Børneneuropsykologisk Selskab

Velkommen til Børneneuropsykologisk Selskabs side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Ønsker du at melde dig ind i selskabet, så send en mail til borneneuro@dp-decentral.dk.

Styrelsesmedlemmer i selskabet

Formand
Birthe Rusike
E-mail: rusikebir@gmail.com
Mobil: 27 14 55 07

Næstformand og webmaster
Anna Asp Vonsild Lund

Kasserer
Luise Bæk Bomme

Mailpasser og nyhedsbrev
Anna Krogh Andreasen

Mia Marqvard Sørensen

Kurser og andre opgaver
Kitt Boel

Styrelsen kan kontaktes på sikker-mail: borneneuro@dp-decentral.dk

Kurser & arrangementer i Børneneuropsykologisk selskab

 • Sted: Psykologforeningen, Stockholmsgade 27, Kbh Ø

  Datoer: 21. november 2022, 14.-15. december 2022,

  11.-12.-13. januar 2023.

   

  Formålet med kurset: Formidling af undersøgelsesresultater og på baggrund af disse at organisere og udføre relevante og evidensbaserede interventionsformer.

  Kurset vil omhandle: Rådgivning og vejledning af barn, familie og professionelt netværk, udarbejdelse af behandlingsplaner og planer for adfærdsmodificerende pædagogik og miljøtilrettelæggelse, psykoedukation, kognitiv og socio-emotionel træning, tværfaglig supervision.

  Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse Undervisningen er langt an på, at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

  Max 24 deltagere.

  Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges
  inddraget i alle undervisningsseancer.

  Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

  Pris: 9.500 kr. for medlemmer og 10.500 kr. for ikke-medlemmer (inkl. moms). Dagspris 1.800 kr.

  Tilmelding senest 1. oktober 2022 til: Birthe Rusike: rusikebir@gmail.com

   

  Dato og tid Underviser Tema
  21. november kl. 10-17 Kirsten Callesen Interventionsformer ved ADHD
  14. december kl. 10-17 Marianne Verdel og Hanne Ytting Intervention ved medfødte og erhvervede hjerneskader
  15. december kl. 9-16 Lars Rasborg Miljøterapi, jeg-støttende og spejlende interventioner
  11. januar kl. 10-17 Lennart Pedersen Interventionsformer ift autisme
  12. januar kl. 10-17 Ingrid Sindø Intervention ved Tics og Tourette
  13. januar kl. 9-16 Sonja Breinholst Kognitive terapier, CBT og metakognitiv terapi, primært ift. angst

  Kurset søges forhåndsgodkendt til: 7.4.4.2.4 – Intervention.

  Vi glæder os til at se jer
  Styrelsen i Børneneuropsykologisk Selskab

 • Sted: PPR og Specialpædagogik, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

  Datoer: 5. september, 22. september, 31. oktober, 18. november og 24. november 2022.

  Formålet med kurset: Formålet er at deltagerne skal tilegne sig viden om udredning på børne- og ungeområdet samt kunne forholde sig kritisk til de forskellige undersøgelsesprocedurers validitet og reliabilitet. Endvidere vil deltagerne få kendskab til at administrere neuropsykologiske test og screeningsmetoder, foretage klinisk observation, vurdere testresultater, anvende og fortolke spørgeskemaer samt ratingscales og foretage en samlet vurdering af data til brug for at udarbejde rapporter og erklæringer.

  Kurset vil omhandle:

  Under kurset gennemgås udredning af sociale og emotionelle kompetencer, udredning af børn og unge med traumer, udredning af samspil mellem barn og omsorgsperson samt udredning af opmærksomhedsfunktioner og eksekutive funktioner. Herudover gennemgås observationsmetodik, anamneseoptagelse samt udarbejdelse af rapporter og erklæringer.

  Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse Undervisningen er langt an på, at man forbereder sig til de enkelte undervisningsgange ved læsning af anbefalet litteratur.

  Max 24 deltagere.

  Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne, idet disse ved spørgsmål og oplæg til diskussion, samt opgaver søges
  inddraget i alle undervisningsseancer.

  Sted: Kursuslokale på PPR Aarhus, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

  Pris: 7800 kr. for medlemmer, 9000 for ikke medlemmer (inkl. moms). Dagspris 1800 kr.

  Tilmelding senest 1.september 2022 til: Birthe Rusike: rusikebir@gmail.com

   

  Dato og tid Underviser Tema
  5. september kl. 9-16 Lona Bjerre Andersen Anamneseoptagelse (3 timer) & Udarbejdelse af rapporter og erklæringer (3 timer)
  22. september kl. 9-16 Line Gebauer Udredning af sociale og emotionelle kompetencer hos børn og unge (6 timer)
  31. oktober kl. 9-16 Thomas Nicolaj Iversen Udredning af børn og unge med traumer (3 timer) & Udredning af samspil mellem barn og omsorgsperson (3 timer)
  18. november kl. 9-16 Birthe Rusike Observationsmetodik (6 timer)
  24. november kl. 9-16 Rasmus Herold og Anders Jørgensen Udredning af opmærksomhedsfunktioner og eksekutive funktioner (6 timer)

  Kurset forventes at kunne blive godkendt med 30 timer på specialiseringsmodulet i klinisk neuropsykologi med børn og unge og klinisk børne- og ungepsykologi – det vil være deltagernes eget ansvar at søge ved det respektive fagnævn. Vær opmærksom på at kursets varighed er 5 dage.

 • Skizofreni Udredning og behandling

  Underviser: Vibeke Bliksted, Phd, lektor, Specialpsykolog i psykiatri, Specialist og supervisor i psykoterapi, Aarhus universitetshospital Psykiatrien, Afdeling for psykoser, Forskningsenheden for psykoser, Region Midt.

  Form, indhold og undervisere: Undervisningen er tilrettelagt ved oplæg fra underviserne samt aktiv medvirken fra kursisterne.

  Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelse, samt psykologer og læger (maks. 10%) ansat i psykiatrien Max. 30 deltagere. Kurset gennemføres kun ved minimum 19 deltagere.

  Formål og læringsmål:
  1) Kendskab til symptomer ved skizofreni ud fra et kategorielt og et dimensionelt perspektiv, herunder negative symptomer, psykotiske symptomer, kognitive vanskeligheder samt socialkognitive vanskeligheder.
  2) Overordnet kendskab til udredning af socialkognitive vanskeligheder, herunder forskellige subtyper af vanskeligheder (testprofiler).
  3) Differentialdiagnostiske udfordringer ift skizofreni og autismespektrum forstyrrelser (fx prodromale symptomer og socialkognitive vanskeligheder).
  4) Kognitiv terapi ved skizofreni, herunder behandling af negative symptomer, hallucinationer samt vrangforestillinger
  5) Socialkognitiv træning
  6) Kognitiv kompensatorisk træning

  Forplejning: Kaffe/te og vand hele dagen. Brød om morgenen, frokost og frugt om eftermiddagen.

  Datoer: D. 22 og 23 august 2022

  Sted: Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, festsalen, 4300 Holbæk

  Pris: Medlemmer af selskabet kr. 2000,- Ikke-medlemmer kr. 2500,-
  En dag. Pris medlemmer: 1100,-kr. Ikke-medlemmer kr.1600,-

  Tilmelding, Senest d. 3/8- 2022.
  Du er tilmeldt, når indbetaling er registreret på selskabets konto

  Der tilmeldes ved:
  1) at indbetale beløbet på selskabets konto: Reg. 0400 og konto 4012612260, og
  2) at sende en til Kitt Boel, e- mail: borneneuro@dp-decentral.dk, hvor du oplyser, om du er medlem af selskabet, samt om du har særlige behov i forbindelse med forplejning
  3) Alternativt kan du sende en mail til ovenstående adresse med oplysning om: EAN nr., arbejdspladsens navn og adresse, samt navn og e-mail på kontaktperson.

  Kursustilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er overskredet.

  Kursusbevis iht. Dansk Psykolog Forenings regler.

  // Kurset søges godkendt i fagnævnet med 6 timer til Udredning/Neuropsykologisk forstyrrelser og 6 timer til intervention//

  Program
  D.22/8 Kl. 10-17.00: Udredning af skizofreni

  Formiddag:
  Diagnostik, ICD-10 versus ICD-11
  Psykotiske symptomer (dimensionel vurdering vha SAPS)
  Negative symptomer (dimensionel vurdering vha SANS)

  12.00- 12.45 Frokost

  Eftermiddag.
  Kognitive deficit ved skizofreni
  Socialkognitive deficit og udredning heraf. Differentialdiagnostik ASF og skizofreni ift socialkognition og prodromale symptomer ved SZ

  D. 23/8 KL.9.00-16.00 Psykosociale behandlingsformer ved skizofreni

  Formiddag:
  Grundprincipperne i kognitiv psykoseterapi. Caseformulering i en
  udviklingspsykologisk kontekst
  Kognitiv terapi ift hørehallucinationer, vrangforestillinger, negative symptomer

  12.00-12.45 Frokost

  Eftermiddag:
  Socialkognitiv træning
  Kognitiv kompensatorisk træning

Selskabets vedtægter

§1 Selskabets navn er Børneneuropsykologisk selskab

§2 Selskabets formål er:
· at skabe et fagligt forum for udveksling af erfaringer og udvikling af metoder inden for børneneuropsykologien
· at højne kvaliteten inden for børneneuropsykologien
· at styrke den professionelle identitet blandt psykologer, der arbejder med børneneuropsykologien
· at følge arbejdet med videreuddannelse inden for området
· at formidle den faglige udvikling inden for børneneuropsykologi
· at formidle synspunkter over for offentligheden

Medlemmer

§3 Der kan optages studenter og kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening

Stk. 2 Selskabet kan optage medlemmer med andre faglige retninger som associerede medlemmer uden stemmeret

Generalforsamling

§4 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk.2 Der afholdes 1 årlig generalforsamling i forbindelse med ordinært medlemsmøde. Indkaldelse sker på opslag på Hjemmesiden og udsendes via Nyhedsbrev til medlemmerne med mindst 8 ugers varsel. Forslag til dagsorden skal være indsendt mindst 4 uger før generalforsamlingen, således at endelig dagsorden udsendes to uger før afholdelsen.

Stk.3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:
· Valg af dirigent og referent
· Godkendelse af dagsorden
· Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
· Godkendelse af revideret regnskab
· Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
· Behandling af indkomne forslag
· Godkendelse af budget og kontingent
· Valg af bestyrelse
· Eventuelt

På Generalforsamlingen kan der ikke optages nye dagsordenpunkter til besluttende afstemning.

Stk.4 Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer.

Stk.5 ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen indeholder dagsorden og skal udsendes senest 14 dage efter fremsættelsen af anmodningen.

Bestyrelsen

§5 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen øverste myndighed.

Stk.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den konstituerer sig selv.

Stk.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er henholdsvis 2 (lige år) og 3 (ulige år) på valg.

Stk.4 Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol

Stk.5 To suppleanter vælges for et år ad gangen. De deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk.6 Der kan vælges repræsentanter til ad hoc udvalg til særlige opgaver. De refererer til bestyrelsen.

Økonomi og regnskab

§6 Selskabet kan anmode om økonomisk tilskud fra Dansk Psykolog Forening til udgifter i forbindelse med selskabets virksomhed.

Stk.2 Faglige selskaber kan skaffe sig indtægter fra egne aktiviteter og arrangementer

Stk.3 Selskabets midler skal bruges i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§7 Selskabets regnskabsår er kalenderåret

Stk.2 Dansk psykolog Forening udarbejder regnskab på baggrund af indsendte/fremkomne bilag senest 15.januar for det foregående år.

Stk.3 Regnskabet for det foregående år fremlægges på generalforsamlingen

Stk.4 Regnskabet revideres af Dansk Psykolog Forenings revisorer.

Vedtægtsændringer

§8 Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer

Stk. 2 Forslag til ændringer skal være udsendt sammen med dagsorden

Opløsning

§9 Selskabet opløses, såfremt 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.

Stk.2 Et fagligt selskab kan desuden opløses, hvis der i 2 år ikke har været afholdt generalforsamling. Den sidste valgte kasserer er ansvarlig for selskabets sagsmateriale, regnskaber, kassebeholdning m.v. overføres til dansk Psykolog Forening.

Godkendt på generalforsamlingen d. 25.01.2013.