Teori – Arbejds- og Organisationspsykologi

Her finder du information om krav til teori på specialistuddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi.

Den teoretiske del af specialistuddannelsen består af 4 teorimoduler på i alt 360 timer:

 • Fællesmodulet (90 timer)
 • Forskningsmodulet (60 timer)
 • Tværgående modul (60 timer)
 • Specialiseringsmodulet (150 timer)

Du kan begynde den teoretiske del af din specialistuddannelse, når du har gennemført din kandidateksamen.

Fællesmodulet: Arbejds- og Organisationsmodulet

På specialistuddannelsen i Arbejds- og Organisationspsykologi kaldes fællesmodulet på 90 timer for Arbejds- og organisationsmodulet.

Arbejds- og Organisationsmodulet har særligt fokus på grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder.

Dit fokus

 • Du får kendskab til, hvordan man kan foretage relevante og metodisk forsvarlige udredninger af arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.
 • Du lærer at vurdere forskellige metoders anvendelighed – herunder deres styrker og svagheder samt deres forankring i de arbejds- og organisationspsykologiske teorier.
 • Du får kendskab til de mest gængse interventionsformer i forhold til forskellige typer af problemstillinger på individ-, gruppe- og organisationsniveau (med vægt på at det så vidt muligt er interventionsformer med dokumenteret effekt).
 • Du får kendskab til de mest relevante og aktuelle udviklingstendenser herunder forskning inden for arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt fx i forhold til organisering, ledelse og arbejdsliv.
 • Du får kendskab til relevant lovgivning inden for området.
 • Du får forståelse for nødvendigheden af løbende at reflektere over egen praksis og tage ansvar for sin egen fortsatte udvikling som arbejds- og organisationspsykolog.

Kurser på Fællesmodulet

 • Varighed: 30 timer

  Formålet med kurset er, at du får kendskab til forskellige teorier og modeller om individets trivsel, udvikling og læring i en arbejdsrelateret kontekst fx individets reaktioner i forskellige belastningssituationer som stress eller udbrændthed. På den baggrund introduceres du til at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier for den enkelte medarbejder eller leder.

  Du introduceres til relevant teori om stress og udbrændthed, hvad der skaber trivsel og mental sundhed for den enkelte og hvordan voksne lærer og udvikler sig også under pres.

  Du introduceres til metoder ift.:

  • At afdække arbejdsvilkår for individet og vurdere samspillet og betydningen af disse.
  • At tilrettelægge behandlings-/samtaleforløb for enkeltpersoner med forskellige grader af stress og udbrændthed.
  • Assessment af kompetenceudviklingsbehov hos enkeltpersoner.
  • At tilrettelægge individuelle udviklingsforløb for ledere og nøglepersoner.

  Du introduceres til:

  • Symptomer på belastningsreaktioner og relevante tests og diagnostiske redskaber i forbindelse med afdækning heraf.
  • Praksis, lovgivning og etik ved udarbejdelse af relevante erklæringer.
  • Måder at indgå i dialog med eventuel arbejdsplads og relevante myndigheder om medarbejderens tilbagevenden til arbejdet i forbindelse med behandling af stress og udbrændthed.
  • Forskellige typer af medarbejdersamtaler som redskab til individuel udvikling på arbejdspladsen.

  Du lærer at reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og at håndtere det på en etisk forsvarlig måde.

  Du lærer at reflektere over eventuelle samfundsmæssige og organisatoriske vilkårs betydning for individets behov og udviklingsmuligheder.

  Der arbejdes i dybden med udvalgte metoder, cases og teoretiske modeller på kurset.

  Cases som kan indgå i undervisningen

  • Personcases med forskellige typer af samspilsfaktorer og udfordringer
  • Strategisk opgave om udviklingssamtalen
  • Henvendelse om coaching/supervision af mellemleder
  • Afdækning af udviklingsbehov for ledere eller nøglepersoner.

  Med individet i fokus svarer til emneområde 17.2.

 • Varighed: 30 timer

  Formålet med kurset er, at du får kendskab til forskellige teorier og modeller om grupper og gruppers udvikling. På den baggrund introduceres du til at identificere problemer og udviklingsmuligheder i grupper, udforme relevante interventionsstrategier og reflektere over din egen rolle som medlem af/i arbejdet med grupper.

  Du introduceres til relevant teori om grupper herunder gruppers udvikling, samarbejde i grupper, gruppedynamik samt ledelse i og af grupper.

  Du får kendskab til metoder til:

  • At afdække og analysere gruppens aktuelle udviklingsbehov.
  • At tilrettelægge og gennemføre en relevant udviklingsproces i samarbejde med gruppen og med den organisation, som gruppen er en del af.
  • At identificere og arbejde med gruppens magt-, autoritets- og samarbejdsrelationer.
  • At identificere og arbejde med individets rolle i og relation til gruppen.

  Du udvikler kompetencer til:

  • At forholde dig refleksivt til din egen relation til gruppen og formulere dig eksplicit herom.
  • At reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og håndtere det på en etisk forsvarlig måde.
  • At reflektere over samfundsmæssige og organisatoriske vilkårs betydning for gruppens behov og udviklingsmuligheder.

  Der arbejdes i dybden med udvalgte metoder, cases eller teoretiske modeller på kurset.

  Cases som kan indgå i undervisningen

  • Etablering af teamsamarbejde på forskellige typer af arbejdspladser
  • Henvendelse om samarbejdsproblemer i gruppe
  • Udvikling af samarbejdet i ledergruppe
  • Udvikling af selvledelsesfunktioner i gruppe/team
  • Gruppeudviklingssamtalen

  Med gruppen i fokus svarer til emneområde 17.3.

 • Varighed: 30 timer

  Formålet med kurset er, at du får kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling. På den baggrund introduceres du til at identificere problemer og udviklingsmuligheder, udforme relevante interventionsstrategier og reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer.

  Du bliver introduceret til relevant organisationsteori herunder teori om organisationers udvikling og ledelse af organisationer.

  Du får kendskab til metoder til:

  • At identificere og arbejde med gruppens magt-, autoritets- og samarbejdsrelationer.
  • At tilrette og gennemføre en kvalificeret og relevant organisationsanalyse inden for et givent område og efterfølgende formidle resultaterne på en etisk forsvarlig måde.
  • At tilrettelægge og gennemføre en relevant forundersøgelse af organisationen fx i forhold til rammer og vilkår, opgave, organisering, historie, kultur m.m. med inddragelse af dette i opgaveløsningen.
  • At facilitere udviklingsprocesser i organisationen med relevant fokus på samspillet mellem de strukturelle rammer og vilkår, organisationens aktører og organisationskulturen.

  Du udvikler kompetencer til:

  • At forholde dig refleksivt til din egen relation til organisationen og formulere dig eksplicit herom.
  • At reflektere over individets potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og kunne håndtere det på en etisk forsvarlig måde.
  • At reflektere over eventuelle samfundsmæssige og organisatoriske vilkårs betydning for organisationens behov og udviklingsmuligheder.

  Der arbejdes i dybden med udvalgte metoder, cases eller teoretiske modeller på kurset.

  Cases som kan indgå i undervisningen

  • Fusionsproces
  • Outsourcing
  • Udvikling af ny strategi for organisationen
  • Indførelse af teamstruktur
  • Udvikling af ledelsesorganisationen
  • Ændring af organisationskulturen
  • Arbejdsmiljøproblemer
  • Samarbejdsproblemer m.m.

  Det kan være en ide med nogle cases, som ikke direkte inviterer til organisationsperspektivet, så det bliver tydeligt, at der også er en vigtig organisationsvinkel, som kan have betydning for problemstillingen.

  Med organisationen i fokus svarer til emneområde 17.3.

Tværgående modul

Du vælger selv sammensætningen af de 60 timers kurser godkendt til det tværgående modul ud fra din faglige interesse.

Kurserne på det tværgående modul bidrager til fleksibilitet og faglig bredde i din specialistuddannelse.

Du kan bruge de 60 timer til at fordybe dig i nye aktuelle teorier eller metodemæssige udviklinger inden for alle aspekter af psykologien. Du er med andre ord ikke begrænset til området for din specialistuddannelse.

Alle kurser på det tværgående modul er videnskabeligt funderet. Kurserne på det tværgående modul er på et mere introducerende niveau end kurserne på specialiseringsmodulerne.

Forskningsmodulet

Forskningsmodulet udgør 60 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • 18 timers teori med fokus på metodemæssige begreber
 • Udarbejdelse af et produkt på akademisk niveau

Dit fokus

 • Du lærer at anvende basale begreber og teorier i forskningsmetodologi (bl.a. design, undersøgelsesredskaber og rekruttering)
 • Du får kendskab til de mest almindelige kvantitative og kvalitative analyseformer
 • Du lærer at gennemføre en systematisk litteratursøgning
 • Du lærer at vurdere og reflektere kritisk over empiriske undersøgelser og forskningslitteratur i forhold til det forskningsmæssige grundlag og de anvendte metoder
 • Du lærer at formidle det forskningsmæssige grundlag for ny viden inden for psykologien i relevante sammenhænge (fx til kolleger og klienter)

Du kan begynde forskningsmodulet, fra du har gennemført din kandidateksamen.

Du får merit for forskningsmodulet hvis:

 • Du er specialpsykolog eller har en ph.d.
 • Du har en specialistuddannelse

Du kan læse mere om udarbejdelse og godkendelse af produktet i retningslinjerne for specialistuddannelserne.

Specialiseringsmodulet

Specialiseringsmodulet udgør 150 timer af din specialistuddannelse og består af:

 • Den teoretiske del af grundstammen (42 timer)
 • Øvrige teoritimer (108 timer)

Specialiseringsmodulet giver dig mulighed for refleksion og dybtgående analyse af forholdet mellem arbejds- og organisationspsykologisk praksis og relevante teoridannelser.

Grundstammen

Grundstammen er et længerevarende uddannelsesforløb, hvor du arbejder med en problemstilling og casestudier fra din egen praksis.

Den teoretiske del af grundstammen består af 42 timers teori, som perspektiverer til dit praktiske arbejde.

Dit grundstammeforløb omfatter også supervision og personligt udviklingsarbejde:

 • 40 timers supervision med fokus på håndtering af problemstillinger fra praksis
 • 40 timers personlig udvikling med fokus på udvikling og håndtering af konsulentrollen.

Du skal tage dit grundstammeforløb hos en godkendt udbyder og kan gennemføre forløbet over 2 år.

Forløbet afsluttes med skriftlig eller mundtlig formidling med fokus på samspillet mellem teori og praksis. Fx udarbejdelse af en rapport (alene eller i gruppe på 2) på 10-20 normalsider, som godkendes af din underviser.

Kurser på Specialiseringsmodulet

 • Varighed: 42 timer

  Dit fokus

  • Konsultation og intervention over for individer og organisationer
  • Etiske problemstillinger i relation til interventioner i organisationer
  • Etiske problemstillinger, der findes mellem psykologen, dennes opdragsgiver og de personer, som psykologen samarbejder med eller intervenerer over for
  • Refleksion over teori/praksis
  • Imellem grundstammemøderne kan deltagerne yde gensidig sparring
  • Supervision (i grupper), grundstammen

  Du kommer til at arbejde med aktuelle problemstillinger fra egen praksis.

  Den teoretiske del i grundstammen svarer til emneområde 18.4.4.2.2.

 • Varighed: 108 timer

  Specialiseringsmodulets øvrige teoritimer udgøres af minimum 108 timers teori. Teoritimerne skal omfatte arbejds- og organisationspsykologiske emner, som er relevante for din beskæftigelse.

  Fagnævnet fastsætter nærmere kriterier for, hvilken undervisning der kan godkendes. Relevante emner kan fx være:

  • Organisationsudvikling – forandringer
  • Udvikling af grupper og teams
  • Ledelse og ledelsesudvikling
  • Marginalisering/arbejdsfastholdelse
  • Arbejdspsykologi − Det psykosociale arbejdsmiljø
  • Testpsykologi
  • Rekruttering og Kompetenceudvikling

  Specialiseringsmodulets øvrige teorikurser svarer til emneområde 18.4.4.2.6.