Velfungerende og sikkert tilsyn med psykologer

Vi skal have et velfungerende og sikkert tilsyn med psykologer, der rummer psykologernes mangfoldighed. Et tilsyn, der sikrer kvaliteten, troværdigheden og sikkerheden omkring psykologstanden – det er jo det, vi som samlet stand står på, og det der gør mødet med en psykolog trygt for klienten/patienten.

Autorisations- og tilsynssystem

Som psykologstand har vi – som alle andre faggrupper – brug for et autorisations- og tilsynssystem omkring os, der bygger på høj faglighed, og lige så vigtigt er det, at der er tilsyn og passende sanktionsmuligheder, når psykologer agerer groft uforsvarligt.

En fremtidig ordning skal rumme et kvalitetsløft og os alle

Siden 2018 har DP arbejdet for, at den kommende autorisationsordning, det tilhørende tilsyn og klageadgang, indrettes, så det er en ordning, vi kan se os selv i.

En fremtidig ordning skal derfor rumme et kvalitetsløft, rummer den brede stand vi efterhånden er – men også løfte patientsikkerheden.

Indfør principper for autorisation

De få – men rystende – sager vi ser i pressen, er på ingen måde kendetegnende for den samlede stand, og de etiske og faglige principper vi står på. Men sagerne har tydeligt vist, de huller, der er i autorisations- og tilsynssystemet, som politikerne er nødt til at finde løsninger på.

Det er fx ikke hensigtsmæssigt, at en psykolog, der mister sin autorisation, kan praktisere videre – bare uden tilsyn. Og det er heller ikke rimeligt, at der er situationer, hvor man som klient eller patient, ikke kan klage over en psykologs arbejde.

4 principper for arbejdet med ny autorisationsmodel for psykologer

1. Der skal føres tilsyn med alle psykologer. Der skal derfor indføres tilsyn med ikke-autoriserede psykologer.

2. Psykologer skal ikke kunne undgå tilsyn ved at frasige sig eller blive frataget autorisation.

3. Myndigheder skal kunne gribe mere konsekvent ind over for psykologer, der praktiserer groft uforsvarligt.

4. Tilsyn med psykologer skal være relevant for det faglige psykologarbejde, og klienterne skal sikres en god kvalitet.

Vi presser på for en god løsning

I 2020 nedsatte Sundhedsministeriet og Socialministeriet en tværministeriel arbejdsgruppe for at undersøge mulighederne for evt. at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så psykologer fremover er underlagt samme krav om autorisation som f.eks. læger og sygeplejersker – og dermed også et nyt tilsynssystem.

Arbejdsgruppens arbejde skulle i første omgang have været færdigt ved udgangen af 2020, men er gentagne gange blevet forsinket pga. coronakrisen. I skrivende stund er der ingen afklaring. Vi anser det efterhånden, som en hastesag at få et velfungerende tilsyn og autorisations model og ikke mindst afklaring for jer medlemmer.

Derfor har vi løbende og gentagne gange kontaktet både Sundhedsministeriet og Socialministeriet for at sætte skub i arbejdet og finde løsninger. For vi synes, det haster. Vi har netop foreslået både sundhedsministeren og socialministeren, at der etableres tilsyn med de ikke-autoriserede psykologer indenfor den model, der allerede eksisterer i Psykolognævnet – og så må arbejdet med en ny model vente.

En løsning vi kan se os selv i

Et kommende autorisations- og tilsyns-system skal rumme professionen. Men det er også komplekst, og det bliver ikke uden udfordringer at finde en god løsning for det brede fagfelt som psykologien rummer. For der ligger en stor kompleksitet i at ændre det nuværende. Psykologstanden er mangfoldig, og vi er spredt over mange fag- og arbejdsområder. I DP arbejder vi på at fremtidens model favner os som samlet stand.

Vi arbejder ligeledes meget målrettet for, at der i den nye autorisationsordning ikke stilles krav til nyuddannede, som de ikke kan honorere pga. manglende erfaring. På samme måde arbejder vi for en bæredygtig overgangsordning, der sikrer, at vi hverken forringer eller forhindrer psykologer i at udføre deres funktion. Tværtimod. En ny autorisations- og tilsyns-ordning skal vi kunne se os selv i, og den skal være med til at løfte os som stand og den skal beskytte vores klienter.

Indsats for forbedret tilsyn for psykologer

 

September 2018
DP beslutter på generalforsamling at forbedre tilsyn med psykologer
September 2018
DP’s bestyrelse beslutter, at arbejdet iværksættes og at der skal rettes henvendelse til Børne- og socialministeriet med anmodning om, at der iværksættes et arbejde med henblik på at sikre tilsyn med alle psykologer
Januar 2019
DP sender brev til Børne- og Socialministeriet samt Psykolognævnet. DP foreslår mulig lovrevision: Indførelse af offentligt tilsyn også med ikke-autoriserede psykologer
Maj 2019
DP henvender sig til Børne- Socialministeren og Justitsministeren om forbedret tilsyn
August 2019
DP henvender sig igen pga. regeringsskifte
Oktober 2019
DP i foretræde for Folketingets Social- og Indenrigsudvalg om forbedret tilsyn
Efterår 2019
DP er massivt i pressen med opfordring til at sikre bedre tilsyn af psykologer og sikre klageadgang for klienter/patienter
December 2019
DP deltager i samråd med social- og indenrigsminister og sundheds- og ældreminister om muligheden for at indføre sundhedsfaglig autorisation af psykologer
Januar 2020
Møde med Astrid Krag i Social- og Indenrigsministeriet om DP’s syn på forbedring af tilsynet med psykologer
Juni 2020
Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe for autorisationsarbejde
 
    Arbejdsgruppen sættes på pause pga. covid-19
August 2020
DP henvender sig til Sundheds- og Ældreministeriet og understreger behovet for at DP får plads og faglig involvering i arbejdsgruppen
September 2020
Møde i Sundheds- og Ældreministeriet med Social- og indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed. DP udtrykker bekymring for forslag til autorisationsmodeller
September 2020
Møde i Sundheds- og Ældreministeriet med Social- og indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed. DP udtrykker bekymring for forslag til autorisationsmodeller
Oktober 2020
DP igangsætter sideløbende politisk arbejde og ordførerrunde vedr. behovet for certificeringsordning af børnesagkyndige psykologer
December 2020
Møde med Sundheds- og Ældreministeriet om løsningsmodeller
December 2020
Invitation fra Sundheds- og Ældreministeriet til en teknisk gennemgang af autorisationsmodeller
 
    Arbejdsgruppen sættes igen på pause pga. covid-19
Februar 2021
DP sender brev med opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet og Socialministeriet om at genoptage arbejdet og finde en løsning til forbedret tilsyn
Februar 2021
DP sender igen brev med opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet og Socialministeriet om at genoptage arbejdet og finde en løsning til forbedret tilsyn
Juni 2021
DP sender igen brev med opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet og Socialministeriet om at genoptage arbejdet og finde en hurtig løsning til forbedret tilsyn
Juni 2021
DP går i pressen og efterlyser igen politisk handling på området
August 2021
DP sender løsningsforslag til medlemmerne af Folketingets Social- og ældreudvalg
Oktober 2021
Møde i Sundhedsministeriet, hvor DP drøftede genoptagelse af arbejdet med tilsyn og autorisationsmodeller for psykologer med Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed
December 2021
DP sender endnu engang et brev til sundhedsministeren med opfordring til at prioritere arbejdet med en ny autorisations- og tilsynsmodel i den kommende tid