Sorg og krise hos børn og unge, Aarhus

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400246
 • Region Midtjylland 
 • 22.10.2024 - 23.10.2024
 • 10.9.2024
 • 25
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
Ditte Lottrup, cand.psych.aut.
Anne Ardahl Laier,
cand.psych.aut.

Kursets formål og læringsmål
Formålet med dette kursus er, at du tilegner dig erfarings- og evidensbaseret viden om sorg og krise hos børn og unge. Alvorlig og livstruende sygdom hos forældre og/eller tab af forældre er en af de mest traumatiske hændelser i et barne-/ungdomsliv og er en af de hyppigste årsager til krise, traume og sorg hos børn og unge.

Du vil på kurset få en indføring i nyeste viden om børn og unges sorgprocesser, den tilbageværende forælders betydning for barnet/den unges sorg og en indføring i vigtigheden af et familiefokus i mødet med krise- og sorgramte børn og unge. Du vil endvidere blive præsenteret for begrebet ventesorg og få viden om både akutte og langsigtede reaktioner hos børn og unge, der lever med alvorligt syge forældre. Du vil slutteligt blive introduceret til forskellige niveauer for sorgstøtteindsatser og til centrale interventioner i såvel familie-, individuel som gruppeterapi. 

Formålet med kurset er, at du udvikler færdigheder, der gør dig i stand til:

 • At identificere og skelne imellem akutte og langvarige sorg- og krisereaktioner hos børn og unge
 • At identificere indre og ydre faktorer af betydning for barnet/den unges risiko for udvikling af mere komplicerede krise- og sorgreaktioner
 • At understøtte andre fagprofessionelle i deres møde med familier, som oplever voldsomme livsforandringer
 • At psykoedukere forældre/familier om naturlige sorg- og krisereaktioner hos børn og unge
 • At skelne mellem støttebehov og behov for behandling

Målgruppe
Som kursist behøver du ikke have forudgående erfaring med børn og unge i sorg og krise, da kurset er på et introducerende og overordnet niveau.
Det er ikke et krav, at du har arbejdserfaring med børn, unge og forældre i sorg og krise. Du skal være indstillet på at deltage aktivt i undervisningen ud fra underviserens, egne eller andre kursusdeltageres case-eksempler. Derfor anbefales kursister uden forudgående kendskab til eller erfaring med emnet at orientere sig i den anbefalede litteratur. 
Hvis du vil specialisere dig inden for klinisk børnepsykologi eller psykotraumatologi anbefales det at tage kurset i starten af dit uddannelsesforløb.

Undervisningsform
Kurset er tilrettelagt med en blanding af oplæg, refleksioner, cases, videomateriale, gruppearbejde, øvelser og plenum diskussion.
Undervisningsaktiviteterne er planlagt, så de skal understøtte indlæring af ny viden om sorg og krise hos børn og unge samt refleksion, diskussion og dybdelæring om kliniske problemstillinger i feltet og i egen praksis.

Temaer i kurset

 • Børn og unges reaktionsmønstre ved livstruende sygdom og dødsfald i nærmeste familie
 • Børn og unges akutte krisereaktioner, symptomer på belastningsreaktion, traumatisering og komplicerede sorgreaktioner
 • Hvilke risiko- og beskyttende faktorer der kan have betydning for barnets/den unges mulighed for at håndtere og bearbejde voldsomme hændelser og tab så udviklingen kan genoptages
 • Børn og unges sorgproces med fokus på at bevare tilknytningen til den afdøde
 • Interventioner til børn og familier i krise og sorg

Litteratur
Hvis du ikke har forudgående kendskab til eller erfaring med emnet, anbefales det, at du orienterer dig i den anbefalede litteratur inden kurset: 

Primær, artiklerne kan findes i MitDP, ca. 3 uger før kursusstart.

 1. Alvis, L., Zhang, N., Sandler, I.N. et al. Developmental Manifestations of Grief in Children and Adolescents: Caregivers as Key Grief Facilitators. Journ Child Adol Trauma (2022).
 2. Harrsen K, Tølbøll MM, Larsen LH. Effects of an Integrated Treatment Program on Grief and Distress Among Parentally Bereaved Young Adults. OMEGA - Journal of Death and Dying. February 2022.
 3. Kentor RA, Kaplow JB. Supporting children and adolescents following parental bereavement: guidance for health-care professionals. Lancet Child Adolesc Health. 2020 Dec;4(12):889-898. 
 4. Ayers et al. 2013: The Family Bereavement Program: Description of a Theory-based Prevention Program for Parentally-Bereaved Children and Adolescents. OMEGA, Death and dying - Volume: 68 issue: 4, page(s): 293-314.
 5. Bergman et al. 2017: When a parent dies - a systematic review of the effects of support programs for parentally bereaved children and their caregivers.BMC Palliative Care?16, Article number: 39 (2017)
 6. Cipriano, David J and Cipriano, Madeline R. Factors underlying the relationsship between parent and grief. OMEGA, Journal of Death and dying, 2019, Vol. 80 (1), 120-136. 
 7. Larsen, L., Lauritzen, L., & O’Connor, M (2018). Kompliceret sorg og vedvarende sorglidelse. Psyke & Logos, 39(1), 15-36. 
 8. Stroebe and Schut: Family Matters in Bereavement: Toward an Integrative Intra-Interpersonal Coping Model. Article in Perspectives on Psychological Science, November 2015, No.10(6):873-9. 
 9. Weber Megan, Alvariza Anette, Ulrika Kreicbergs & Josefin Sveen (2019): Adaptation of a Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden, Death Studies.
 10. Spuij, M., Prinzie, P., Dekovic, M., van den Bout, J., & Boelen, P. A. (2013). The effectiveness of Grief-Help, a cognitive behavioural treatment for prolonged grief in children: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 14, 395.
 11. Open access til et resume af meta annalyse af Rosner R, Kruse J, Hagl M. A meta-analysis of interventions for bereaved children and adolescents. Death Studies 2010; 34(2): 99-136.

Sekundær, denne litteraur må man selv anskaffe.

 • Astrid Læssø, Når sorgen rammer, omsorgsmålingen - børn og unge, 2012.
 • Dyregrov & Lytje 2019: The price of loss – a literature review of the psychosocial and health consequences of childhood bereavement. Pages 13-22, published online: 27 Mar 2019.
 • Lichtenthal & Sweeney 2014: Families "at risk" of complicated bereavement. Chapter in ‘Bereavement Care for Families’, Pages 17.
 • Kosminsky, Phyllis S. (2018): Working with Continuing Bond From An Attachment Theoretical Perspective. I Klass, Dennis and Steffen, Edith Maria (ed.) (2018): Continuing Bonds in Beravement: New Directions For Research and Practice (1. udgave). S. 112- 128. New York: Routledge.
 • Morris et al. 2020: Coping and its relationship to post-traumatic growth, emotion, and resilience among adolescents and young adults impacted by parental cancer. J Psychosoc Oncol. Jan-Feb 2020; 38(1):73-88. 
 • Sandler et al. 2010: Long-term Effects of the Family Bereavement Program on Multiple Indicators of Grief in Parentally Bereaved Children and Adolescents.J Consult Clinical Psychology 2010 Apr;78(2):131-43. 

Bøger

 • Engelbrekt Preben, Mogensen, Jesper Roesgaard 2013, At forstå sorg - teoretiske og praktiske perspektiver. 
 • Klass, Dennis and Steffen, Edith Maria (ed.) (2018): Continuing Bonds in Beravement: New Directions For Research and Practice (1. udgave). S. 17-30. New York: Routledge.
 • Midgley et al. 2017: Mentalization-based treatment for children: a time limited approach
 • Niemeyer 2015: Techniques of grief therapy. Creative Practices for Counseling the Bereaved. Routledge, 2015 - 408 sider. 

Godkendelse til specialistuddannelserne
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer. I Specialistuddannelsen i Psykotraumatologi godkendes kurset i emneområdet: Sorg og krise hos børn og unge (12 timer) på specialiseringsmodulet
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Om underviserne

Ditte Lottrup, cand.psych.aut, specialist og supervisor i klinisk børne- og ungepsykologi, ansat ved Det Nationale Sorgcenter. Ditte har mangeårig erfaring i behandlingsarbejde med børn, unge og familier i svære livsomstændigheder, har i en årrække løst udrednings og rådgivningsopgaver som specialist for VISO og været med i etableringen af De Danske Børnehuse. Har bl.a efteruddannelse i systemisk og narrativ terapi, tegneterapi, spædbarnsterapi og udviklingsstøttende samtaler med børn og forældre. I sin nuværende stilling arbejder Ditte med børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende eller er pårørende til syge søskende eller forældre.
Anne Ardahl Laier, cand.psych.aut, ansat ved det Nationale Sorgcenter.
Anne har mange årig erfaring med at arbejde med børn og familier i krise såvel med terapeutisk behandling til familien og konsultativ rådgivning til professionelle omkring familien.
Anne har tidligere arbejdet kommunalt med børn og familier i svære livsomstændigheder blandt andet med familier, hvor børn var anbragt uden for hjemmet. Anne har løst udrednings og rådgivningsopgaver som specialist for VISO.
Anne har terapeutiske efteruddannelser i mentaliserings baseret terapi og systemisk terapi til børn, unge og familier. I sin nuværende stilling arbejder Anne med børn og unge og unge voksne, der har mistet en forælder eller søskende eller er pårørende til syge søskende eller forældre. Her tilbyder hun familieforløb og terapeutiske sorggruppeforløb og pårørendegruppe.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31
8000 Aarhus C

Tid og varighed

22. oktober - 23. oktober 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.