Gruppemægling – konfliktløsning i grupper

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400106
 • Region Hovedstaden 
 • 20.2.2025 - 21.2.2025
 • 9.1.2025
 • 21
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Underviser: Keld Kunze, cand. psych. aut. Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

Formål
Kurset tager udgangspunkt i konceptet omkring konfliktmægling med afsæt i den refleksive model, der er værdibåret og udviklet at professor, dr.jur. Vibeke Vindeløv fra Københavns Universitet. Denne model anvendes på den internationale masteruddannelse i konfliktmægling på juridisk fakultet, Kbh. og i Center for Konfliktløsning. Tilgangen er udviklet fra praksis, og har vist sig at være anvendelig, da den kan integreres med andre faglige tilgange, så man kan benytte sig af sit eget foretrukne teoretiske ståsted.

Mange konflikter udspiller sig i grupper, og vedligeholdes ofte af komplekse problemstillinger, der kan være vanskelige at håndtere, og som derfor skaber frustration og dårlig kommunikation hos deltagerne. Det er ikke usædvanligt at disse forhold fastlåses i destruktive mønstre, som det kan være svært for gruppen at frigøre sig fra.

Psykologen inddrages ofte naturligt i sådanne situationer og kan være den, der hjælper til at skabe tryghed, frigøre læringspotentialer samt skabe fremdrift og selvstændighed i gruppens opgaveorienterede og relationelle liv. Her er det vigtigt, at psykologen har erhvervet sig konfliktfaglige kompetencer for at kunne designe, facilitere og følge op på sådanne processer.

Formålet med kurset er at træne deltagernes kompetencer til at kunne fungere som konfliktmæglere i fastlåste gruppekonflikter og at kunne navigere i rum med emotionel spænding.

Læringsmål
Kurset vil præsentere forskellige teoretiske forståelser af rollen som konfliktmægler. Med afsæt i den refleksive model vil disse principper overføres til arbejdet med gruppemægling.

Som baggrund herfor gennemgås kort kendte teorier om grupper og gruppedannelse, forskel på gruppe og team samt arbejde med gruppemægling som teambuilding. Da de fleste grupper er i en organisatorisk struktur, er det ligeledes vigtigt at udvikle forståelse for dennes betydning samt ledelsens rolle i denne forbindelse.

Gruppemægling har udvikling af konstruktiv dialog som sin præmis, hvorfor der vil være fokus på at udvikle forståelse og færdigheder i denne forbindelse. Ligeledes vil der være fokus på arbejdet med at udvikle et rum med psykologisk tryghed, hvor tillid og ikke magt har den afgørende betydning.

Som en særlig metode til at håndtere en ligeværdig dialog i en konfliktfyldt gruppe, benyttes cirkel/spiralmetoden. Vi vil afprøve denne form i træningsspil over cases.

Dette udvikler dine færdigheder i forhold til:

 • At foretage din egen analyse af, hvad konflikten kunne handle om, og overveje design- og procesmæssige tiltag
 • At interviewe de involverede parter om deres tænkning og forståelse vedkommende har om konflikten, om hvad der mon kunne opløse konflikten – og om hvad håbet er for processen
 • At opstille en kontekst og en ramme for gruppemæglingen, så alle parter får sagt, hvad der ligger dem på sinde, hvor der skabes de bedste muligheder for lytning og en gensidig aftale for videre fredelig sameksistens.

Og dine kompetencer til:

 • At reflektere over forskellige forståelser og tilganges anvendelighed i relation til den konkrete gruppe-mægleropgave og på denne baggrund foretage valg i forhold til forskellige interventionsstrategier
 • At reflektere over egne måder at positionere sig som gruppe-konfliktmægler og psykolog
 • At kunne navigere i et konfliktfyldt rum med mange komplekse problemstillinger

Målgruppe
Kurset er målrettet psykologer, der ønsker at blive klogere på det praktiske arbejde som gruppe-konfliktmægler, og som indgår i sammenhænge, hvor disse kompetencer er relevante

Det forventes ikke, at man har kendskab til teorier på feltet eller i praksis har en formel rolle som gruppe-konfliktmægler. Dette kursus er en naturlig videreførsel af kurset ”Psykologen som konfliktmægler”, med det er ikke en betingelse at have deltaget i dette, for at deltage.

Undervisningsform
Undervisningen vil primært fokusere på opøvelse af færdigheder og kompetencer ift. at fungere som gruppe-konfliktmægler, så forvent træning og efterfølgende refleksion og drøftelse over processerne. Dagene vil veksle mellem oplæg, gruppeøvelser og diskussion over teorien.

Temaer i kurset

 • Klassiske teorier omkring konflikter og konfliktmægling i grupper
 • Teorier om grupper og gruppedannelse
 • Den refleksive model som værdibåret mægling
 • Centrale begreber i konfliktmægling
 • Dialog og bevægelse i kommunikationen
 • Genoprettende processer
 • Brugen af cirkler/spiraldialog som metode
 • Overblik over gruppe-processen
 • Ledelsens og organisationens rolle
 • Psykologisk tryghed
 • Træning i at lede en gruppe-konfliktmægling
 • Refleksion over egen tænkning, reaktioner og hvordan man står fast, når det stormer
 • Verden har brug for engagerede og dygtige konfliktmæglere

Forberedelse/mellem kursusdage
Inden kursusstart får du tilsendt nogle spørgsmål omkring egne erfaringer med at agere som konfliktmægler i praksis. Dette gøres dels med det formål at reflektere over egen praksis, og det du via kurset gerne vil blive bedre til, og dels så underviseren får mulighed for at justere kursets indhold i forhold til de udfordringer, du står i.

Du bedes endvidere bruge ca. en time til læsning af litteratur forud for kurset.

Litteratur

Litteraturhenvisninger downloades fra ”Mit DP” ca. 3 uger inden kursusstart. Noget at litteraturen forudsættes læst før kurset.
Resten af litteraturhenvisningerne kan bruges og læses, hvis du har lyst til at fordybe dig yderligere i metoderne.

Godkendelse
Kurset er godkendt for alle specialistuddannelserne på det tværgående modul 3.99., 12 timer.


Om underviseren

Keld Kunze, cand. psych. aut. Specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

20. februar - 21. november 2025.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.