Valg af interventionsformer med fokus på eksekutive funktioner, børn og unge, København

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401567
 • Region Hovedstaden 
 • 4.2.2025 - 7.3.2025
 • 24.12.2024
 • 30
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Nina Madsen Sjö, ph.d., specialist og supervisor i børnepsykologi og børneneuropsykologi.
 • Ann-Marie Low, ph.d., specialist og supervisor I neuropsykologi

Formål
Formålet med dette kursus er at give dig praktiske redskaber og teoretisk viden til mere effektivt at kunne planlægge og gennemføre et interventionsforløb for børn og unge (3-20 år), specifikt ift. eksekutive funktioner. Dette gøres ved at klæde dig på til at (a) forholde dig kritisk til evidensgrundlaget for interventionsformer samt (b) forbinde dette til en hverdagspraksis og (c) vurdere effekten af den valgte interventionsform.

For at gøre kurset praksisnært er der lagt vægt på inddragelse af kursisternes egne erfaringer og afprøvninger og dette gøres ved at der er tre-fire uger mellem første og anden kursusdag, så kursisterne har mulighed for afprøvning af det lærte på egne cases.

Eksekutive funktioner er valgt som fokusområdet af flere grunde. For det første dækker de eksekutive funktioner et bredt område, da der både findes kognitive, adfærdsrelaterede og emotionelle undergrupperinger af de eksekutive funktioner. For det andet er de eksekutive funktioner meget væsentlige færdigheder i hverdagslivet og har betydning for kvaliteten af de sociale kompetencer og hvordan mennesker på sigt klarer sig i forhold til uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Eksekutive vanskeligheder har mange former og det kan være udfordrende at udvælge / anbefale / designe interventioner for børn og unge med denne type af vanskeligheder - især hvis der skal vælges ud fra en evidensbaseret tilgang.

Med afsæt i en gennemgang af den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om interventioner hos børn med eksekutive vanskeligheder, vil vi på kurset arbejde med

 1. en model til hvordan man på baggrund af en psykologisk undersøgelse kan designe og evaluere interventioner
 2. konkrete interventioner for specifikke eksekutive vanskeligheder hos børn samt
 3. at få et kritisk overblik over det aktuelle evidensgrundlag for forskellige former for interventioner

Kurset har særligt fokus på to diagnostiske grupper: børn/unge med ADHD og børn/unge med hovedtraume. Der vil gennem cases gives mulighed for at deltagerne reflekterer over psykologens muligheder for at intervenere i forhold til individ, familie, gruppe og samfund ved de (diagnostiske) grupper, som deltagerne selv arbejde med; samt hvordan man forholde sig til hverdagsproblemstillinger, hvor der er begrænset evidens

Kursets mål er at gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne overveje fordele og ulemper ved forskellige interventionsmetoder, hvor du har blik for indsatsens indhold, barnets alder, tilgængelige ressourcer i barnets forskellige miljøer samt relevansen af at tilbyde indsatser i hjemmet eller i institution/ skole
 • At kunne overveje din fremtidige rolle (fx evaluator/ facilitator/ implementator) i de forskellige trin i gennemførelsen af et interventionsforløb

Kursets mål er at gøre dig i stand til (kompetencer):

 • At forholde dig til forskellige elementer af ”Best Practice”
 • At reflektere over valg af tests og spørgeskemaer før og efter intervention samt fordele og ulemper ved det

Forberedelse
Det forventes, at du inden kursusdag 1 bruger et par timer til læsning af relevant litteratur. Desuden inviteres deltagerne til at indsende eller medbringe anonyme cases til kursusdag 2.

Undervisningsform
Gennem hele kurset vil der blive vekslet mellem undervisning og diskussioner i plenum og korte seancer med gruppearbejde, blandt andet med inddragelse af (egne) cases, som tillader øvelser, hvor der inddrages diagnostiske, funktionelle, kontekstuelle og sociale tilgange som grundlag for udvælgelsen af interventionsform.

Temaer i kurset:

 • En model for design af interventioner samt faktorer, som påvirker valget af intervention
 • Gennemgang af hvilke faktorer herunder familie og sociale faktorer, der er associeret med udvikling af gode eksekutive funktioner hos ”almindelige” børn
 • Fokus på forskellige interventionstyper: a) fokus på miljø, familien, skolen og barnet selv b) fokus på forskellige alderstrin med særlig vægt på (i) kognitive funktioner og (ii) selv-regulering
 • Gennemgang af evidensgrundlaget for forskellige typer interventioner – og hvordan vi i praksis bedst forstår ”Best Practice”, når evidensgrundlaget er utilstrækkeligt.
 • Hjælp til at komme fra teori til praksis: konkretiseringen af teorien med afsæt i egne og / eller deltagernes cases
 • Der eksemplificeres løbende i forhold til psykologfaglige indsatser målrettet specifikt de eksekutive funktioner

Litteratur
Litteraturen kan ses i MitDP ca. 3 uger før kursusstart.

Godkendt til
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.4., 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Om underviserne

 • Nina Madsen Sjö, ph.d., specialist og supervisor i børnepsykologi og børneneuropsykologi, selvstændig med egen klinik og forsker tilknyttet Nationalt videnscenter forudsatte børn og unge.

 • Ann-Marie Low, ph.d., specialist og supervisor I neuropsykologi, underviser på Københavns universitet i børneneuropsykologi og ansat på Selma Marie, et rehabiliteringssted for unge voksne.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

4.februar og 7. marts 2025.
Begge dage kl. 10.00 - 17.00