Behandling af røveri-, volds- og voldtægtsofre

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401144
 • Region Hovedstaden 
 • 12.3.2025 - 13.3.2025
 • 29.1.2025
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Pia Pipenbring Hedegaard, autoriseret, specialist i psykopatologi, privatpraktiserende psykolog med ydernummer, akkrediteret. Hun har erfaring med bl.a. neuropsykologi og traumebehandling fra Center for Voldtægtsofre, Holbæk Sygehus. I sin private praksis anvender hun kropsorienteret traumebehandling (Somatic Experiencing SE © - efter Peter Levine, PhD samt i behandling af nærdødsoplevelser/tonisk immobilitet (Eye of the Needle © ved Peter Levine, PhD).

Formål
Når vi udsættes for traumatiske hændelser, som for eksempel røveri, vold, voldtægt og voldtægtsforsøg, reagerer vi med fysiologiske chokreaktioner, som er uden for vores vilje.
På det kognitive plan spaltes bevidstheden i en særlig opmærksomhed - en vågen del, som er meget koncentreret om overlevelsesrelevante sanseindtryk, som ikke lagres i vores hukommelse i kronologisk orden. Vi er optaget af at kunne flygte, eller i sidste ende at kæmpe for vores liv. Den anden del af bevidstheden er som lammet, hvilket betyder, at vi bliver ramt af amnesi for mellemliggende (i situationen uvæsentlige) detaljer.
Ovennævnte proces foregår i løbet af få øjeblikke og beskrives af klienten som om tiden står stille. mens bearbejdningen af selve hændelsen kan tage dage, uger, måneder ja, nogle gange et helt liv. Den menneskelige hjerne har brug for at huske hændelser i kronologisk orden og at forstå baggrunde og sammenhænge, hvis den skal forblive sund.
Flere forhold kan imidlertid influere på, hvordan vi reagerer på traumatiske hændelser og i hvilket omfang vi belastes efterfølgende. Ikke alle traumatiske hændelser medfører automatisk Posttraumatisk belastnings-(stress)reaktion, ej heller Kompleks posttraumatisk belastnings-(stress)reaktion.
Som deltager på dette efteruddannelseskursus vil du med udgangspunkt i din egen viden og praksis kunne tilegne dig forskningsbaseret viden om hvordan vi sædvanligvis reagerer på potentielt traumatiske hændelser både umiddelbart efter og på længere sigt.
På kurset arbejder vi med udgangspunkt i, at du skal kunne passe på dig selv i forbindelse med dit arbejde med traumeklienter

Læringsmål
Kurset vil gøre
dig i stand til at (færdigheder):

 • forebygge udviklingen af posttraumatisk belastningsreaktion hos dine klienter
 • anvende forskellige vurderingsmetoder mhp at kunne diagnosticere klientens symptomer

dele resultatet af den indsamlede viden med dine klienter (psykoedukere), herunder støtte dem i at integrere de/den traumatiske hændelser i deres livserfaringer på introducerende niveau, behandle posttraumatisk belastningsreaktion med udgangspunkt i kropsrelaterede behandlingselementer og i overensstemmelse med klientens parathed og interesse

Målgruppe
Privatpraktiserende psykologer, som arbejder klinisk med voksne (18 år +) og har interesse for at kunne tilbyde psykoterapeutisk traumebehandling til klienter, der har været udsat for røveri, vold og/eller voldtægtsforsøg/fuldbyrdet voldtægt. Klienter, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom, dvs. før det fyldte 18. år vil kun blive berørt ganske lidt.

Undervisningsform

Kurset vil veksle mellem korte oplæg, video-demonstration fra min egen praksis, casearbejde og drøftelser i plenum.

Temaer på kurset er:
Dag 1:

 • Forebyggelse af udviklingen af posttraumatisk belastningsreaktion efter potentielt traumatiske hændelser, herunder undgåelse af sekundær traumatisering
 • Udarbejdelse af traumehistorik, diagnostik og behandlingsplanlægning

Dag 2:

 • Traumebehandling med kroppen som primære udgangspunkt
 • Case-arbejde.

Forberedelse og litteratur
Før kurset bedes du overveje om du har været i situationer, hvor

 • du har været i tvivl om du skulle tage imod en klient, henvist under henvisningsårsag 1
 • du har haft samtaler med en klient, som har fortalt om seksuelt krænkende hændelser, hvor du har været i tvivl om, hvordan du skulle forholde dig til klientens oplevelser
 • du har været tilbageholdende med at støtte klienten i at genoptage sit sædvanlige liv, herunder sexliv.

Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet.

Primær litteratur
Du bedes læse nedenstående bog inden kurset, som du selv skal anskaffe fra bibliotek eller købe:

 • Sørensen, Lars J. Smertegrænsen. Traumer, tilknytning og psykisk sygdom, Dansk Psykologisk Forlag, 2005.

Supplerende litteratur
Forventes ikke læst, men er til inspiration.

 • Elklit, A. & Knudsen, M. (2000). Psykiske følger af voldtægt. I Brink, O. (Red.) Håndbog for fagpersoner i kontakt med voldtægtsofre (s. 63-90). Århus: Center for Voldtægtsofre.
 • Eriksson, H (2003): Neuropsykologi, kap. 3, s. 32-40, kap. 4 s. 41-59 og kap. 13 s. 160-170. Hans Reitzels Forlag.
 • Elklit, A (1999): Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24(5) (Findes på nettet)
 • Elklit, A (1993): Offer for vold. En psykologisk analyse af sagesløse voldsofres situation, oplevelse og efterreaktion. Aarhus Universitetsforlag, (Kan lånes på biblioteket).
 • Justitsministeriets Forskningskontor. Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2020. Hovedtal. (Findes på nettet)
 • Buhmann, C.B.; Arendt, M. og Rosenberg, N.K. (red) (2018): Psykoterapeutiske tilgange til PTSD. Hans Reitzel Forlag. Kan evt. læses med henblik på at danne sig et overblik over forskellige psykoterapeutiske tilgange til behandling af PTSD og psykologiske tilstande, hvor klienterne frembyder et symptombillede, der minder om PTSD.
 • Kuhfuβ M, Maldei T, Hetmanek A and Baumann N. (2021)Somatic experiencing – effectiveness and key factors of a body-oriented trauma therapy.” European Journal of Psychotraumatology, Vol. 12, pp 1-17.
 • Levine, P (2012): Den tavse stemme. Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Kap. 4. s.55-87. Hans Reitzel Forlag.
 • Bay-Hansen, J (2015): Mærk efter. Forlaget Mindspace, København.
 • Jensen, JJ, Nielsen NH, Winther, M og Lindell, J (2020): Vold mod mænd i nære relationer. Under radaren. Udgivet af Mandecentret, (Findes på nettet)
 • Cloitre, M, Courtois, C, Charruvastra, A m.fl. (2011) “Treatment of Complex PTSD: Results of the ISTSS Expert Clinician Survey on Best Practices.” Journal of Traumatic Stress.  Vol. 24, No. 6, december, pp. 615–627.
 • Cloitre, M, Courtrois, C, Ford, J m.fl. (2012) “The ISTSS Expert Consensus Treatment Guidelines for Complex PTSD In Adults.”. Complex Trauma Task Force.

Efter kurset
Anvend gerne de opnåede færdigheder hurtigt efter kurset mhp. konsolidering, gerne under supervision fra din sædvanlige supervisor.

Godkendt
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

12. marts - 13. marts 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer