Sundhedsforsikringer og netværks­virksomheder

Sidst opdateret 08.02.2024 Af konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen

For at sikre det bedst mulige samspil mellem forsikringsbetingelser og psykologfaglig kvalitet har DP udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Dem finder du her. Du får også en tjekliste til dit samarbejde med en netværksvirksomhed, og du kan henvise dine klienter til at stille de rette spørgsmål til sundhedsordningen.

Den ansvarlige sundhedsordning og Tryg Behandlerbooking

AkademikerPension har sammen med forsikringsselskabet Tryg sammensat en sundhedsordning, der dækker alle, der indbetaler til pension hos AkademikerPension. Som selvstændig autoriseret psykolog har du mulighed for at indgå i ordningen.

Læs mere om, hvordan du kan bidrage til ordningen

Samarbejdet mellem selvstændige psykologer og netværksvirksomheder er præget af store faglige problemer og uigennemsigtighed. Forsikringskunder kommer med høje forventninger om at kunne blive behandlet for ex. moderat angst og depression. Men psykologen er stramt timestyret af netværksvirksomheden og må ofte afbryde behandlingen før den faglige vurdering tilsiger det, og må i øvrigt ikke gøre klienten bekendt med styringen.

DP arbejder for at sikre gennemsigtighed, faglig kvalitet og bedre vilkår for de selvstændige psykologer på sundhedsforsikringsmarkedet. Det gør vi gennem rådgivning af de selvstændige psykologer, dialog med forsikringsbranchen og oplysninger til borgere og virksomheder, der bruger og køber sundhedsordninger.

 • Vi anbefaler, at du kun indgår samarbejde med netværksvirksomheder, hvis du kan sætte flueben ved alle følgende punkter:

  • Jeg er ikke økonomisk afhængig af samarbejdet med en enkelt netværksvirksomhed
  • Jeg har lagt et budget for min virksomhed og lagt det til grund for prissætningen af mine ydelser
  • Jeg har forhandlet mine honorarer med netværksvirksomheden
  • I samarbejdet er det først og fremmest min psykologfaglige vurdering, der ligger til grund for beslutninger vedrørende behandlingsforløbet
  • Samarbejdet giver mig mulighed for at fortælle klienten om vilkår og rammer for behandlingsforløbet ved opstart af forløbet, herunder hvis det er et vilkår, at der undervejs skal søges om flere timer
  • Jeg har mulighed for at italesætte, hvad klienten kan forvente at få ud af forløbet, hvis der er et begrænset antal timer til rådighed
  • Samarbejdet indebærer, at jeg indhenter informeret samtykke fra klienten i forbindelse med alle de oplysninger, som jeg videregiver til netværket

  Er du i tvivl om, hvorvidt du kan sætte flueben ved alle punkter i forbindelse med dit samarbejde med et eller flere netværk, så tøv ikke med at kontakte os.

Faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser

For at sikre det bedst mulige samspil mellem forsikringsbetingelser og psykologfaglig kvalitet har DP udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser.

 • Følgende forhold skal være tydeligt beskrevet i forsikringsbetingelserne:

  1A. Hvilken ydelse er der tale om?

  Der er forskel på omfanget og karakteren af forskellige typer af psykologiske ydelser, og det er derfor vigtigt, at det er tydeligt defineret i forsikringsbetingelserne, hvilken ydelse, der dækkes.

  Er der eksempelvis tale om akut hjælp i forbindelse med en kritisk hændelse, lettere psykologisk rådgivning eller et egentlig psykologisk behandlingsforløb?

  1B. Hvor mange konsultationer er der til rådighed?

  Psykologhjælp skal ses i et kontinuum, hvor psykologen med en korterevarende indsats kan give støtte og rådgivning med henblik på afklaring og aflastning på den korte bane. Med en længerevarende indsats har psykologen mulighed for at gå mere grundigt til værks, når der er ønske om og behov for at behandle og ændre reaktionsmønstre.

  Det er derfor vigtigt, at det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvor mange konsultationer, der er til rådighed.

  I mange forsikringspolicer står der, at forsikringskunden har ret til et ”rimeligt og nødvendigt antal konsultationer”. I praksis ser vi ofte, at den formulering medfører, at der ikke er tydelige rammer for behandlingsforløbet, og at formuleringen giver netværksvirksomhederne bedre mulighed for at styre timeforbruget hos psykologerne.

  1C. Udleveres konsultationerne i mindre portioner?

  Nogle forsikringsselskaber vælger at tildele det samlede antal timer ved forløbets start og andre uddeler timer i mindre portioner med krav om, at psykologen eller forsikringskunden søger om at få udleveret en ny portion.

  Dette har betydning for psykologens og forsikringskundens mulighed for at tilrettelægge forløbet. Det er derfor vigtigt, at det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvordan timerne tildeles.

  1D. Skal forløbet afsluttes inden en bestemt dato?

  Af hensyn til tilrettelæggelse af forløbet har psykologen og forsikringskunden behov for at vide, hvis forløbet skal være afsluttet inden en bestemt dato. Det er derfor vigtigt, det fremgår af forsikringsbetingelserne.

  1E. Er det en afgrænset problemstilling, der dækkes?

  Nogen forsikringer indeholder en afgrænsning i forhold til, hvilke problemstillinger, de dækker.

  Typisk dækker forsikringen håndtering af en afgrænset problemstilling, og nogle forsikringer udelukkende arbejdsrelaterede problemstillinger.

  Det er vigtigt, at sådanne afgrænsninger fremgår af forsikringsbetingelserne.

  1F. Styres psykologens timebrug?

  Nogle forsikringsselskaber eller pensionsselskaber benytter underleverandører til at tilvejebringe psykologydelsen til forsikringskunden. I nogle tilfælde stiller underleverandørerne krav til psykologen om at timeforbruget i forsikringssagerne ligger på eller under et bestemt gennemsnit.

  I sådanne tilfælde er psykologen begrænset af andre forhold end den faglige vurdering, hvilket kan få betydning for forløbet. Det er derfor vigtigt, at en eventuel timestyring af psykolog fremgår af forsikringspolicen.

  1G. Er der frit psykologvalg

  Nogle forsikringsbetingelser giver forsikringskunden mulighed for selv at vælge blandt alle autoriserede psykologer i Danmark, mens andre kun giver klienten mulighed for at vælge blandt psykologer, der er tilknyttet et netværk hos en bestemt underleverandør.

  Begrænsning af frit behandlervalg er et væsentligt forhold, som bør være tydeligt beskrevet i forsikringsbetingelserne.

 • Derfor: Det er afgørende for forsikringskundens udbytte af forløbet, at der opstår en god relation, en god terapeutisk alliance og en indledningsvis forventningsafstemning mellem psykologen og forsikringskunden, hvor de opnår enighed om mening og formål med og rammerne for forløbet, herunder hvilke problemstillinger, de skal arbejde med, og hvilken forandring de arbejder hen imod.

 • Derfor: Autoriserede, selvstændige psykologer har et højt psykologfagligt niveau og står under Psykolognævnets tilsyn.

  Hvis forsikringskunden ønsker at klage over en autoriseret privatpraktiserende psykologs faglighed, rettes henvendelse til Psykolognævnet. Herefter vil Psykolognævnet beslutte, om der er grundlag for at rejse en sag.

 • OBS: Denne standard er udelukkende relevant, såfremt forsikringen indeholder psykologisk behandling eller en ydelse, der fagligt svarer til psykologisk behandling.

  Det er vores erfaring, at en række forsikringsselskaber markedsfører sig med en ydelse, der rent fagligt svarer til psykologisk behandling men bruger andre termer. Det kan eksempelvis være psykologhjælp eller psykologisk bistand.

  Hvorvidt der rent fagligt er tale om psykologisk behandling, hvor der skal være en timeramme på 12 timer, afhænger af en konkret vurdering, hvor følgende lægges til grund:

  • Hvilke typer problemstillinger ønsker forsikringsselskabet at dække
  • Hvilken tyngde af problemstillinger ønsker forsikringsselskabet at dække
  • Ønsker forsikringsselskabet at tilbyde en korterevarende indsats, hvor forsikringskunden opnår støtte og rådgivning med henblik på afklaring og aflastning på den korte bane eller egentlig behandling og ændring reaktionsmønstre samt forebyggelse af tilbagefald.

  OBS: En timeramme på 12 timer betyder ikke, at psykologen bruger 12 timer. Mange psykologiske behandlingsforløb er på mindre en 12 timer. Eksempelvis ligger det gennemsnitlige timeforbrug på den offentlige ordning på omkring 8 timer.  Det er dog afgørende, at psykologen kan råde over 12 timer, såfremt det ud fra en konkret vurdering er nødvendigt.

Baggrund: Udviklingen på sundhedsforsikringsområdet

Mere end 2 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring, og der udbetales hvert år 350 mio. kr. i tilskud fra forsikringsbranchen til psykologhjælp (Kilde: Forsikring & Pension). Klienter med sundhedsforsikring udgør dermed en væsentlig andel af selvstændige psykologers marked, hvilket i de senere år har præget udviklingen.

Det betyder at mange selvstændige psykologer arbejde i dag er reguleret gennem samarbejdsaftaler med de netværksvirksomheder, der er underleverandører til forsikringsselskaber eller sælger sundhedsordninger direkte til arbejdsgiverne.

Samarbejdet med netværksvirksomhederne har for mange selvstændige medført pres på fagligheden og forringede vilkår.

Stil de rigtige spørgsmål og krav til forsikringsselskaber og netværk

Du kan hente informationsmateriale om psykologhjælp i sundhedsordninger til de medarbejdere (klienterne), der bruger deres sundhedsordning til at dække et psykologforløb. Formålet er at klæde dem på til at stille de rigtige spørgsmål og krav til forsikringsselskaber og netværk samt at kaste lys på de typiske udfordringer ved sundhedsordningerne.

Læs mere og se spørgsmål