Godt at vide om aktindsigt i journaler

Sidst opdateret 03.07.2024 Af konsulent Cornelia Brendestam Persson

Autoriserede psykologer har pligt til at føre ordnede optegnelser. Det betyder, at alle væsentlige oplysninger om klientens forløb skal noteres i journalen, og at der ikke skal indhentes samtykke for journalføringen.

Hvis en klient ønsker det, har klienten ret til at få aktindsigt i egen journal. Psykologen skal i den forbindelse notere i journalen, at der er givet aktindsigt og hvilke oplysninger der er udleveret, fx om der er tale om dele eller hele journalen, og til hvem det er videregivet, herunder om det er videregivet til 3. part på baggrund af en fuldmagt fra klienten.

Begrænsninger i aktindsigt

Der kan være særlige situationer, hvor den selvstændige psykolog kan begrænse aktindsigten, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til klienten selv eller andre private interesser. Psykologen skal i disse tilfælde redegøre for overvejelsen og begrundelsen for begrænsningen i aktindsigten og notere dette i journalen. Begrænsning i aktindsigten kan ske ved at undtage enkelte af oplysningerne i journalen.

Ved videregivelse af journal til 3. part bør bekymrende eller belastende oplysninger i journalen om andre end klienten selv udelades af aktindsigten.

Hvis psykologen har udført en test, og spørgsmålene i testen er ophavsretligt beskyttet (typisk hvor man som psykolog har købt en licens for at bruge testen), skal psykologen være opmærksom på, at klienten kun har ret til at få udleveret egne svar, men ikke de konkrete spørgsmål, som er stillet i testen.

Tidsfrist og betaling

Der er ikke fastsat tidsfrist for selvstændige psykologers besvarelse af anmodninger om aktindsigt, men generelt skal anmodninger om aktindsigt besvares inden for en rimelig tid. Hvis du f.eks. er på ferie, er det en god idé at sikre, at autosvar er på i den periode.

Psykologen har som udgangspunkt ikke ret til at kræve betaling fra en klient for at give aktindsigt.

Forældres aktindsigt

Forældre, der har forældremyndigheden, har som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i oplysninger om barnet. Efter en konkret psykologfaglig vurdering vil det dog være muligt at lade være med at udlevere dele af eller hele journalen, ligesom at hvis barnet selv modsætter sig forældres ønske om aktindsigt, skal dette også indgå i psykologens vurdering. Se nærmere i dette afsnit om forældres aktindsigt

Tredje parters anmodning om udlevering af journaloplysninger

Hvis en tredjepart, fx Arbejdsmarkedserhvervssikring (AES), forsikringsselskaber eller advokater anmoder om udlevering af journaloplysninger, kan der gælde andre regler eller foreligge særlige forhold, som psykologen bør være opmærksom på. Det kan du læse mere om.

Få mere information

Læs nærmere om aktindsigt på dp.dk og i Psykolognævnets vejledende retningslinjer for autoriserede psykologer afsnit 5.1.6 til 5.1.9.

Vil du læse om journalpligt, opbevaringspligt og notatpligt?