Velfungerende og sikkert tilsyn med psykologer

Vi skal have et velfungerende og sikkert tilsyn med psykologer, der rummer psykologernes mangfoldighed. Et tilsyn, der sikrer kvaliteten, troværdigheden og sikkerheden omkring psykologstanden – det er jo det, vi som samlet stand står på, og det der gør mødet med en psykolog trygt for klienten/patienten.

Autorisations- og tilsynssystem

Som psykologstand har vi – som alle andre faggrupper – brug for et autorisations- og tilsynssystem omkring os, der bygger på høj faglighed, og lige så vigtigt er det, at der er tilsyn og passende sanktionsmuligheder, når psykologer agerer groft uforsvarligt.

En fremtidig ordning skal rumme et kvalitetsløft og os alle

Siden 2018 har DP arbejdet for, at den kommende autorisationsordning, det tilhørende tilsyn og klageadgang, indrettes, så det er en ordning, vi kan se os selv i.

En fremtidig ordning skal derfor rumme et kvalitetsløft, rummer den brede stand vi efterhånden er – men også løfte patientsikkerheden.

Indfør principper for autorisation

De få – men rystende – sager vi ser i pressen, er på ingen måde kendetegnende for den samlede stand, og de etiske og faglige principper vi står på. Men sagerne har tydeligt vist, de huller, der er i autorisations- og tilsynssystemet, som politikerne er nødt til at finde løsninger på.

Det er fx ikke hensigtsmæssigt, at en psykolog, der mister sin autorisation, kan praktisere videre – bare uden tilsyn. Og det er heller ikke rimeligt, at der er situationer, hvor man som klient eller patient, ikke kan klage over en psykologs arbejde.

4 principper for arbejdet med ny autorisationsmodel for psykologer

1. Der skal føres tilsyn med alle psykologer. Der skal derfor indføres tilsyn med ikke-autoriserede psykologer.

2. Psykologer skal ikke kunne undgå tilsyn ved at frasige sig eller blive frataget autorisation.

3. Myndigheder skal kunne gribe mere konsekvent ind over for psykologer, der praktiserer groft uforsvarligt.

4. Tilsyn med psykologer skal være relevant for det faglige psykologarbejde, psykologernes retssikkerhed skal varetages, og klienterne skal sikres en god kvalitet.

Vi presser på for en god løsning

I 2020 nedsatte Sundhedsministeriet og Socialministeriet en tværministeriel arbejdsgruppe for at undersøge mulighederne for evt. at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så psykologer fremover er underlagt samme krav om autorisation som f.eks. læger og sygeplejersker – og dermed også et nyt tilsynssystem.

Arbejdsgruppens arbejde skulle i første omgang have været færdigt ved udgangen af 2020, men er gentagne gange blevet forsinket pga. coronakrisen. I skrivende stund er der ingen afklaring. Vi anser det efterhånden, som en hastesag at få et velfungerende tilsyn og autorisations model og ikke mindst afklaring for jer medlemmer.

Derfor har vi løbende og gentagne gange kontaktet både Sundhedsministeriet og Socialministeriet for at sætte skub i arbejdet og finde løsninger. For vi synes, det haster. Vi har netop foreslået både sundhedsministeren og socialministeren, at der etableres tilsyn med de ikke-autoriserede psykologer indenfor den model, der allerede eksisterer i Psykolognævnet – og så må arbejdet med en ny model vente.

En løsning vi kan se os selv i

Et kommende autorisations- og tilsyns-system skal rumme professionen. Men det er også komplekst, og det bliver ikke uden udfordringer at finde en god løsning for det brede fagfelt som psykologien rummer. For der ligger en stor kompleksitet i at ændre det nuværende. Psykologstanden er mangfoldig, og vi er spredt over mange fag- og arbejdsområder. I DP arbejder vi på at fremtidens model favner os som samlet stand.

Vi arbejder ligeledes meget målrettet for, at der i den nye autorisationsordning ikke stilles krav til nyuddannede, som de ikke kan honorere pga. manglende erfaring. På samme måde arbejder vi for en bæredygtig overgangsordning, der sikrer, at vi hverken forringer eller forhindrer psykologer i at udføre deres funktion. Tværtimod. En ny autorisations- og tilsyns-ordning skal vi kunne se os selv i, og den skal være med til at løfte os som stand og den skal beskytte vores klienter.

Indsats for forbedret tilsyn for psykologer

 • September 2018
  DP beslutter på generalforsamling at forbedre tilsyn med psykologer
 • September 2018
  DP’s bestyrelse beslutter, at arbejdet iværksættes og at der skal rettes henvendelse til Børne- og socialministeriet med anmodning om, at der iværksættes et arbejde med henblik på at sikre tilsyn med alle psykologer
 • Januar 2019
  DP sender brev til Børne- og Socialministeriet samt Psykolognævnet. DP foreslår mulig lovrevision: Indførelse af offentligt tilsyn også med ikke-autoriserede psykologer
 • Maj 2019
  DP henvender sig til Børne- Socialministeren og Justitsministeren om forbedret tilsyn
 • August 2019
  DP henvender sig igen pga. regeringsskifte
 • Oktober 2019
  DP i foretræde for Folketingets Social- og Indenrigsudvalg om forbedret tilsyn
 • Efterår 2019
  DP er massivt i pressen med opfordring til at sikre bedre tilsyn af psykologer og sikre klageadgang for klienter/patienter
 • December 2019
  DP deltager i samråd med social- og indenrigsminister og sundheds- og ældreminister om muligheden for at indføre sundhedsfaglig autorisation af psykologer
 • Januar 2020
  Møde med Astrid Krag i Social- og Indenrigsministeriet om DP’s syn på forbedring af tilsynet med psykologer
 • Juni 2020
  Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe for autorisationsarbejde
 • Arbejdsgruppen sættes på pause pga. covid-19
 • August 2020
  DP henvender sig til Sundheds- og Ældreministeriet og understreger behovet for at DP får plads og faglig involvering i arbejdsgruppen
 • September 2020
  Møde i Sundheds- og Ældreministeriet med Social- og indenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed. DP udtrykker bekymring for forslag til autorisationsmodeller
 • Oktober 2020
  DP igangsætter sideløbende politisk arbejde og ordførerrunde vedr. behovet for certificeringsordning af børnesagkyndige psykologer
 • December 2020
  Møde med Sundheds- og Ældreministeriet om løsningsmodeller
 • December 2020
  Invitation fra Sundheds- og Ældreministeriet til en teknisk gennemgang af autorisationsmodeller
 • Arbejdsgruppen sættes igen på pause pga. covid-19
 • Februar 2021
  DP sender brev med opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet og Socialministeriet om at genoptage arbejdet og finde en løsning til forbedret tilsyn
 • Februar 2021
  DP sender igen brev med opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet og Socialministeriet om at genoptage arbejdet og finde en løsning til forbedret tilsyn
 • Juni 2021
  DP sender igen brev med opfordring til Sundheds- og Ældreministeriet og Socialministeriet om at genoptage arbejdet og finde en hurtig løsning til forbedret tilsyn
 • Juni 2021
  DP går i pressen og efterlyser igen politisk handling på området
 • August 2021
  DP sender løsningsforslag til medlemmerne af Folketingets Social- og ældreudvalg
 • Oktober 2021
  Møde i Sundhedsministeriet, hvor DP drøftede genoptagelse af arbejdet med tilsyn og autorisationsmodeller for psykologer med Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed
 • December 2021
  DP sender endnu engang et brev til sundhedsministeren med opfordring til at prioritere arbejdet med en ny autorisations- og tilsynsmodel i den kommende tid
 • August 2022
  DP sender endnu et brev til sundhedsministeren med opfordringer til at arbejdet med revideringen af autorisations- og tilsynsområdet bliver prioriteret
 • Januar 2023Brev til indenrigs- og sundhedsministeren med anmodning om et møde for at drøfte psykologordningen såvel som genoptagelsen af arbejdet med at udvikle en sundhedsfaglig autorisation af psykologer.
 • Juni 2023
  Afholdelse af medlemsmøder med knap 500 psykologer, hvor vi har drøftet det politiske arbejde på autorisations- og tilsynsområdet samt kampen for fortsat titelbeskyttelse.
 • Juli 2023
  Bekymringsbrev til indenrigs- og sundhedsministeren om sagsbehandlingstiderne på autorisation i Psykolognævnet.
 • November 2023
  Ombudsmanden sætter gang i undersøgelse af ventetid på autorisation i Psykolognævnet. Flere psykologer har klaget over ventetiderne. Til grund for at gå ind i sagen lægger Ombudsmanden også artiklen ”Autorisation og ventetid: Psykolognævnet halser bagefter”, der har været bragt i P- Psykologernes fagmagasin.
 • December 2023
  Brev til indenrigs- og sundhedsministeriet med ønsket om en ny status på modernisering af tilsyns- og autorisationssystemet
 • December 2023
  DP sender knap 3000 underskrifter fra medlemmerne for hurtigere autorisation til sundheds- og indenrigsminister og social- og boligminister.
 • Januar 2024Brev til Folketingets Socialudvalg om den uacceptable ventetid på autorisation i Psykolognævnet.
 • April 2024
  ÅBENT BREV til socialminister: Uacceptabelt lang ventetid i Psykolognævnet – der er brug for handling NU!