Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg.

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, som finder sted hvert tredje år.

Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året.

Mød bestyrelsen

DP’s bestyrelse består pr. 30.9.2021 af:

Eva Secher Mathiasen (formand) (barsel)

Dea Seidenfaden (næstformand) (fungerende formand)

Dea er fungerende formand for Dansk Psykolog Forening, aut. psykolog, uddannet specialpsykolog i voksenpsykiatri og har arbejdet i Røde Kors, i psykiatrien og senest været områdechef i Københavns Kommune i Enheden for Kriminalpræventive Indsatser. Mød Dea Seidenfaden

Kristin Munch-Christiansen (fungerende næstformand)
Kristin arbejder i psykiatrien og er optaget af at sikre udsatte menneskers vilkår; at der er støtte og hjælp til alle såvel tidligt og forebyggende som til de mest sårbare grupper. Hun arbejder også for, at psykologfagligheden får endnu større samfundsmæssig indflydelse og betydning. Kristin vil gerne være med til at udvikle foreningen og styrke sammenhængskraft både på tværs af den centrale og decentrale struktur og for alle de medlemmer, der ikke er knyttet til en decentral enhed.

Caspar Christensen
Caspar er specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykoterapi og arbejder i Region Hovedstadens psykiatri. I DP-regi er han formand for forsknings- og uddannelsesudvalget.

Rose-Marie Mollerup
Rose-Marie er ansat i psykiatrien i Region Midt og er specialist i psykopatologi, hvor hun i 2016 blev fællestillidsrepræsentant med fokus på psykologers arbejds- og lønvilkår. Rose-Marie er optaget af, at psykologer får tilstrækkelig tid/de rette rammer til at udføre deres arbejde og de rette kompetencer herunder forskningsmuligheder, efteruddannelse og specialisering som specialpsykolog og/eller specialist. Hun vægter høj medlemsinddragelse og at foreningen understøtter kredse, selskaber, TR og alt der underbygger vores forenings stærke fagprofil og medlemmers faglig udvikling.

Caroline Skjoldbirk Andersen
Caroline arbejder i Gladsaxe kommunes PPR. I DP er hun formand for Arbejdsmiljøudvalget, suppleant og medansvarlig for PPR-taskforcen og står for intropakken til nyuddannede psykologer. Caroline brænder for psykologernes arbejds- og lønvilkår, sikring af vores faglighed og vores fælles fagbevægelse. Psykologfagligt er hun særligt interesseret i den pædagogiske psykologi, PPR’s virke, arbejds- og organisationspsykologi og psykologer i ledelse.

Joël C. Boukris
Joël har tidligere arbejdet på både offentlige og private arbejdspladser samt et par NGO’er. Han har været iværksætter med andelsselskabet Psykolognet, som et betydningsfuldt forsøg på at ændre vilkårene for de selvstændigt praktiserende psykologer. I 2021 slog Joël sig ned som selvstændig og blev samme år valgt ind i bestyrelsen, idet han fortsat ønsker at bidrage til at forbedre vilkårene inden for de mange vigtige områder, som vores fag og virke berører.

Amanda Kusk Jessen
Amanda har været en årrække i PPR og arbejder nu i Børns Vilkår. Hun har både erfaring med, hvordan det kan opleves at arbejde som psykolog i det offentlige og nu i det private, hvor størstedelen af hendes kollegaer har en anden faglighed. Amanda er optaget af, at bestyrelsen tager beslutninger, som tilgodeser flest muligt psykologer, også dem, som ikke deltager aktivt i foreningen. Vi har et ansvar for god dialog med de mange aktive medlemmer og også et ansvar for det stille flertal.

Karla Braga (forkvinde for studentersektionen)
Siden 2018 har Karla siddet i bestyrelsen som forperson for de studerende. For Karla er bestyrelsesarbejdet forbundet med en ydmyghed over at få lov til at være med til at udvikle vores fælles forening. Det er spændende at være med foreningens rejse og finde nye måder at inkludere og repræsentere den brede medlemsskare. Hun er mor til en pige, læser på KU og arbejder samtidig i specialundervisningen på en Rudolf Steiner skole.

Troels Børsholt Rudkjøbing (studenterrepræsentant)
Troels er næstformand i studentersektionen. Han bor i Odense med sin kone og to børn og til dagligt studerer Troels på SDU, hvor han forventer at være færdiguddannet i sommeren 2024. Troels har været aktiv i DP i hele sin studietid, og hans mål er, at det er naturligt og relevant for alle psykologer at være en del af foreningen. Det kræver, at vi bliver ved med at tage godt hånd om vores medlemmer og samtidig byder nyuddannede og studerende velkomne.

Arne Grønborg Johansen (1. suppleant)
Arne er autoriseret psykolog, specialist og supervisergodkendt inden for arbejds- og organisationspsykologi. Udover sit bestyrelsesarbejde arbejder han i Hvidovre kommune inden for PPR, for Dansk Psykologisk Forlag og i Askov Møllehus (Et bo- og arbejdssted), og så har Arne 12 års erfaring med arbejde Akademikerpension. Han er censor inden for pædagogik, ledelse, organisation og IT på CBS i København og alle landets store universiteter. Arne er også gårdejer og holder sig aktiv ved at spille volleyball, svømme og synge.

Thea Friborg (2. suppleant)
Thea er uddannet psykolog med en bachelor fra Aalborg universitet og en kandidat fra Københavns Universitet. Hun er souschef i PPR i Lejre Kommune og er glad for, at hun kan gå ledelsesvejen med sin psykologfaglighed. Thea har tidligere været TR og AMR og deltaget i arbejdsmiljøudvalget. Hun har fra 2018-2021 været suppleant for de kritiske revisorer i DP. Mange emner og temaer optager Thea i bestyrelsesarbejdet, og hun er især optaget af at skabe vejen for en fagforening, der kan rumme alle psykologer med alle de forskelligheder, der er i faget.