VIRTUELT – Autisme og ICD-11

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400117
 • Virtuelt 
 • 26.2.2024 - 26.2.2024
 • 5.2.2024
 • 30
 • 1006 kr.
 • Tilmeld

Undervisningen sætter fokus på de diagnostiske forandringer indenfor autismeområdet, som introduceres med ICD-11. Der vil blive gjort rede for nogle af de forskningsmæssige resultater og kliniske erfaringer, som ligger til grund for ændringerne. Den kliniske anvendelighed af det nye diagnosesystem på autismeområdet vil blive diskuteret, samt dets mulige indflydelse på fremtidig intervention og behandling af personer med autisme.
ICD-11 vil blive implementeret i Danmark i de kommende år. Der foreligger dog endnu ikke offentliggjorte planer for implementeringsforløb, hvorfor det ikke er en del af kurset.

Underviser
Et billede, der indeholder person, skjorte, poserer

Automatisk genereret beskrivelse
Dorte Bek-Pedersen, aut. Psykolog, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri. Ansat på Incita - Center for Autisme, som er en fondsvirksomhed med et socialt, velgørende formål. Arbejder her bl.a. med udredning og behandling af børn, unge og voksne med autisme og andre tilstødende komorbide vanskeligheder. Desuden undervisning i autisme og relaterede emner, samt rådgivning og supervision af fagpersoner og pårørende, bl.a. som leverandør til VISO.

I kapitlet om mental sundhed og udvikling i ICD-11, er Neuroudviklingsforstyrrelserne placeret som de første. Her finder vi diagnoserne: Autismespektrumforstyrrelse, ADHD, forstyrrelse i intellektuel udvikling, forstyrrelse af tale og sprog mv. Rationalet bag den centrale placering er, at neuroudviklingsforstyrrelserne er de første, der opstår, set i et livsperspektiv. I ICD-11 går man desuden bort fra at beskrive autisme som en udviklingsforstyrrelse, som primært hører barndom og ungdom til. Derimod som tilstedeværende i et livslangt perspektiv og med guidelines, der i langt højere grad beskriver autisme også hos de voksne.

I ICD-11 reduceres de 3 kernesymptomområder til 2: Social kommunikation og gensidighed samt, som det andet område, begrænset, repetitiv, infleksibel adfærd, interesser og aktiviteter. Tidligere underdiagnoser som infantil autisme, Aspergers Syndrom, Atypisk autisme mv. ophæves. I stedet vil der som en del af den diagnostiske beskrivelse indgå en vurdering bl.a. af den intellektuelle og den sproglige funktion.

Der vil ved undervisningen blive sat fokus på forskningsresultater og kliniske erfaring, som er opnået siden ICD-10´s udgivelse i 90´-erne, og som nu ligger til grund for de nye faglige guidelines i ICD-11. De nye guidelines vil blive gennemgået med fremhævelse af ændringer. Der vil blive lagt op til drøftelse af de vigtigste elementer, samt af de mulige positive og negative konsekvenser det vil kunne medføre for mennesker med autisme og deres pårørende.

Formål 
Formålet med kurset er, at du får kendskab til autismespektrumforstyrrelse, sådan som det er defineret og beskrevet i ICD-11. Herunder, så vidt muligt, rationalet bag forandringerne i ICD-11 samt kendskab til de nye diagnostiske guidelines. Desuden at du får begyndende indsigt i den kliniske anvendelighed af de ny guidelines, samt deres mulige konsekvenser for støtte og behandling af mennesker med autisme.

Læringsmål
Kurset vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende til rationaler bag forandringer i ICD-11 i forhold til autisme.
 • At kende til den diagnostiske beskrivelse af autisme i ICD-11. 
 • At kende til mulige konsekvenser af de beskrevne forandringer i forhold til diagnostik, intervention og behandling af henholdsvis børn, unge og voksne med autisme.

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At foretage begyndende diagnostiske overvejelser om autismespektrumsforstyrrelse på baggrund af ICD-11.
 • At gøre relevante overvejelser omkring mulige konsekvenser i praksis af den nye måde at diagnosticere autisme på. Herunder i forhold til intervention og behandling.

Målgruppe 
Kurset er på introducerende niveau ift. guidelines i ICD-11 og henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for autismespektrumforstyrrelser. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse og diagnostik og/eller intervention i forhold til autisme.

Undervisningsform 
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, drøftelser og mindre øvelser.

Temaer i kurset

 • Forandringer i ICD-11 i forhold til autisme samt den forskningsmæssige og kliniske nyere viden, der ligger til grund herfor.
 • Generelle diagnostiske guidelines i ICD-11 om autisme.
 • Mulige diagnostiske og interventionsmæssige konsekvenser for henholdsvis børn, unge og voksne.

Litteratur 
Nedenstående litteratur er til inspiration og ekstra viden. Litteraturen forventes ikke læst inden kurset og vil ikke være at finde i "mitDP"

 1. Doernberg, E. og Hollander, E. (2016). Neurodevelopmental Disorders (ASD and ADHD): DSM-5, ICD-10, and ICD-11. CNS Spectrums, pp. 1-5
 2. Wakefield, J. C. (2016). Diagnostic Issues and Controversies ind DSM-5: Return of the False Positives Problem. Annu. Rev. Clin. Psychol.
 3. Murphy C. M. et. Al. (2016). Autism spectrum disorder in adults: diagnosis, menagement, and health services development (2016). Neuropsychiatric Diseases and Treatment, (12), 1669-1686.
 4. Hartley-McAndrew, M. et. Al. (2016). Rates of Autism Spectrum Disorder Diagnosis under the DSM-5 criteria comparede to DSM-IV-TR criteria in a Hospital Based Clinic. Pediatric Neurology.

Godkendt til 
Kurset er godkendt med 3,5 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted
Kurset afholdes virtuelt via zoom. Link til zoom vil blive tilsendt 2-3 dage før kursusstart. 

Tid og varighed
Mandag 26. februar 2023, kl. 13.00-17.00

Til- og afmeldingsfrist
15. januar 2023