Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser, Aarhus

Børnemodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401452
 • Region Midtjylland 
 • 11.6.2025 - 19.8.2025
 • 30.4.2025
 • 24
 • 9346 kr.
 • Tilmeld

Undervisere:

 • Else Brunvand er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk børnepsykologi.
 • Clea Thastum er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Line Gebauer er autoriseret cand. psych. og ph.d. i neurovidenskab.
 • Kristan Arendt er uddannet cand.psych. Ph.d. ved Aarhus Universitet og beskæftiger sig med børne/unge området gennem både forskning og klinisk arbejde ved CEBU - Center for psykologisk behandling til børn og unge.
 • Thomas Nikolai Iversen er autoriseret psykolog og specialist i Børnepsykologi og Klinisk psykologi, og certificeret Theraplay terapeut.
 • Kasper Pyndt har stor erfaring med udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelse. Aktuelt er han ansat ved Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling århus Universitets hospital Skejby for at etablere et team til udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Formål
Som psykolog indenfor børneområdet er væsentlige opgaver psykologisk udredning, diagnostik og vurdering af eventuelt behov for intervention ift. børn og deres familier. For at kunne dette, har vi brug for solid forskningsbaseret viden om børns normale udvikling og mulige afvigelser.
Formålet med kurset er at give dig et bredt kendskab til teoretisk og empirisk viden og nyere teorier om barnets normale kognitive, emotionelle og relationelle udvikling, samt give dig et grundlag for at kunne genkende og forstå de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser ud fra anerkendte diagnosesystemer som ICD og DSM. Hovedvægten vil ligge på ICD.

Læringsmål
Kurset vil sætte fokus på normaludvikling ud fra det tilknytningsteoretiske, kognitionspsykologiske neuropsykologiske og sociale indlæringsteoretiske paradigme. Afvigelser vil blive diskuteret indenfor rammerne af det psykiatrisk diagnostiske system ICD-10 med henvisning til DSM-V, hvor dette er relevant. Kurset tager udgangspunkt i ICD-10, men ICD-11 vil blive inddraget, hvor det er relevant. Samtidigt vil diagnostiske overvejelser sættes i spil i forhold til at uddrage relevante informationer ud fra teori, empiri og cases, som sætter dig i stand til at vurdere hvilke indsatsområder, der bør inddrages i en evt. intervention.

Kursets mål er at du opnår følgende færdigheder:

 • At kunne skelne mellem almindelig og forstyrret udvikling hos børn og unge.
 • At kunne foretage differential diagnostiske overvejelser vedrørende de mest almindeligt forekommende udviklingsforstyrrelser funderet i ICD-10.
 • At kunne skelne mellem risiko- og beskyttelsesfaktorer/mekanismer i børn og unges udvikling.
 • At kunne identificere de mest almindelige udviklingsforstyrrelser med henblik på at planlægge udredning, og evt. intervention.

Kursets mål er desuden at du opnår følgende kompetence:

 • At reflektere kritisk over evidensen og evidensbegreberne samt egen praksis i forståelsen af børn og unges udvikling og udviklingsforstyrrelser.

Målgruppe
Psykologer i starten af deres specialistuddannelse indenfor børneområdet eller andre psykologer, der har interesse for barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, plenum- og gruppedrøftelser og caseøvelser.

Temaer i kurset

 • Normal udvikling hos børn og unge
 • Diagnostiske systemer - med hovedvægt på ICD og differential diagnostik
 • Forekomst, ætiologi og udviklingsforløb ved de udviklingsforstyrrelser man oftest møder i arbejdet som klinisk børnepsykolog
 • Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed, samt adfærdsforstyrrelser
 • Spektret af autismeforstyrrelser.
 • Emotionelle forstyrrelser, herunder angst og depression.
 • Personlighedsforstyrrelser

Forberedelse til kurset
Kursisterne forudsættes at have læst 1-3 artikler pr. modul forud for kurset, da teksterne anvendes som fælles grundlag for undervisningen. Litteraturen kan downloades fra MitDP 3 uger før kursets start.

Der vil i kursusforløbet blive præsenteret cases og problemstillinger, der skal arbejdes med i grupper. Deltagerne kan evt. efter nærmere aftale med undervisere selv medbringe cases til brug i undervisningen/gruppearbejde

Litteratur 
Litteraturen du skal læse forud for kurset, kan downloades fra MitDP 3 uger før kursets start.

Der vil løbende blive præsenteret litteraturlister i forhold til de enkelte undervisningstemaer. Litteraturlisterne fremgår af undervisningsslides

Godkendt til
Børnemodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på børneområdet: 5.2., 30 timer.


Om underviserne

Else Brunvand er autoriseret cand. psych., specialist i klinisk børnepsykologi. Else har gennem en årrække arbejdet med børn, unge og familier indenfor både den psykiatriske og primære sektor. Derudover har hun være tilknyttet et landsdækkende projekt for at udvikle tilbud om udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd. I flere år har hun været tilknyttet VISO som konsulent i forhold til komplekse sager med omsorgssvigt, overgreb og psykopatologi. Hun har således stor erfaring med udredning og behandling af børn og unge, med en særlig interesse for børn og unge med både komplekse problemstillinger, opmærksomhedsforstyrrelse og social kognitive udfordringer.

Clea Thastum er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Hun har siden hun blev færdiguddannet som psykolog fra Aarhus universitet i 2009 primært arbejdet med børn, unge og deres familier i socialpsykiatrien og hospitalspsykiatrien. Hun har således stor erfaring i udredning og behandling af børn og unge. Aktuelt arbejder Clea i privat praksis hvor hun er optaget af, at tilrettelægge indsatsen efter det enkelte barn, unges eller families særlige styrker, motivation, udfordringer og behov. Clea er i derfor optaget af at udrede tilstrækkeligt og mener, at udredningsprocessen er en væsentlig og afgørende del af processen henimod at skabe bedre trivsel og udvikling.

Line Gebauer er autoriseret cand. psych. og ph.d. i neurovidenskab. Line arbejder som privatpraktiserende psykolog med speciale i autisme, ADHD og tilstødende vanskeligheder, med fokus på udredning, rådgivning og samtaler til unge, voksne og forældre. Line har tidligere været ansat i specialskoleregi (Langagerskolen, Aarhus), og herigennem som specialist for VISO. Aktuelt er Line tilknyttet VISOs vidensprojekt vedr. selektiv mutisme. Line er lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. forsker i sammenhængen mellem den kropslige (sensoriske/motoriske) registrering og kognition/velvære for mennesker med autisme. Line har i sin forskning og praksis stort fokus på at repræsentere indefra-perspektivet på hvordan det opleves at være i verden med de særlige forudsætninger man nu en gang er givet.

Kristan Arendt er uddannet cand.psych. Ph.d. ved Aarhus Universitet og beskæftiger sig med børne/unge området gennem både forskning og klinisk arbejde ved CEBU - Center for psykologisk behandling til børn og unge. Han er specialiseret i angstbehandling af børn og unge, og har arbejdet med Cool Kids/Chilled programmerne siden 2011. Kristian er medudvikler af behandlingsprogrammerne Back2School samt Mind My Mind. Kristian har gennem flere år undervist på Aarhus Universitet, specialpsykologuddannelsen og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som underviser på specialistuddannelsen i udredning og behandling af
angst hos børn og unge.

Thomas Nikolai Iversen er autoriseret psykolog og specialist i Børnepsykologi og Klinisk psykologi, og certificeret Theraplay terapeut. Som psykolog har Thomas arbejdet med udsatte børn og unge, og hans erfaring stammer hovedsageligt fra flere års arbejde i bl.a. familiehus med behandling- og udredningsopgaver, som supervisor på en døgninstitution, og aktuelt som psykolog i Børnehus Syd, hvor han forestår udrednings- og behandlingsopgaver ift. børn og unge, som har været udsat for vold og seksuelle overgreb. På kurset vil Thomas både inddrage teoretisk viden om- og erfaringer fra mødet med børn og traumer. 

Kasper Pyndt har stor erfaring med udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelse. Aktuelt er han ansat ved Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling århus Universitets hospital Skejby for at etablere et team til udredning og behandling af unge med personlighedsforstyrrelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Han har tidligere været med til at etablere et behandlingstilbud til unge med personlighedsforstyrrelse på Ungdomshjemmet Holmstrupgård i Region Midt, og har desuden arbejdet i klinik for personlighedsforstyrrelser i Regionspsykiatrien Randers med udredning og behandling af voksne med personlighedsforstyrrelse. Kasper Pyndt er godkendt specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi hos voksne og arbejder ud fra en psykodynamisk og mentaliseringsbaseret forståelse.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed
11.-13. juni og 18.-19. august 2025.
1. og 4. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.

Varighed: 30 timer.