Psykologisk udredning, Aarhus

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 2305031
 • Region Midtjylland 
 • 4.9.2023 - 24.11.2023
 • 24.7.2023
 • 24
 • 11242 kr.
 • Tilmeld

Undervisere   

 

Else Brunvand er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Else har gennem en årrække arbejdet med børn, unge og familier indenfor både den psykiatriske og primære sektor. Derudover har hun være tilknyttet et landsdækkende projekt for at udvikle tilbud om udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd. I flere år har hun været tilknyttet VISO som konsulent i forhold til komplekse sager med omsorgssvigt, overgreb og psykopatologi. Hun har således stor erfaring med udredning og behandling af børn og unge, med en særlig interesse for børn og unge med både komplekse problemstillinger, opmærksomhedsforstyrrelse og social kognitive udfordringer.

 

Kristian B. Arendt er uddannet cand.psych. Ph.d. ved Aarhus Universitet og beskæftiger sig med børne/unge området gennem både forskning og klinisk arbejde ved CEBU - Center for psykologisk behandling til børn og unge. Han er specialiseret i angstbehandling af børn og unge, og har arbejdet med Cool Kids/Chilled programmerne siden 2011. Kristian er medudvikler af behandlingsprogrammerne Back2School samt Mind My Mind. Kristian har gennem flere år undervist på Aarhus Universitet, specialpsykologuddannelsen og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som underviser på specialistuddannelsen i udredning og behandling af

angst hos børn og unge.

 

Line Gebauer er klinisk psykolog ved Langagerskolen, der er Aarhus kommunes specialtilbud til børn og unge med autisme og/eller svær ADHD. Som psykolog på Langagerskolen varetages interne og eksterne opgaver, f.eks. rådgivning i VISO-regi. Line er lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, hvor hun har arbejdet med forskning indenfor autismeområdet i over 10 år, særligt med fokus på hjernes bearbejdning af sanseinformationer. 

 

Thomas Nikolai Iversen er autoriseret psykolog, og Specialist i Børnepsykologi og Klinisk psykologi, og certificeret Theraplay terapeut. Som psykolog har Thomas arbejdet med udsatte børn og unge, og hans erfaring stammer hovedsageligt fra flere års arbejde i bl.a. familiehus med behandling- og udredningsopgaver, som supervisor på en døgninstitution, og aktuelt som psykolog i Børnehus Syd, hvor han forestår udrednings- og behandlingsopgaver ift. børn og unge, som har været udsat for vold og seksuelle overgreb. På kurset vil Thomas både inddrage teoretisk viden om- og erfaringer fra mødet med børn og traumer.

 

Kasper Pyndt har stor erfaring med udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelse. Aktuelt er han ansat ved Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling århus Universitets hospital Skejby for at etablere et team til udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Han har tidligere været med til at etablere et behandlingstilbud til unge med personlighedsforstyrrelse på Ungdomshjemmet Holmstrupgård i Region Midt, og har desuden arbejdet i klinik for personlighedsforstyrrelser i Regionspsykiatrien Randers med udredning og behandling af voksne med personlighedsforstyrrelse. Kasper Pyndt er godkendt specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi hos voksne og arbejder ud fra en psykodynamisk og mentaliseringsbaseret forståelse.

Hvordan undersøger man børn, unge og familier? Hvilke undersøgelsesredskaber skal jeg vælge? Hvem bestemmer metoden og indholdet i undersøgelsen? Hvad stiller jeg op, hvis testpersonen ikke kan undersøges med almindelige testmetoder? Hvordan vurderes hvorvidt de undersøgte elementer er valide, det være anvendelse af testresultater, interview, observation mv. Hvordan omsætter jeg undersøgelsen til praksis? Hvordan kan jeg bedst formidle testresultatet til forældre og andre voksne omkring barnet/den unge?


Kursets overordnede formål er:

 • At give dig en bred og evidensbaseret viden om udredningsmetoder og undersøgelsesredskaber.
 • At knytte denne viden til praktiske, konkrete og dagligdagsproblemstillinger i udførelsen af dine psykologiske udredninger.
 • At øge din evne til refleksion over de etiske, juridiske og praktiske aspekter ved udførelsen af psykologiske udredninger.

Læringsmål

Målet er primært, at du som klinisk psykolog efterfølgende kan tilpasse og forberede et relevant og brugbart undersøgelsesforløb. Du kan forvente at få viden og inspiration i forhold til en række mulige undersøgelsesmetoder – både kvalitative og kvantitative, samt et ”brushup” i forhold til statistik og psykometriske egenskaber så du er i stand til at vurdere en tests egnethed. På introducerende niveau får du viden og træning i at planlægge, designe og udføre en psykologisk undersøgelse. Fokus er på børn og unge med forskellige kognitive og adaptive funktionsniveauer samt undersøgelse af barnets omsorgsmiljø og samspil i familien.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At identificere og analysere en problemstilling og efterfølgende vælge relevante undersøgelsesmetoder og –redskaber.
 • At tage beslutning om, hvorfor og hvornår det er relevant at foretage psykologisk undersøgelse af børn og unge eller familier.
 • At kunne planlægge og tilrettelægge en psykologisk undersøgelse, samt vælge design for undersøgelsen (test, observation, spørgeskemaer mv.).
 • At kunne formidle den psykologiske undersøgelse til barnet, den unge, familien og netværket.

Du vil få kompetencer i

 • At kunne reflektere over de etiske, praktiske og psykometriske aspekter ved udførelsen af psykologiske tests og anvendelsen af spørgeskemaer. Desuden at vurdere de enkelte redskabers relevans, formåen og begrænsninger i forhold til udredning af barnet/ den unge, familien og det sociale miljø. 

Dette indgår ikke i kursus:

Kurset omfatter ikke fyldestgørende demonstration af test eller administration af test, men vi vil gennem konkrete testeksempler (eksempelvis videoklip) og mindre øvelser, vise området. Kursister skal derfor ikke forvente grundig gennemgang og oplæring i anvendelsen af specifikke udredningsmetoder, herunder testredskaber. Der vil være nedslag i specifikke tests til anskueliggørelse af anvendelsesmuligheder, og der vil være et bredt udvalg, hvor der også er mulighed for at øge ens viden om, hvilke test der er tilgængelige, således der evt. efterfølgende kan suppleres efterfølgende med opfølgende kurser og supervision i fht. anvendelse

Målgruppe

Psykologer i starten af deres specialistuddannelse på børneområdet. Større testerfaring er ikke en forudsætning.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at have taget kurset ”Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser” før dette kursus. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges med en kombination af oplæg gruppeopgaver, videoklip samt fælles drøftelse af casemateriale.

Temaer i kurset

 • Kvantitative og kvalitative tests, ratingsscales og psykometri.
 • Intelligenstestning.
 • Børneneuropsykologisk udredning.
 • Vurdering af det adaptive funktionsniveau.
 • Kvalitative vurderinger, hypoteseafprøvning, differentialdiagnostiske overvejelser.
 • Observationer, spørgeskemaer.
 • Tolkning af undersøgelsesresultater og rapportskrivning.
 • Den psykologiske undersøgelse af spæd- og småbørn.
 • Analyse af barnets relationelle og sociale miljø, herunder forældrekompetence undersøgelser.
 • Caseformulering, den kliniske vurdering og rollen som undersøger. 

Forberedelse til kurset

Kursisterne forudsættes at have læst 1-3 artikler pr. modul forud for kurset, da teksterne anvendes som fælles grundlag for undervisningen. Litteraturen kan downloades fra MitDP 3 uger før kursets start. Der vil i kursusforløbet blive præsenteret cases og problemstillinger, der skal arbejdes med i grupper. Deltagerne kan evt. efter nærmere aftale med undervisere selv medbringe cases til brug i undervisningen/gruppearbejde

Litteratur 

Litteraturen du skal læse forud for kurset, kan downloades fra MitDP 3 uger før kursets start. Der vil løbende blive præsenteret litteraturlister i forhold til de enkelte undervisningstemaer.

Godkendt til

Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.3., 36 timer.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C


Tid og varighed

Mandag 4. september - tirsdag 5. september, mandag 30. oktober - tirsdag 31. oktober og torsdag 23. november - fredag 24. november 2023.

1. og 3. og 5. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 4. og 6. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 36 timer.


Til- og afmeldingsfrist

24. juli 2023


Systematisk Efteruddannelse

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Læs mere her.