Medietekudvalgets historie

Online udviklingen i psykoterapi og supervision.
Fra Videotekudvalg til Medietekudvalg.
Historik 2001 – 2016

Videotekudvalget har i 2015 ændret navn til Medietekudvalget. Navneforandringen afspejler den generelle teknologiske udvikling i samfundet, hvor udvalgets arbejdsopgaver har udviklet sig fra oprindeligt fokus på anskaffelse, optagelse og administration af video til også at omfatte teknologisk formidling af psykologydelser, såsom retningslinier for AV-materiale, internetbaseret psykoterapi samt initiativer og arrangementer relaterede hertil. Navneforandringen er vedtaget på DPSP´s generalforsamling 2015.

Visioner og etablering
Videoteket samt Vidoetekudvalget blev etableret på DPSP’s generalforsamling 2001 efter forslag fra Werner Regli. Visionen var/er at inspirere den faglige psykoterapeutiske udvikling blandt medlemmerne ved at have en samling video til udlån. Video med teoretiske indlæg eller med praksisorienterede terapi eller supervisions sessioner kan give oplæg til faglig refleksion og diskussion og dermed fremme tilegnelsen af psykoterapeutiske færdigheder.
Videotekudvalget har fra starten arbejdet med både indkøb af video og egenproduktion af fx video med rollespil over supervision eller lavet optagelser med fremtrædende forskere og foredragsholdere på DPSP ´s internationale seminarer. Samlingen begyndte med den tids video, som dog hurtigt blev suppleret af DVD. Der er nu atter behov for teknisk fornyelse, så det i fremtiden kan blive muligt at formidle udlån direkte via streaming for en del af Videotekets video og DVD.

Udlån
Udlån af video/DVD skal være gratis for medlemmer af DPSP og følge almene regler om ophavsret og etiske retningslinjer. Liste over video/DVD til udlån findes på DPSPs’ hjemmeside, hvor man også finder reglerne for udlån.

Udvalgsmedlemmer
Udvalgets første medlemmer var Alice Theilgaard, Werner Regli, Alice Højmose og Birgit Vrang, alle tidligere eller daværende medlemmer af DPSP´s bestyrelse. Jens Berthelsen, som arbejdede med videooptagelser på Københavns Universitet sluttede sig kort efter til udvalget. Alice Højmose fratrådte efter et par år pga. andre arbejdsopgaver. Da Alice Theilgaard ønskede at fratræde, blev hun nov. 2012 afløst af Birgitte Brun.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne er dels Videoteket dels opgaver relaterede til teknologisk formidling af psykologydelser.
Videoteket: Indkøb af video/DVD med kendte udenlandske terapeuter fx Irvin Yalom: ”Understanding group Psychotherapy” og Daniel Stern: ”Moderskabskonstellationer” samt gæsteforelæsere ved DPSP heldagseminarer.
I egenproduktion er optaget en række video af både teoretisk, klinisk og historisk interesse med kendte danske psykoterapeuter fx Bo Møhl: ”Coping med cutting”, Karen Vibeke Mortensen: ”Supervision” og Birgitte Brun: ”Psykolog på Sct. Hans”.
Arbejdsopgaver relaterede til teknologisk formidling af psykologydelser: Der er udarbejdet ”Retningslinier ved optagelse, opbevaring og anvendelse af AV-materiale” og i tilslutning hertil ”Samtykkeerklæring ved AV-optagelse” (2010).
Norsk Psykologforenings ”Vejleder for psykologers faglige virksomhed på Internett” er gennemgået og kommenteret til brug for DPSP bestyrelsen (2011).
Videotekudvalget tog initiativ til fokus på psykologers online tjenester ved at arrangere debatmøde og heldagsseminar: Debatmøde ”Online rådgivning eller terapi – kan vi komme udenom?” (14.09.2011) og heldagsseminar ”Internetbaseret rådgivning/terapi” (20.02.2012). Disse to arrangementer resulterede i 2012 i oprettelsen af DPSP Onlineudvalg, hvis medlemmer er en gruppe af psykologer med pioner interesse og erfaringsbaseret specialviden indenfor området, som med fordel kunne bringes i anvendelse i den videre udvikling af internetbaserede psykologydelser.
Onlineudvalgets medlemmer er Erik Allouche, Anne Sophie Bauer, Johan Eklund, Morten Fenger, Kit Lisbeth Jensen, Kim Mathiasen, Werner Regli, Mehrak Salimi, Iben Szatkowski og Anne-Marie Thuesen.
Efterfølgende har Videotekudvalget og Onlineudvalget i fællesskab afholdt debatmøder og heldagsseminar: Debatmøder”Fremtidens anvendelse af internettet for psykologer. Fra forskning til praksis” (28.03.2014) og ”Internetbaserede psykologydelser” (06.11.2014) samt heldagsseminar ”Teknologiunderstøttede psykologydelser – fra Apps til Video” (20.11. 2015).

Videoudvalget og Onlineudvalget har i fællesskab stillet flere forslag til generalforsamlinger i Dansk Psykologforening (DP):
Ved DP generalforsamling 2012 blev vedtaget forslag, der resulterede i etablering i DP regi af ”Arbejdsgruppe om internetbaserede psykologydelser”. Arbejdsgruppen afsluttede med rapporten ”Retningslinier for internetbaserede psykologydelser”, 2013.
Ved DP generalforsamling 2014 blev vedtaget forslag om etablering af konsultativt online panel mhp betjening af DP-bestyrelsen for kvalitetssikring af psykologers ydelser på nettet fagligt, etisk og teknisk. Online panelets medlemmer er Anne Sophie Bauer, Kit Lisbeth Jensen, Kim Mathiasen og Iben Szatkowski.
Ved DP generalforsamling 2014 blev vedtaget forslag om oprettelse af en DP-forskerpris på 15.000.- kr. (nu forhøjet til 25.000.- kr.).

Artikler i Psykolog Nyt og bogudgivelse
Medietekudvalget og Onlineudvalget har publiceret flere artikler i Psykolog Nyt:
Medietket:
Berthelsen, Jens; Regli, Werner; Theilgaard, Alice: Vrang, Birgit: ”Terapi på internettet” (23, 2007).
Berthelsen,Jens; Regli, Werner; Theilgaard, Alice; Vrang, Birgit: ”Internetterapi – skal, skal ikke”, (14, 2011).
Berthelsen, Jens; Brun, Birgitte; Regli, Werner; Vrang, Birgit Heine: ”Netterapi sprænger rammerne”, (15, 2014).
Onlineudvalget:
Fenger, Morten: ”Selvhjælpsterapi på internettet” (14, 2012).
Fenger, Morten: ” Nye veje for internetbaseret terapi” (8, 2015).
Fenger, Morten: ”Fagre digitale verden” (10, 2015)
Jensen, Kit Lisbeth: ”Fra offline til online” (9, 2012).
Jensen, Kit Lisbeth: ”Internetbaseret supervision” (1, 2015).
Mathiasen, Kim: ”Internetbaseret terapi i Danmark” (19, 2011).

Bogudgivelse: Jensen, Kit Lisbeth: ”Fra offline til online”, Dansk Psykologisk Forlag, 2014

Fremtidsvisioner
Medietekudvalget ønsker at fortsætte arbejdet med fornyelse af Videoteket både teknisk og med nyindkøb. Aktuelt er der en igangværende konvertering af Videotekets egenproduktion til streaming for DPSP`s medlemmer i gang.
Medietekudvalget finder det vigtigt for fremtiden, at DP og psykologer fortsætter med at kvalificere sig til at være aktive og udadvendte på internettet i relation til klienter og samarbejdspartnere som fx DP´s aktuelle initiativ med åbning af en borgertjeneste, der formidler viden om psykologi. For psykologer, der ønsker at tilbyde terapi, rådgivning og supervision online, vil Medietekudvalget arbejde for, at de kan kvalificere sig ved oprettelse af en certificering i Psykologforeningens regi. For også på internettet at fremme DPSP´s formål om psykologers faglige psykoterapeutiske udvikling, ønsker Medietekudvalget fortsat at inspirere DP og gerne arrangere seminarer og debatmøder for medlemmerne.

17.08.2016
Medietekudvalget: Birgitte Brun, Jens Berthelsen, Werner Regli og Birgit Heine Vrang