Som psykolog i selvstændigt erhverv er det vigtigt at have forsikringer, der omfatter klinikken og det arbejde, der udføres. Som arbejdsgiver har du det økonomiske ansvar for de skadegørende handlinger, de ansatte kan komme til at begå under arbejdet.

Generel aftale mellem Dansk Psykolog Forening og RUNA A/S

Dansk Psykolog Forening og Runa Forsikring har indgået aftale om, at medlemmer af Dansk Psykolog Forening kan tegne deres erhvervsforsikringer i Runa og tegne deres private forsikringer til samme præmier, som Lærerstandens Brandforsikring tilbyder lærere.

Ved årlige møder mellem Dansk Psykolog Forening og Runa drøftes forsikringernes omfang, evt. ønsker om ændringer, markedsføring og administration.

Erhvervsansvarsforsikring

Dansk Psykolog Forening har tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring i Runa for selvstændige medlemmer. Forsikringen dækker alle medlemmer af Dansk Psykologforening, der har selvstændig virksomhed – uanset hvilken type virksomhed der er tale om. Du skal blot sørge for, at det er registreret i Dansk Psykologforenings medlemssystem at du har en virksomhed. Forsikringen omfatter også ansat rengøringshjælp og sekretær.

Forsikringen dækker erstatningsansvaret for skade tilføjet personer eller ting, som medlemmet eller dennes ansatte bliver pålagt i et skadestilfælde.

OBS: Du skal være opmærksom på, at det kun er erverhvsansvarsforsikringen, vi har en kollektiv aftale med RUNA A/S om. Alle øvrige forsikringer, skal du selv tegne, såfremt du har behov for dem.

Hvad er erhvervsansvar, og hvornår er du erstatningsansvarlig?

Du er er erstatningsansvarlig, når du eller dine ansatte ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Erhvervsansvarsforsikringen udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Kan du ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådant et tilfælde skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke.

Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader. Men i disse tilfælde varetager Runa Forsikring dine interesser og friholder dig over for den, der rejser kravet. Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt.

I skemaet kan du se, om du eller dine ansatte kan gøres erstatningsansvarlig, og om forsikringen dækker skaden.

Erstatningsansvar
Hændelse Er virksomheden erstatningsansvarlig? Betaler forsikringen?* Skal virksomheden selv betale?
Hændeligt (uforskyldt) Nej Nej Nej**
Uagtsomt (culpøst) Ja Ja Nej
Med vilje (forsætligt) Ja Nej Ja

* For at forsikringen dækker en skade, er det en forudsætning, at skaden opfylder de krav, der står i vores
vilkår.
** Selv om en du eller dine ansatte ikke er juridisk forpligtet til at betale erstatning til den skadelidte, kan i
vælge at betale et evt. erstatningskrav. Enten af kundehensyn eller fordi du synes, du har et moralsk ansvar.

Den kollektive erhvervsansvarsforsikring omfatter ikke rådgiveransvar forstået som økonomisk ansvar en klient pådrager sig som følge af forkert rådgivning. Det vil sjældent være relevant for en psykolog. Skulle du have behov for en sådan forsikring, må du selv tegne den.

Erhvervsforsikring

En erhvervsforsikring dækker skade på klinikken ved brand, indbrud, tyveri og vandskade samt inventar som IT-udstyr, kontorartikler og rede penge. Du skal være opmærksom på, at dine private familie- og brandforsikringer normalt ikke vil dække dit erhverv, selv om din praksis er indrettet i lokaler, som er en del af din private bolig. RUNA tilbyder også erhvervsforsikringer. Hvis du ønsker en erhvervsforsikring, skal du selv tegne den.

Særligt om retshjælpsforsikring
Vær opmærksom på, om din erhvervsforsikring også inkluderer en retshjælpsforsikring, der dækker udgifter til juridisk bistand og sagsomkostninger når din virksomhed er part i en tvist. Vi gør opmærksom på, at RUNAs erhvervsforsikring ikke inkluderer retshjælpsforsikring.

Særligt om netbankforsikring
De senere års vækst i it-kriminalitet, herunder netbankindbrud har gjort det relevant for virksomheder at overveje netbankforsikring. I modsætning til private kunder, får virksomheder nemlig typisk ikke dækket denne type tab fra virksomhedens pengeinstitut.

Arbejdsskadeforsikring

Det er lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring for ansatte medarbejdere. Alle ansatte skal forsikres, uanset om de er beskæftiget i kortere eller længere tid. Som arbejdsgiver har du også det økonomiske ansvar for de skadegørende handlinger, som de ansatte begår under arbejdet.

Har du etableret et anpartsselskab, skal du være opmærksom på, at du også skal tegne arbejdsskadeforsikring for dig selv, da du i denne sammenhæng betragtes som ansat i selskabet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge