Klubmøder og klubvedtægter

Sidst opdateret 17.07.2023 Af konsulent Louise Lund Christensen

Klubmøder er et godt forum til at dele faglige budskaber og skabe dialog og fælles opbakning på arbejdspladsen. Få råd til hvordan I etablerer en klub, få idéer til aktiviteter i klubben og se muligheder for tilskud.

Det er dine kolleger i klubben, der giver TR mandat til at forhandle med ledelsen. Klubben det sted, du kan få en fornemmelse af, hvad der rører sig, og det her du henter opbakning og rygdækning som tillidsrepræsentant.

Klubben er det forum, hvor du og dine kolleger fx kan diskutere:

 • Organisering af arbejdet.
 • Arbejdsmiljø.
 • Arbejdsvilkår.
 • Den årlige lønforhandling
 • Lokal lønpolitik
 • Aftaler om arbejdstid/hjemmearbejde
 • Retningslinjer for kompetenceudvikling
 • I kan også holde temamøder om fx hjemmearbejde, håndtering af stress eller lign. Og I kan søge tilskud til eksterne oplægsholdere til arrangementer i klub-regi.

Søg tilskud til ordinære klubmidler her
Søg tilskud til ekstraordinære klubmidler her

TR sidder som udgangspunkt i klubbens bestyrelse og klubben kan blive en naturlig sparringspartner for TR-arbejdet i SU/MED og samtaler med ledelsen. Det vil ofte være i klub-regi, at samtaler om løn og arbejdsforhold begynder.

Klubmøder

Find inspiration til næste klubmøde og brug materialerne her til præsentation og som diskussionsoplæg til kommende klubmøder.

Download præsentationer

Klubvedtægter

Hent skabelon til klubvedtægter, hvor I bl.a. finder dagsorden til generalforsamling og beskrivelse af rammerne for bestyrelsens arbejde.

 • Klubvedtægter
  (Find klubvedtægterne på side 46 i regelsættet for DP)

Opret en ny klub

Den stiftende generalforsamling

 • Invitér kolleger, der er potentielle medlemmer af klubben, til generalforsamlingen, som kan afholdes fysisk eller virtuelt.
 • Udsend dagsorden og forslag til vedtægter.
 • Afhold stiftende generalforsamling, hvor vedtægter godkendes, evt kontingenter besluttes og bestyrelsen og evt TR og TR-suppleant eller kontaktperson vælges.
 • Aftal faste klubmøder og læg evt en plan for hvilke emner, I vil arbejde med.
 • Der skal holdes min én generalforsamling årligt efter stiftelsen.

Husk at orientere

 • Giv DP besked, hvis I har valgt en TR/TR SUP på generalforsamlingen.
 • Aftal med ledelsen om I må benytte arbejdsredskaber fx. email, intranet, lokaler, printer mv. til klubbens møder og aktiviteter. Aftal også, hvor og hvornår møderne må afholdes.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen består i reglen af 3-5 medlemmer, og de vælges på generalforsamlingen hvert andet år. TR og suppleanten er automatisk medlemmer af klubbens bestyrelse.

Bestyrelsens opgaver er:

 • at kommunikere med klubmedlemmer, arrangere møder og generalforsamlinger
 • at vedligeholde medlemslister, inddrive evt kontingent og varetage klubbens økonomi
 • at stå for kontakten til DP
 • at være tillidsrepræsentantens bagland og sparringspartner

Opgaverne og rollefordelingen kan med fordel beskrives og fordeles mellem klubbens formand, sekretær, kasserer i forbindelse med den stiftende generalforsamling.

Få hjælp til TR-opgaven

Som TR er du DP’s lokale repræsentant og dine kollegers talerør. Find hjælp og støtte til at løse din opgave her:

 • TR/AMR Nyt med nyheder og inspiration
 • Kurser og møder for tillidsvalgte – Se aktuelle arrangementer
 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø – Kontakt DP
 • TR-værktøjskassen – Find materialer til TR-opgaven
 • For at være godt rustet til opgaven kan du trække på rådgivning hos DP’s konsulenter
 • I særligt vanskelige sager og i afskedigelsessager, hvor der fx er brug for juridisk bistand tager DP opgaven for dig.

Husk at opdatere dine oplysninger

For at kunne rådgive så godt som muligt skal vi have opdaterede oplysninger om din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du informerer sekretariatet om indgåede lønaftaler, ændringer i valggrundlag, organisationsændringer og andet relevant.

 • Hvis du ikke længere har et tillidshverv, skal vi vide det, så alle oplysninger er ajour. Send en os en mail på dp@dp.dk med oplysning om din arbejdsplads og dato for ophør af tillidshverv.
 • Er du lige blevet valgt som tillidsrepræsentant eller -suppleant, så skal du huske at anmelde valget til os. Når du har gjort det, anmelder vi valget til din arbejdsgiver, og herefter er du bemyndiget til hvervet. Udfyld anmeldelsesblanket