Forsikring, pension og sikring ved sygdom

Publiceret 27.12.2021 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

Som selvstændig skal du selv sørge for pensionsindbetaling, økonomisk sikring ved sygdom og barsel og sørge for at have de rigtige og relevante forsikringer. Her får du råd om at sikre dig.

Pension

Som selvstændig er det vigtigt, at du tænker over, hvor pengene skal komme fra, når du går på pension. Jo tidligere, du går i gang med at spare op, jo mere har du at leve for som pensionist. DP anbefaler, at du tegner din pensionsordning hos AkademikerPension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer.

 • Hvis du er på en af vores overenskomster, har du din pension og forsikringer mod sygdom hos AkademikerPension.

  Er du selvstændig, freelancer eller kontraktansat anbefaler vi også, at du opretter en pensionsordning hos AkademikerPension, da du får de samme gode vilkår og fordele uanset dit ansættelsesforhold.

  Sådan er du sikret hos AkademikerPension

  Som medlem af AkademikerPension får du pension og forsikringer, der sikrer dig og din familie hele livet.

  For at sikre, at du kan leve et trygt liv, er du dækket ved sygdom, pension og død.

  AkademikerPension hjælper dig blandt andet, hvis:

  • Du lider tab af erhvervsevne og ikke kan arbejde indenfor dit fag. Op til 90 procent af din løn.
  • Du eller dine børn bliver ramt af kritisk sygdom. Op til 350.000 kroner skattefrit.
  • Du går bort, før du går på pension. Udbetaling af din opsparing til dine nærmeste samt et skattefrit beløb på op til otte gange din årsløn.
  • Du går bort inden for 20 år efter, du går på pension. Udbetalingssikring af din opsparing til dine nærmest.

  Højt afkast på et ansvarligt grundlag

  I AkademikerPension går højt afkast og ansvarlighed hånd i hånd.

  Fra 2009 til 2022 har det gennemsnitlige årlige afkast været på 7,6 procent, og grønne investeringer er ikke et til- eller fravalg,

  Alle medlemmer investerer i flok og gør det efter en lang række retningslinjer, der tager hensyn til blandt andet klima, miljø, sundhed, menneskerettigheder og god selskabsledelse.

  En medlemsejet pensionskasse

  AkademikerPension er ejet af sine 150.000 medlemmer, og overskuddet går derfor ikke til aktionærer, men direkte til dem. Medlemmerne har alle en højere videregående uddannelse og ligner derfor på mange måder dig – i hvert fald når det kommer til pension.

  Alle produkter og dækninger er af samme grund udviklet af akademikere for akademikere, så de dækker dig bedst muligt. Ligesom at de løbende bliver optimeret i takt med, at tiderne skifter.

  Yderligere information

  Du kan læse mere om AkademikerPension og mulighederne for pension og forsikring på akademikerpension.dk/pension/

  Er du allerede medlem, kan du logge på din selvbetjening og se alle dine opsparinger og dækninger på akademikerpension.dk

  Du kan også altid søge vejledning hos en pensionsrådgiver via enten mail eller telefon:

  Mail: medlem@akademikerpension.dk
  Telefon: 39 150 150

Forsikringer

Som selvstændig psykolog er det vigtigt at have forsikringer, der omfatter virksomheden og det arbejde, der udføres.

 • Dansk Psykolog Forening og Runa Forsikring har indgået aftale om, at medlemmer af Dansk Psykolog Forening både kan tegne deres erhvervsforsikringer og private forsikringer hos Runa Forsikring.

 • Dansk Psykolog Forening har tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring hos Runa Forsikring for selvstændige medlemmer.

  Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade tilføjet personer eller ting, du som selvstændig erhvervsdrivende eller dine ansatte bliver pålagt i et skadestilfælde.

  Forsikringen dækker alle medlemmer af Dansk Psykologforening, der har selvstændig virksomhed – uanset hvilken type virksomhed der er tale om. Du skal blot sørge for, at det er registreret i Dansk Psykologforenings medlemssystem, at du har en virksomhed. Forsikringen omfatter også eventuelt ansatte i virksomheden.

  OBS: Du skal være opmærksom på, at det kun er erhvervsansvarsforsikringen, vi har en kollektiv aftale med Runa Forsikring om. Alle øvrige forsikringer, skal du selv tegne, såfremt du har behov for dem.

  Hvad er erhvervsansvar, og hvornår er du erstatningsansvarlig?

  Du er er erstatningsansvarlig, når du eller dine ansatte ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Erhvervsansvarsforsikringen udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Kan du ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådant et tilfælde skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke.

  Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader. Men i disse tilfælde varetager Runa Forsikring dine interesser og friholder dig over for den, der rejser kravet. Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt.

  Den kollektive erhvervsansvarsforsikring omfatter ikke rådgiveransvar forstået som økonomisk ansvar en klient pådrager sig som følge af forkert rådgivning. Det vil sjældent være relevant for en psykolog. Skulle du have behov for en sådan forsikring, må du selv tegne den.

 • En erhvervsforsikring dækker skade på klinikken ved brand, indbrud, tyveri og vandskade samt inventar som IT-udstyr, kontorartikler og rede penge. Du skal være opmærksom på, at dine private familie- og brandforsikringer normalt ikke vil dække dit erhverv, selv om din praksis er indrettet i lokaler, som er en del af din private bolig.

  Hvis du lejer dig ind i et kontor- eller klinikfællesskab, skal du tale med udlejer om, hvilke forsikringsforhold der gælder i forhold til indboet.

 • En retshjælpsforsikring dækker udgifter til juridisk bistand og sagsomkostninger, når din virksomhed er part i en tvist. Retshjælpsforsikring er inkluderet i nogle erhvervsforsikringer.

 • De senere års vækst i it-kriminalitet, herunder netbankindbrud har gjort det relevant for virksomheder at overveje netbankforsikring. I modsætning til private kunder, får virksomheder nemlig typisk ikke dækket denne type tab fra virksomhedens pengeinstitut.

 • En arbejdsskadeforsikring dækker skader, der er opstået på grund af arbejdet eller arbejdsforhold.

  Har du – som de fleste selvstændige psykologer –en enkeltmandsvirksomhed, bestemmer du selv, om du vil tegne en arbejdsskadeforsikring.

  Har du har etableret et anpartsselskab er det lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring for dig selv, da du i denne sammenhæng betragtes som ansat i selskabet.

  Har du ansatte i din virksomhed, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring for dem. Alle ansatte skal forsikres, uanset om de er beskæftiget i kortere eller længere tid. Som arbejdsgiver har du også det økonomiske ansvar for de skadegørende handlinger, som de ansatte begår under arbejdet.

Sikring ved sygdom

Som selvstændig får du ikke løn under sygdom, som da du var ansat. Du mister indtægt og samtidig fortsætter udgifterne til at drive virksomhed. Vi anbefaler derfor, at du sikrer dig økonomisk ved sygdom.

 • Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra din bopælskommune efter 2 ugers sygdom. Sygdom skal anmeldes til kommunen senest 1 uge efter 2 ugers sygdom.

  Der er en række betingelser for ret til sygedagpenge som selvstændig, bl.a. at der inden for de sidste 12 måneder har været tale om udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

  Retten til sygedagpenge er ikke betinget af medlemskab af en A-kasse.

  Læs mere om sygedagpenge for selvstændige på borger.dk

   

 • Du kan ved at tegne en frivillig forsikring få sygedagpenge også i de første 2 uger regnet fra 1. eller 3. fraværsdag efter sygdommens indtræden.

  Har du tegnet en sygedagpengeforsikring, skal anmeldelse af sygdommen til kommunen ske senest en uge efter dagpengerettens indtræden, dvs. senest en uge fra 1. eller 3. sygedag.

  Forsikringen tegnes ved henvendelse til Udbetaling Danmark. Her finder du også yderligere information om ordningen.

 • Som selvstændig psykolog er det vigtigt at overveje, hvordan du er sikret økonomisk i tilfælde af længerevarende sygdom.

  Med sygedriftstabsforsikring eller nøglepersonforsikring kan du sikre din virksomheds indtægtsnedgang i tilfælde af din egen eller en ansats langtidssygemelding.

  Dansk Psykolog Forening har været i dialog med flere forsikringsselskaber og har nu sikret, at selvstændige psykologer har større udvalg på markedet for nøgleperson -og sygedriftstabsforsikringer.

  Som selvstændig psykolog kan du derfor nu tegne nøgleperson- og sygedriftstabsforsikring hos følgende tre forsikringsselskaber:

 • En tab af erhvervsevne-forsikring sikrer din økonomi, hvis du bliver ramt af en alvorlig sygdom eller ulykke og ikke kan arbejde. Typisk er forsikringerne indrettet på en måde, hvor du får en månedlig udbetaling, så længe du ikke kan arbejde pga. mistet erhvervsevne – uanset om det er midlertidigt eller varigt.

  Du kan tegne en tab af erhvervsevne-forsikring hos flere forskellige forsikringsselskaber og pensionskasser. Hvis du har din pensionsordning hos AkademikerPension, er du som standard dækket af en fagspecifik invalidepensionsdækning ved tab af erhvervsevne.

  Det særlige ved en fagspecifik dækning er, at du får dækning, når du mister din erhvervsevne som psykolog. Det adskiller sig fra mange andre tab af erhvervsevneforsikringer og fra den offentlige førtidspension, hvor du skal have mistet din erhvervsevne i ethvert erhverv, før du kan få udbetalt dækning.

  Kontakt AkademikerPension for at få nærmere rådgivning om den fagspecifikke invalidepensionsdækning ved tab af erhvervsevne.

 • Med en sundhedsforsikring kan du og dine ansatte få dækket udgifter til behandling på privathospital, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.

 • Som selvstændig erhvervsdrivende kan man søge om tilskud, hvis man har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden. Læs mere om muligheden hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 • Kontakt din a-kasse for at høre om mulighed for at få udbetalt dagpenge som selvstændig erhvervsdrivende, herunder muligheden for supplerende dagpenge mens du starter en virksomhed.

  Du kan blandt andet kontakte Akademikernes A-kasse, der blandt andet er a-kasse for psykologer.

  Læs mere om dagpenge for selvstændige på www.aka.dk under selvstændig.

Barsel, orlov og adoption

Som selvstændig har du ret til barsel og orlov, når du skal være mor eller far, og i den forbindelse kan du  få barselsdagpenge, hvis du opfylder en række betingelser. Det gælder også, hvis du skal adoptere.

 • Det er en betingelse for ret til dagpenge, at du inden for de sidste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

  Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

  • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
  • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
  • Der er overskud i din virksomhed.
  • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
  • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

  Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager.

  Til sammen har et forældrepar 52 uger med dagpengeret, der er bygget op således:

  • 4 ugers graviditetsorlov (før forventet fødsel, forbeholdt moderen)
  • 14 ugers barselsorlov (forbeholdt moderen)
  • 2 ugers fædreorlov (forbeholdt faderen)
  • 32 uger forældreorlov (kan deles mellem moderen og faderen)

  En kvinde er berettiget til dagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. Særlige forhold, som kan medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, kan dog begrunde udbetaling af fulde eller nedsatte dagpenge fra et tidligere tidspunkt.

  De 14 ugers barselsorlov, som er forbeholdt moderen, skal afholdes i umiddelbar forlængelse af fødslen.
  Faderen har ret til at afholde de 2 ugers barselsorlov indenfor 14 uger efter fødslen.

  Forældrene har hver ret til fravær i yderligere 32 uger, dog kun med fulde dagpenge i 32 uger i alt. Forældrene kan afholde de 32 uger samtidigt eller i forlængelse af hinanden.
  Udover barselsdagpenge kan du som selvstændig få refusion fra barsel.dk på samme måde som private arbejdsgivere. Barsel.dk er en fælles udligningsordning, hvor du via ordningen kan få refusion i forbindelse med barsel, hvis du indbetaler til ordningen.

Barsel og orlov

 • Arbejder du delvist som lønmodtager og delvist som selvstændig i din egen virksomhed vurderes din dagpengeret for den selvstændige virksomhed konkret af Udbetaling Danmark. Du skal derfor tage kontakt til dem for at få en beregning af din dagpengeret for virksomheden. Dine barselsrettigheder som lønmodtager afhænger af din overenskomst/ansættelseskontrakt.-

  Læs mere om barsel

 • Har du dit eget ApS eller A/S, og er du ansat i virksomheden, skal du have barsel som lønmodtager.

 • Du kan vælge at forlænge orloven til 40 eller 46 uger. Selv om du forlænger orloven, vil du stadig kun have ret til 32 ugers dagpenge. Du kan derfor vælge at få dagpengene fordelt ud på 40 eller 46 uger, det vil sige et mindre beløb pr. uge, eller at afholde den forlængede periode uden dagpenge.

  Som selvstændig kan du i dagpengeperioden genoptage arbejdet i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid med den virkning, at retten til dagpenge bortfalder for den tid, hvor arbejdet er genoptaget. Du får nedsatte dagpenge for de dage, hvor arbejdet er genoptaget delvis.

 • Den ene af forældrene har ret til at udskyde orloven mindst 8 og højst 13 uger af forældreorloven (32 uger). Den udskudte orlov skal afholdes i en sammenhængende periode, inden barnet fylder 9 år.

  Du har også mulighed for at udskyde helt op til 32 uger af forældreorloven, som du kan holde senere, inden barnet fylder 9 år.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan udskyde og forlænge orloven samtidig: Udskydes orloven, mister du retten til at forlænge orloven, ligesom du mister retten til at udskyde, hvis du har forlænget orloven.

  Anmodning om dagpenge
  Du skal via borger.dk oplyse om forventet fødselstidspunkt samt hvordan du ønsker at afholde din barsel i forbindelse med anmodning om dagpenge.

Adoption

 • Adoptivforældre, der skal modtage et barn i udlandet, har begge ret til orlov med dagpenge i op til 4 uger før modtagelsen. I særlige situationer kan orloven forlænges.

  Adoptivforældre, der skal modtage et barn i Danmark, har begge ret til orlov med dagpenge i op til 1 uge før modtagelsen, medmindre barnet allerede bor hos adoptivforældrene. I særlige situationer kan orloven forlænges.

 • Når nybagte adoptivforældre har modtaget barnet, har de ret til at holde orlov med dagpenge i sammenlagt 48 uger. Retten til orlov afhænger dog af, om adoptionen er betinget af, at den ene forælder skal være i hjemmet i en periode efter modtagelsen.

  Sådan fordeler de 48 uger sig:

  • 2 ugers adoptionsorlov til begge forældre umiddelbart efter modtagelsen.
  • 12 ugers forældreorlov til den ene forælder.
  • 32 ugers forældreorlov, som forældrene kan fordele imellem sig.

  Adoptivforældre har, ligesom andre forældre, mulighed for at forlænge eller udskyde dele af forældreorloven.