Moms

Sidst opdateret 03.10.2023 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

De fleste aktiviteter i en privat psykologpraksis er fritaget for moms. Men du skal være opmærksom på, at aktiviteter, der ikke er led i en behandling, kan være momspligtige. Det gælder fx, når du skriver erklæringer. Få overblik her.

Psykologisk behandling er undtaget fra moms

Der er ikke moms på psykologbehandling. Faktisk er al behandling i sundhedssektoren fritaget fra moms. Læg mærke til, at det er aktiviteten ”behandling”, som er momsfri og ikke selve psykologbranchen, der er fritaget.

Erklæringer er oftest momspligtige

Som udgangspunkt er erklæringer momspligtige. Hvis du fx skriver erklæringer til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen) skal du opkræve moms. Det gælder også, selvom det handler om børn.

Også erklæringer i kommunale sager er momspligtige – kun hvis formålet med sagen er at beskytte den enkeltes sundhed og tarv, er erklæringen momsfri fx ved sager, der handler om børn.

Dvs. kommunale sager der involverer børn, er momsfri, alle andre sager, der involverer børn, er ikke momsfri.

Momspligtige erklæringer

Det er formålet med erklæringen, der afgør, om den er momspligtig.

I erklæringer der bruges til at vurdere et retligt spørgsmål, skal der moms på fakturaen. Det gælder fx:

  • Kommune, erklæring i sag om revalideringsydelse.
  • Forsikringsselskab, erklæring i tvist ved sag om forsikringsmæssig ydelse.
  • Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen), sagkyndig undersøgelse ved samværssager.
  • Domstol, erklæring i forældremyndighedssager.

Der skal moms på fakturaen, uanset om afgørelsen træffes af en offentlig myndighed eller af en privat aktør som fx et forsikringsselskab.

I den anmodning kommunen sender til dig, kan du se, hvad der er formålet med erklæringen. Hvis du er i tvivl, anbefaler Dansk Psykolog Forening, at du tager kontakt til kommunen.

Hvornår skal du opkræve moms?

Du skal opkræve moms, hvis dine indtægter fra momspligtige ydelser udgør mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Dvs. hvis dine indtægter i december, januar, februar og marts overstiger 50.000 kr., skal du opkræve moms, også selvom månederne ikke er inden for det samme kalenderår.

I det tilfælde skal du momsregistreres og dermed indberette og betale moms til Skattestyrelsen.

Du bliver momsregistreret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis du er i tvivl om momsreglerne eller vil vide mere om momsregistrering, kan du spørge din revisor eller Skattestyrelsen.

For at gøre det nemmere har Skattestyrelsen vurderet de mest brugte erklæringer og opstillet følgende retningslinjer for moms på disse erklæringer:

Erklæringer til udlændingemyndighederne, Familieretshuset og domstolene

 

MOMSFRITAGET MOMSPLIGTIG
Udlændingemyndighederne
Psykologerklæring til brug ved ansøgning om
helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum
x
Familieretshuset (Tidl. Statsforvaltning)
Sagkyndig undersøgelse med erklæring
til brug for vejledning vedrørende samværssager
x
Domstolene
Sagkyndige undersøgelser og erklæringer
til brug for rettens afgørelse af forældremyndighedens placering i civile sager
x

PSYK 115 Attestation vedr. påbegyndt behandlingsforløb

– aftalen om det socialt-psykologiske samarbejde

 

MOMSFRITAGET MOMSPLIGTIG
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x

PSYK 125 Aktuel situation fra psykolog

– aftalen om det socialt-psykologiske samarbejde

 

MOMSFRITAGET MOMSPLIGTIG
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x
Sag om pension x
Børnesag  x

PSYK 135 Vurdering fra psykolog

– aftalen om det socialt-psykologiske samarbejde

 

MOMSFRITAGET MOMSPLIGTIG
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x
Sag om førtidspension x
Sag om børnesag  x

Psykologiske undersøgelser til kommuner

 

MOMSFRITAGET MOMSPLIGTIG
Sag om sygedagpenge x
Sag om kontanthjælp x
Sag om revalidering x
Sag om pension x
Sag om børnesag  x
Sag om integration x

Moms af supervision

Der skal ikke afregnes moms af supervision, som gives som led i autorisationsuddannelsen, specialistuddannelsen og supervisoruddannelsen.

Foreningen har bistået et af vores medlemmer i forbindelse med afklaring af momsspørgssmålet for supervision i forbindelse med ovennævnte tre uddannelser.

Se Skatterådets bindende svar

Som det fremgår af det bindende svar, skal disse psykologydelser ikke pålægges moms.

Foreningen skal gøre opmærksom på, at et bindende svar kun gælder i relation til den psykolog, der har stillet spørgsmålene. Men da andre psykologer også tilbyder tilsvarende ydelser, er det foreningens opfattelse, at svaret også kan bruges af andre psykologer. Det er vigtigt at bemærke, at momsafklaringen kun vedrører supervision i forbindelse med de nævnte tre uddannelsesforløb. Supervision og moms i forbindelse med andre forløb/supervision på andet grundlag er ikke omfattet af svaret.

Skatterådets svar gælder i 5 år.

Der er fortsat usikkerhed om momspørgsmålet vedr. en lang række af andre typiske psykologydelser. Hvis du er interesseret i at stille Skattestyrelsen et spørgsmål for at få afklaret moms/ikke-moms, så kontakt gerne foreningen, som evt. kan bistå dig i forbindelse med din forelæggelse af momsspørgsmål for Skattestyrelsen.