Det er vigtigt, at du får den rigtige løn. Derfor er det en god idé, at du ved, hvad lokal løndannelse er, og hvilke elementer der indgår.
Du er sikret din grundløn og centralt aftalte tillæg i jobbet, men hvad der kommer herudover vil altid være op til en forhandling.

LØNFORHANDLING

Lønforhandling er et fælles forsøg på at nå et resultat, som både du og din arbejdsgiver er tilfredse med. Forhandlingsprocessen er forskellig alt efter, om du er ansat eller nyansat.

Mere om lønforhandling

LØNPOLITIK

Lønpolitikken er et meget vigtigt redskab for tillidsrepræsentanterne. Her finder du argumenter og synspunkter, du kan bruge i forhandlinger og diskutere på klubmøderne.

Mere om lønpollitik

PENSION

Overenskomstansatte i det offentlige indbetaler automatisk en procentdel af lønnen til AkademikerPension (Pensionskassen for Magistre og Psykologer). Du betaler selv 1/3 af pensionsbidraget.

Mere om pension

LØNREGULERING

Lønnen i det offentlige reguleres ifm. overenskomst-forhandlingerne i form af aftalte reguleringer af satserne, automatiske reguleringer af satserne og ændring af satserne.

Mere om regulering af løn

Lokal løndannelse

Lokal løndannelse er et kendt og integreret redskab på arbejdspladsen. Lokal løndannelse giver mulighed for at tilpasse lønnen efter den enkelte medarbejders kvalifikationer og arbejdspladsens forhold.

Lønelementer i lokal løndannelse

Din løn kan bestå af 4 elementer:

Basisløn

Basisløn er den løn, du er sikret via overenskomsten. Altså en løn, som centralt er aftalt for en enkelt stillingsgruppe eller en flerhed af stillingsgrupper. Basislønnen dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyuddannet/eventuelt nyansat. Basislønnen for psykologer går fra trin 4-5-6-8 med indplacering på trin 4 som nyuddannet psykolog. Trin 4 er to-årigt.

Funktionstillæg

Funktionstillæg ydes ud over basislønnen og eventuel kvalifikationstillæg. Funktionstillæg baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionstillæg aftalt efter den 1. april 2005 er pensionsgivende.

Kvalifikationstillæg

Kvalifikationstillæg ydes ud over basislønnen og eventuelle funktionstillæg. Kvalifikationstillæg baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationstillæg er pensionsgivende.

Resultatløn

Resultatløn baseres på opfyldelse af bestemte målelige eller konstaterbare resultater af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter, og kommer til udbetaling på en i forvejen aftalt og kendt måde i forhold til din arbejdsplads målsætninger og/eller resultater.

Tillæg – PPR

I den kommunale overenskomst for akademikere ansat i kommuner, blev det med virkning fra 1. januar 2012 aftalt at alle cand. psych´ere ansat ved PPR ydes et tillæg på 17.800 kr. netto pr. år i 2000-niv. I den aktuelle udgave af Løn, takster og honorarer, kan du læse de aktuelle satser.

Tillægget er aftalt som en kompensation for lønforskellen mellem cand.psych. og cand.pæd.psych på PPR hvor cand.pæd.psych gruppen er aflønnet efter overenskomst med Lærernes Centralorganisation/Danmarks Lærerforening og som udgangspunkt, har en højere grundlønsindplacering end cand.psych´ere.

DP betragter grundlønnen samt det nye centralt aftale løntillæg som udtryk for minimumsaflønning. Du har dog stadig mulighed for lokalt at aftale funktions- og/eller kvalifikationstillæg for de konkrete funktioner og kvalifikationer som du faktisk har.

Hvis du er det mindste i tvivl om, om du har krav på PPR-tillægget, om der skal modregnes i andre af dine tidligere aftalte tillæg er du velkommen til at kontakte din TR eller front office i sekretariatet.

Gammel løn

For dig, der stadig er ansat på gammel løn i en region eller i staten, er det frivilligt, om du vil overgå til lokal løndannelse, hvis du er ansat før 1. april 1998. Hvis du vælger ikke at overgå til lokal løndannelse, aflønnes du fortsat efter det hidtidige lønsystem, medmindre der aftales nye varige tillæg. Hvis der aftales varige tillæg, skal du overgå til lokal løndannelse og vil blive indplaceret på grundlag af den hidtidige samlede faste løn. Du går med andre ord ikke ned i løn, hvis du vælger at overgå til lokal løndannelse.

Lønseddel

En lønseddel er en lønmeddelelse, hvor din arbejdsgiver oplyser dig om væsentlige lønvilkår i din ansættelse.

Når du er ansat i en offentlig stilling, vil du hver måned modtage en lønmeddelelse fra din arbejdsgiver, hvor du bliver oplyst om væsentlige lønvilkår i din ansættelse.

Lønmeddelsen skal vise:

  • Hvad din aktuelle grundløn er i indeværende måned
  • Hvad dine aktuelle tillæg er i indeværende måned
  • Hvilke beløb, der er trukket A-skat og AM-bidrag af
  • Hvor meget der er trukket i A-skat og AM-bidrag
  • Hvor meget der er trukket til ATP
  • Hvor meget der er indbetalt til pension, dit eget og arbejdsgiverbidraget

Herudover indeholder din lønmeddelse også en meddelelse om din lønanciennitet og om hvornår du næste gang rykker op på lønskalaen.

Alle offentligt ansatte modtager pr. 1. november 2014 en digital lønseddel. Det indebærer, at du via internettet og en e-boks med en digital signatur kan læse din lønseddel. Du vil ikke modtage en papirlønseddel. 

Du kan læse mere om digitale lønsedler på Borger.dk

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge