Selvstændige Psykologers Sektion

Selvstændige Psykologers Sektion varetager selvstændigt erhvervsdrivende psykologers interesser inden for Dansk Psykolog Forenings rammer.

Sektionens arbejdsopgaver varetages af sektionsstyrelsen. Styrelsen består af minimum 5 og maksimum 7 medlemmer, som vælges på sektionens generalforsamling.

Styrelsen er ansvarlig for at:

 • De fastlagte forslag, som er besluttet på generalforsamlingen, bliver udført
 • Alle nytilkomne arbejdsopgaver bliver varetaget
 • Varetage det løbende samarbejde mellem sektionen og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse
 • Indkalde andre sektionsmedlemmer til belysning af særlige emner på dagsordenen
 • Inddrage andre sektionsmedlemmer i løsningen af særlige arbejdsopgaver

Mentorer for nyopstartede selvstændige psykologer

Styrelsen i SPS - Selvstændige Psykologers Sektion - er stolte over at kunne tilbyde en ny mentorordning for selvstændige psykologer.
Læs om mentorordningen

Styrelsens medlemmer

Neelaverny Maria Srisgandarajah, formand

E-mail: neela@encounter.dk

Hans Fonsbøl, næstformand
E-mail: hi@psykologerne-vejle.dk

Susie Anette Kjær, kasserer
E-mail: sk@a-praksis.dk

 

Styrelsens medlemmer er valgt på sektionens generalforsamling.

Generalforsamling i SPS

Kom og vær med til vores Generalforsamling i Selvstændige Psykologers Sektion

Vi er glade for, vi nu kan præsentere tids- og afstemningsplanen for SPS´ Generalforsamling den 26. november.

Du kan også her læse om foredraget fra Charlotte Bircow, og få viden om Dusty Rag Jazzband, som spiller op til vores fest om aftenen. Vi håber, at I vil komme og netværke med os andre om og få en dejlig festlig aften sammen!

Sidste frist for at tilmelde dig til GF er onsdag den 2. november. Du tilmelder dig ved at udfylde og underskrive den vedhæftede tilmeldingsblanket og sende den til Susie Kjær på e-mail SK@a-praksis.dk.

Selve generalforsamlingen, inklusive forplejning, transport og evt. parkering på Huones Parkeringsplads er gratis. For festen inklusive velkomstdrink, festmiddag, fri øl, vin og vand samt Jazzband er der en deltagerbetaling på 500 kr. Se på tilmeldingsblanketten, hvordan du kan betale. Bemærk: Hvis du har tilmeldt og betalt til festen og senere vil afmelde igen, vil du ved evt. afmelding senest den 2. november, få 50 % af beløbet tilbage. Ved senere afmelding hæfter du for hele beløbet. Evt. hotel er for egen regning. Bemærk som noget nyt: Hvis du kan fremvise en hotelkvittering, får du pengene for festen tilbagebetalt.

Vi glæder os til at møde jer til en god og debatskabende GF!

Venlig hilsen styrelsen for SPS

Neela Maria Sris

Hans Fonsbøl

Susie Kjær

Tids- og afstemningsplan

Charlotte Bircow

Dusty Rag Jazz Band

Tilmeldingsblanket

  • 1. Formål

  Stk. 1. Sektionens formål er at varetage selvstændige psykologers interesser inden for rammerne af Dansk Psykolog Foreningens formål, herunder:

  A: at samle psykologer til at fremme de faglige og fagpolitiske spørgsmål samt rammer for erhvervsudøvelse, der er særlige for denne medlemsgruppe.

  B: at støtte medlemmernes faglige udvikling.

  C: at fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner.

  D: At fremme medlemmernes interesser i samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt-, og høringsorgan i faglige og fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

  • 2. At informere om pkt. A – D.

  F: At samle information om arbejdsvilkår, aftaler og honorering blandt sektionens medlemmer med henblik på Dansk Psykolog Forenings forhandlinger om disse forhold.

  Stk. 2. Sektionens formål er at markere og profilere selvstændigt psykologarbejde, herunder:

  A: at støtte medlemsinitiativer, der tjener til at fremme sektionens formål eller at støtte dens medlemmer.

  B: At arbejde for en høj etisk og faglig standard inden for selvstændig psykologvirksomhed.

  C: At tage initiativ til faglig kontakt, også med organer uden for Dansk Psykolog Forening, samt tage initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med andre organisationer og institutioner.

 • Optagelse i Selvstændige Psykologers Sektion

  Du skal opfylde nedenstående krav, for at blive optaget i sektionen:

  • Du er autoriseret
  • Du har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse
  • Du har maksimum 15 timer om ugen i anden ansættelse
  • Du bliver automatisk tilmeldt sektionen, når Dansk Psykolog Forening har modtaget din ændringsblanket med angivelse af dine praksis oplysninger. Husk at krydse af i feltet “Privat praksis”.

  Din placering i sektionen

  Flyttet eller fået ny mailadresse:
  Ændringer af dine personlige oplysninger foregår i Mit DP.

  • 1. Navn og afgrænsning

  St. 1. Sektionens navn er ”Selvstændige Psykologers Sektion”.

  Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening.

  Stk. 3. Sektionen er landsdækkende.

  • 2. Formål

  Stk. 1. Sektionens formål er at varetage selvstændige psykologers interesser inden for rammerne af Dansk Psykolog Foreningens formål, herunder:

  A: at samle psykologer til at fremme de faglige og fagpolitiske spørgsmål samt rammer for erhvervsudøvelse, der er særlige for denne medlemsgruppe.

  B: at støtte medlemmernes faglige udvikling.

  C: at fremme samarbejdet mellem psykologer i sektionen og medlemmer af andre sektioner.

  D: At fremme medlemmernes interesser i samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt-, og høringsorgan i faglige og fagpolitiske spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

  • At informere om pkt. A – D.

  F: At samle information om arbejdsvilkår, aftaler og honorering blandt sektionens medlemmer med henblik på Dansk Psykolog Forenings forhandlinger om disse forhold.

  Stk. 2. Sektionens formål er at markere og profilere selvstændigt psykologarbejde, herunder:

  A: at støtte medlemsinitiativer, der tjener til at fremme sektionens formål eller at støtte dens medlemmer.

  B: At arbejde for en høj etisk og faglig standard inden for selvstændig psykologvirksomhed.

  C: At tage initiativ til faglig kontakt, også med organer uden for Dansk Psykolog Forening, samt tage initiativ til, at foreningen optager fagpolitisk kontakt med andre organisationer og institutioner.

  • 3. Arbejdsmåde

  Stk. 1. Til opfyldelse af § 2, stk. 1 og 2, skal sektionen afholde medlemsmøder, og sektionen kan:

  A: I samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse at afholde møder med andre sektioner og med relevante organer i og uden for Dansk Psykolog Forening.

  B: Iværksætte undersøgelses- og informationsindsamling, når det for et aktuelt eller kommende sektions- og/eller foreningsspørgsmål er nødvendigt, eksempelvis uddannelsesbehov.

  C: Påtage sig formidlingsopgaver.

  Stk. 2. Styrelsen i SPS kan vælge at sende forslag/overenskomst ud til høring blandt dele af sektionens medlemmer eller blandt alle sektionens medlemmer.

  Stk. 3. Styrelsen i SPS er en del af Dansk Psykolog Forening og skal

  afsøge hjælp og information fra såvel bestyrelse som sekretariat, når der er anledning til det.

  • 4. Medlemmer af sektionen

  Stk. 1. Medlemsberettiget af sektionen er:
  Alle selvstændige kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, der arbejder inden for uddannelsens grundlæggende discipliner. Sektionsmedlemsskabet er betinget af autorisation som psykolog. Sektionsmedlemsskabet er betinget af max. 15 timers ansættelse.

  Stk. 2. Som tilsluttede medlemmer kan optages:

  A: Et associeret medlem er kendetegnet ved, at vedkommende er medlem af sektionen og opfylder kravet om at være autoriseret, er påbegyndt en deltidspraksis, men endnu ikke er fuldtidspraktiserende psykolog. Medlemmet kan maksimalt være associeret medlem i to år, og rettigheden bortfalder, hvis medlemmet inden for denne tidsfrist ikke er blevet fuldtidspraktiserende i henhold til reglen om max. 15 timers ansættelse og 22 timers rådighed i praksis. Medlemmet har ikke stemmeret.

  B: Arbejdsløse medlemmer med interesse for sektionens arbejde.

  Stk. 3. Tilsluttede medlemmer har ikke stemmeret.

  • 5. Kompletterende vedtægter

  Stk. 1. Sektionen kan fastsætte kompletterende vedtægter efter beslutning på sektionens generalforsamling med 2/3 flertal og efter Dansk Psykolog Forenings bestyrelses godkendelse.

  Stk. 2. Eventuelle kompletterende vedtægter skal være i overensstemmelse med sektionens vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

  Stk. 3. Bestyrelsens afgørelse om optagelse af kompletterende vedtægter kan indbringes for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling. En omstødelse af bestyrelsens afgørelse kræver 2/3 flertal.

  • 6. Sektionens generalforsamling

  Stk. 1. Sektionen holder en årlig generalforsamling i perioden september – november og inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

  Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger de til enhver tid gældende regler for afholdelse af Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling.
  Tidsfristen for opstilling til valgt til styrelsesformand samt kandidater til sektionsstyrelsen følger de til en hver tid gældende regler for valg til bestyrelsen. Formand og medlemmer til sektionsstyrelsen vælges på generalforsamlingen.
  Ethvert fuldgyldigt sektionsmedlem kan senest 6 uger før generalforsamlingen kandidere til posten som styrelsesformand. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept fra 1 kandidat, kan der ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen.

  Note om relevante frister for indkaldelse af generalforsamling i medfør af Dansk Psykolog Forenings love:

  ‐ Generalforsamling indkaldes med mindst 10 ugers varsel jf. §7, stk. 2 i Dansk Psykolog Forenings love.

  ‐ Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse

  1. 7, stk. 4 i Dansk Psykolog Forenings love.

  ‐ Forslag til dagsordenspunkter udover de i stk. 6. nævnte samt forsalg til lovændringer og til

  opløsning af foreningen skal være formanden i hænde senest 8 uger inden generalforsamlingen, jf.

  • 7 stk. 3 i Dansk Psykolog Forenings love.

  Stk. 3. Sektionens generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1: Valg af 1-2 dirigenter
  2. Valg af stemmeudvalg
  3: Fastsættelse af forretningsorden
  4: Beretning om sektionens virksomhed
  5: Forelæggelse af sektionens regnskab
  6: Fastlæggelse af forslag til kommende handlingsprogram
  7: Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
  8: Valg af styrelsesformand hvert 2. år i lige år
  9: Valg af sektionsstyrelse
  10: Eventuelt

  Endvidere anbefales, at dagsorden indeholder punkterne:

  1. Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling
  2. Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn

  Stk. 4. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling.

  Note om hvordan beslutninger træffes på Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling:

  7 stk. 8 i Dansk Psykolog Forenings love: Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer med de undtagelser, der følger af udtrykkelige bestemmelser i nærværende love. Ved alle afstemninger, hvor de studerende må stemme, tæller såvel en bachelors som en studerendes stemme som 1 kandidatstemme.

  Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved enten 1) medlemmets personlige fremmøde eller 2) ved skriftlig fuldmagt fra et medlem til et andet medlem, der deltager fysisk på generalforsamlingen eller 3) digitalt uden fysisk fremmøde via en sikker personlig digital forbindelse.

  Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt. Digital afstemning uden fysisk fremmøde kan ikke ske ved fuldmagt.

  • 7. Sektionsstyrelse

  Stk. 1.

  A: Sektionens landsdækkende arbejde forestås af en sektionsstyrelse, som konstituerer sig med en næstformand og kasserer. Sektionsstyrelsen består af max. syv medlemmer.

  B: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af de på generalforsamlingen fastlagte forslag til handlingsprogram.

  C: Sektionsstyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af alle nytilkomne arbejdsopgaver.

  D: Sektionsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem sektionen og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

  E: Sektionsstyrelsen kan indkalde andre sektionsmedlemmer til belysning af særlige emner på dagsorden.

  F: Sektionsstyrelsen kan inddrage andre sektionsmedlemmer i løsningen af særlige arbejdsopgaver.

  G: Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

  Stk. 2.

  A: Sektionsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med nedenstående forbehold:

  B: Sektionsstyrelsen fører beslutningsprotokol

  C: Sektionsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog sidestilles fremmøde via Skype e.l. med personligt fremmøde, og man er stemmeberettiget i begge tilfælde.

  Stk. 3.

  A: Styrelsesformanden vælges for 2 år ad gangen. Sektionsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at tre vælges det ene år, henholdsvis fire det andet år. Der vælges hvert år to suppleanter til styrelsen. De udgøres af kandidater, der har stillet op til styrelsen og som har fået flest stemmer blandt de ikke valgte kandidater. Genvalg af styrelsesformand kan finde sted 4 gange. Herefter skal der gå minimum 4 år, før den pågældende igen kan opstille til posten som styrelsesformanden. Genvalg til styrelsen i øvrigt kan finde sted uden begrænsning.

  B: Forslag til kandidater, ledsaget af disses skriftlige accept af opstillingen, indsendes til sektionsstyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen og udsendes sammen med generalforsamlingens dagsorden til medlemmerne. Såfremt der ikke inden tidsfristens udløb foreligger skriftlig accept fra mindst syv kandidater, kan der ske opstilling senere end 6 uger før generalforsamlingen.

  Stk. 4. Sektionsstyrelsen tilstræbes bredt sammensat med hensyn til arbejdsfelt, anciennitet og geografisk placering.

  Stk. 5. Sektionsstyrelsen i Selvstændige Psykologers Sektion kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt 1/25 af medlemmerne af sektionen forlanger det.

  • 8. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner

  Stk. 1. Sektionens lokale arbejde forestås af en til to kredskontaktperson(er) og en suppleant.

  Stk. 2. Kredskontaktpersonens opgave er at informere om sektionens arbejde og/eller relevante problemstillinger på lokale møder samt at varetage kontakten til kredsens selvstændige psykologer.

  Stk. 3. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 4. Valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner foretages lokalt i kredsene. De nuværende Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner forpligter sig til at indkalde til et møde senest tre måneder efter Selvstændige Psykologers Sektions generalforsamling, hvor valg af Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersoner er på dagsorden. Valgets resultat meddeles styrelsen. Det tilstræbes, at alle kredse har kontaktpersoner, og hvis det ikke gør sig gældende, sender styrelsen en opfordring ud til medlemmerne med anmodning om at opstille til kandidat i kredsen.

  Stk. 5. Selvstændige Psykologers Sektion (SPS) kredskontaktpersonerne kan søge økonomisk godtgørelse til udgifter til afholdelse af møder for kredsens medlemmer. Regler herfor fastsættes af generalforsamlingen. Formålet med møderne er faglige og fagpolitiske aktiviteter. Inden mødet oplyses om mødets afholdelse og forventet antal deltagere til formanden og økonomiansvarlig i styrelsen for SPS. Efter mødet fremsendes der dokumentation for udgifterne.

  • 9. Samarbejde med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse

  Stk. 1. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse skal, forinden beslutninger træffes af særlig betydning for sektionens medlemmer, høre sektionsstyrelsen.

  Stk. 2. Ved en sådan høring skal normalt gives en frist på mindst 6 uger.

  Stk. 3. I særlige tilfælde kan denne frist afkortes til en uge.

  Stk. 4. Sektionsstyrelsen skal efter anmodning fra Dansk Psykolog Forenings bestyrelse foranstalte og gennemføre høringer, debatter eller medlemsmøder om særlige spørgsmål.

  Stk. 5. Sektionsstyrelsen kan anmode Dansk Psykolog Forenings bestyrelse om at behandle spørgsmål af særlig betydning for sektionen.

  Stk. 6. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan ikke afvise at behandle sådanne anmodninger fra sektionen.

  Stk. 7. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse kan efter nærmere beslutning videregive særlige spørgsmål til sagsbehandling i sektionen.

  • 10. Opløsning

  Opløsning af sektionen sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love.

   

 • Kredskontaktpersoner er personer valgt af de privat praktiserende medlemmer i hver kreds. Deres opgave er at informere om sektionens arbejde og eventuelle relevante problemstillinger på kredsmøderne. De varetager kontakten til kredsens selvstændige psykologer.

  Kredskontaktpersoner opstilles og vælges lokalt ude i kredsene op til tre måneder efter generalforsamling.

   

  Kreds København og Frederiksberg
  Louise Svendsen, tlf.: 26 24 40 64, E-mail: ls@lsrt.dk

  Kreds København Amt
  Lise Andersen, tlf.: 33 16 01 61, E-mail: lise.andersen@mail.dk
  Inge Stage, tlf.: 40 20 76 67, E-mail: inge.stage@live.dk

  Kreds Frederiksborg
  P.t. ubesat

  Kreds Roskilde
  P.t. ubesat.

  Kreds Vestsjælland
  Helle Valdan, tlf.: 22 32 54 54, E-mail: info@hellevaldan.dk
  Susanne Egelind Maagensen, tlf.: 26 27 25 85, E-mail: susanneegelind@hotmail.com

  Kreds Storstrøm
  Mette Bentzen, tlf.: 31 12 46 41, E-mail: internet@mimersloft.dk

  Kreds Bornholm
  P.t. ubesat

  Kreds Fyn
  P.t. ubesat

  Kreds Sønderjylland
  Anne-Mette Bloch, tlf.: 21 78 75 73, E-mail: info@psykolog-en.dk

  Kreds Ribe
  Anne Grete Aagaard, tlf.: 21 19 31 61, E-mail: agaa@fanonet.dk

  Kreds Vejle
  Hans Fonsbøl, tlf.: 51 77 19 80, E-mail: psykologerne@bsanet.dk

  Kreds Ringkjøbing
  P.t. ubesat.

  Kreds Østjylland (tidl. Kreds Aarhus)
  P.t. ubesat.

  Kreds Viborg
  P.t. ubesat

  Kreds Nordjylland
  P.t. ubesat