Selvstændige Psykologers Sektion

Velkommen til siden for Selvstændige Psykologers Sektion. Her kan du se sektionens styrelse, aktuelle arrangementer og mødereferater. Du kan desuden læse om vores SPS-kredse og om mentorordningen for nye selvstændige.

Nyheder og Arrangementer i SPS

 • Onsdag den 25. september kl. 17 -19. Virtuelt Zoommøde med formål at danne nye gensidige supervisionsgrupper. Tilmelding med navn og geografi til forperson Susie Kjær på sk@praksis.dk.

  Zoom link

 • Fredag den 1. november: Generalforsamling for Selvstændige Psykologer på Kosmopol, København, 50 m fra Nørre Port Station. Nærmere info følger.

Mulighed for tilknyttet medlemskab af Selvstændige Psykologers Sektion

Selvstændige Psykologers Sektion ønsker at inkludere alle selvstændige psykologer i det fagpolitiske fællesskab. Derfor er det nu muligt for ikke-autoriserede og/eller selvstændige med mere end 15 timers ansættelse at blive tilknyttet medlemmer af sektionen. Tilknyttede medlemmer vil således få adgang til alle arrangementer og mentorordningen, modtage information fra sektionen og få mulighed for at deltage på sektionens generalforsamling (dog uden stemmeret). Man kan være tilknyttet medlem i op til fire år.

Vil du være tilknyttet medlem? Er du selvstændig psykolog på deltid og/eller selvstændig psykolog, der endnu ikke er autoriseret, så kan du få hjælp til registrering som tilknyttet medlem af sektionen ved at skrive til os på mro@dp.dk.

Vil du vide mere om Selvstændige Psykologers Sektion, kan du kontakte formand Susie Kjær på sk@a-praksis.dk eller 41 76 1148.

Mød styrelsen

Susie Kjær

Susie Kjær, forperson
Uddannet cand.psych. i 1992. Specialist i arbejds- og organisationspsykologi. De første 25 år har jeg arbejdet som arbejdspsykolog og forsket i psykisk arbejdsmiljø. Siden 2017 er jeg selvstændig med egen voksenklinisk praksis i Herlev. Klienterne kommer gennem deres sundhedsforsikringer eller er privat betalende. Mit mål som forperson er at samle fælles kræfter om at kæmpe for bedre arbejdsvilkår, faglig udvikling og etik.
Kontakt: sk@a-praksis.dk, tlf.: 41 76 11 48, www.a-praksis.dk

Henry Drøscher, næstforperson
Uddannet cand.psych.  i 2009. Jeg har arbejdet som psykolog i kommunal familieafdeling og PPR samt på flere skole- og behandlingshjem. Jeg blev selvstændig i 2015 med egen praksis i Slagelse. Jeg arbejder primært med undersøgelser af og hjælp til børn og familier. Jeg har siddet i styrelsen fra 2015 til 2018 og igen fra 2023. Mit fokus er retssikkerheden og arbejdsvilkårene for selvstændige psykologer med henblik på sikring af rimelige vilkår, så selvstændige psykologer ikke stilles ringere end lønansatte.
Kontakt: psykolog@droscher.dk, tlf:40 74 34 01, www.droscher.dk

Elin Andersen

Elin Andersen, kasserer
Uddannet cand.psych. i 2003, med en Bsc. i psykologi fra London. Jeg fik første ansættelse i psykiatrien, og nedsatte mig efterfølgende som selvstændig i 2005 som led i en følordning. Har haft ydernummer af to omgange, elleve år i alt, og har løbende haft et konstruktivt samarbejde med forsikringsselskaber gennem alle årene, samt egenbetalende klienter. Mit fokus i styrelsesarbejdet er at bakke op om det fagpolitiske arbejde, der vedrører selvstændige psykologer. Herunder at arbejde for et bedre tilsyn med psykologstanden, så retssikkerheden for både borger og psykolog styrkes.
Kontakt: Info@psykolog-ea.dk, tlf.: 26 36 03 77, www.psykolog-ea.dk

Ressourcepersoner
Ressourcepersoner er personer med specialviden, som styrelsen kan trække på i forhold til forskellige opgaver. Disse kan kontaktes via formand Susie Kjær.

 • Egon Lund Christensen, Cand. Psych. 1989, Arbejds- og organisationspsykolog, deltager i møder i Liberalt Forhandlingsudvalg. Har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø som konsulent i BST-enhed i 12 år. Siden 2006 selvstændig med opgaver som underleverandør af arbejdsmiljøydelser til godkendte arbejdsmiljørådgivere.
 • Julie Bønnebæk, Cand. Psych. aut. står til rådighed for kontakt ved spørgsmål om at etablere gensidige supervisionsgrupper. Tlf.: 42 30 08 18, e-mail: julie@boennebaek.com.
  1. Navn og afgrænsning
   St. 1. Sektionens navn er ”Selvstændige Psykologers Sektion”.

  Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening.

  Stk. 3. Sektionen er landsdækkende.

   

  1. Formål
   Stk. 1. Sektionens formål er at varetage selvstændige psykologers interesser inden for rammerne af Dansk Psykolog Foreningens formål, herunder:
   A: at samle psykologer til at fremme de faglige og fagpolitiske spørgsmål samt rammer for erhvervsudøvelse, der er særlige for denne medlemsgruppe.

  B: at støtte medlemmernes faglige udvikling.

  C: at fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner.

  D: At fremme medlemmernes interesser i samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt-, og høringsorgan i faglige og fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

  At informere om pkt. A – D.

  F: At samle information om arbejdsvilkår, aftaler og honorering blandt sektionens medlemmer med henblik på Dansk Psykolog Forenings forhandlinger om disse forhold.

  Stk. 2. Sektionens formål er at markere og profilere selvstændigt psykologarbejde, herunder:

  A: at støtte medlemsinitiativer, der tjener til at fremme sektionens formål eller at støtte dens medlemmer.

  B: At arbejde for en høj etisk og faglig standard inden for selvstændig psykologvirksomhed.

  C: At tage initiativ til faglig kontakt, også med organer uden for Dansk Psykolog Forening, samt tage initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med andre organisationer og institutioner.

  1. Arbejdsmåde
   Stk. 1. Til opfyldelse af § 2, stk. 1 og 2, skal sektionen afholde medlemsmøder, og sektionen kan:

  A: I samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse at afholde møder med andre sektioner og med relevante organer i og uden for Dansk Psykolog Forening.

  B: Iværksætte undersøgelses- og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende sektions- og/eller foreningsspørgsmål er nødvendigt, eksempelvis uddannelsesbehov.

  C: Påtage sig formidlingsopgaver.

  Stk. 2. Styrelsen i SPS kan vælge at sende forslag/overenskomst ud til høring blandt dele af sektionens medlemmer eller blandt alle sektionens medlemmer.

  Stk. 3. Styrelsen i SPS er en del af Dansk Psykolog Forening og skal afsøge hjælp og information fra såvel bestyrelse som sekretariat, når der er anledning til det.

   

  1. Medlemmer af sektionen
   Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er:
   Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. Sektionsmedlemsskabet er betinget af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med max. 15 timers ansættelse.

  Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages:

  A: Et tilknyttet medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse med max 15 timers ansættelse, og/eller ikke er autoriseret psykolog. Medlemmet kan maksimalt være tilknyttet medlem i fire år.

  B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde.

  Stk. 3.  Tilsluttede medlemmer har fri og lige adgang til alle sektionens services. De har dog ikke nogen demokratiske rettigheder eller indflydelse på sektionen som sådan: På generalforsamlingen kan de ikke fremlægge forslag, de har ikke stemmeret, og de kan ikke vælges til styrelsen eller andet tillidserhverv i sektionen. Dog gives der dispensation, så de må gå på talerstolen på vores generalforsamling.

   

  1. Kompletterende vedtægter
   Stk. 1. Sektionen kan fastsætte kompletterende vedtægter efter beslutning på sektionens generalforsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.

  Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal være i overensstemmelse med sektionens vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

  Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.

   

  1. Sektionens generalforsamling
   Stk. 1. Sektionen holder en årlig generalforsamling i perioden september – november og inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

  Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger de til enhver tid gældende regler for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling.

  Tidsfristen for opstilling til valgt til styrelsesformand samt kandidater til sektionsstyrelsen følger de til en hver tid gældende regler for valg til bestyrelsen. Formand og medlemmer til sektionsstyrelsen vælges på generalforsamlingen.
  Ethvert fuldgyldigt sektionsmedlem kan senest 6 uger før generalforsamlingen kandidere til posten som styrelsesformand. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept fra 1 kandidat, kan der ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen.

   

  Note om relevante frister for indkaldelse af generalforsamling i medfør af Dansk Psykolog Forenings love:

  ‐ Generalforsamling indkaldes med mindst 10 ugers varsel jf. §7, stk. 2 i Dansk Psykolog Forenings love.

  ‐ Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse

  1. 7, stk. 4 i Dansk Psykolog Forenings love.

  ‐ Forslag til dagsordenspunkter udover de i stk. 6. nævnte samt forsalg til lovændringer og til

  opløsning af foreningen skal være formanden i hænde senest 8 uger inden generalforsamlingen, jf.

  • 7 stk. 3 i Dansk Psykolog Forenings love.

  Stk. 3. Sektionens generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1: Valg af 1-2 dirigenter
  2. Valg af stemmeudvalg
  3: Fastsættelse af forretningsorden
  4: Beretning om sektionens virksomhed
  5: Forelæggelse af sektionens regnskab
  6: Fastlæggelse af forslag til kommende handlingsprogram
  7: Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
  8: Valg af styrelsesformand hvert 2. år i lige år
  9: Valg af sektionsstyrelse
  10: Eventuelt

  Endvidere anbefales, at dagsorden indeholder punkterne:

  1. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling
  2. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn

  Stk. 4. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling.


  Note om hvordan beslutninger træffes på Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling:

  7 stk. 8 i Dansk Psykolog Forenings love: Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer med de undtagelser, der følger af udtrykkelige bestemmelser i nærværende love. Ved alle afstemninger, hvor de studerende må stemme, tæller såvel en bachelors som en studerendes stemme som 1 kandidatstemme.

  Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved enten 1) medlemmets personlige fremmøde eller 2) ved skriftlig fuldmagt fra et medlem til et andet medlem, der deltager fysisk på generalforsamlingen eller 3) digitalt uden fysisk fremmøde via en sikker personlig digital forbindelse.

  Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt. Digital afstemning uden fysisk fremmøde kan ikke ske ved fuldmagt.

   

  1. Sektionsstyrelse
   Stk. 1.

  A: Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en sektionsstyrelse, som konstituerer sig med en næstformand og kasserer. Sektionsstyrelsen består af max. syv medlemmer.

  B: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af de på generalforsamlingen fastlagte forslag til handlingsprogram.

  C: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af alle nytilkomne arbejdsopgaver.

  D: Sektionsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem sektionen og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

  E: Sektionsstyrelsen kan indkalde andre sektionsmedlemmer til belysning af særlige emner på dagsorden.

  F: Sektionsstyrelsen kan inddrage andre sektionsmedlemmer i løsningen af særlige arbejdsopgaver.

  G: Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

  Stk. 2.

  A: Sektionsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nedenstående forbehold:

  B: Sektionsstyrelsen fører beslutningsprotokol

  C: Sektionsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog sidestilles fremmøde via Skype e.l. med personligt fremmøde, og man er stemmeberettiget i begge tilfælde.

  Stk. 3.

  A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at tre vælges det ene år, henholdsvis fire det andet år. Der vælges hvert år to suppleanter til styrelsen. De udgøres af kandidater, der har stillet op til styrelsen og som har fået flest stemmer blandt de ikke valgte kandidater. Genvalg af styrelsesformand kan finde sted 4 gange. Herefter skal der gå minimum 4 år, før den pågældende igen kan opstille til posten som styrelsesformanden. Genvalg til styrelsen i øvrigt kan finde sted uden begrænsning.

  B: Forslag til kandidater, ledsaget af disses skriftlige accept af opstillingen, indsendes til sektionsstyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen og udsendes sammen med generalforsamlingens dagsorden til medlemmerne. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept fra mindst syv kandidater, kan der ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen.

  Stk. 4. Sektionsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.

  Stk. 5. Sektionsstyrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 1/25 af medlemmerne af sektionen forlanger det.

   

  1. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner
   Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af en til to kredskontaktperson(er) og en suppleant.

  Stk. 2. Kredskontaktpersonens opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante problemstillinger på lokale møder samt at varetage kontakten til kredsens selvstændige psykologer.

  Stk. 3. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 4. Valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner foretages lokalt i kredsene. De nuværende Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner forpligter sig til at indkalde til et møde senest tre måneder efter Selvstændige Psykologers Sektions generalforsamling, hvor valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner er på dagsorden. Valgets resultat meddeles styrelsen. Det tilstræbes, at alle kredse har kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig gældende, sender styrelsen en opfordring ud til medlemmerne med anmodning om at opstille til kandidat i kredsen.

  Stk. 5. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne kan søge økonomisk godtgørelse til udgifter til afholdelse af møder for kredsens medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. Formålet med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Inden mødet oplyses om mødets afholdelse og forventet antal deltagere til formanden og økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter mødet fremsendes der dokumentation for udgifterne.

   

  1. Samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse
   Stk. 1. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, forinden beslutninger træffes af særlig betydning for sektionens medlemmer, høre sektionsstyrelsen.

  Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.

  Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.

  Stk. 4. Sektionsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte og gennemføre høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.

  Stk. 5. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

  Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra sektionen.

  Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning videregive særlige spørgsmål til sagsbehandling i sektionen.

   

  1. Opløsning
   Opløsning af sektionen sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love.
 • Optagelse i Selvstændige Psykologers Sektion

  Du skal opfylde nedenstående krav, for at blive optaget i sektionen:

  • Du er autoriseret
  • Du har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
  • Du har maksimum 15 timer om ugen i anden ansættelse
  • Du bliver automatisk tilmeldt sektionen, når Dansk Psykolog Forening har modtaget din ændringsblanket med angivelse af dine praksis oplysninger. Husk at krydse af i feltet “Privat praksis”.

  Din placering i sektionen

  Flyttet eller fået ny mailadresse:
  Ændringer af dine personlige oplysninger foregår i Mit DP.

 • SPS-kredse er geografiske kredse kun for selvstændige. Kredskontaktpersoner er personer valgt af de privat praktiserende medlemmer i hver SPS-kreds. Deres opgave er at informere om sektionens arbejde og eventuelle relevante problemstillinger på kredsmøderne. De varetager kontakten til SPS-kredsens selvstændige psykologer. Kredskontaktpersoner opstilles og vælges lokalt i SPS-kredsen op til tre måneder efter generalforsamling. Se her, hvilke kommuner, der hører til hvilke kredse.

  SPS-kreds København og Frederiksberg kommune

  Louise Svendsen, tlf.: 26 24 40 64, E-mail: info@LSRT.dk

  SPS-kreds Københavns Omegn
  Louise Svendsen, tlf.: 26 24 40 64, E-mail: info@LSRT.dk

  SPS-kreds Frederiksborg
  P.t. ubesat

  SPS-kreds Roskilde
  P.t. ubesat.

  SPS-kreds Vestsjælland
  P.t. ubesat

  SPS-kreds Storstrøm
  P.t. ubesat

  SPS-kreds Bornholm
  P.t. ubesat

  SPS-kreds Fyn
  Jeannette Krog, tlf.: jeannettekrog@hotmail.com

  SPS-kreds Sønderjylland
  P.t. ubesat

  SPS-kreds Ribe
  Anne Grete Aagaard, tlf.: 21 19 31 61, E-mail: agaa@fanonet.dk

  SPS-kreds Trekantområdet
  Christa Lindahl Jacobsen, tlf.: 61 30 75 61, E-mail: clj@hejlskovbjerg.dk

  SPS-kreds Midtvestjylland
  P.t. ubesat.

  SPS-kreds Østjylland
  Jytte Skau, tlf.: 23266318, E-mail: jytteskau@protonmail.com

  SPS-kreds Viborg “Limfjord”
  P.t. ubesat

  SPS-kreds Nordjylland
  Gry Madsen, tlf.: 40 50 13 58, E-mail: gryjungberg@yahoo.dk

 • Styrelsen for SPS understøtter etableringen af gensidige supervisionsgrupper med gentagne møder online og fysisk hen over året. Vi har som selvstændige psykologer gennem hele vores selvstændige praksis brug for løbende at udvikle os, hvad enten vi er privatpraktiserende kliniske psykologer, arbejds- og organisationspsykologer o.a.

  I gensidige supervisionsgrupper skiftes man til at ”være på” , og få supervision af gruppen. Der er ikke penge mellem parterne. Gensidig supervision kræver en ligeværdighed. Kontakt Julie Bønnebæk, som er ressourceperson for styrelsen med hensyn til gensidige supervisionsgrupper, hvis du vil vide mere, eller har brug for hjælp til at danne/vedligeholde en gruppe.  Tlf.: 42 30 08 18, e-mail: julie@boennebaek.com.

  Læs her Julies Bønnebæks råd om, hvordan man kan få succes med supervisionsgrupper og om reglerne for i hvilken grad klienten skal have information om, at deres psykolog modtager supervision på deres sag.

  Gensidig supervision som selvstændig psykolog

  Supervision – regler om samtykke fra klient journalisering og supervisors pligt til indgriben