende i forhold til mestringsstrategier eller for at klare svære livsbegivenheder, som har været drøftet i behandlingen.

  Du kan bruge rådgivningsydelsen 1-3 gange i et forløb, og den skal fungere som kort konkret rådgivning i direkte forlængelse af de problemstillinger, der har været arbejdet med i behandlingen. Hvis der er behov for en længere samtale, kan du give 2 ydelser i sammenhæng. Henvisningen reduceres med én konsultation, uanset om du bruger 1, 2 eller 3 rådgivningsydelser. Det samlede tidsforbrug pr. ydelse, herunder forberedelse, rådgivning og journalisering, udgør op til 1/3 af en konsultation. Ydelsen er ikke tidsbestilling, den kan ikke bruges ved opstart eller som planlagt afslutning af et forløb, og kan ikke være af kort afklarende karaktær, f.eks. et ja/nej- spørgsmål.

  Før du bruger ydelsen, skal du beskrive rammerne for klienten.

  Der skal bruges GDPR-sikrede løsninger i kommunikationen mellem dig og klienten.

 • Psykologen skal kunne tilbyde videokonsultation, hvis patienten ønsker det, og det er hensigtsmæssigt for den enkelte patient. Psykologen skal oplyse patienten om denne mulighed, når der bestilles tid første gang og i de samtaler, der følger. Endvidere skal patienter gøres opmærksom på, at videokonsultation er en mulighed og en rettighed på klinikkens hjemmeside. Video kan som noget nyt bruges til at gennemføre både første, anden og efterfølgende konsultationer.

  Med den seneste aftale er det ikke længere et krav, at du i forbindelse med videokonsultationer skal befinde dig i praksis. Du har dog ansvar for, at sikre passende rammer for gennemførelse af konsultationer.

  Der skal bruges GDPR-sikrede løsninger i kommunikationen mellem dig og klienten. Danske Regioner stiller fortsat og permanent via sundhed.dk en sikker videoløsning til rådighed uden beregning for psykologer med ydernummer. Der findes også andre løsninger.

  Se gode råd til onlinekonsultationer

 • Du kan normalt kun give dine klienter én individuel konsultation pr. dag, men hvis det er fagligt begrundet, kan du tilbyde dobbeltkonsultationer – altså to sammenhængende konsultationer i forlængelse af hinanden. Du skal oplyse klienten om muligheden og prisen, inden du påbegynder dobbeltkonsultationen.

  Du kan også anvende dobbeltkonsultationer, f.eks. hvis klienten ønsker det pga. lang rejseafstand, hvis klienten får en voldsom følelsesmæssig reaktion i forbindelse med behandlingen, eller hvis du skønner, at der er brug for en psykiatrisk indlæggelse af klienten.

 • Af hensyn til barnet må konsultationen ikke vare længere end 45-60 minutter, selv om der er to deltagere. Det er ikke noget krav i overenskomsten, at der skal deltage en pårørende, når der er tale om børn. Det er din afgørelse, som bygger på din konkrete vurdering af barnets og den pårørendes situation.

  Ved pårørende forstås som udgangspunkt den/dem, der har forældremyndigheden. Andre kan i særlige situationer træde ind, for eksempel bedsteforældre, plejeforældre eller søskende. Her skal du være opmærksom på, at det kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

 • Hvis der deltager tolk ved en konsultation, skal tolken være godkendt af regionen. Tolketillægget i overenskomsten er et engangsvederlag, som du får for ulejligheden med at rekvirere en tolk. Tolkens honorar betales ikke af sygesikringen, og du bør derfor på forhånd undersøge, hvem der betaler for tolkens deltagelse.

 • Du kan undtagelsesvist gennemføre konsultationer telefonisk, hvis patienten ønsker det, og du finder det fagligt relevant. Telefonkonsultation kan ikke bruges til første konsultation.

 • Med henblik på at sikre sammenhæng mellem de forskellige behandlingsformer og forløb, og for at fremme koordineringen mellem sundhedsprofessionelle, er der i den seneste overenskomstaftale aftalt to konferenceydelser, hvor du har dialog om konkrete klienter med praktiserende læge, praktiserende psykiater eller personale i psykiatrien.

  Målgruppen er først og fremmest klienter med en psykisk lidelse og samtidig somatisk sygdom samt klienter med psykiske lidelser, som modtager behandling i flere sektorer, hvor der er et klinisk grundlag for et koordinerende møde om klientens behandling. Det kan desuden være klienter, som udskrives fra et forløb i psykiatrien.

  En konference kan fx planlægges, hvis praktiserende læge har behov for konferering med psykologen ifm. beslutning om et videre behandlingsforløb. Dialog med psykiater kan være hensigtsmæssigt i de situationer hvor patienterne pga. ventetider i psykiatrien og speciallægepraksis går hos en praktiserende psykolog, samt fx hvis psykiateren ændrer klientens medicinering.

  En planlagt konference er et møde mellem praktiserende psykolog og andre sundhedsprofessionelle aktører på hospitaler, almen praksis eller speciallægepraksis.

  Her kan du se beskrivelser på to forskellige situationsbestemte konferenceydelser:

  Ydelse: Tværsektoriel / tværfaglig konference

  Målgruppe/indikation
  For klienter i forløb, hvor der viser sig behov for konferering mellem psykologen og sundhedsfagligt personale i regioner og i praksissektoren. Mødet skal vedrøre en konkret klient, som søger behandling/har kontakt i begge sektorer.

  Baggrunden for behovet for en sådan konferering kan fx være:

  I situationer hvor klienten/patienten er/har været i behandling hos psykologen, og hvor den psykiatriske afdeling har behov for psykologens faglige udtalelse/vurdering med henblik på at behandle klienten eller tilrettelægge klientens videre forløb.

  Hvis praktiserende læge, praktiserende speciallæge eller sundhedsfagligt personale i psykiatrien har brug for at drøfte behandlingen af en patient.

  Form
  Tværsektoriel konference skal foregå pr. video, telefon eller ved fysisk fremmøde.

  Forudsætninger
  Det er en forudsætning for ydelsen, at den er aftalt på forhånd, og at den primært har et koordinerende formål. Der skal indhentes samtykke fra klienten.

  Det er at krav at udføre journalnotat.

  Initiativ
  Ydelsen kan afregnes hvor praktiserende læge, praktiserende speciallæge, sundhedsfagligt personale i psykiatrien retter henvendelse til psykologen med spørgsmål om en konkret klient eller behov for drøftelse af behandlingsforløb hos en konkret klient.

  Honorar
  Ydelsen honoreres med 200 kr. pr. påbegyndt 10 min. (modul). Der må dog maksimalt afregnes for seks moduler.

  Afholdes konferencemødet eksternt kan der afregnes transport i henhold til overenskomstens bestemmelser om afstandstillæg.

  Hvis der af tekniske årsager ikke kan opnås videoforbindelse, og konferencen derfor må fortsætte telefonisk, kan der fortsat afregnes en ydelse.

  Ydelse: Udskrivningskonference med psykiatrien

  Målgruppe/indikation
  For klienter i forløb, hvor der viser sig behov for konferering mellem psykologen og udskrivende læge eller andet sundhedsfagligt personale i psykiatrien, efter at klienten er udskrevet. Mødet skal vedrøre en konkret klient, som har været indlagt eller haft ambulant forløb i psykiatrien.

  Form
  Udskrivningskonferencen skal foregå pr. video eller ved fysisk fremmøde.

  Forudsætninger
  Det er en forudsætning for ydelsen, at den er aftalt på forhånd.

  Der skal indhentes samtykke fra klienten.

  Det er at krav at udføre journalnotat.

  Initiativ
  Ydelsen kan afregnes med initiativ fra enten psykologen eller psykiatrien.

  Honorar
  Ydelsen honoreres med 200 kr. pr. påbegyndt 10 min. (modul). Der må dog maksimalt afregnes for seks moduler.

  Afholdes konferencemødet eksternt, kan der afregnes transport i henhold til overenskomstens bestemmelser om afstandstillæg.

  Hvis der af tekniske årsager ikke kan opnås videoforbindelse og konferencen derfor må fortsætte telefonisk kan der fortsat afregnes en ydelse.