Blanketter og erklæringer

Sidst opdateret 18.03.2024 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Du kan downloade blanketter og få styr på definitioner og formål, og hvornår hvilke blanketter kommer i brug. Du får en vejledning til honoraraftalen og til psykologstatusblanketter. Du kan se honorering af opgaver i det social-psykologiske samarbejde og hente blanketter hos KL. Se også, hvordan du skal håndtere udlevering af oplysninger til tredje part.

Psykologstatusblanketter til forsikringsbranchen

DP og Forsikring & Pension har indgået aftale om psykologstatusblanketter til oplysning af forsikringssager om tab af erhvervsevne. Formålet er at sikre smidige rammer for udveksling af oplysninger mellem psykolog og forsikringsselskab i skadesager, hvor kun de nødvendige oplysninger udveksles, og hvor psykologen sikres betaling for sit arbejde. Blanketterne kun gælder til brug ved forsikringssager om tab af erhvervsevne. Her får du vejledning til at bruge aftalen og hente blanketterne.

 • Forsikringskunder er forpligtet til at oplyse deres forsikringssag ved hjælp af helbredsoplysninger. Psykologstatusblanketterne skal sikre;

  • Udveksling af oplysninger mellem psykologer og forsikringsselskaber.
  • Udveksling af kun nødvendige oplysninger
  • Forsikringsbranchens større kendskab til psykologernes arbejde og fremme samarbejdet
  • En enkel og smidig proces, så psykologen ikke skal bruge unødig tid på administration.
  • Psykologerne sikres honorar for arbejdet.

  Aftale om psykologstatusblanket

  • Ved anmodning fra klientens forsikringsselskab udfylder klientens egen psykolog en psykologstatusblanket.
  • Blanketterne er kun til anvendelse i forbindelse med forsikringssager om tab af erhvervsevne.
  • Tidsforbruget er aftalt til mellem 2 og 3 timer afhængigt af behandlingsforløbets karakter (igangværende/afsluttet og længden af forløbet). Tidsforbruget er alt inklusivt, herunder administration og kontakt til klienten. Honorarerne opdateres årligt og fremgår længere nede på siden under punktet ”Download blanketter og honorarer”.

  Definitioner i blanketterne

  • Psykologstatus: Når en klient har en forsikringssag om tabt erhvervsevne, kan det være, at selskabet beder dig om status for behandlingsforløbet. Dit grundlag for at afgive psykologstatus er eksisterende viden om klienten, som er opnået gennem allerede holdte konsultationer. Du skal altså ikke gennemføre flere konsultationer med klienten for at afgive en status.
  • Egen psykolog: Psykologstatus indeholder spørgsmål om enten et aktuelt eller afsluttet behandlingsforløb. Kun den psykolog, som har eller har haft klienten i behandling.
  • Aktuelt behandlingsforløb: Et behandlingsforløb, hvor der fortsat er kontakt mellem psykolog og klient, eller hvor der er aftalt fremtidig kontakt.
  • Afsluttet behandlingsforløb: Et behandlingsforløb, hvor der ikke længere er kontakt mellem psykolog og klient, og hver der ikke er aftalt fremtidig kontakt.
  • Psykologstatus er førstevalg: Psykologstatus er forsikringsselskabernes førstevalg til oplysning af sager om tabt erhvervsevne. Forsikringsselskaberne bør kun undtagelsesvist anmode om videregivelse af journaloplysninger fra et behandlingsforløb.
  • Psykologen skal altid sikre sig klientens informerede samtykke i forbindelse med udlevering af oplysninger. Det betyder, at du skal gennemgå psykologstatus med klienten og sikre dig, at klienten er indforstået med hvad, til hvem og med hvilket formål oplysninger videregives,
  • Hvad er en tab af erhvervsevneforsikring? Mange danskere har som led i deres pensionsordning en forsikring ved tab af erhvervsevne. Forsikringen dækker kort fortalt, hvis forsikringstageren helt eller delvist mister sin erhvervsevne – midlertidigt eller varigt.
  • Fakturering: Du sender faktura til selskabet sammen med den udfyldte psykologstatuts. Klientens fuldstændige CPR-nummer skal fremgå af fakturaen.
  • Svarfrister: Du skal besvare en anmodning om status for et aktuelt behandlingsforløb inden for 30 dage efter, du har modtaget den. Anmodning om status for afsluttet behandlingsforløb skal du besvare inden for 60 dage.

  Psykologens og forsikringsselskabets pligter

  Hvad skal selskabet?

  • Selskabet anmoder skadelidtes psykolog om udfyldelse af psykologstatus ved at sende anmodningsblanket og statusblanket
  • Selskabet skriver kort, hvad skadelidte har oplyst om sin helbredssituation
  • Selskabet skal oplyse skadelidte ved indhentelse af oplysninger om vedkommende

  Hvad skal psykologen?

  • Psykologen skal på anmodning fra selskabet udfylde “Status fra psykolog om aktuelt behandlingsforløb” eller “Status fra psykolog om afsluttet behandlingsforløb”
  • I vejledningen findes en konkret vejledning i og eksempler på psykologens udfyldelse af blanketten

   

Erklæringer

Som psykolog udfærdiger du ofte erklæringer til myndigheder med forskelligt formål. Her kan få inspiration til erklæringens form og indhold.

 • Erklæringernes form og indhold

  • undgå lange erklæringer
  • undgå negativt ladede udtryk – brug objektive
  • undgå lange referater af samtaler
  • sorter i oplysningerne – kun de relevante oplysninger skal indgå de faktiske oplysninger skal tjekkes og være korrekte
  • angiv kilde ved oplysninger, som stammer fra andre
  • opbygningen i erklæringen skal være systematisk
  • undgå henvisning til faglitteratur
  • foretag en grundig analyse med angivelse af de forhold, der lægges vægt på analysen skal lede frem til konklusionen
  • konklusionen må ikke favne mere, end der grundlag for i analysen
  • erklæringen skal kunne stå alene
  • hvis tiden tillader det, kan det anbefales at sparre med en anden

  Gennemgang med klienten

  • afsæt fornøden tid til gennemgang med klienten
  • bliv i første omgang enig med klienten om de faktiske oplysninger
  • giv derefter klienten konklusionen
  • lad klienten få tid til at gennemgå erklæringen
  • forvent en reaktionstid
  • vær tro mod dine konklusioner, selv hvor disse beskriver negative sider af klienten

Det socialt-psykologiske samarbejde

Honoraraftalen ml KL og DP angiver, hvordan de enkelte psykologydelser tidsfastsættes og honoreres. Den skal du altid følge, uanset om du er privatpraktiserende eller offentligt ansat psykolog, som udfører arbejdet udenfor arbejdstiden.Honoraraftalen indeholder aftale om honorar for: attestation, aktuel situation og vurderinger. For alle andre ydelser kan du selv fastsætte dit honorar.

 • Kommunen anskaffer blanketterne og sender dem til dig i forbindelse med anmodninger sammen med den relevante attest og afregningsbilag. Du kan aftale med kommunen, at du derefter vederlagsfrit anvender attester og bilag.

  I DP erfarer vi, at kommunerne i stigende grad anmoder privatpraktiserende psykologer om oplysninger, fx til vurdering af en borgers muligheder for at komme i aktivering. Her er det vigtigt, at psykologen skelner mellem de forskellige blankettyper:

  • Attestationsblanketten (PSYK 111 – psykologens besvarelse på PSYK 115)
  • Aktuel situation (PSYK 121 – psykologens besvarelse på PSYK 125)
  • Vurdering (PSYK 131 – psykologens besvarelse på psyk 135)

  Hent blanketterne hos KL

  Download vejledning til at udfylde blanketter

  Når kommunerne anmoder om enten en attestation/udtalelse (blanket PSYK 111) eller en aktuel situation (blanket PSYK 121), er det vigtigt at overveje henvisningsårsag og behandlingsforløb, der er aftalt mellem klienten og psykologen Og om det igangværende behandlingsforløb med klienten har givet oplysninger, som er relevante for kommunens anmodning.

 • Hvis du før eller i tilknytning til, at vurderingsprocessen er sat i gang, vurderer, at situationens kompleksitet vil kræve en egentlig undersøgelse som grundlag for at foretage den ønskede vurdering, skal psykologen kontakte kommunen med for at indgå en aftale en egentlig undersøgelse.

  I særligt komplicerede sager, fx sager hvor klientens situation og funktionsniveau er meget kompliceret, bør der være mulighed for at aftale supplerende konsultationer for at sikre, at vurderingsgrundlaget er tilstrækkeligt nuanceret.

Udlevering af journaloplysninger til andre

Der gælder forskellige regler til forsikringsselskaber, advokater og øvrige tredjeparter. Under lovgivning kan du se, hvordan og om du skal udlevere oplysninger.