Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, Aarhus

Voksenmodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400168
 • Region Midtjylland 
 • 19.2.2024 - 15.5.2024
 • 29.1.2024
 • 25
 • 14120 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Christian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i psykiatri, fagchef hos AS3 Work&Care. (Kursusleder)
 • Lars Bjerggaard, Specialist og supervisor i psykopatologi, psykolog ved Retspsykiatrisk Afdeling R, AUH Risskov 
 • Mikkel Arendt, PhD, specialist og supervisor i psykopatologi, ledende psykolog ved Klinik for OCD og Angstlidelser & Klinik for Selvmordsforebyggelse, AUH Risskov.
 • Heine Lund Pedersen, specialist og supervisor i neuropsykologi, psykolog ved Afdeling for psykoser, AUH Riiskov.

Kurset tager udgangspunkt i ICD-10, men ICD-11 vil blive inddraget, hvor det er relevant.

Formål
En kerneopgave for psykologer er at kunne foretage en psykologisk undersøgelse – vi skal på et højt fagligt niveau kunne foretage og formidle fund vedrørende: diagnose, grad og kvalitet af psykopatologi samt give kvalificerede anbefalinger til støtte- og behandlingsmuligheder.
På dette kursus vil du opnå et omfattende kendskab til undersøgelsesprocedurer, tests og diagnostisk klassifikation med henblik på planlægning af undersøgelsesforløb, så problemstillinger belyses bedst muligt, og der foreligger bedst muligt grundlag for valg af relevant og optimal behandling og støtte.
Hovedfokus vil være på individualpsykologiske kliniske assessmentmetoder, der er velegnede ved mere komplicerede sagstyper (herunder interviewguides samt neuro- og personlighedspsykologiske tests). Der vil også være introduktion til forskellige teoretiske modeller, der kan bruges til målstyring af forløbet, vægtning og integration af undersøgelsesfund samt som diagnostiske beslutningsalgoritmer.
Et centralt omdrejningspunkt er ICD-10 diagnosesystemet.Mindst halvdelen af timerne kommer til at omhandle det store mellemområde af lidelser, som psykologer ofte arbejder med, dvs. personlighedsmæssige problemer og lette til middelsvære symptomtilstande (f.eks. depression og angst).Sværere psykiatriske lidelser vil dog også blive inddraget.
Kurset giver dig et bredt teoretisk fundament for at kunne agere i klinikken.
Udvalgte centrale undersøgelsesmetoder gennemgås som eksempler indenfor forskellige tilgange til assessment, med hovedvægt på deres anvendelsesmuligheder i den daglige klinik. 

Læringsmål
Du vil på kurset tilegne dig et overblik over et bredt spektrum af assessment- /undersøgelsesmetoder og diagnostiske redskaber, deres bagvedliggende teori og praktiske anvendelsesmuligheder; herunder kriterierne for de mest udbredte psykiatriske diagnoser, samt differentialdiagnostiske problemstillinger

På baggrund af dette vil du være i stand til (færdigheder):

 • At anvende de mest almindelige diagnoser og differentiere mellem disse (ved overlappende symptombilleder).
 • At graduere tilstandenes sværhedsgrad.
 • At planlægge og gennemføre undersøgelsesforløb, herunder vælge og anvende relevante undersøgelsesmetoder med henblik på at belyse problemstilling og diagnose.
 • At drage konklusioner og udlede anbefalinger vedr. interventioner/lægge en behandlingsplan, der bedst muligt afhjælper de konstaterede symptomer og problemer,

Du vil få kompetencer i:

 • At vurdere de anvendte undersøgelsesmetoders muligheder, begrænsninger og anvendelsesområder.
 • At agere som en kompetent samarbejdspartner for klient / patient, rekvirent og andre relevante aktører i undersøgelsesforløbet. 

Målgruppe
Psykologer der arbejder med forskellige former for klinisk assessment, i både privat og offentligt regi.
Kurset forudsætter et basalt kendskab til kategorierne og diagnoserne i ICD 10.
Erfaringsmæssigt er deltagernes faglige forudsætninger på kurser af denne type meget forskellige, hvorfor deltagerne samtidig må været indstillet på at bringe deres egne erfaringer i spil.
Kurser i Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik vil ofte ligge i naturlig forlængelse af dette kursus.

Undervisningsform
De anvendte pædagogiske metoder er teoretiske oplæg, brug af casemateriale, praktiske øvelser (herunder rollespil og gruppearbejde) samt spørgsmål og opsamling i plenum.
Der er hjemmearbejde på del 3 (se under forberedelse. ) 

Temaer i kurset
Dag 1:

 • 3 tilgange til klinisk vurdering :
  1)     Diagnostik og differentialdiagnostik- kategorielt perspektiv
  2)     Vurdering af afgrænsede symptomer og problemer – dimensionelt perspektiv
  3)     Psykologisk helhedsvurdering – bio-psyko-social perspektiv 
 •  Nomotetisk og idiografisk forståelse

Dag 2-4: 

 • ICD-10 ´s opbygning, hierarkiske princip, anvendelse - ICD-10 diagnosemanualen medbringes.
 • Diagnose- og tilstandsbeskrivelse
 • Ratingscales
 • Interview (såvel semistrukturerede som kliniske)
 • Udfærdigelse af beskrivelse af tilstandsbillede og forløb
 • Differentialdiagnostik og comorbilitet
 • Enkle og komplekse kliniske billeder
 • Vurdering, beskrivelse, klinisk hypotesedannelse
 • Assesment af psykotiske tilstande versus andre
 • Assesment af angst, depression og stress
 • Assesment af bipolare tilstande
 • Assesment af organiske lidelser, misbrug og udviklingsforstyrrelser

Dag 5-8 :

 • Det integrative assesmentbegreb
 • Assesmentmetoder, teori og anvendelsesmuligheder, styrker og begrænsninger
 • Sammensætning af assesment batteri (med særlig vægt på tests)
 • Planlægning, målstyring og gennemførelse af et undersøgelsesforløb
 • At drage velbegrundede konklusioner
 • Konsekvenser for planlægning af interventioner

Forberedelse
Det er påkrævet, at du anskaffer dig de 3 bøger, som er nævnt under litteratur.
Det forudsættes, at de anviste kapitler til de enkelte kursusdage er læst. Se nedenfor under litteratur. Du skal forvente at forberedelsen tidsmæssigt er ca. 2-3 timer til hver kursusdel.
Mellem dag 6 og 7 vil der være en mindre selvvalgt hjemmeopgave, mhp. at generalisere læring fra kurset til deltagernes kliniske dagligdag. 

Litteratur
Litteraturliste med supplerende litteratur kan downloades ca. 3 uger før kursets start. Det er blot listen, som kan hentes i "mitdp" ikke litteraturen, listen tjener blot til inspiration. 
Det forudsættes, at du anskaffer nedenstående 3 bøger inden kursets start.
Det forventes at deltagerne medbringer ICD-10 til samtlige kursusdage.

 1. WHO. (1994). ICD-10 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. København: Munksgaard.
 2. Erik Simonsen & Bo Møhl (2017), Grundbog i Psykiatri, 2. udgave, Hans Retizels Forlag.
 3. Groth-Marnath, G. & Wright, J. (2016): Handbook of Psychological Assessment. Sixth Edition. Wiley. 

Forberedelse til dag 1:
- Orientere sig i ICD-10 overordnet.
- Læse i Simonsen & Møhl: 

 • Kap. 1 Med mennesket i centrum
 • Kap. 4 Udviklingspsykopatologi
 • Kap. 9 Psykiatrisk klassifikation

Forberedelse til dag 2-4:
Læse i Simonsen & Møhl: Kap. 6 Det psykiatriske Interview.
Medbring ICD-10 diagnosemanualen.

Forberedelse til dag 5-8:
- Læse kapitel 1, 2 og 14 i Groth Marnat.
- Læse i Simonsen & Møhl: 

 • Kap. 7 Psykiatrisk og klinisk psykologisk assessment
 • Kap. 30 Evidensbaseret klinisk praksis
 • Kap. 32 Psykoterapi

Efter kurset
På den sidste kursusdag får du mulighed for at opstille en personlig plan for videreudvikling og vedligeholdelse af egne assessmentfærdigheder.

Godkendt til 
Voksenmodulet - fælles for specialistuddannelserne på voksenmodulet, 10.2., 48 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Om underviserne


Kursusleder

Christian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i psykiatri, fagchef hos AS3 Work&Care.


Øvrige undervisere


 • Lars Bjerggaard, Specialist og supervisor i psykopatologi, psykolog ved Retspsykiatrisk Afdeling R, AUH Risskov 
 • Mikkel Arendt, PhD, specialist og supervisor i psykopatologi, ledende psykolog ved Klinik for OCD og Angstlidelser & Klinik for Selvmordsforebyggelse, AUH Risskov.

 • Heine Lund Pedersen, specialist og supervisor i neuropsykologi, psykolog ved Afdeling for psykoser, AUH Riiskov.


 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening
Åboulevarden 31, 2. sal
8000 Aarhus C

Tid og varighed

19. februar,
11. marts - 13. marts,
15. april - 16. april og
14. maj - 15. maj 2024
1. 2. 5 og 7 dag kl. 10-17 og 3., 4., 6. og 8. dag kl. 9-16.