Politisk organisation

Dansk Psykolog forening er en aktiv medlemsorganisation, hvor bestyrelse, formand, næstformand og forretningsudvalget varetager den strategiske, politiske ledelse. Det strategiske ansvar ligger hos formanden, hvor ansvaret for at udmønte bestyrelsens beslutninger ligger hos direktøren. Formand og direktør udgør på den måde en fælles daglig ledelse af foreningen men med forskellige opgaver og ansvar.

Organisering

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang og stemmeret. Foreningen administreres af et sekretariat, som ledes af en direktør. Direktøren refererer til bestyrelsen og formanden.

Mellem generalforsamlinger er det bestyrelsen, der har ansvaret for at forvalte foreningens interesser bedst muligt i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt det arbejdsprogram og budget, som generalforsamlingen har vedtaget for generalforsamlingens 3-årige periode.

Mellem bestyrelsesmøder ligger det politiske og strategiske ansvar hos formanden, og ansvaret for fremdrift i udmøntning af bestyrelsens beslutninger ligger hos direktøren. Formand og direktør udgør på den måde en fælles daglig ledelse af foreningen, men med forskellige opgaver og ansvar.

 • Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år i lige år. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkender beretning og regnskab for foreningens virksomhed i de forudgående to år og vedtager arbejdsprogram og budget for den kommende to årsperiode.

  Den politiske ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, formanden og næstformanden samt forretningsudvalget. Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet for foreningen. Der er stort personsammenfald mellem niveauerne, men opgaverne og rollerne er forskellige.

  Det er den politiske ledelses ansvar at forestå en effektiv strategisk styring af foreningen, samt udøve overordnet kontrol med den administrative ledelses arbejde.

  Den strategiske styring består i at træffe beslutninger om:

  • Udvikling af foreningen i retning af vores vision.
  • Sikre at foreningens aktiviteter understøtter realisering af vision, mission og arbejdsprogram
  • Løbende evaluering og justering af foreningens arbejde i takt med udvikling i faget, medlemsskaren
  • og samfundet
  • Sikre udvikling og positionering af psykologprofessionen
  • Sikre rammerne for levering af relevant service af høj kvalitet til medlemmerne
  • Understøtte et aktivt medlemsdemokrati
  • Understøtte medlemmernes aktive engagement og reelle indflydelse på foreningens aktiviteter og
  • udvikling
  • Være kvalificeret sparringspartner for den administrative ledelse

  Den politiske ledelse har et særligt ansvar for at varetage alle medlemmers interesser. Som bestyrelsesmedlem har man derfor aldrig for eksempel en bestemt sektion, kreds eller selskab som bagland. Sekretariatets ledelse har et medansvar for at bestyrelsen bliver opmærksomme på udvikling i medlemsskaren og samfundet omkring foreningen, som kræver stillingtagen.

 • Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.  Bestyrelsen varetager den politiske ledelse og har ansvar for at forestå en effektiv strategisk styring af foreningen, samt at udøve økonomisk styring og ledelsesmæssig kontrol af foreningen og med den administrative ledelses arbejde.

  Konkret er bestyrelsens væsentligste opgaver blandt andet at:

  • I forlængelse af generalforsamlingens beslutninger, at fastlægge de overordnede politiske mål og
  • strategier samt følge op på disse
  • I forlængelse af generalforsamlingen at fastlægge hvordan budgettet udmøntes med henblik på at
  • realisere generalforsamlingens beslutninger indenfor de afstukne budgetmæssige rammer
  • Sikre klare retningslinjer for ansvarsfordeling, planlægning, opfølgning og strategisk styring
  • Udvælge en kvalificeret administrativ ledelse og fastlægge den administrative ledelses ansættelses‐
  • for‐ hold. Formulere sine prioriteringer klart og entydigt, så de kan implementeres af den administrative ledelse
  • Sikre rammerne for levering af relevant service af høj kvalitet til medlemmerne.
  • Sikre medlemmernes mulighed for reel faglig og politisk indflydelse
  • Sikre åbenhed om foreningens samlede økonomi‐ og formueforhold
  • Udgøre en kvalificeret ledelse af den administrative ledelse
 • Formanden er daglig politisk og strategisk leder af foreningen og tegner foreningen udadtil. Formanden er fuldtids frikøbt til at varetage formandsopgaven.

  Formanden har det overordnede ansvar for den politiske og strategiske ledelse af foreningen mellem generalforsamlingerne. Formanden har et særligt politisk ansvar for, at

  • foreningens daglige arbejde understøtter realisering af vision, mission og arbejdsprogram samt at der løbende prioriteres og justeres under hensyntagen til udvikling i faget, medlemsskaren og samfundet
  • sikre, at der kontinuerligt tages højde for ændrede forudsætninger for at foreningen kan realisere sine mål
  • sikre en løbende opfølgning og at der eventuelt foretages justeringer og nye prioriteringer, hvis
  • forudsætningerne for planlagte mål ændrer sig
  • bestyrelsen kan varetage den politiske ledelsesopgave, herunder at bestyrelsens medlemmer kender de res opgave og ansvar samt rolle som udvalgsformand
  • understøtte et aktivt medlemsdemokrati blandt andet ved at inddrage medlemmer som sparrings‐
  • partnere i udvikling af politik såvel som i forhold til faglige spørgsmål
  • adgang til indflydelse er tilgængelig og at beslutningsveje er gennemsigtige for medlemmerne
 • Næstformanden er stedfortræder for formanden ved dennes forfald.  Næstformanden kan være (deltids) frikøbt til at varetage næstformandsopgaven. Formanden kan delegere opgaver eller opgaveområder til næstformanden, som inden for disse områder efter aftale med formanden kan tegne foreningen udadtil. Længerevarende delegation af opgaveområder aftales med bestyrelsen.

  Næstformanden har ansvar for at bidrage til såvel som at understøtte varetagelsen af den strategiske ledelsesopgave.

  Formanden inddrager løbende næstformanden i beslutninger, og næstformanden er sparringspartner for formanden i hverdagen, når politiske spørgsmål skal drøftes mellem bestyrelsesmøder.

  Næstformanden har således et særligt ansvar for at bidrage med nødvendige politiske overvejelser til belysning af aktuelle spørgsmål.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Den forvalter de beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

Mød bestyrelsen

Formandskollegium

Formandskollegiet mødes mindst to gange årligt for at drøfte aktuelle spørgsmål. Den ene gang forud for DP’s generalforsamling.

Om formandskollegiet

Komité for etik

DP’s Komité for Etik udbreder de etiske principper for nordiske psykologer, rådgiver om etiske problemstillinger og behandler klagesager.

Om komitéen

Kritiske revisorer

Kritiske revisorer reviderer årsregnskabet. Revisorerne vælges for 3 ad gangen umiddelbart efter generalforsamlingen.

Om kritiske revisorer

Udvalg og fagnævn

Udvalg og fagnævn arbejder på at forbedre vilkårene og kvalitetssikrer udvalgte områder inden for psykologien og foreningens udvikling.

Udvalg og fagnævn