Bliv tillidsrepræsentant

Sidst opdateret 17.07.2023 Af konsulent Louise Lund Christensen

Du har som TR en nøglerolle på din arbejdsplads. Du er dine kollegers talerør og har gode muligheder for at påvirke jeres arbejdsliv. Rollen som TR er veldefineret. Du er medarbejdernes repræsentant og bindeleddet mellem virksomhedens ledelse og Dansk Psykolog Forening. Læs mere om mandat og redskaber, som danner rammen om tillidsrepræsentantens arbejde.

Få indflydelse på beslutninger

Som tillidsrepræsentant får du indblik i arbejdspladsens økonomi og strategi og ved at blive inddraget kan du medvirke til, at ledelsen træffer de rigtige beslutninger for dig og dine kolleger.

Som TR fungerer du som talsmand for de medarbejdere, du er valgt iblandt, og du kan fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt starte forhandlinger om lokale spørgsmål over for ledelsen.

Du repræsenterer den gruppe af psykologer, der er medlemmer af DP på din arbejdsplads. Du er dine kollegers talerør i forhold til ledelsen, og medbestemmelsen udøves i høj grad via dig som TR. Det sker i din individuelle TR-rolle og evt. gennem arbejdet i samarbejdsudvalg(SU), MED-, MIO-udvalg og TRIO.

I regioner, kommuner og det statslige område bygger samarbejdet mellem ledelse og medarbejderne altid på tillidsrepræsentant-institutionen. Derfor er tillidsrepræsentanten den centrale medarbejderrepræsentant på de offentlige arbejdspladser.

Se DP’s regler for valg af TR

 

Tillidsrepræsentantens ansvar

 • Hovedopgaven er at repræsentere alle DP-medlemmer på din arbejdsplads ved at varetage de løn- og ansættelsesmæssige interesser.
 • Lønforhandling ved nyansættelser.
 • Årlige lønforhandlinger.
 • Forhandling af forhåndsaftaler.
 • Bistand i personsager ved samarbejdsproblemer og ved fravær.
 • Skabe interesse omkring faglige spørgsmål.
 • Koordinering og igangsættelse af faglig aktivitet på arbejdspladsen, fx gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.
 • Ansvarlig for informationsformidling og kontakt mellem DP og din arbejdsplads.

 

Opgaver

 • Overenskomstmæssige forhold
  • Forhandle løn for psykologer på arbejdspladsen
  • Kontrol af om overenskomsterne overholdes og lokalt at sikre, at overenskomsten efterleves (både for fagforeningsmedlemmer og ansatte, som ikke er fagforeningsmedlemmer):
 • Arbejdsretlige forhold
  • Orienteres og rådgive om personalereduktion
  • Orienteres og rådgive om konkrete fratrædelser
 • Bindeled mellem ledelse, medarbejder og DP
  Som bindeled mellem ledelse, de medarbejdere, som TR repræsenterer og DP som faglig organisation skal TR informeres om:

  • forhold om kollegaer af ledelsen
  • forhold om kollegaer af kollegaer
  • forhold om kollegaer af kollegaen selv
 • Løsning af tvister
  • I første omgang gennem lokal forhandling med ansættelsesstedets ledelse ved deltagelse i møde om konflikten med begge eller en af parterne
  • TR har en særlig rolle i forhold til kolleger, som på den ene eller anden måde er kommet i klemme, fx ved truende afskedigelse. TR kan gå ind som bisidder eller forhandler i forhold til arbejdsgiveren og dermed sikre, at regler og aftaler overholdes. Det skal selvfølgelig ske med kollegaens accept, hvorimod arbejdsgiveren ikke kan modsætte sig, at tillidsrepræsentanten går med. Dansk Psykolog Forening bakker tillidsrepræsentanten op i denne opgave og tager over, hvis det ender med en afskedigelsessag.

Se TR-håndbogen (Akademikerne.dk)

Tillidsrepræsentantens mandat

Funktionen som TR består overordnet i at være talsmand for sine kolleger over for ledelsen på ansættelsesstedet. Dette adskilles fra det arbejde, som tillidsrepræsentanten normalt udfører i sit ansættelsesforhold.

 

Tillidsrepræsentantens redskaber

 1. Information
  Som TR har du krav på at få den information, du skal bruge for at kunne udøve dit hverv som TR.
 2. Drøftelse
  Ledelsen er forpligtet til at drøfte både generelle og individuelle forhold, hvis du beder om det.
 3. Forhandling
  Som lokal repræsentant for DP er du bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler med ledelsen om løntillæg i forbindelse med nyansættelser og stillingsændringer samt de årlige forhandlinger.
  Arbejdsgiveren har i sagens natur de fleste informationer, men informationsforpligtelsen går begge veje.

Arbejdsgivers informationspligt

Informationspligten over for TR er ret vidtgående. Det gælder:

 • Alle oplysninger ved forestående ansættelser og afskedigelser af interesse for TR’s funktion skal “uopfordret tilgå TR.”
 • Alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, du repræsenterer – herunder en liste over de ansatte. Relevante oplysninger kan være arbejds-, aktivitets- og mødeplaner samt lønoplysninger.
Sådan vælger I en tillidsrepræsentant

Få hjælp til TR-opgaven

Som TR er du DP’s lokale repræsentant og dine kollegers talerør. Find hjælp og støtte til at løse din opgave her:

 • TR/AMR Nyt med nyheder og inspiration
 • Kurser og møder for tillidsvalgte – Se aktuelle arrangementer
 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø – Kontakt DP
 • TR-værktøjskassen – Find materialer til TR-opgaven
 • For at være godt rustet til opgaven kan du trække på rådgivning hos DP’s konsulenter
 • I særligt vanskelige sager og i afskedigelsessager, hvor der fx er brug for juridisk bistand tager DP opgaven for dig.

Husk at opdatere dine oplysninger

For at kunne rådgive så godt som muligt skal vi have opdaterede oplysninger om din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du informerer sekretariatet om indgåede lønaftaler, ændringer i valggrundlag, organisationsændringer og andet relevant.

 • Hvis du ikke længere har et tillidshverv, skal vi vide det, så alle oplysninger er ajour. Send en os en mail på dp@dp.dk med oplysning om din arbejdsplads og dato for ophør af tillidshverv.
 • Er du lige blevet valgt som tillidsrepræsentant eller -suppleant, så skal du huske at anmelde valget til os. Når du har gjort det, anmelder vi valget til din arbejdsgiver, og herefter er du bemyndiget til hvervet. Udfyld anmeldelsesblanket