Forskningsmodulet – den teoretiske del

Forskning- og formidlingsmodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 23401
 • Region Hovedstaden 
 • 5.12.2023 - 7.12.2023
 • 24.10.2023
 • 24
 • 6728 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

  

Professor Susanne Harder og professor Stig Bernt Poulsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Begge er godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi.

Formål:
Formålet med kurset er at give deltagerne en sådan viden om forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for selv at kunne tilrettelægge, gennemføre og beskrive empirisk funderede undersøgelser af faglige problemstillinger.

Læringsmål:
På baggrund af den aktuelle forskning inden for klinisk psykologi (eksemplificeret ved psykoterapiforskning og udviklingspsykopatologi) skal du kunne:

Færdigheder:

 • Formulere et præcist forskningsspørgsmål for en videnskabelig undersøgelse
 • Gennemføre en litteratursøgning i forskningsdatabaser
 • Vælge de relevante psykologiske test / undersøgelsesmetoder til brug for din undersøgelse
 • Udforme en forskningsprotokol for et konkret forskningsprojekt

Kompetencer:

 • Vælge det bedst mulige forskningsdesign til et givet forskningsspørgsmål på baggrund af en refleksion over styrker og begrænsninger ved forskellige typer af design

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle psykologer, uanset om du befinder dig inden for den psykodynamiske, kognitive, narrative osv. retning af psykologien, og uanset om du arbejder med voksne eller børn. Det er ikke kliniske problemstillinger, der er i fokus her, men derimod forskning og formidling. 

Undervisningsform:
Undervisningsdelen er opbygget således, at de forskellige faser i et forskningsprojekt præsenteres successivt. Kurset vil således indledningsvis fokusere på formuleringen af problemstillinger for projekter og dannelsen af hypoteser. Efterfølgende vil der blive præsenteret strategier for litteratursøgning. På denne baggrund vil der gennem resten af kurset blive behandlet en række centrale forskningsområder og designtyper inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskning. For hvert område og design vil der blive fokuseret specielt på spørgsmål som reliabilitet og validitet, selektion af forsøgspersoner, undersøgelsesinstrumenter samt kvantitative og kvalitative metoder til dataanalyse.

Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser i grupper og plenumdiskussioner. Deltagerne vil således skulle analysere publicerede forskningsartikler med henblik på at identificere metodologiske styrker og svagheder, ligesom der vil indgå øvelser, hvor deltagerne arbejder med konkrete analyser af psykoterapeutisk materiale.

Temaer i kurset

 • Opbygningen af en forskningsprotokol
 • Formulering af forskningsspørgsmål og hypoteser
 • Litteratursøgning
 • Designtyper
 • Kvalitative design og metoder
 • Kohortestudier og naturalistiske forskningsdesign
 • Randomiserede kontrollerede forsøg
 • Empirisk udviklingsforskning
 • Statistiske analyser

Forberedelse
Undervisningen har fokus på at hjælpe dig med at komme i gang med dit eget projekt. Derfor bedes du inden kursusstart sende en kort helt foreløbig beskrivelse af den projektopgave, som du ønsker at arbejde med i forbindelse med kurset (½-1 side). Du bedes endvidere medbringe en bærbar computer på kurset blandt andet til brug for øvelse i litteratursøgning.  

Efter kurset
Hvis du ønsker vejledning og bedømmelse af din opgave, kan det tilkøbes af underviserne direkte. Der udbydes tre gange individuel vejledning i gruppe (hver vejledning består af 30 minutters forberedelse samt 30 minutters vejledning per person) samt bedømmelse af opgaven. Samlet pris 5000 kr. per person (pålægges ikke moms). Vejledning finder sted på datoer, der aftales på første kursusdag.

Litteratur
Grundbog: Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Edition) (Thousand Oaks, CA: Sage). Det anbefales, at du anskaffer grundbogen.

øvrig litteratur fremgår af programmet nedenfor. Litteraturen, som skal læses til de enkelte dage, vil være at finde i MitDP ca. 3 uger før kursusstart - dog ikke kapitlerne fra grundbogen.

Program for kurset (der tages forbehold for ændringer).

Dag 1: Forskningsspørgsmål, designtyper, litteratursøgning og RCT

Formiddag: Susanne Harder

 • 9.00 – 9.30:           Præsentation af underviser, program og deltagere
 • 9.30 – 10.00:         Formulering af forskningsspørgsmål og hypoteser 
 • 10.15 – 11.00:       Gruppearbejde: Formulering af forskningsspørgsmål og

hypoteser

 • 11.00 – 11.30:       Opsamling i plenum
 • 11.30 – 12.15:       Kvantitative og kvalitative designtyper
 • 12.15 – 13.00:       Frokost

Eftermiddag: Stig Poulsen

 • 13.00 – 13.30:       Litteratursøgning
 • 13.30 – 14.15:       øvelse: Litteratursøgning
 • 14.15 – 14.30:       Pause
 • 14.30 – 15.45:       RCT - Design, deltagere, og instrumenter
 • 15.45 – 16.00:       Opsamling i plenum

Litteratur – dag 1:
Læses inden kurset:

 • Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Edition) (Thousand Oaks, CA: Sage) – kap. 1, 2, 6 & 7
 • Kazdin, A. E. (1995): Preparing and evaluating research reports. Psychological Assessment, 7, 228-237.

Supplerende litteratur:

 • Comer, J. S. & Kendall, P. C. (2013): Methodology, design, and evaluation in psychotherapy research. I: Lambert, M. J. (Ed.), Bergin & Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change (New York: Wiley)
 • Cuijpers, P. & Cristea, I. A. (2016). How to prove that your therapy is effective, even when it is not: a guideline. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 25, 428–435. doi: 10.1017/S2045796015000864.
 • Haaga, D.A.F. & Stiles, W.B. (2000): Randomized Clinical Trials in Psychotherapy Research: Methodology, Design, and Evaluation. In: C.R. Snyder & R.E. Ingram (Eds.): Handbook of Psychological Change: Psychotherapy Processes & Practices for the 21st Century (New York: Wiley).
 • Hougaard, E. (2019): Psykoterapi – Teori og forskning (3. udg.) (København: Dansk Psykologisk Forlag) – kap. 4 (pp. 77 – 107).

Dag 2: RCT, systematiske review og metaanalyser

Formiddag: Stig Poulsen

 • 9.00 – 9.30:           Statistiske problemstillinger i RCT og andre kvantitative design
 • 9.30 – 10.00:         RCT – styrker og svagheder
 • 10.15 – 11.30:       Gruppearbejde: Kritisk læsning af Gude & Hoffart (2008)
 • 11.30 – 12.00:       Opsamling på gruppearbejde
 • 12.00 – 12.45:       Frokost

Eftermidag: Susanne Harder

 • 12.45 – 13.30:       Systematiske review og metaanalyser
 • 13.45 – 15.00:       Gruppearbejde + plenum: Kritisk læsning af Gould et al. (2001)
 • 15.15 – 16.00:       Procesforskning i psykoterapi

Litteratur:

Læses inden kurset:

 • Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Edition) (Thousand Oaks, CA: Sage) – kap. 8
 • Gude, T. & Hoffart, A. (2008). Change in interpersonal problems after cognitive agoraphobia and schema-focused therapy versus psychodynamic treatment as usual of inpatients with agoraphobia and Cluster C personality disorders. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 195-199
 • JBIEBNM (2001). An introduction to Systematic Reviews. Changing Practice, Sup. 1, 1-6.
 • Gould, R.A., Mueser, K.T., Bolton, E., Mays, V., & Goff, D. (2001): Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia: an effect size analysis. Schizophrenia Research, 48, 335-342
 • Poulsen, S. & Simonsen, E. (2017). Psykiatrisk og klinisk psykologisk assessment. I E. Simonsen & B. Møhl (red.), Grundbog i Psykiatri (2. udgave), pp. 165-189. København: Hans Reitzel.
 • Sundhedsstyrelsen: Checkliste for systematiske oversigtsartikler og metaanalyser
 • Sundhedsstyrelsen: Checkliste for randomiserede kontrollerede studier

Supplerende litteratur:

 • Gough, D., Oliver, S. & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews (2nd Edition). London: Sage.
 • Harris, M. & Taylor, G. (2020). Medical and Health Science Statistics Made Easy (4th Edition). Banbury, UK: Scion.

Dag 3: Kvalitativ forskning og empirisk udviklingsforskning

Formiddag: Stig Poulsen

 • 9.00 – 10.00:         Oplæg: Kvalitativ metode og casestudier
 • 10.15 – 11.00:       Gruppearbejde: Kodning af kvalitative interview
 • 11.15 – 11.30:       Opsamling i plenum
 • 11.30 – 12.00:       Klientoplevelse af gruppeterapi: Grounded theory i praksis
 • 12.00 – 12.45:       Frokost

Eftermiddag: Susanne Harder

 • 12.45 – 13.15:       Statistik: Korrelation og regression
 • 13.25 – 14.15:       SH: Empirisk udviklingsforskning eksemplificeret med WARM-studiet
 • 14.30 – 15.30:       Gruppearbejde: Kodning af mor-barn interaktion
 • 15.30 – 16.00:       Opsamling og evaluering af kurset

Litteratur:

Læses inden kurset:

 • Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Edition) (Thousand Oaks, CA: Sage) – kap. 9 & 10.
 • Feldman, R. (2012). Parenting behavior as the environment where children grow. In L. Mayes & M. Lewis (Eds.), The Cambridge handbook of environment in human development (pp. 535-567). Cambridge University Press.
 • McLeod, J. (2011). Qualitative research in counselling and psychotherapy (Second edition). London: Sage. Kap. 1.
 • Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2015): Interviewet: samtalen som forskningsmetode. I: S. Brinkmann & L. Tanggaard (red.), Kvalitative metoder – En grundbog (2. udg.). Kbh: Reitzel.

Supplerende litteratur:

 • Harder, S, Davidsen, K, Macbeth, A, Lange, T, Minnis, H, Andersen, MS, Simonsen S, Lundy JM, Nyström-Hansen, M, Trier, CH, Røhder, K., Gumley, A (2015). Wellbeing And Resilience Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring - The WARM Study. BMC Psychiatry, 15:310. DOI 10.1186/s12888-015-0692-6.
 • McLeod, J. (2010). Case study research in counselling and psychotherapy (London: Sage).
 • Poulsen, S. (2004): De-privatization: Client Experience of Short-Term Dynamic Group Psychotherapy. Group, 28(1), 31-50.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser: 4.0. Forskningsmodulet, 18 timer. 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København

Stockholmsgade 27

2100 København Ø


Tilmeldingsfrist

24. oktober 2023


Tid og varighed

Tirsdag 5. december - torsdag 7. december 2023.

1. dag 10.00-17.00

2. og 3. dag 9.00-16.00

Varighed 18 timer.