Vingsted 2024: Ny udsathed blandt børn, unge og familier

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 401265
 • Region Syddanmark 
 • 24.9.2024 - 26.9.2024
 • 24.6.2024
 • 135
 • -
 • Tilmeld

Årets Vingsted tema er "Ny udsathed blandt børn, unge og familier"

Fra starten af livet fødes børn ind i betydningsfulde relationer: de vigtige forbindelser til deres omsorgsgivere. Hvordan sikrer vi tilstrækkelig kvalitet i disse forbindelser, og hvordan bevarer vi dem i en moderne verden, hvor sociale medier, spil og andre skærmaktiviteter trækker os væk fra venner og familie – og hvor vi risikerer at tabe de forbindelser, der er skabt?

Hvordan kan vi som kommunalt ansatte psykologer hjælpe forældre, lærere, pædagoger og hinanden til at bevare de nødvendige forbindelser? Hvordan kan vi arbejde med, at livet for børn og unge kan blive meget svært, og at de nogle gange rammes af stærke følelser og afmagt, som kan resultere i uhensigtsmæssige måder at håndtere det på? Hvordan kan vi hjælpe omsorgspersoner med at være tilstrækkeligt gode, uden at de gør alt for meget?

Dette er temaerne for årets Vingstedkursus, hvor vi også har et blik for, hvor svært det kan være for psykologer at arbejde med disse temaer, og hvordan den personlige historie kan spille ind i psykologens professionelle arbejde.

PROGRAM: Tirsdag den 24. september 2024 - Fælles temadag

Learning from Babies:

How our Erliest Relationships Teach Us to Navigate Uncertainty and Loss v/ Claudia M. Gold

Claudia M. Gold MD er pædiater med specialisering i tidlig relationel udvikling og har både studeret, undervist og skrevet om de teoretiske konstruktioner og samtidigt praktiseret som kliniker med børn og familier. Disse konstruktioner har en praktisk anvendelse for et bredt spekter af fagpersoner, såsom pædagoger, socialrådgivere og sundhedsfagligt personale.

I dette oplæg vil fokus være på nutidig udviklingsteori, hvor klinisk praksis integreres for at vise styrken i “Listening In” - at lytte fra et ikke-vidende standpunkt, med villighed til at blive overrasket.

Mødet mellem omsorgsgiver og nyfødt repræsenterer prototypen for to mennesker, hver med deres egne unikke selv, der lærer hinanden at kende. Denne forståelse tilbyder en praktisk model for en bred variation af professionelle kontekster. “Listening In” anvendes i de parallelle processer mellem forskellige relationer; forældre-spædbarn, kliniker-forælder og lærer-elev.
Claudia vil i oplægget tage udgangspunkt i sin nyeste publikation “The Power of Discord”, som hun har skrevet sammen med børne-udviklings-psykolog Edward Tronick. Oplægget vil adressere kerneprincipperne i de tidlige erfaringers betydning for sund relationel udvikling, herunder “
the repair theory of human development, parental reflective functioning, the healing power of safety, and the ways that relationships change the brain and body”. Dagen vil veksle mellem teori og praktiske caseeksempler.

Onsdag d. 25. september 2024 - Vælg 1 af følgende 2 temaer:

TEMA 1: Hvordan hjælper vi børn, der er faret vild i et digitalt eventyrland? v. David Troutman Madsen og Mie Oehlenschläger

David Troutman Madsen er cand. psych. aut., stifter af psykolog- og lægehuset, Dabeco, børnesagkyndigt medlem af Medierådet og medlem af netværket Tech & Trivsel. Mie Oehlenschläger er cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling. Hun er ekstern lektor, uafhængig tech-, etik-, og policy rådgiver, medlem af Det Etiske Råd, regeringens Tech-ekspertgruppe og Trivselskommissionen.
Fagpersoner kommer i dag i stigende grad i kontakt med børn og unge, hvor computerspil men også sociale medier udgør en reel sundheds-, social- og uddannelsesmæssig risiko. 
For når computerspil og sociale medier fører til afhængighed, er prisen typisk ikke økonomisk ruin eller fysisk forfald, men derimod tabte forbindelser. Dette kan være tabte forbindelser til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet eller venner og familie. Disse forbindelser er afgørende for menneskers mentale sundhed, motivation og oplevelsen af mening. Når vi som kommunalt ansatte psykologer møder disse børn og unge, har de typisk langvarigt skolefravær og udviser symptomer på angst og depression.
Denne workshop giver dig mulighed for at opnå en omfattende indsigt i de problematikker, der vedrører børn og unges digitale verden, og tilegne dig konkrete værktøjer og interventionsteknikker til at støtte og hjælpe børn og unge i deres vej mod en sundere og mere afbalanceret tilværelse. På kurset vil vi dele viden, ekspertise og de bedste interventionspraksisser inden for området.

TEMA 2: Tilknytning og omsorg i psykologarbejdet v/ Sarah Daniel
Sarah Daniel
er autoriseret psykolog, ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi med voksne. Sarah har i 14 år været ansat på Københavns Universitet som forsker og underviser, hvor hun primært har beskæftiget sig med voksne menneskers tilknytningsmønstre i en klinisk psykologisk kontekst.
Hun har siden 2018 haft selvstændig psykologpraksis, hvor hun arbejder med terapi, supervision og faglige kurser. Hun er forfatter til bøgerne ”Relation og fortælling”, ”Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst” (Samfundslitteratur, 2012) og Tilknytning og omsorgsarbejde. Personlige rødder og faglig praksis (Arboreta, 2021).

At yde omsorg for andre mennesker er et vigtigt aspekt af vores arbejde som psykologer. Omsorg hænger nært sammen med tilknytning, og i omsorgsarbejde bringes tilknytning let i spil – både hos den, der modtager omsorgen, og hos psykologen. Vi har alle personlige erfaringer og præferencer i forhold til tilknytning og omsorg, og disse kan både give unikke muligheder og udfordringer, når omsorg skal ydes i en faglig kontekst.

På denne temadag vil vi beskæftige os med, hvordan vores personlige historie med tilknytning og omsorg får betydning for vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere, og for hvordan vi trives eller mistrives i dette arbejde. Dagens sigte er at øge bevidstheden om vores tilknytningshistories betydning for omsorgsarbejde med henblik på at få denne historie til at fungere som en ressource snarere end en hindring i den faglige praksis.

Temadagen baserer sig på tilknytningsteori og -forskning og vil tilbyde et ”landkort” over forskellige dimensioner i omsorgsarbejde, som kan gøre det lettere at orientere sig i centrale dynamikker i arbejdet. Vi vil se på, hvordan egne erfaringer og præferencer kan påvirke os i arbejdet, og hvordan de kan spille mere eller mindre hensigtsmæssigt sammen med de tilknytningsmønstre, som de mennesker, vi arbejder med, har. Vi vil også beskæftige os med, hvordan man kan indtænke denne dimension i kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde, og se på måder at øge egen ”langtidsholdbarhed” i arbejdet i lyset af de etablerede forståelser.

Torsdag d. 26. september 2024 - Vælg 1 af følgende 2 temaer:

TEMA 1: Et blik for selvet der skader bag den selvskadende adfærd v/Stine Steen Høgenhauge

Stine Steen Høgenhauge er uddannet cand. psych. aut. og er specialist i psykodynamisk psykoterapi. Hun er aktuelt ansat ved Ambulatorie for Angst og Personlighedspsykiatri og har tidligere været projektleder for psykiatriens arbejde med at nedbringe selvskade.

Fokus på selvskadende adfærd har i de senere år været tiltagende og anses i dag som et offentligt sundhedsproblem med store økonomiske og velfærdsrelaterede omkostninger. Selvskade er ofte forbundet med stærke følelsesmæssige reaktioner såsom magtesløshed, vrede, frygt, håbløshed, tristhed og skyld hos såvel den der skader sig selv, som de professionelle og pårørende. Der er behov for mentalisering af reaktionerne, da de ellers risikerer at komme til udtryk som ureflekterede og til tider unuancerede måder at møde den selvskadende og netværket omkring vedkommende på. I Danmark er der ikke udarbejdet generelle retningslinjer for hvordan man bedst muligt møder mennesker med selvskadende adfærd eller for behandlingsarbejdet.

I dette oplæg præsenteres selvskadens psykologi, forskellige forståelser og typer af selvskadende adfærd samt konkrete strategier for håndtering af samtale med mennesker, der skader sig selv, netværket omkring dem og det interne teamsamarbejde omkring et menneske, der selvskader. Oplægget vil indeholde såvel teori, praksisnære case-eksempler og øvelser.

TEMA 2: Skal vi lukke ned for feed´et v/ Lene Tanggaard

Lene Tanggaard er uddannet cand. Psych., ph.d. og er professor i psykologi ved Aalborg Universitet og rektor ved Designskolen. Hun har skrevet en lang række fagbøger om læring og opdragelse.

”Luk ned for feed’et”. Dette er Lenes anbefaling i sin bog til forældre "En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror". I hvert fald indimellem. Forældre har aldrig haft mere information om forældreskab og børns udvikling tilgængelig end nu. Ingen af os har nogensinde haft mere information ved hånden. Det kan skabe både øget refleksivitet og usikkerhed og tvivl, men sammenligningen med andre og den efterfølgende tvivl kan blive så nagende, at dømmekraften viger. Problemet er ikke skærm eller ej, men antagelsen om, at svaret på væsentlige livsforhold og dilemmaer 'ligger derude' og ikke i dagligdagens knudrede og til tider uforudsigelige livsforhold. At lukke ned for feed'et er derfor mere end den konkrete slukning af skærmen. Det er snarere at forstå som en øvelse i at styrke dømmekraften og den kropsliggjorte erkendelse. Her får sårbarheden plads på en måde, der kan give plads til udvikling, og her får de konkrete ansigt-til-ansigt fællesskaber en afgørende betydning. Lene Tanggaard vil i dette foredrag fortælle om sin bog og give bud på, hvordan dømmekraften igen kultiveres og kan få plads. Hun vil gennem teori og refleksionsøvelser klæde os på til at hjælpe forældrene med denne udvikling.
Praktiske informationer

Vingsted 2024
Vingsted Hotel &  konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Tid og varighed
Tirsdag den 24. september 2024, kl. 10.00 - torsdag den 26. september 2024, kl. 16.15

Kursusafgift
Alle priser er incl. overnatning og forplejning:
Pris for Kommunalt ansatte psykologer: Kr. 5.595,00 ekskl. moms
Pris for øvrige DP medlemmer: Kr. 5.995,00 ekskl. moms
Pris for psykologer, der ikke er medlem af DP:
Kr. 6.995,00
(Kontakt Vibeke Hjulmand, hvis du ikke er medlem, vih@dp.dk)

Rabat
Der gives mængderabat for de kontorer, der deltager med mindst 10 psykologer. Den 11. vil kunne deltage gratis. (Kontakt Vibeke Hjulmand, vih@dp.dk)

Tilmeldingsfrist
Der er stadig åben for tilmelding. Din tilmelding er bindende.

Gratis bustransport
Vi arrangerer bustransport mellem Vejle Station og Vingsted. Det kræver ikke tilmelding

Kontakt
Har du spørgsmål kan du kontakte Vibeke Hjulmand, vih@dp.dk eller pr. tlf. 35 25 97 25