Systematisk efteruddannelse

Sidst opdateret 28.09.2022 Af konsulent Caroline Appel Pallesen

Systematisk efteruddannelse er en del af overenskomstaftalen imellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Målet er at udvikle privatpraktiserende psykologers færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle målgrupper, som er omfattet af psykologordningen.

 • Hvor meget kan jeg få refunderet?

  Du kan få refunderet 1300 kr. pr. kursusdag i op til 2 kursusdage pr. år.

   

  Kursus godkendt til systematisk efteruddannelse afholdt i perioden Max refusion
  1. oktober- 31. december 2021 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
  1. januar 2022  – 31. december 2022 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
  1. januar 2023 – 30. juni 2023 2 x 1300 kr. = 2600 kr.
  Refusion i alt i overenskomstperioden 7800 kr.

  Hvordan får jeg refusion?

  Udfyld refusionsblanketten.

  Der kan være op til 1 måneds sagsbehandlingstid på din udbetaling af refusion.

 • Her ser du kommende godkendte kurser til systematisk efteruddannelse. Du kan som psykolog med ydernummer få tilskud til disse kurser. Vi opdaterer løbende oversigten.

  Godkendte DP kurser til systematisk efteruddannelse  Start & Sted
  Familieterapi: teori og intervention 03.10.22
  Kbh
  Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne 06.10.22
  Aarhus
  Angst og depression – Dynamisk retning (psykodynamisk perspektiv) 13.10.22
  Kbh
  Psykofarmakologi, voksne 07.11.22
  Aarhus
  Hjernerystelse på kort og lang sigt med fokus på hjernen, symptomerne og behandling 07.11.22
  Kbh
  Psykodynamisk tilgang til arbejdet med børn og unge med depression og angst samt forældre 10.11.22
  Aarhus
  NYT! Behandling af røveri-,volds, og voldtægtsofre 24.11.22
  Aarhus
  Evidensbaseret psykoterapi til tab og komplekse sorgreaktioner  08.12.22
  Kbh
  VIRTUEL- PTSD og kompleks PTSD i ICD-11 18.01.23
  Virtuelt
  Psykofarmakologi, børn og unge 24.01.23
  Kbh
  Seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge 25.01.23
  Kbh
  Psykotraumatologi – teori og praksis 26.01.23
  Aarhus
  Valg af interventionsformer, børn og unge med særligt fokus på eksekutive funktioner 27.01.23
  Kbh
  Psykologisk udredning 30.01.23
  Kbh
  VIRTUEL- Affektive lidelser i ICD-11 30.01.23
  Virtuelt
  VIRTUEL- Diagnosen for sorglidelser i ICD-11 02.02.23
  Virtuelt
  NYT! Behandling af røveri-, volds, og voldtægtsofre  06.02.23
  Aarhus
  Udviklingstendenser indenfor køns, – kropsubehag og transkønnethed høs børn og unge 08.02.23
  Kbh
  Assessment – systematisk klinisk udredning og vurdering 08.02.23
  Aarhus
  Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne 27.02.23
  Kbh
  VIRTUEL- Autisme og ICD-11 27.02.23
  Virtuelt
  VIRTUEL- ICD-11 Diagnostik af personlighedsforstyrrelser  06.03.23
  Virtuelt
  Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori 08.03.23
  Aarhus
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde indenfor børne- og ungeområdet 09.03.23
  Kbh
  Psykoterapeutisk behandling 20.03.23
  Kbh
  VIRTUELT – Risikovurdering og håndtering af suicidalitet 27.03.23
  Virtuelt
  NYT! Spiseforstyrrelser i teori og praksis 28.03.23
  Kbh
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet 30.03.23
  Kbh
  VIRTUELT! Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention 24.04.23
  Virtuelt
  Angst og depression – diagnostik og valg af behandling (KAT-metoder) 27.04.23
  Kbh
  Treating Sleep Problems with Cognitive Behavioral Therapy 10.05.23
  Aarhus
  Arbejdsrelateret stress – modeller, evidens og behandling 10.05.23
  Kbh
  Andre kursusudbydere end DP Start
  5-dages specialistkursus i mentaliseringsbaseret terapi (MBT): teori og metode v. Marie Skaalum Bloch 25.08.22
  Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose del 1. v. Jannie Kildested 02.09.22
  Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer v. Louise Svendsen 05.09.22
  Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for børne- og ungeområdet 06.09.22
  Seksualitet og somatisk sygdom v. Rikke Pristed 07.09.22
  EMDR del 2 v. Sophie Hallin luel-Brockdorff, Birgit Schulz 09.09.22
  Grundkursus i klinisk hypnose del 1 v. Inge Guldal 10.09.22
  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 30 timers v. Kognitiv Terapi Center Aarhus 12.09.22
  Bliv certificeret parterapeut I den evidensbaserede retning Integrational behavioral Couples therapi (IBCT) med topforsker fra UCLA 26.09.22
  EMDR del 2 v. Sophie Hallin luel-Brockdorff, Birgit Schulz 30.09.22
  Psykologisk udredning Odense efteråret 2022 v. Nina Madsen Sjø m.fl 06.10.22
  NEO-PI-3 Certificeringskursus, klinisk v. Torben Østergaard Christensen m.fl. 07.10.22
  Grundkursus i klinisk hypnose del 2 v. Inge Guldal 08.10.22
  TAT i nyt perspektiv v. Kim Gabriel Hansen 31.10.22
  Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose del 2. v. Jannie Kildested 04.11.22
  Kognitive terapier KAT, MCT og CFT til børn og unge v. Marie Tolstrup m.fl. 14.11.22
  Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) v. Kenan Hansen 16.11.22
  Sorg og krise hos børn og voksne v. Atle Dyregrov 16.11.22
  Grundtræning i EMDR del 1 v. Sophie Hallin luel-Brockdorff 18.11.22
  Diagnostik og psykopatologi på børneområdet v. Søren Hertz m.fl. 30.11.22
  Deliberate Practice,- Udvikling af Terapeutiske Færdigheder v. Vesla Birkbak 07.12.22
  Using EMDR With Children part II v. Joanne Morris-Smith 15.12.22
  Assessment af kognition v. Louise Meldgaard Bruun m.fl. 15.12.22
 • Du kan som kursusudbyder få et kursus godkendt til systematisk efteruddannelse, hvis følgende kriterier er opfyldt:

  • Kurset afholdes i perioden 1. oktober 2021-30. juni 2023
  • Kurset opfylder kriterierne for godkendelse af kurser til Systematisk efteruddannelse
  • Ansøgningen om kursusgodkendelse opfylder krav til ansøgning
  • Kursusindholdet retter sig mod de udvalgte emner for Systematisk efteruddannelse (diagnose, behandling, jura) samt et eller flere henvisningskriterier

  En godkendelse til systematisk efteruddannelse gælder for den konkrete kursusafholdelse, som der er ansøgt om. Hvis du afholder kurset igen, skal du søge om kursusgodkendelse på ny.

  Det er gratis at søge om kursusgodkendelse til systematisk efteruddannelse.

  Særlige opmærksomhedspunkter:

  • Skriv i bemærkningsfeltet på formularen at kurset søges godkendt til systematisk efteruddannelse og angiv emne samt et eller flere henvisningskriterier.
  • Du skal være logget ud af MitDP, inden du trykker på linket til ansøgningsformularen.

  KLIK HER FOR AT ANSØGE OM KURSUSGODKENDELSE

   

  Kriterier for godkendelse af kurser

  En kursusgodkendelse til systematisk efteruddannelse forudsætter imødekommelse af følgende kriterier for kurser på specialistniveau:

  Undervisers kompetencer:

  • Psykolog med specialistgodkendelse, Psykolog med Ph.d. eller anden relevant akademisk faggruppe ifølge en faglig vurdering.
  • Psykiater med specialist og supervisorgodkendelse af DPS.
  • Andre med relevante spidskompetencer efter en faglig vurdering af CV.

  Deltagerforudsætninger: Holdet skal sammensættes, så det lever op til deltagerforudsætningerne:

  • Mindst 75 procent psykologer samt læger og andre akademikere med relevant uddannelse ift. kursets indhold.
  • Maksimalt 25 procent andre faggrupper (fx sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter mv.).

  Der er ikke nogen øvre grænse for antal deltagere udover dem, som de fysiske og pædagogiske rammer sætter.

  Indholdsmæssig relevans: Kursets indhold skal falde inden for temaer og emner for systematisk efteruddannelse, som er udvalgt af arbejdsgruppen for gældende overenskomstperiode.

  Kursusbevis: Kursusudbyder er forpligtet til at udstede et kursus- eller deltagerbevis til kursister for gennemført kursusdeltagelse. Af kursusbeviset bør følgende fremgå:

  • Kursistens navn
  • Kursustitel, dato og tidspunkt
  • Kursets varighed
  • Undervisers navn og uddannelse
  • Kursusbeskrivelse
  • Godkendelse til systematisk efteruddannelse
  • Kursusarrangør/undervisers underskrift

  I forbindelse med udstedelse af kursusbevis er det kursusudbyders ansvar at administrere fremmødereglerne herunder stillingtagen til imødekommelse af fremmødekravet.

  Fremmødekrav: Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Ved mere end 10 procents fravær skal kursusudbyder/underviser tage stilling til, om der kan udstedes et kursusbevis. Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Tvivl og tvister afgøres lokalt.

  Virtuel undervisning: Det er en forudsætning ved virtuel undervisning, at deltagerne deltager med kameraet tændt, så underviser/kursusleder kan se deltagerne under hele undervisningsforløbet og administrere fremmødereglerne. Ved kurser, der indeholder metodetræning, skal der anvendes en virtuel undervisningsform og -platform, hvor deltagerne har mulighed for at træne metoden virtuelt, og underviser kan observere metodetræningen. Dette giver nogle naturlige grænser for deltagerantallet på kurser, der indeholder metodetræning. Deltagerantallet ved virtuel undervisning besluttes ud fra undervisers/kursusleders pædagogiske og læringsmæssige vurdering ift. kursets formål. Det er kursusudbyders ansvar både at sikre, at rammer, deltagerantal, m.m. udformes så den virtuelle undervisning lever op til kursets formål samt at sikre, at fremmødereglerne efterleves.

  Krav til ansøgning

  Vedlæg følgende obligatoriske bilag til din ansøgning:

  • Kursusbeskrivelse – heraf skal fremgå:
   • Dato og tidspunkt for kurset
   • Varighed: Antal effektive undervisningstimer (af 60 minutter) skal fremgå (fx pauser og tid til frokost medregnes ikke i effektive undervisningstimer).
   • Kursets formål og læringsmål skal fremgå. Læringsmål dækker over, hvad udbyttet af undervisningen på kurset er – herunder viden, færdigheder og kompetencer.
   • Underviser(e)s navne og kvalifikationer samt evt. specialviden inden for det underviste område skal fremgå.
   • Undervisningsform: Det skal fremgå, om kurset er tilrettelagt som fx forelæsning, katederundervisning, metodetræning, rollespil eller andre øvelser, samt om der er indlagt undervisning via elektroniske hjælpemidler.
   • Målgruppe: Det skal fremgå, hvem kurset er målrettet.
   • Deltagerantal: Det skal fremgå, hvor mange kursusdeltagere, der maksimalt tillades på kurset.
   • Supervision: Ved kurser hvor der indgår supervisionsforløb skal tilrettelæggelsen af supervision fremgå (fx mødedatoer, gruppestørrelser, supervisors navn).
  • Litteraturliste
  • Kursusprogram/kursusplan (med dato og tidspunkt samt underviser og emner for undervisningen)
  • Evt. CV for underviser

  Sagsbehandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger om godkendelse af kurser til systematisk efteruddannelse vurderes af sekretariatet i Dansk Psykolog Forening ud fra gældende retningslinjer for Systematisk efteruddannelse.

  Når du indsender din ansøgning, vurderer sekretariatet i Dansk Psykolog Forening samtidig, om dit kursus kan godkendes til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser.

  Sekretariatet kontakter dig, når din ansøgning er behandlet. Der kan forekomme længere sagsbehandling på op til 3 måneder.

  Du kan anke afgørelser om godkendelse af konkrete kurser til fondsbestyrelsen. Det gør du ved at sende en mail til se-klage@dp.dk med en udførlig beskrivelse af begrundelsen for din klage. Klagen skal indeholde en konkret beskrivelse af, hvordan kurset lever op til samtlige kriterier for godkendelse af kurser til systematisk efteruddannelse. Samt en vedhæftning af den afgørelse der klages over. Fondsbestyrelsens afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

 • Følgende temaer og emner er gældende for systematisk efteruddannelse i indeværende overenskomstperiode.

  Tema 1: Psykopatologi, diagnostik, udredning og behandlingstilrettelæggelse

  Diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til overenskomstens henvisningskategorier.

  Somatiske tilstande:

  • Somatiske indikatorer på behandlingskrævende somatiske lidelser.
  • Somatiske årsager til psykiske symptomer.
  • Psykologiske problemers somatiske udtryk.
  • Psykologiske følgevirkninger af somatiske sygdomme og behandling.

  Casebaseret psykologisk udredning og behandlingstilrettelæggelse

  • Case-baseret psykologisk udredning, herunder kortlægning af klientens psykosociale forhold, personlighedskarakteristika og psykologiske formuleringer.
  • Individorienteret behandlingstilrettelæggelse på baggrund af en integration af den bedste forskningsbaserede viden og klientens problemstilling (herunder komorbiditet), personlighed, kulturbaggrund og præferencer.

  Tema 2: Behandling af psykologordningens henvisningskategorier

  • Behandling af traumer og vedvarende sorglidelse, herunder akutindsats (inklusive viden om problemstillingernes ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af depression (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af angst (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af personer der har været udsat for seksuelle overgreb (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).
  • Behandling af personer der har forsøgt selvmord (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi). Herunder vurdering af selvmordsrisiko.

  Inddragelse af pårørende i behandlingen og rammer for behandling af grupper og par. Der skal henledes opmærksomhed på, at et kortere kursus på eksempelvis 2 dage kun kan give meget overordnede retningslinjer for inddragelse af pårørende og rammer for par- og gruppeterapi.

  Tema 3: Jura og overenskomst ift. samarbejde, udveksling og dialog med andre faggrupper

  Hvordan relevant lovgivning håndteres etisk og psykologfagligt i relation til opgaverne indenfor praksisoverenskomsten, fx psykologloven og bekendtgørelser (journalføring og opbevaring heraf, tavshedspligt, samtykke, udlevering af oplysninger m.v.) og persondataforordning samt viden om tilbud i den øvrige sundhedssektor.

Faglig konference for ydernummerpsykologer

Afholdes på Comwell i Kolding den 17-18 november 2022 - pt. fuldt optaget.
Gå til konferencen