Barsel offentlig ansat

– eller privat ansat med aftale om at følge offentlige aftaler

Er du offentligt ansat, eller privatansat med særlig aftale om at følge de offentlige aftaler, har du ret til løn i dele af din orlov.

Aftalerne for de ansatte i staten og de ansatte i regioner og kommuner er indholdsmæssigt meget enslydende, men der er dog variationer, eksempelvis i længden af graviditetsorlov (orlov før fødslen).

Forældrepar ansat under forskellige aftaler

Hvis I som forældrepar er ansat under forskellige aftaler (den ene er ansat i staten, den anden i en region eller kommune), skal I vurdere, hvordan det bedst kan betale sig at afholde orloven.

RELATEREDE SIDER
Lønnet orlov staten
Er du ansat i staten, har du ret til fravær med fuld løn i følgende perioder:

Orlov med løn Forbeholdt moderen Forbeholdt faderen Til deling
6 uger før fødsel/adoption X
2 uger i umiddelbart forlængelse af fødsel/adoption  X
14 uger efter fødsel/adoption X
6 uger X
7 uger X
6 uger X

Lønnet orlov regioner og kommuner
Er du ansat i en kommune eller region, har du ret til fravær med fuld løn i følgende perioder:

Orlov med løn Forbeholdt moderen Forbeholdt faderen Til deling
8 uger før fødsel/adoption X
2 uger i umiddelbart forlængelse af fødsel/adoption  X
14 uger efter fødsel/adoption X
6 uger X
7 uger X
6 uger X

Den samlede dagpengeperiode er 52 uger. Herfra trækkes perioderne med fuld løn. Hvis du eksempelvis som mor udnytter 14+6 +6 uger af den lønnede orlov, har du en resterende orlov med fulde dagpenge på 20 uger.

Dagpengeperioden på 32 uger efter de første 14 uger kan under alle omstændigheder deles mellem moderen og faderen. Perioderne med fuld løn er betinget af, at din arbejdsgiver får fuld dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Fuld dagpengerefusion får din arbejdsgiver, når du er på orlov fuld tid. Hvis du eksempelvis genoptager arbejdet delvist, er du kun berettiget til delvise dagpenge. I den lønnede orlovsperiode vil din arbejdsgiver derfor kun modtage delvis dagpengerefusion, og du har derfor slet ikke ret til løn under orlov længere.

En god idé er derfor at vente med at genoptage arbejdet delvist, til den lønnede orlov er slut.

En anden situation, som kan berøre den fulde dagpengerefusion, er ved forlængelse af orloven. Hvis du ønsker at forlænge din fraværsret med 8 eller 14 uger, får du ikke ekstra finansiering med. Til gengæld kan du ”strække” dine dagpenge, så du får lidt mindre i dagpenge pr. uge.  Du skal i denne øvelse være opmærksom på, at dine dagpenge først nedsættes forholdsmæssigt, når din lønnede orlov er slut. Ellers har du ikke ret til fuld løn, fordi der ikke er fuld dagpengerefusion.

Den maksimale udnyttelse af fuld løn på 14+6+7+6 (33) uger forudsætter, at såvel moderen som faderen er ansat under den kommunale aftale. Retten til de 14+6 (7 for fædre)+6 uger for den enkelte ansatte er desuden uafhængig af, om den anden forælder har ret til løn under barsel som følge af en anden offentlig eller privat overenskomst/aftale.

Udover de 46 uger med dagpengeret, har faderen ret til 14 dages orlov i forbindelse med fødslen

Grundreglen er, at den enkelte ansatte skal afholde al lønnet orlov før ulønnet orlov. Man må dog gerne lægge sin egen lønnede orlov op ad den anden forældres ulønnede orlovsperiode – reglen om lønnet orlov før ulønnet gælder for den enkelte ansatte.

Udskydelse og forlængelse

Når du ønsker at afholde udskudt orlov, skal du varsle dette senest 16 uger før, hvis det er retsbaseret udskudt orlov (8-13 uger), og senest 8 uger før, hvis det er aftalebaseret udskudt orlov (op til 32 uger).

Varsling

Du skal varsle din graviditet senest 3 måneder inden forventet fødsel. Herunder skal det meddeles, om du ønsker at udnytte din mulighed for graviditetsorlov før fødslen.

Husk at overholde 8-ugers varslingsfristen: Senest 8 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver, hvordan din orlov sammensættes – herunder hvor lang orlov du ønsker at tage.

Pension, anciennitet & ferie

Under dit fravær optjener du fuld anciennitet, både i forhold til løntrin og i forhold til ansættelsesanciennitet.

Du får fuld pensionsindbetaling både i den lønnede periode og dagpengeperioden.

Da pension bliver betragtet som delvis lønudbetaling, optjener du ret til ferie med fuld løn, også mens du er på dagpenge. Dog skal du efterfølgende afholde ferien hos den arbejdsgiver, den er optjent hos, for at få fuldt udbytte af dette.

Et godt råd

Når I som forældre skal finde ud af, hvor meget I samlet set har ret til af løn under orlov, er det en god ide at finde ud af, hvilken barselsaftale I er omfattet af.

Moderen har altid ret til barselsorlov med fuld løn de første 14 uger efter barnets fødsel.

Herefter gælder: Hvis I følger samme barselsaftale, dvs. begge er ansat indenfor det kommunale/regionale eller statslige område, har I samlet set ret til 6+6 (7 for fædre)+6 ugers forældreorlov med fuld løn med mindre din partner er ansat i regionen og omfattet af barselsaftalen med sundhedskartellet.

Hvis den ene forældre er ansat i en kommune og den anden i region/staten får den kommunalt ansatte 6 (7 for fædre)+6 uger med løn, ligesom den region/statsansatte får 6 (7 for fædre)+6  uger med løn. I alt 25 ugers forældreorlov med fuld løn efter d. 14. uge.

Den finansierede orlovsperiode regioner og kommuner
Er du ansat i en region eller en kommune har du en samlet finansieret orlovsperiode på 56 uger, heraf 52 uger med ret til barselsdagpenge/dagpengerefussion. Denne periode er bygget således op:

56 uger Fordeling
8 ugers graviditetsorlov (før forventet fødsel og kan ikke overføres til efter fødsel)
14 ugers barselsorlov (forbeholdt moderen)
2 ugers fædreorlov (forbeholdt faderen)
32 uger forældreorlov (kan deles mellem moderen og faderen)

Den finansierede orlovsperiode staten
Er du ansat i staten, har du en samlet orlovsperiode på 54 uger, heraf de 52 uger med ret til barselsdagpenge/dagpengerefussion. Denne periode er bygget således op:

54 uger Fordeling
6 ugers graviditetsorlov (før forventet fødsel og kan ikke overføres til efter fødsel)
14 ugers barselsorlov (forbeholdt moderen)
2 ugers fædreorlov (forbeholdt faderen)
32 uger forældreorlov (kan deles mellem moderen og faderen)

De 14 ugers barselsorlov, som er forbeholdt moderen, skal afholdes i umiddelbar forlængelse af fødslen.

Faderen har ret til at afholde de 2 ugers fædreorlov umiddelbart efter fødslen/modtagelsen i hjemmet. Efter aftale med arbejdsgiveren kan disse to uger placeres inden for de første 14 uger efter fødslen.

Forældrene har hver ret til fravær i 32 uger (forældreorloven), dog kun med finansiering i 32 uger i alt. Forældrene kan afholde de 32 uger samtidigt eller i forlængelse af hinanden.

Barselsudligning

Barselsudligningsordninger skal forhindre, at kvinder bliver diskrimineret på arbejdsmarkedet. Barselsorloven og de udgifter den medfører for arbejdsgiver, skal ikke udgøre en barriere for ansættelse af kvinder.

Der er barselsudligningsordninger indenfor staten, kommuner og regioner samt for privatansatte.

Barselsudligning indenfor kommuner og regioner

Aftalen om barselsudligning er en intern udligningsordning i kommunen/regionen, der indebærer, at udgifter i forbindelse med en medarbejders barsels- eller adoptionsorlov, udlignes på tværs af samtlige arbejdspladser i kommunen/regionen. Dermed belaster udgiften ikke den enkelte arbejdsplads.

Aftalen indebærer, at der bliver refunderet minimum 80 % af forskellen mellem den barslendes/adoptantens løn og den dagpengerefusion, som arbejdsgiver får fra Udbetaling Danmark, eller alternativt 80 % af forskellen mellem en vikars løn og dagpengerefusionen – eller en kombination af de to.

Udligningsordningen minimerer risikoen for, at kolleger skal løbe stærkere i barselsperioden. Den solidariske fordeling af udgifterne til løn under barsel giver nemlig bedre muligheder for at ansætte vikarer på den enkelte arbejdsplads. Der er dog ikke tale om, at kommuner/regioner har pligt til at ansætte vikarer, men Dansk Psykolog Forening opfordrer til, at man som arbejdsgiver i videst mulige omfang vikardækker.

Barselsudligning indenfor staten

Til dækning af udgifter ved ansættelse af vikar under en medarbejders barsels- eller adoptionsorlov er der på finansloven afsat en bevilling, Barselsfonden. Institutioner i staten, som er omfattet af ordningen, kan fra Barselsfonden få refunderet et beløb til dækning af vikarløn, hvis de ansætter en vikar under en medarbejders lønnede orlov.

Refusionsbeløbet udgør forskellen mellem vikarens løn og dagpengerefusionen fra kommunen – dog maksimalt forskellen mellem den orlovshavendes løn og eventuel dagpengerefusion.

For at en statslig arbejdsgiver kan få refusion, skal der ansættes en vikar. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være i den orlovshavendes funktion. Det er lovligt at besætte med intern funktion, så ydes refusionen til den vikar, der bliver ansat i den stilling, som herved bliver ledig.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge