Økonomisk indblik i Dansk Psykolog Forening

Indtægter og udgifter bliver prioriteret til at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Se, hvordan økonomien forvaltes i Dansk Psykolog Forening.

Primær indtægt

Foreningens primære indtægt er kontingentindbetalinger fra medlemmerne. Kontingentsatserne fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentsatser er fastlagt forskelligt ud fra et solidarisk princip om, at de bredeste skuldre skal bære de største kontingentudgifter. Se de 11 forskellige kontingentsatser.

Omkostninger

Foreningen forventes i 2024 at have kontingentindtægter for ca. 71 mio. kr. Indtægterne modsvares af omkostninger på ca. 74 mio. kr. Det planlagte merforbrug på ca. 3 mio. kr. skyldes, at der er generalforsamling i år, og det forventes udlignet i generalforsamlingsperioden 2024-2026.

Her kan du se, hvordan økonomien er fordelt i budgettet for 2024.

Ekspertrådgivning om løn og arbejdsvilkår

Hver dag rådgiver sekretariatet i Dansk Psykolog Forening medlemmerne om arbejdsvilkår på baggrund af en omfattende vidensbank om psykologernes arbejdsmarked og arbejdsliv. Forhandling og rådgivning er en afgørende del af kerneopgaven, som ikke fremgår direkte af budgetoversigten. Du kan se, hvordan sekretariatet arbejder med årsværk til rådgivning, og hvor mange sager, vi håndterer om året

Derudover er der omkostninger forbundet med TR-aktiviteter på 3,5 mio. kr. De bliver dækket af de såkaldte AKUT-midler, der bevilliges via de kommunale og regionale ok overenskomster og er dermed ikke en del af de direkte omkostninger i Dansk Psykolog Forening.

Politisk ledelse

 • Foreningen aflønner den politiske ledelse og medlemmer, der bestrider poster i foreningens øvrige organer som det er kotume i faglige organisationer.

  Løn til forpersoner og bestyrelse

  • Forperson Dea Seidenfaden er frikøbt: 84.323 kr. mdr. eks. pension.
  • Næstforpersoner Joël Cyril Boukris og Rose-Marie Mollerup er frikøbt én dag om ugen: 13.000 kr. mdr. eks. pension
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 75.000 kr. i vederlag om året (dækker tabt arbejdsfortjeneste, da bestyrelsesmøderne ofte ligger i dagtimerne)

  Omkostningerne på de i alt 3,6 mio. kr. dækker også bestyrelsens rådighedssum til uforudsete politiske initiativer samt udgifter til ansøgninger til forretningsudvalget om diverse events i medlemskredsen.

  Endeligt dækker omkostningerne også udgifter til aktiviteter og afholdelse af formandskollegiemøder, der holdes to gange om året. Formandskollegiet består af bestyrelsesmedlemmer, forpersonen for Komité for Etik, forpersonen for hvert af de vedtægtsbestemte udvalg og forpersonerne for henholdsvis kredsene, sektionerne og de faglige selskaber.

Netværk og enheder i foreningen

 • Netværksdannelse

  Dansk Psykolog Forenings kredse, sektioner, faglige selskaber og netværk udgør enheder i foreningen. Tilskud og støtte til enhederne udgør 2,1 mio. kr., som giver medlemmerne mulighed for at mødes på tværs for at debattere lokale, ansættelsesretlige og faglige spørgsmål inden for netop deres gren af psykologien. Hovedparten af aktiviteten i de decentrale enheder er kurser og arrangementer, som de arrangerer for hinanden. 

  Derudover bidrager enhederne til foreningens politikudvikling på baggrund af deres faglige retning. De står til rådighed for udpegninger til at repræsentere foreningen i forskellige eksterne poster. Dette kan fx være i udvalg eller arbejdsgrupper, der skal rådgive styrelser i udarbejdelsen af kliniske retningslinjer. Ligeså bidrager de til høringssvar i forbindelse med høringer, som foreningen modtager fra ministerier og styrelser, der ønsker psykologfaglige input på love, bekendtgørelser og kliniske retningslinjer.

Karriererådgivning

 • Udvikling af karriererådgivning

  Karriererådgivning er professionel hjælp til at afdække individuelle muligheder og til at vise potentielle karriereveje i psykologernes arbejdsliv. Der er lagt op til at afprøve nye former for rådgivning om psykologernes karrieremuligheder især rettet mod yngre målgrupper for 0,4 mio. kr.

Kurser, efteruddannelse og arrangementer

 • Kurser, efteruddannelse og arrangementer

  Faglig udvikling og livslang læring er helt centralt i Dansk Psykolog Forening, og alle medlemmer skal have adgang til faglige relevante kurser, efteruddannelse og arrangementer af høj kvalitet – fx start-up-kurser til nye selvstændige, virtuelle fyraftensmøder, eller gå-hjem-møder til studerende. Eller faglige arrangementer og kurser i foreningens kredse, sektioner eller netværk.

  Foreningen driver desuden psykologernes specialistuddannelser i samarbejde med fagnævn og de specialistbærende faglige selskaber. Forskning er en hjørnesten i foreningen og arbejder aktivt for at understøtte både forskning og medlemmer med forskerbaggrund med forskernetværk. Kurser, efteruddannelse og arrangementer arrangeret af foreningen er samlet forbundet med en nettoindtægt på 1, 2 mio. kr.. Foreningen opnår indtægter fra betalingskurser og gebyrer i forbindelse med specialistadministrationen, uden at disse dog kan dække de samlede udgifter til årsværk forbundet med specialistområdet og foreningens gratis faglige tilbud.

Lokaler

 • Psykologernes hus i København og Aarhus
  Dansk Psykolog Forening har et aktivt medlemshus i Stockholmsgade, København og på Åboulevarden, Aarhus. Her har sekretariatet til huse og huset fungerer også som psykologernes uddannelseshus. Som styrelsesmedlem i en kreds, sektion, selskab eller fagligt netværk kan du benytte lokalerne til aktiviteter som fx undervisning og møder.

  Psykologernes hus er din strejkekasse
  Psykologernes hus i Stockholmsgade ejes af bistandsfonden, hvortil der betales 5 pct. i husleje af ejendommens regnskabsværdi.

  Bistandsfonden er foreningens strejkekasse og den værdistigning, der løbende følger ejendommen, tilfalder strejkekassen. Strejkekassen er medlemmernes sikkerhedsnet i forbindelse med fx overenskomststrejker og til konfliktstøtte og konfliktlån i den forbindelse.

  Herudover dækker fonden fx voldgiftssager, principielle retssager for enkeltmedlemmer, advokathjælp og afskedigelsessager for enkeltmedlemmer.

  I Aarhus lejer Dansk Psykolog Forening lokalerne og deler lokalerne med andre fagforeninger.

  Omkostningerne er på 4,7 mio. kr. om året.

Løn til sekretariatet

 • løn og personalerelaterede omkostninger

  Dansk Psykolog Forening anvender 35,4 mio. kr. i løn for de 50 ansatte i København og Aarhus. Der arbejder desuden 10-12 studentermedhjælpere på deltid.

  Udover løn er der andre personalerelaterede omkostninger som pension, feriepenge, lønsumsafgift, indbetaling til ATP, barselsfond, så posten i alt beløber sig til 47,4 mio. kr.

  Gennem en investering i medarbejderne, investerer vi i høj faglig ekspertise og kvalitet i de ydelser og den service, medlemmerne modtager. Det er med til at sikre, at Dansk Psykolog Forening forbliver en stærk og indflydelsesrig aktør, der varetager psykologernes interesser bedst muligt.

  Medarbejderne arbejder med alt fra rådgivning, forhandling, TR-uddannelse og bistand, overenskomster, specialiserede kurser, kommunikation, presse, politisk interessevaretagelse og kantinedrift.

Fagmagasin og kommunikation

 • Kommunikationskanaler

  Alle DP’s kommunikationskanaler bidrager til at skabe et stærkt fagligt forum og en lettilgængelig inspirations – og informationskilde for medlemmerne. Ligesom presseindsatsen sikrer, at DP’s politik, perspektiver og argumenter når frem til politikere og beslutningstagere, påvirker politiske beslutninger til fordel for medlemmerne. Omkostningen på 0,1 mio. kr. er i høj grad finansieret af annonceindtægter på psykologjob.dk og i Fagmagasinet P, som anvendes til at kommunikere nyeste trends, forskning og perspektiver med afsæt i psykologi og psykologfaglighed.

Foreningens medlemskaber

 • Medlemskaber

  Dansk Psykolog Forening er stærkest, når vi står sammen – både med hinanden i foreningen og med andre aktører i samfundet. Samarbejde med andre er afgørende nødvendigt og giver mulighed for at bringe flere fagligheder i spil og kan ofte bringe foreningen tættere på sine mål. Derfor indgår Dansk Psykolog Forening i flere alliancer både i Danmark og internationalt. Nogle formes ad hoc, når særlige udfordringer kræver det, og andre er mere etablerede. I 2024 forventer foreningen at bruge 2,0 millioner på kontingenter og medlemskaber. Der betales kontingent, ligesom der i nogle tilfælde afholdes udgifter til møder og deltagelse i kongresser mm, for følgende samarbejdsalliancer:

  • AC – Akademikernes Centralorganisation
   Hovedorganisationen for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. Det er blandt andet i regi af denne paraplyorganisation, at vi går til de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024. AC varetager også fælles politiske interesser for akademikere om bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsmarkedslovgivning og uddannelsespolitik.
  • FF – Forhandlingsfællesskabet
   Forhandlingsfællesskabet består af alle organisationer på det kommunale og regionale område og repræsenterer således omkring 565.000 ansatte i landets 98 kommuner og 5 regioner. Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår – bl.a. ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte.
  • SAK – samarbejdskomite for de nordiske psykologforeninger.
   SAK repræsenterer psykologforeninger fra de nordiske lande, herunder Danmark, Sverige, Norge, Finland, og Island. Formålet med SAK er at fremme samarbejde og udveksling af viden og erfaringer mellem de nordiske psykologforeninger. Gennem SAK arbejder de nordiske psykologforeninger sammen om at styrke psykologfagets position og bidrage til den faglige og videnskabelige udvikling af psykologien i Norden.
  • EFPA – European Federation of Psychologists’ Associations
   En samarbejdsorganisation mellem europæiske psykologforeninger, der bl.a. beskæftiger sig med udvikling af psykologien som videnskab, at styrke psykologiens bidrag til samfundet samt at fremme og beskytte psykologhvervet nationalt og internationalt. EFPA er bl.a. partner i mange forsknings- og udviklingsprojekter i regi af EU-kommissionen.
  • IUPsyS – The International Union of Psychological Science
   En samarbejdsorganisation mellem internationale psykologforeninger, som arbejder for at fremme psykologien som videnskab.
  • Psykiatrialliancen
   Et netværk af danske organisationer, der arbejder med eller omkring psykiatriområdet, og som står forenet om behovet for en bedre psykiatri.
  • Broen til fremtiden
   En organisation, der arbejder for grøn omstilling med deltagelse af 24 organisationer på tværs af NGO og fagbevægelsen.

Rekruttering og markedsføring

 • En investering på 1,9 mio. kr. i markedsføring og rekruttering er afgørende for DP’s forhandlingskraft for bedre løn og arbejdsvilkår. DP’s indflydelse og forhandlingsstyrke er direkte afhængig af medlemstallet. Jo flere medlemmer vi er desto større vægt, har vi i forhandlinger med arbejdsgivere om løn, arbejdsvilkår.

  Ved at øge synligheden om psykologernes medlemsfordele, tiltrækker vi nye medlemmer og styrker vores stemme i debatter i samfundet. Omkostningerne skal sikre, at medlemmerne kender værdien af DP som dels et stærkt sikkerhedsnet og dels en psykologfaglig inspirationskilde og fællesskab.

  Der er et særligt fokus på at hverve unge og nye kandidater.

Administration

 • Dansk Psykolog Forening er en forening i udvikling og arbejder for at være på forkant med fx digitalisering (IT og AI) og økonomistyring, grøn kantine til medlemmer og ansatte. Foreningens administration inkl. kontorhold og afskrivninger er 9,1 mio. kr.

Forsikring og arbejdsgiverrådgivning

 • Foreningens investering på 0,2 mio. kr. i forsikringer og arbejdsgiverrådgivning beskytter selvstændige psykologers virksomheder mod økonomiske krav og juridiske fejltrin og sikrer samtidig overholdelse af lovgivningen. Den kollektive erhvervsansvarsforsikring dækker skader for selvstændige og deres ansatte, mens arbejdsgiverrådgivningen tilbyder vejledning arbejdsgiveropgaven med f.eks. ansættelseskontrakter, – og barselsregler, m.v. Disse tjenester er med til at give en ekstra sikkerhed og ansvarlig virksomhedsdrift for selvstændige psykologer.

Faste organer og udvalg

 • Faste organer og udvalg

  1, 1 mio. kr. er afsat til faste organer, udvalg og deres aktiviteter. Udvalg og faste faglige organer arbejder på at forbedre vilkårene og kvalitetssikrer udvalgte områder inden for psykologien og foreningens udvikling til gavn for medlemmerne. De tæller blandt andet løn- og stillingsstrukturudvalget og specialistudvalget samt ad hoc udvalg, som bestyrelsen vurderer har samfundsvigtig aktualitet. Fx et krisepanel.

  Honorarer

  Medlemmer af komité for etik

  • Komité for Etik, forperson 75.000 kr. om året
  • Komité for Etik, medlem 12.500 kr. om året
  • Komité for Etik, lønnet telefonrådgivning 35.000 kr. om året

  Kritiske revisorer

  Kritiske revisorer får intet honorar. Dette er normal kutyme, da der for at sikre habilitet ikke bør være honorar mellem kritiske revisorer og foreningen.

  Medlemmer af Regionalt Samarbejdets udvalg får honorar

  Medlemmer af bedømmelsesudvalg i forbindelse med besættelse af ydernumre i den offentlige psykologordning 14.000 – 19.000 kr. pr. år

  Medlemmer af de Regionale Samarbejdsudvalg (RSU) får 15.000 kr. pr. år. Medlemmer der deltager i forhandlingerne af Praksisoverenskomsten og overenskomstprojekter i perioden lønnes med 600 kr. per time.

  Honorar til medlemmer i fagnævn

  Som medlem kan du være udpeget til et fagnævn som bl.a. bedømmer specialistansøgninger. Medlemmer af fagnævn får et honorar der sættes efter det gennemsnitlige antal godkendte i forudgående GF-periode.

  Øvrige politiske poster

  Som udgangspunkt bliver medlemmer, der udpeges til arbejde i øvrige faglige arbejdsgrupper ikke lønnet. Foreningen kan dog vælge at honorere medlemmer for disse opgaver, hvis arbejdsmængden er stor eller ved konkrete eller højt prioriterede opgaver.

  Se alle organer og udvalg

Generalforsamling (GF24)

 • Medlemsdemokratiet er fundamentet i Dansk Psykolog Forening, og generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen. Som medlem har du derfor igennem generalforsamlingen indflydelse på, i hvilken retning foreningen skal arbejde og hvordan.

  På generalforsamlingen fastlægges bl.a. arbejdsprogrammet og budget for de næste tre år. På generalforsamlingen behandles også forslag om ændringer til foreningens vedtægter/love. I forlængelse af generalforsamlingen er der valg til bestyrelse, Komite for etik og kritiske revisorer. .

  Generalforsamlingen afholdes hvert tredje år, alle medlemmer inviteres, og der budgetteres med 3,3 mio. kroner til at afholde generalforsamling.

Årsregnskaber 2020-2022

Det samlede resultat for 2020 var et mindre overskud på 103.248 kr. I både 2021 og 2022 var der lidt større overskud på henholdsvis 1.647.040 kr. og 3.751.425 kr.

Se årsregnskaberne for 2022-2022