Forskningsmodulet – den teoretiske del

Forskning- og formidlingsmodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401591
 • Region Hovedstaden 
 • 1.12.2025 - 3.12.2025
 • 20.10.2025
 • 24
 • 6728 kr.
 • Tilmeld

Undervisere:
Professor Susanne Harder og professor Stig Bernt Poulsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Begge er godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi.

Formål:
Formålet med kurset er at give deltagerne en sådan viden om forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for selv at kunne tilrettelægge, gennemføre og beskrive empirisk funderede undersøgelser af faglige problemstillinger.

Læringsmål:
På baggrund af den aktuelle forskning inden for klinisk psykologi (eksemplificeret ved psykoterapiforskning og udviklingspsykopatologi) skal du kunne:

Færdigheder:

 • Formulere et præcist forskningsspørgsmål for en videnskabelig undersøgelse
 • Gennemføre en litteratursøgning i forskningsdatabaser
 • Vælge de relevante psykologiske test / undersøgelsesmetoder til brug for din undersøgelse
 • Udforme en forskningsprotokol for et konkret forskningsprojekt

Kompetencer:

 • Vælge det bedst mulige forskningsdesign til et givet forskningsspørgsmål på baggrund af en refleksion over styrker og begrænsninger ved forskellige typer af design

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle psykologer, uanset om du befinder dig inden for den psykodynamiske, kognitive, narrative osv. retning af psykologien, og uanset om du arbejder med voksne eller børn. Det er ikke kliniske problemstillinger, der er i fokus her, men derimod forskning og formidling. 

Undervisningsform:
Undervisningsdelen er opbygget således, at de forskellige faser i et forskningsprojekt præsenteres successivt. Kurset vil således indledningsvis fokusere på formuleringen af problemstillinger for projekter og dannelsen af hypoteser. Efterfølgende vil der blive præsenteret strategier for litteratursøgning. På denne baggrund vil der gennem resten af kurset blive behandlet en række centrale forskningsområder og designtyper inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskning. For hvert område og design vil der blive fokuseret specielt på spørgsmål som reliabilitet og validitet, selektion af forsøgspersoner, undersøgelsesinstrumenter samt kvantitative og kvalitative metoder til dataanalyse.

Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser i grupper og plenumdiskussioner. Deltagerne vil således skulle analysere publicerede forskningsartikler med henblik på at identificere metodologiske styrker og svagheder, ligesom der vil indgå øvelser, hvor deltagerne arbejder med konkrete analyser af psykoterapeutisk materiale.

Temaer i kurset

 • Opbygningen af en forskningsprotokol
 • Formulering af forskningsspørgsmål og hypoteser
 • Litteratursøgning
 • Designtyper
 • Kvalitative design og metoder
 • Kohortestudier og naturalistiske forskningsdesign
 • Randomiserede kontrollerede forsøg
 • Empirisk udviklingsforskning
 • Statistiske analyser

Forberedelse
Undervisningen har fokus på at hjælpe dig med at komme i gang med dit eget projekt. Derfor bedes du inden kursusstart sende en kort helt foreløbig beskrivelse af den projektopgave, som du ønsker at arbejde med i forbindelse med kurset (½-1 side). Du bedes endvidere medbringe en bærbar computer på kurset blandt andet til brug for øvelse i litteratursøgning.  

Efter kurset
Hvis du ønsker vejledning og bedømmelse af din opgave, kan det tilkøbes af underviserne direkte. Der udbydes tre gange individuel vejledning i gruppe (hver vejledning består af 30 minutters forberedelse samt 30 minutters vejledning per person) samt bedømmelse af opgaven. Samlet pris 5000 kr. per person (pålægges ikke moms). Vejledning finder sted på datoer, der aftales på første kursusdag.

Litteratur
Grundbog: Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th Edition) (Thousand Oaks, CA: Sage) – International Student Edition. Det anbefales, at du anskaffer grundbogen.

Øvrig litteratur fremgår af programmet nedenfor. Litteraturen, som skal læses til de enkelte dage, vil være at finde i MitDP ca. 3 uger før kursusstart - dog ikke kapitlerne fra grundbogen.

Litteratur:
Læses inden kurset:

 • Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Edition) (Thousand Oaks, CA: Sage) – kap. 8
 • Gude, T. & Hoffart, A. (2008). Change in interpersonal problems after cognitive agoraphobia and schema-focused therapy versus psychodynamic treatment as usual of inpatients with agoraphobia and Cluster C personality disorders. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 195-199
 • JBIEBNM (2001). An introduction to Systematic Reviews. Changing Practice, Sup. 1, 1-6.
 • Gould, R.A., Mueser, K.T., Bolton, E., Mays, V., & Goff, D. (2001): Cognitive therapy for psychosis in schizophrenia: an effect size analysis. Schizophrenia Research, 48, 335-342
 • Poulsen, S. & Simonsen, E. (2017). Psykiatrisk og klinisk psykologisk assessment. I E. Simonsen & B. Møhl (red.), Grundbog i Psykiatri (2. udgave), pp. 165-189. København: Hans Reitzel.
 • Sundhedsstyrelsen: Checkliste for systematiske oversigtsartikler og metaanalyser
 • Sundhedsstyrelsen: Checkliste for randomiserede kontrollerede studier

Supplerende litteratur:

 • Gough, D., Oliver, S. & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews (2nd Edition). London: Sage.
 • Harris, M. & Taylor, G. (2020). Medical and Health Science Statistics Made Easy (4th Edition). Banbury, UK: Scion.

Supplerende litteratur:

 • Harder, S, Davidsen, K, Macbeth, A, Lange, T, Minnis, H, Andersen, MS, Simonsen S, Lundy JM, Nyström-Hansen, M, Trier, CH, Røhder, K., Gumley, A (2015). Wellbeing And Resilience Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring - The WARM Study. BMC Psychiatry, 15:310. DOI 10.1186/s12888-015-0692-6.
 • McLeod, J. (2010). Case study research in counselling and psychotherapy (London: Sage).
 • Poulsen, S. (2004): De-privatization: Client Experience of Short-Term Dynamic Group Psychotherapy. Group, 28(1), 31-50.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser: 4.0. Forskningsmodulet, 18 timer. 


Om underviserne

 • Susanne Harder, professor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Specialist og supervisor i psykoterapi.
    
 • Stig Bernt Poulsen, professor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Specialist og supervisor i psykoterapi.
    

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

1. december - 3. december 2025.
1. dag 10.00-17.00
2. og 3. dag 9.00-16.00
Varighed 18 timer