Samarbejdsaftaler

Sidst opdateret 30.04.2024 Af konsulent Mads Lythje

En samarbejdsaftale eller samarbejdskontrakt, er en aftale, der regulerer de juridiske aspekter, herunder rettigheder og forpligtelser, når to eller flere parter ønsker at indgå et samarbejde i erhvervsmæssig sammenhæng. Her får du vores Standardsamarbejdsaftale med Vejledning, og hjælp til afklaring af, om du indgår en aftale eller et ansættelsesforhold.

I modsætning til en ansættelsesaftale, er du med en samarbejdsaftale som selvstændig erhvervsdrivende for egen regning og risiko og har ikke de rettigheder, der følger af en ansættelse.

Mange selvstændige psykologer indgår i samarbejder med andre virksomheder. Der findes mange forskellige typer: Det kan fx være en etableret selvstændig psykolog, der indgår samarbejde med en nystartet selvstændig psykolog om løbende formidling af kunder/klienter. Det kan være en selvstændig psykolog, der indgår en samarbejdsaftale med en netværksvirksomhed om behandling af klienter med sundhedsforsikring, eller fx en arbejdspsykolog, der indgår en kontrakt med en virksomhed over en længere periode om at udføre opgaver for bestemte typer kunder.

Det kan være to selvstændige psykologer, der indgår samarbejde om at gennemføre en afgrænset opgaveforløb for en offentlig eller privat kunde.

Standardsamarbejdsaftale til selvstændige psykologer

Arbejdsmarkedet har over de seneste år ændret sig, og der har blandt andet været en vækst i antallet af medlemmer, som indgår aftaler med hinanden om samarbejde om behandling af klienter. DP’s erfaring med de aftaler/kontrakter, der indgås, er, at de ofte er mangelfulde eller uhensigtsmæssige for én eller begge parter. DP har derfor i samarbejde med en ekstern advokat udarbejdet en Standardsamarbejdsaftale med Vejledning, som stilles til rådighed for medlemmerne. Standardsamarbejdsaftalen er godkendt af DP’s bestyrelse og af Liberalt Forhandlingsudvalg (LFU). Der er ingen pligt til at bruge denne Standardsamarbejdsaftale, men der er i udarbejdelsen taget hensyn til begge parters interesser, og anbefalingen er derfor, at man tager udgangspunkt i Standardsamarbejdsaftalen. DP’s rådgivning om samarbejdsaftaler tager afsæt i principperne og strukturen i Standardsamarbejdsaftalen og Vejledningen. Hvis erfaringerne med brugen af Standardsamarbejdsaftalen viser, at ændringer bør foretages, vil dette naturligvis ske.

Der er som bekendt forskel på en ansættelseskontrakt og en samarbejdsaftale. Det er indholdet og ikke overskriften i en sådan aftale, som er afgørende. Som det kan ses, forudsætter denne Standardsamarbejdsaftale, at aftalens parter begge er selvstændigt erhvervsdrivende. I Vejledningens bemærkninger til de enkelte bestemmelser vil der være fokus på denne sondring. Sondringen er væsentlig af flere grunde. Dels har man forskellige rettigheder/forpligtelser, og herudover er der væsentlige skattemæssige forskelle.

Sådan hjælper vi dig i samarbejdsaftaler

I DP har vi udviklet en Standardsamarbejdsaftale med Vejledning, som vi anbefaler, du/I tager udgangspunkt i ved indgåelse af et samarbejde.

Vi kan desuden hjælpe dig med at afklare, hvorvidt der er tale om ansættelse eller et samarbejde. Hvis der er tale om en samarbejdsaftale, giver vi råd om:

  • Hvilke elementer kan være relevante at afklare i en samarbejdsaftale
  • Hvad du skal være særligt opmærksom på, hvis du vælger at indgå i samarbejdsforhold fremfor et ansættelsesforhold

Samarbejdsaftaler kan være omfattende og juridisk komplekse
Derfor har vi lavet en standardsamarbejdsaftale til selvstændige psykologer, og vi rådgiver gerne om tilpasning af aftalen.

Hvis du henvender dig med en samarbejdsaftale, der ikke tager udgangspunkt i vores standardaftale, gennemgår vi ikke det juridiske indhold af samarbejdsaftaler, og vores råd til, hvad der kan være relevant at afklare i en samarbejdsaftale, er ikke udtømmende. Derfor anbefaler vi, at du opsøger en advokat til at bistå dig, hvis du vælger at indgå i en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, og hvis samarbejdets økonomiske eller tidsmæssige omfang står mål med udgifterne til advokaten.

Du kan søge efter advokater på Advokatsamfundets hjemmeside.