Ret til fravær ved barns akutte sygdom eller ulykke?

Ved akut opstået sygdom har den ene forælder ret til at holde fri fra arbejdet, hvis ens tilstedeværelse er tvingende nødvendig, force majeure.

Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Det fremgår af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager.

Det er ikke nærmere bestemt i loven, hvad der skal forstås ved ”akut opstået sygdom”, som gør ens tilstedeværelse tvingende nødvendig. Men det skal normalt forstås sådan, at fraværet er af kort varighed, 1. sygedag, indtil du har kunnet tage andre forholdsregler i forhold til den akut opståede sygdom.

Det fleste overenskomster indeholder regler om frihed på barns første sygedag. Hvis du er omfattet af en overenskomst, er retten til fravær ved barns sygdom eller ulykke typisk betinget af:

  • at barnet er under 18 år
  • at barnet opholder sig hos dig
  • at det er nødvendigt at blive hjemme af hensyn til barnet
  • at det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked i så god tid som muligt, inden du skulle have mødt på arbejde.

Løn under barns første sygedag?

Hvis du skal have ret til løn på dit barns første sygedag, skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller af lokale regler på arbejdspladsen. Det kan også være, at du er omfattet af en overenskomst, der giver ret til løn på barns første sygedag.

Nogle overenskomster giver ret til to eller flere dages fravær med løn. Hvis begge forældre har ret til at holde fri, er det kun den ene, der kan få helt eller delvist fri på barnets sygedage. Der kan altså ikke være en 1. sygedag, 2. sygedag osv. for både far og mor i samme sygdomsperiode.

Hvis du ikke har ret til løn på dit barns første sygedag, har din arbejdsgiver ret til at trække i lønnen, hvis du udebliver på grund af barnets sygdom.

Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse

Ansatte, som er forældre til børn under 14 år, har ret til tjenstefrihed med sædvanlig løn i op til 10 arbejdsdage per barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets indlæggelse på hospital. Dette gælder også hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

Denne ret kan for begge forældre tilsammen ikke overstige 10 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder og den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som har forældremyndigheden over barnet.

Fri til deltagelse i børns tandlæge- og lægebesøg samt planlagte operationer/indgreb

Hvorvidt du har fri i disse situationer afhænger af jeres lokale personalepolitik.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge